ORDIN nr. 199 din 14 februarie 2014
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu completările ulterioare,
  în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 20 mai 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 5, partea introductivă şi litera e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul Programului prin subprogramele prevăzute la art. 2, după caz, trebuie să se încadreze în cel puţin unul dintre următoarele domenii specifice:
  ...........................................................................
  e) construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor;"
  2. La articolul 6 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) lucrări pentru realizarea componentelor sistemelor de canalizare şi staţiilor de epurare a apelor uzate, constând în: colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizator la staţiile de epurare, epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar, evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolului rezultat în activitatea de epurare, anexele administrative şi împrejmuirile;"
  3. La articolul 6 alineatul (4), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Categoriile de lucrări pentru obiectivele de investiţii din domeniul specific prevăzut la art. 5 lit. e), care se finanţează pentru construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sunt:"
  4. La articolul 6 alineatul (4), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
  "a^1) construcţie nouă infrastructură rutieră;"
  5. La articolul 8, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Categoriile de cheltuieli aferente obiectivelor de investiţii noi, precum şi obiectivelor de investiţii în continuare prevăzute la art. 10 alin. (1^1) care se finanţează prin Program şi sunt definite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 sunt:"
  6. Articolul 9 se abrogă.
  7. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 10. - (1) Obiectivele de investiţii cuprinse în programele prevăzute la art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare, considerate obiective de investiţii în continuare, se preiau în Program pe baza stadiului fizic realizat, a valorii actualizate a restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii şi a contractelor de achiziţii publice, inclusiv actele adiţionale care au fost încheiate."
  8. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Obiectivele de investiţii în continuare care au fost finanţate de la bugetul de stat, bugetul local sau din alte surse legal constituite, prin alte programe derulate de instituţii ale administraţiei publice centrale/locale, pot fi incluse în cadrul Programului, cu condiţia încadrării în cel puţin unul dintre domeniile specifice prevăzute la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi în condiţiile prevăzute la alin. (1)."
  9. La articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Toate contractele de bunuri/servicii/lucrări pentru obiectivele de investiţii prevăzute la alin. (1) şi alin. (1^1), încheiate până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, se derulează în continuare în conformitate cu prevederile Programului."
  10. La articolul 10, alineatele (4) şi (6) se abrogă.
  11. La articolul 11, alineatele (1)-(10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - (1) În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice stabileşte bugetul previzionat pentru fundamentarea propunerilor de finanţare a obiectivelor de investiţii pentru anul în curs, pe fiecare judeţ, calculat ca diferenţă dintre creditele bugetare aprobate şi neangajate şi reţinerea prevăzută la art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Bugetul previzionat prevăzut la alin. (1) se fundamentează pe baza criteriilor de alocare, care vor avea în vedere cel puţin unul dintre indicatorii prevăzuţi în anexa A.
  (3) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice comunică consiliilor judeţene bugetul previzionat stabilit conform prevederilor alin. (1) şi (2), pentru anul în curs.
  (4) Beneficiarii subprogramelor prevăzute la art. 2 lit. a) şi b) pot solicita consiliilor judeţene includerea în Program atât a obiectivelor de investiţii în continuare, cât şi a obiectivelor de investiţii noi, solicitările de includere în Program fiind întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. Pentru obiectivele de investiţii în continuare prevăzute la art. 10, beneficiarii transmit şi stadiul fizic realizat, valoarea actualizată a restului cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii şi contractele de achiziţii publice, inclusiv actele adiţionale care au fost încheiate, în copie conformă cu originalul.
  (5) Consiliile judeţene verifică şi centralizează propunerile prevăzute la alin. (4), precum şi solicitările proprii de obiective de investiţii în continuare şi obiective de investiţii noi ce fac obiectul subprogramului prevăzut la art. 2 lit. c).
  (6) Consiliile judeţene întocmesc, având în vedere cel puţin unul dintre indicatorii prevăzuţi în criteriile de prioritizare din anexa B şi în urma consultării autorităţilor publice locale, lista cu propunerile de finanţare detaliate pe obiective de investiţii în continuare şi noi, precum şi sumele alocate acestora, pentru anul în curs, defalcat pe subprograme, cu încadrarea în bugetul previzionat conform alin. (3).
  (7) Consiliile judeţene transmit, în termen de 15 de zile de la comunicarea bugetului previzionat, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice lista cu propunerile de finanţare, prevăzută la alin. (6), întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, însoţită de solicitarea de includere în Program, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, de o notă de fundamentare care să conţină criteriul de prioritizare din anexa B aplicat, precum şi contractele de achiziţii publice, inclusiv actele adiţionale care au fost încheiate, în copie conformă cu originalul.
  (8) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, centralizează lista cu propunerile de finanţare prevăzută la alin. (7), iar în baza datelor deţinute şi a analizelor proprii de specialitate întocmeşte lista finală de obiective propuse spre finanţare, care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. După aprobare, lista finală cu obiectivele de investiţii care se finanţează se comunică consiliilor judeţene în vederea transmiterii către beneficiari.
  (9) În cazul nerespectării termenului de 15 zile de la data comunicării prevăzută la alin. (7) sau al neîndeplinirii a cel puţin unuia dintre indicatorii prevăzuţi în criteriile de prioritizare prevăzute în anexa B, lista obiectivelor de investiţii din judeţul respectiv, finanţate în cadrul Programului, pentru anul în curs, se întocmeşte exclusiv de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în limita sumelor aprobate, pe baza datelor deţinute şi a analizelor proprii de specialitate, utilizând cel puţin unul dintre indicatorii prevăzuţi la art. 9 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
  (10) Lista obiectivelor de investiţii care se finanţează în anul în curs, prevăzută la alin. (8), se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, conform modelului prevăzut la anexa nr. 4a), şi cuprinde obiective de investiţii în continuare şi obiective de investiţii noi, urmând să se încheie contracte de finanţare cu beneficiarii în termenul prevăzut la art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare."
  12. La articolul 11, alineatul (11) se abrogă.
  13. La articolul 11, alineatele (12) şi (17) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(12) Pentru obiectivele de investiţii noi cuprinse în listele prevăzute la alin. (10), beneficiarii transmit prin consiliile judeţene documentaţiile tehnico-economice prevăzute la art. 7, pentru avizarea acestora în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
  ...........................................................................
  (17) În baza avizului Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, obiectivele de investiţii noi devin eligibile pentru finanţare prin Program, urmând să se încheie contractele de finanţare cu beneficiarii."
  14. La articolul 13, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - (1) Finanţarea Programului se asigură din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare şi din alte surse legal constituite.
  .............................................................................
  (3) Decontarea cheltuielilor pentru obiectivele de investiţii în continuare, prevăzute la art. 10 alin. (1), se face în limita contractului anual de finanţare pentru restul cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii, precum şi pentru lucrările executate, facturate şi nedecontate, efectuate anterior emiterii prezentelor norme metodologice."
  15. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
  "(3^1) Decontarea cheltuielilor pentru obiectivele de investiţii în continuare, prevăzute la art. 10 alin. (1^1), se face cu respectarea prevederilor art. 8, în limita contractului anual de finanţare pentru restul cheltuielilor necesare pentru finalizarea obiectivului de investiţii, de la data aprobării preluării în Program, prevăzută la art. 11 alin. (10)."
  16. La articolul 13, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) În cazul în care există solicitări de redistribuire a sumelor necheltuite între obiectivele de investiţii din Program, transmise de către consiliile judeţene ca urmare a solicitării beneficiarilor, solicitarea trebuie să fie însoţită în mod obligatoriu de nota de fundamentare care să justifice necesitatea şi oportunitatea modificărilor, iar această solicitare se aprobă de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice."
  17. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - (1) Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 13, beneficiarii deschid conturi la unităţi ale Trezoreriei Statului, conturi în care vor fi virate sumele aferente alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice."
  18. La articolul 16, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) solicită în scris consiliului judeţean, până la data de 5 a lunii în curs, necesarul de fonduri de la bugetul de stat, în completarea sumelor de la bugetul local, după caz, pentru decontarea lucrărilor executate în luna precedentă;"
  19. La articolul 17 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) solicită Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, până la data de 10 a lunii în curs, necesarul de fonduri de la bugetul de stat, în completarea sumelor de la bugetul local, după caz, pentru decontarea lucrărilor executate/serviciilor şi a altor cheltuieli, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, semnat de către preşedintele consiliului judeţean;"
  20. La articolul 18, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Beneficiarii au obligaţia să transmită consiliilor judeţene toate documentele necesare monitorizării şi finanţării prin Program a obiectivelor de investiţii, răspunzând de realitatea, exactitatea şi legalitatea acestora.
  (1^2) Consiliile judeţene centralizează şi transmit trimestrial Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice stadiul obiectivelor de investiţii incluse în Program, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6."
  21. La articolul 18, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
  "(2^1) Sumele acordate şi neutilizate până la finele anului urmează regimul juridic prevăzut de reglementările emise în temeiul art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare."
  22. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - Anexele A şi B şi anexele nr. 2, 3, 4a), 5 şi 6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."
  23. Anexele A, B şi anexele nr. 2 , 3, 4a) şi 5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
  24. Anexele nr. 1 şi nr. 4b) se abrogă.
  25. După anexa nr. 5 se introduce o anexă nouă, anexa nr. 6, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 7 care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale şi administraţiei publice,
  Shhaideh Sevil,
  secretar de stat
  Bucureşti, 14 februarie 2014.
  Nr. 199.


  Anexa 1
  (Anexa A la normele metodologice)
  CRITERIILE DE ALOCARE
  privind repartizarea bugetului previzionat pentru
  Programul naţional de dezvoltare locală pe judeţe
  Pentru repartizarea echilibrată a fondurilor de la bugetul de stat pe judeţe se are în vedere cel puţin unul dintre următorii indicatori:
  1. Ponderea numărului de obiective de investiţii aflate în derulare de fiecare judeţ, având în vedere:
  - numărul de obiective de investiţii aflate în derulare de fiecare judeţ din totalul investiţilor aflate în derulare la nivel naţional;
  - necesarul de fonduri pentru finalizarea obiectivelor de investiţii începute şi nefinalizate raportat la necesarul total de fonduri pentru finalizarea obiectivelor de investiţii începute şi nefinalizate de la nivel naţional.
  2. Alocarea după indicatorul cu privire la datele demografice şi administrativ-teritoriale a judeţelor, având în vedere:
  - ponderea numărului de unităţi administrativ-teritoriale din judeţ din totalul numărului de unităţi administrativ-teritoriale de la nivel naţional;
  - ponderea populaţiei judeţului raportată la populaţia totală a ţării;
  - ponderea suprafeţei judeţului raportată la suprafaţa totală a ţării.
  3. Alocarea după indicatorul cu privire la capacitatea financiară a unităţilor administrativ-teritoriale, având în vedere:
  - ponderea capacităţii unităţilor administrativ-teritoriale de a participa cu fonduri de la bugetul local pentru realizarea obiectivelor de investiţii.


  Anexa 2
  (Anexa B la normele metodologice)
  CRITERII DE PRIORITIZARE
  a obiectivelor de investiţii în continuare şi noi
  din cadrul Programului naţional de dezvoltare locală
  Pentru repartizarea fondurilor pe obiective de investiţii în continuare şi obiective de investiţii noi se folosesc cel puţin unul dintre următorii indicatori:
  1. data semnării contractului de furnizare/prestare de servicii/execuţie de lucrări, după caz;
  2. stadiul fizic;
  3. populaţia deservită;
  4. procentul de cofinanţare de la bugetul local.


  Anexa 3
  (Anexa nr. 2 la normele metodologice)
  Consiliul Judeţean/Primăria ......................
  Judeţul ............................
  Data .......................
  SOLICITARE
  de includere în Programul naţional de dezvoltare locală a obiectivului
  de investiţii ".............." din cadrul subprogramului "............."
                                                                         - lei -
  Informaţii generale solicitate Informaţii despre obiectiv*1)
  Denumirea obiectivului de investiţii ..................
  Unitatea administrativ-teritorială beneficiară a obiectivului de investiţii ..................
  Amplasamentul obiectivului de investiţii propus ..................
  Principalele capacităţi tehnice ale obiectivului de investiţii (în unităţi fizice)*2) ..................
  Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)*3) ..................
  Valoarea totală a cheltuielilor care se pot finanţa prin Program*4) ..................
  Numărul contractului de proiectare (PT+DDE) (nr./dată) ..................
  Valoarea contractului de proiectare (PT+DDE) (lei cu TVA) ..................
  Valoarea actelor adiţionale (lei cu TVA) la contractul de proiectare (PT+DDE), după caz ..................
  Numărul contractului de lucrări (nr./dată) ..................
  Valoarea iniţială a contractului de lucrări (lei cu TVA) ..................
  Valoarea totală a contractului de lucrări, inclusiv acte adiţionale (lei cu TVA) ..................
  Valoarea totală decontată pentru obiectivul de investiţii (lei cu TVA): ..................
  - buget de stat ..................
  - buget local ..................
  Valoarea totală necesară pentru finalizarea/realizarea obiectivului de investiţii, din care (lei cu TVA): ..................
  - buget de stat ..................
  - buget local ..................
  Stadiu fizic realizat (%) ..................
  Termen PIF (conform contractului de lucrări şi actelor adiţionale) ..................

  Beneficiar
  Unitatea administrativ-teritorială .............
  Primar/Preşedintele consiliului judeţean
  Nume/prenume ..................
  Semnătură ..........
  ----------
  *1) Se va completa cu date exacte despre obiectivul de investiţii propus.
  *2) Exemplu: lungime drum (km), lungime reţea (m), suprafeţe pe care se realizează investiţia (mp) etc.
  *3) Valoarea totală a investiţiei este formată din valoarea totală decontată şi valoarea totală necesară pentru finalizarea obiectivului de investiţii.
  *4) Conform normelor metodologice.


  Anexa 4
  (Anexa nr. 3 la normele metodologice)
  Consiliul Judeţean ...................
  LISTA
  propunerilor de finanţare a obiectivelor de investiţii
  pe anul .............
                            - lei -
    Nr. crt.Denumirea unităţii administrativ- teritorialeDenumirea obiectivului de investiţiiValoarea totală a investiţiei*) (inclusiv TVA)Numărul/ Data contractului de lucrăriValoarea contractului de lucrări, inclusiv acte adiţionale (inclusiv TVA)Valoarea totală decontată, din care:Valoarea totală a lucrărilor realizate şi nedecontate, din care:Valoarea totală necesară pentru finalizarea/realizarea obiectivului de investiţii**) (inclusiv TVA)Valoarea totală solicitată pentru anul . . . . . . . . . . . . . . . . (inclusiv TVA)Valoarea solicitată de la bugetul de stat pentru anul . . . . . . . (inclusiv TVA)Valoarea alocată de la bugetul local pentru anul . . . . . . . . . . . (inclusiv TVA)Stadiu fizic realizat (%)
    Totalbuget de stat (inclusiv TVA)buget local (inclusiv TVA)Totalbuget de stat (inclusiv TVA)buget local (inclusiv TVA)Totalbuget de stat (inclusiv TVA)buget local (inclusiv TVA)
    0123456789101112131415=16+17161718
    LUCRĂRI ÎN CONTINUARE                                
    1. Subprogramul - Modernizarea satului românesc                            
    1.1.                                    
    . . .                                    
    2. Subprogramul - Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor                        
    2.1.                                    
    . . .                                    
    3. Subprogramul - Infrastructură la nivel judeţean                          
    3.1.                                    
    . . .                                    
    LUCRĂRI NOI                                  
    1. Subprogramul - Modernizarea satului românesc                            
    1.1.                                    
    . . .                                    
    2. Subprogramul - Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor                      
    2.1.                                    
    . . .                                    
    3. Subprogramul - Infrastructură la nivel judeţean                          
    3.1.                                    
    . . .                                    
    TOTAL                                


  Preşedinte,
  .............
  --------- Notă *) Valoarea totală a investiţiei este formată din valoarea totală decontată (col. 6) şi valoarea totală necesară finalizării obiectivului de investiţii (col. 12). Notă **) Va cuprinde şi valoarea lucrărilor realizate şi nedecontate înscrise în col. 9.


  Anexa 5
  [Anexa nr. 4a) la normele metodologice]
  LISTA
  obiectivelor de investiţii finanţate în anul ............
  Judeţul ................
                                                                         - lei -
  Nr. crt. Denumirea unităţii administrativ-teritoriale Denumirea obiectivului de investiţii Alocaţii de la bugetul de stat în anul .........
  0 1 2 3
  Obiective de investiţii în continuare
  1. Subprogramul - Modernizarea satului românesc
  1.1. ....................
  1.2.
  ....
  2. Subprogramul - Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor
  2.1. ....................
  2.2.
  .....
  3. Subprogramul - Infrastructură la nivel judeţean
  3.1.
  3.2. ....................
  .....
  Obiective de investiţii noi
  1. Subprogramul - Modernizarea satului românesc
  1.1. ....................
  1.2.
  .....
  2. Subprogramul - Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor
  2.1. ....................
  2.2.
  .....
  3. Subprogramul - Infrastructură la nivel judeţean
  3.1.
  3.2. ....................
  .....
  Total judeţ ...................

  Ordonator principal de credite,
  ...................


  Anexa 6
  (Anexa nr. 5 la normele metodologice)
  Consiliul Judeţean ...................
  SITUAŢIA*)
  privind necesarul de fonduri de la bugetul de stat în
  completarea sumelor de la bugetul local pentru decontarea
  lucrărilor/serviciilor şi a altor cheltuieli
  realizate în anul ........ până la sfârşitul lunii ......
                  - lei -
    Nr. crt.Denumirea unităţii administrativ-teritorialeDenumirea obiectivului de investiţiiValoarea contractului de finanţare pentru anul . . . . . . . . . . . . . . .Valoarea totală nedecontată în limita contractului de finanţare pe anul în cursValoarea totală decontată de la începutul anului . . . . . . (până la data solicitării)Sume solicitate la plată de la bugetul de stat în luna. . . . ., în limita contractului de finanţare pentru anul . . . . . . . (inclusiv TVA)Stadiul fizic realizat până la data solicitării %
    Totalbuget de stat (inclusiv TVA)buget local (inclusiv TVA)Totalbuget de stat (inclusiv TVA)buget local (inclusiv TVA)Totalbuget de stat (inclusiv TVA)buget local (inclusiv TVA)
    012345678910111213
    1. Subprogramul - Modernizarea satului românesc            
    1.1.                          
    . . .                          
    2. Subprogramul - Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor          
    2.1.                          
    . . .                          
    3. Subprogramul - Infrastructură la nivel judeţean            
    3.1.                          
    . . .                          
    Lucrări noi                        
    1. Subprogramul - Modernizarea satului românesc            
    1.1.                          
    . . .                          
    2. Subprogramul - Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor          
    2.1.                          
    . . .                          
    3. Subprogramul - Infrastructură la nivel judeţean            
    3.1.                          
    . . .                          
    TOTAL                      


  NOTĂ:
  Prezenta anexă va fi însoţită obligatoriu de:
  1. centralizatorul situaţiilor de lucrări însuşit de executant, dirigintele de şantier şi conducătorul unităţii administrativ-teritoriale contractante şi vizat de consiliul judeţean;
  2. facturile fiscale aferente situaţiilor de lucrări executate cu menţiunea "Bun de plată", conforme cu originalul şi semnate conform Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  Preşedinte,
  ..............
  ----------- Notă *) Se va completa doar pentru lucrările incluse la finanţare în anul curent.


  Anexa 7
  (Anexa nr. 6 la normele metodologice)
  Consiliul Judeţean ................
  RAPORTARE*)
  privind stadiul obiectivelor de investiţii din Programul naţional de
  dezvoltare locală la data ........ pe trimestrul ......./anul .......
                                - lei -
    Nr. crt.Denumirea unităţii administrativ- teritorialeProgramul din care se preia obiectivul de investiţii, după cazDenumirea obiectivului de investiţiiNumărul/ data contractului de lucrăriValoarea totală a contractului de lucrări, inclusiv acte adiţionale (inclusiv TVA)Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.)**)Valoarea totală decontată până la data raportăriiValoarea totală a lucrărilor realizate şi nedecontate, din care:Valoarea totală necesară pentru finalizarea/realizarea obiectivului de investiţii***)Stadiul fizic realizat (%)Indicatori specifici realizaţi la data raportării ****)PIF conform contract de lucrări şi acte adiţionale, după cazProces-verbal de recepţieObservaţii
    TotalCheltuieli care se pot finanţa de la bugetul de statCheltuieli care se finanţează de la bugetul localTotalbuget de stat (inclusiv TVA)buget local (inclusiv TVA)Totalbuget de stat (inclusiv TVA)buget local (inclusiv TVA)Totalbuget de stat (inclusiv TVA)buget local (inclusiv TVA)Număr/ datăValoarea declarată a investiţiei
    01234567891011121314151617181920212223
    1. Subprogramul - Modernizarea satului românesc                                
    1.1.                                              
    . . .                                              
    2. Subprogramul - Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor                              
    2.1.                                              
    . . .                                              
    3. Subprogramul - Infrastructură la nivel judeţean                                
    3.1.                                              
    . . .                                      


  NOTĂ:
  Anexa nr. 6 se completează în baza datelor transmise de consiliile locale.
  Preşedinte,
  ..............
  ----------- Notă *) Raportarea se face trimestrial pentru toate obiectivele de investiţii preluate în cadrul Programului naţional de dezvoltare locală, inclusiv cele nefinanţate în anul curent. Notă **) Valoarea totală a investiţiei este formată din valoarea totală decontată (col.9) şi valoarea totală necesară finalizării/realizării obiectivului de investiţii (col. 15). Notă ***) Va cuprinde şi valoarea lucrărilor executate şi nedecontate înscrise în col. 12. Notă ****) Se vor preciza capacităţile realizate până la data raportării (de exemplu, lungime drum, lungime reţea apă/canalizare, suprafaţă etc.).
  -------