LEGE nr. 154 din 15 iulie 1998privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 16 iulie 1998
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezenta lege creează cadrul legislativ pentru:
  a) dezvoltarea unui sistem de fundamentare a politicilor salariale în sectorul bugetar și de monitorizare a aplicării acestora;
  b) dezvoltarea unui sistem de distribuire a resurselor bugetare alocate pentru cheltuielile de personal, prin stabilirea, între limite, a salariilor de bază în sectorul bugetar, în vederea promovării performanței individuale;
  c) remunerarea persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică.


  Articolul 2

  Dispozițiile prezentei legi se aplică persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, precum și persoanelor angajate pe bază de contract individual de muncă în sectorul bugetar.


  Articolul 3

  În sensul prezentei legi, funcția de demnitate publică este acea funcție publică care se ocupă prin mandat obținut direct, prin alegeri organizate, sau indirect, prin numire, potrivit legii.


  Articolul 4
  (1) Gestiunea sistemului de stabilire a salariului de bază se asigura de către ordonatorul principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual și în numărul de posturi stabilit prin legile privind bugetul de stat, bugetul asigurărilor de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale.(2) Stabilirea salariilor de bază individuale se face potrivit normelor de evaluare a performantei individuale.


  Capitolul II Sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar

  Articolul 5
  (1) Salariile de bază în sectorul bugetar se stabilesc pe baza următoarelor elemente:
  a) valoarea de referința universala, care se exprima în lei și care este baza unica de determinare a valorii de referința, proprie fiecărui sector de activitate bugetară;
  b) indicatorii de prioritate intersectoriala, exprimați în procente, diferențiați pe domenii de activitate;
  c) valori de referința sectoriala, exprimate în lei, rezultate din înmulțirea valorii de referința universala cu indicatorii de prioritate intersectoriala, utilizate ca:– baza de calcul pentru configurarea grilelor de intervale specifice sectorului respectiv;– baza de calcul pentru salariile de bază corespunzătoare grilelor de salarizare specifice;– baza de calcul al cuantumului indemnizației lunare;
  d) grila de intervale pentru stabilirea salariilor de bază, pentru funcțiile specifice fiecărui sector de activitate.
  (2) Valoarea de referința universala, indicatorii de prioritate intersectoriala și valorile de referința sectoriala sunt prevăzute în anexa nr. I.


  Articolul 6
  (1) Grila de intervale pentru stabilirea salariilor de bază pentru un sector de activitate bugetară se compune din intervalele de valori prevăzute pentru fiecare funcție de execuție, grad profesional sau treapta profesională.(2) Un interval este definit de coeficienții de multiplicare care, inmultiti cu valoarea de referința sectoriala specifica, vor reprezenta limitele între care se stabilesc salariile de bază.


  Articolul 7

  Grilele de intervale pentru stabilirea salariilor de bază specifice fiecărui domeniu de activitate sunt prevăzute în anexele nr. IV-VIII.


  Articolul 8
  (1) Salariul de bază pentru personalul cu funcții de conducere este cel corespunzător funcției de execuție, gradului sau treptei profesionale, la care se adauga o indemnizație de conducere, diferențiată în raport cu complexitatea și răspunderea ce revin funcției de conducere, care face parte din salariul de bază.(2) Indemnizațiile de conducere sunt stabilite în procente din salariul de bază al funcției de execuție și sunt prevăzute în anexa nr. IX.(3) Indemnizațiile de conducere se acorda în cadrul plafoanelor prevăzute de prezenta lege, pentru funcțiile de conducere aprobate potrivit structurii organizatorice, conform normelor în vigoare de organizare a instituțiilor la care se referă.(4) Indemnizația de conducere se acorda și persoanelor care conduc sau coordonează programe/proiecte pe perioada de derulare a acestora, prevăzute în programul de activitate al instituției respective.


  Capitolul III Mecanismul de reglare a sistemului de stabilire a salariilor de bază

  Articolul 9

  Prin legea bugetului de stat se stabilesc: valoarea de referința universala și evoluția acesteia în raport cu creșterea estimată a prețurilor de consum, cu indicatorii de prioritate intersectoriala și cu valorile de referința sectoriala, ținând seama de prioritățile rezultate din obiectivele, proiectele, programele propuse de ordonatorii principali de credite, precum și de evoluția salariilor din alte sectoare de activitate decât cele bugetare.


  Capitolul IV Modul de stabilire a salariilor de bază

  Articolul 10

  Ordonatorii principali de credite calculează nivelurile salariilor de bază ce corespund grilelor de intervale prevăzute în anexele nr. IV-VIII din prezenta lege și valorii de referința sectoriala rezultate potrivit art. 9, rotunjite din o mie în o mie de lei în favoarea salariatului.


  Articolul 11

  Ordonatorii de credite bugetare stabilesc salariile de bază ale personalului din unitățile respective, pe baza metodologiei pentru aplicarea criteriilor de stabilire a salariilor de bază, cu respectarea limitelor de salarii de bază ce corespund grilei de intervale specifice sectorului de activitate din care aceștia fac parte, transmise de ordonatorii principali de credite.


  Articolul 12
  (1) Criteriile de stabilire a salariilor de bază între limite, normele de evaluare a performantelor profesionale individuale și metodologiile de aplicare a acestora, elaborate cu consultarea sindicatelor sau a reprezentanților angajaților, se aproba prin hotărâre a Biroului permanent al fiecărei Camere a Parlamentului sau prin hotărâre a Guvernului, după caz, la propunerea ordonatorilor principali de credite bugetare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.(2) Pentru structurile administrației publice locale, metodologiile prevăzute la alin. (1) se propun de către Departamentul pentru Administrație Publica Locală, cu consultarea consiliilor județene și a consiliilor locale.(3) Perioada în care persoanele prevăzute la art. 19 au ocupat funcții de demnitate publică constituie vechime în munca și în specialitate.


  Articolul 13

  Salariul de bază al unui salariat se reevalueaza anual de către angajator, cu respectarea limitelor prevăzute pentru gradul profesional sau treapta profesională în care acesta este încadrat.


  Articolul 14
  (1) Indemnizația de conducere se stabilește, la încadrarea în funcție, de către conducătorul instituției publice, în raport cu complexitatea activității desfășurate în cadrul acesteia.(2) Indemnizația de conducere poate fi reevaluata anual, în raport cu rezultatele obținute de structura condusă în realizarea obiectivelor, programelor și proiectelor, după aprobarea bugetului instituției publice respective.


  Articolul 15

  Salariile de bază și indemnizațiile de conducere se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, sa se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile cu salariile, în vederea realizării obiectivelor, programelor și proiectelor stabilite.


  Capitolul V Modul de distribuire a fondurilor bugetare destinate cheltuielilor cu salariile în sectorul bugetar

  Articolul 16

  Fondurile bugetare destinate cheltuielilor cu salariile se aloca fiecărui ordonator principal de credite, pe baza obiectivelor, proiectelor sau programelor, după caz, corespunzătoare perioadei de planificare bugetară.


  Articolul 17
  (1) La fundamentarea fondurilor bugetare destinate cheltuielilor cu salariile, necesare realizării obiectivelor, proiectelor sau programelor, după caz, ordonatorii principali de credite vor previziona volumul de muncă, perioadele de realizare, numărul de personal și salariile individuale aferente, corespunzătoare sarcinilor.(2) Pentru activitățile curente din atribuțiile prevăzute pentru instituțiile publice respective și necuprinse în proiecte sau programe, fondurile bugetare destinate cheltuielilor cu salariile se fundamentează pe baza numărului de salariați stabilit pentru realizarea acestora și a salariilor realizate în perioada anterioară, corectate cu evoluția programata pe perioada următoare.


  Articolul 18

  În limita fondurilor bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite defalca, pentru aparatul propriu și pentru unitățile subordonate, sumele destinate cheltuielilor salariale, în vederea realizării sarcinilor programate.


  Capitolul VI Indemnizații pentru persoanele care ocupa funcții de demnitate publică

  Articolul 19

  Persoanele care ocupa funcții de demnitate publică au dreptul, pentru activitatea desfășurata, la o indemnizație lunară, stabilită în conformitate cu prevederile anexei nr. II.


  Articolul 20
  (1) Indemnizația lunară, prevăzută la art. 19, este unica forma de remunerare a activității corespunzătoare funcției și reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determina în raport cu venitul salarial.(2) Cuantumul indemnizației lunare se stabilește pe baza valorii de referința sectoriala, înmulțită cu coeficientul de multiplicare prevăzut în anexa nr. II, rotunjit din o mie în o mie de lei în favoarea persoanei respective. Valoarea de referința sectoriala este cea prevăzută în anexa nr. I.(3) Indemnizațiile lunare calculate potrivit alin. (2) sunt în suma bruta și sunt impozabile, potrivit legii.


  Capitolul VII Categorii de personal cu sisteme de salarizare specifice

  Articolul 21

  Persoanele care ocupa funcții asimilate cu funcții de demnitate publică au dreptul, pentru activitatea desfășurata, la un salariu de bază lunar, stabilit în conformitate cu prevederile anexei nr. III.


  Articolul 22
  (1) Salariul de bază lunar, prevăzut la art. 21, este o suma fixa care include și indemnizația de conducere; venitul salarial lunar pentru persoanele prevăzute la art. 21 se compune din salariul de bază lunar și din celelalte drepturi salariale acordate personalului din instituțiile publice, potrivit legii.(2) Cuantumul salariului de bază lunar se determina prin înmulțirea valorii de referința sectoriala, prevăzută în anexa nr. I, cu coeficientul de multiplicare, prevăzut în anexa nr. III, rotunjit din o mie în o mie de lei în favoarea persoanei respective.(3) Venitul salarial calculat potrivit alin. (1) și (2) este în suma bruta și este impozabil, potrivit legii.


  Articolul 23

  Coeficienții de ierarhizare a salariilor de bază pentru funcțiile specifice pentru personalul didactic de predare, stabiliți pe transe de vechime în învățământ, precum și coeficienții de multiplicare a salariilor de bază pentru funcțiile didactice auxiliare și funcțiile auxiliare din instituțiile de învățământ, prevăzuți în grile de intervale, sunt cuprinși în anexa nr. VII/1.


  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii

  Articolul 24
  (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, compensațiile acordate prin hotărârile Guvernului de indexare a salariilor se includ în salariul de bază. Fiecărui salariat i se va menține salariul de bază avut, inclusiv compensațiile acordate, cu excepția celor care se situează sub nivelul minim al funcției și gradului profesional sau al treptei profesionale avute, care vor fi încadrați la nivelul minim al intervalului respectiv.(2) După aprobarea metodologiei prevăzute la art. 12 din prezenta lege și cu respectarea prevederilor alin. (1), se procedează la reevaluarea salariului de bază al fiecărui salariat, pentru primul an de aplicare a legii.(3) Dispozițiile legale referitoare la alte drepturi salariale, cum sunt sporurile pentru condiții de muncă, sporul pentru vechimea în munca, alte sporuri, precum și premiile și stimulentele, acordate persoanelor ale căror salarii de bază se stabilesc potrivit grilelor de salarizare prevăzute în anexele nr. III-VIII, rămân în vigoare.(4) Valoarea de referința universala prevăzută în anexa nr. I este stabilită pentru luna iunie 1998, urmând a fi corectată lunar cu creșterile salariale aprobate de către Guvern pentru lunile următoare, în raport cu evoluția prețurilor de consum în anul 1998.


  Articolul 25

  Urmărirea aplicării prezentei legi se asigura de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor, potrivit competentelor ce le revin.


  Articolul 26
  (1) În aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Muncii și Protecției Sociale:
  a) elaborează metodologia-cadru pentru gestionarea resurselor umane în administrația publică centrala, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii; metodologia-cadru constituie baza elaborării metodologiilor prevăzute la art. 12;
  b) monitorizează respectarea prevederilor prezentei legi și propune Guvernului măsuri pentru îmbunătățirea eficientei utilizării resurselor de muncă în sectorul public.
  (2) În aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Finanțelor:
  a) stabilește măsurile necesare punerii în aplicare a prevederilor art. 9;
  b) elaborează metodologia de fundamentare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale ordonatorilor principali de credite, bazate pe obiective, proiecte sau programe, după caz, inclusiv pe normele referitoare la utilizarea resurselor umane;
  c) controlează, în ministere și în celelalte instituții centrale și locale ale administrației publice și în instituțiile bugetare din subordinea acestora, execuția bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate; în cazul constatării depășirii cheltuielilor cu salariile pentru o perioada data, poate dispune sistarea deschiderii creditelor bugetare pentru perioada următoare, respectiv poate dispune imputarea sumelor cheltuite nejustificat, persoanelor vinovate.


  Articolul 27

  Prevederile prezentei legi se aplica și personalului civil încadrat în structurile unor ministere cu atribuții privind apărarea, ordinea publică și siguranța naționala.


  Capitolul IX Dispoziții finale

  Articolul 28

  Prezenta lege nu se aplica:
  a) personalului de specialitate juridică, prevăzut în Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu excepția funcțiilor de demnitate publică numite;
  b) președintelui, vicepreședintelui și secretarului general ai Academiei Romane; salariile de bază ale acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Statutului Academiei Romane;
  c) personalului diplomatic și consular de cariera;
  d) personalului militar din instituțiile publice de apărare naționala, ordine publică și siguranța naționala. Salarizarea personalului militar și unele drepturi salariale ale personalului civil se stabilesc prin lege specială.


  Articolul 29

  La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga prevederile din actele normative cuprinse în anexa nr. X, precum și orice alte dispoziții contrare cu privire la salarizarea personalului din sectorul bugetar.


  Articolul 30

  Anexele nr. I-X fac parte integrantă din prezenta lege.

  Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 7 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VASILE LUPU

  Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 7 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI
  CRISTIAN SORIN DUMITRESCU

  București, 15 iulie 1998.
  Nr. 154.

  Anexa nr. I

  Valoarea de referință universală = 1.158.000 lei

  ELEMENTELE SISTEMULUI DE STABILIRE
  A SALARIILOR DE BAZĂ

  Nr.
  crt.

  Activități
  (subsisteme)

  Indicatori de
  prioritate
  intersectorială

  Valori de
  referință
  sectorială*)
  - lei -

  Grilele cu
  coeficienți de
  multiplicare
  (ierarhizare)
  sunt
  cuprinse în:

  1.

  Funcții de demnitate publică alese

  0,55

  637.000

  Anexa nr.II/1

  2.

  Funcții de demnitate publică numite

  0,55

  637.000

  Anexa nr.II/2

  3.

  Funcții asimilate cu funcțiile de
  demnitate publică

  0,55

  637.000

  Anexa nr.III

  4.

  Autorități autonome

  0,55

  637.000

  Anexa nr.IV

  5.

  Administrația publică centrală de
  specialitate (ministere, alte organe
  din subordinea Guvernului ori a
  ministerelor, serviciile Presedenției
  aparatul de lucru al Guvernului si
  aparatul Parlamentului)

  0,55

  637.000

  Anexa nr.V

  6.

  Administrația publică locală
  (prefecturi, consilii, primării si
  servicii publice subordonate)

  0,55

  637.000

  Anexa nr.VI

  7.

  Învățământ

  0,53

  614.000

  Anexa nr.VII/1

  8.

  Sănătate

  0,53

  614.000

  Anexa nr.VII/2

  9.

  Cercetare științifică

  0,53

  614.000

  Anexa nr.VII/3

  10.

  Cultură

  0,53

  614.000

  Anexa nr.VII/4

  11.

  Culte

  0,53

  614.000

  Anexa nr.VII/5

  12.

  Sport

  0,52

  603.000

  Anexa nr.VII/6

  13.

  Autoritatea vamală

  0,52

  603.000

  Anexa nr.VII/7

  14.

  Navigație

  0,52

  603.000

  Anexa nr.VII/8

  15.

  Agricultură

  0,52

  603.000

  Anexa nr.VII/9

  16.

  Cadastru

  0,52

  603.000

  Anexa nr.VII/10

  17.

  Protecția mediului

  0,52

  603.000

  Anexa nr.VII/11

  18.

  Aviația sportivă

  0,52

  603.000

  Anexa nr.VII/12

  19.

  Funcții de execuție din alte unităț
  bugetare de subordonare centrală

  0,45

  522.000

  Anexa nr.VIII/1

  20.

  Alte funcții comune din sectorul bugetar

  0,45

  522.000

  Anexa nr.VIII/2

  *) Valoarea de referință sectorială rezulta prin aplicarea indicatorului de prioritate intersectorială asupra valorii de referință universală, rotunjită la o mie de lei prin adaos, și se aplica în luna iunie.


  Anexa nr. II/I

  Valoarea de referința sectorială = 637.000 lei

  FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ ALESE


  Capitolul I Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității publice, alese în funcție potrivit prevederilor Constituției României
  Coeficienți de multiplicare

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Coeficientul
  de multiplicare

  Președinția României

  1.

  Președintele României

  22,000

  Parlamentul României

  2.

  Președintele Senatului și Președintele Camerei Deputaților

  20,300

  3.

  Vicepreședinții Senatului și ai Camerei Deputaților

  18,700

  4.

  Secretarii și chestorii Senatului și ai Camerei Deputaților

  17,600

  5.

  Președinții comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților

  17,600

  6.

  Președinții grupurilor parlamentare ale Senatului și Camerei Deputaților

  17,600

  7.

  Vicepreședinții comisiilor permanente ale Senatului și CamereiDeputaților

  16,500

  8.

  Secretarii comisiilor permanente ale Senatului și Camerei Deputaților

  16,300

  9.

  Senatori, deputați

  16,100

  Primării și consilii

  10.

  Primar general al Capitalei

  15,400

  11.

  Viceprimar al Capitalei

  13,900

  12.

  Președinte al consiliului județean (categoria I)

  14,800

  13.

  Președinte al consiliului județean (categoria II)

  13,900

  14.

  Vicepreședinte al consiliului județean (categoria I)

  13,300

  15.

  Vicepreședinte al consiliului județean (categoria II)

  12,400

  16.

  Primar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori)

  13,000

  17.

  Primar de municipiu (categoria I)

  12,100

  18.

  Primar de municipiu (categoria II)

  11,100

  19.

  Primar de municipiu (categoria III)

  10,200

  20.

  Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori)

  11,400

  21.

  Viceprimar de municipiu (categoria I)

  10,500

  22.

  Viceprimar de municipiu (categoria II)

  9,600

  23.

  Viceprimar de municipiu (categoria III)

  8,700

  24.

  Primar de oraș (categoria I)

  9,300

  25.

  Primar de oraș (categoria II)

  8,500

  26.

  Primar de oraș (categoria III)

  7,700

  27.

  Viceprimar de oraș (categoria I)

  7,700

  28.

  Viceprimar de oraș (categoria II)

  7,000

  29.

  Viceprimar de oraș (categoria III)

  6,200

  30.

  Primar de comuna (cu peste 15.000 locuitori)

  6,200

  31.

  Primar de comuna (categoria I)

  5,600

  32.

  Primar de comuna (categoria II)

  5,000

  33.

  Primar de comuna (categoria III)

  4,400

  34.

  Viceprimar de comuna (cu peste 15.000 locuitori)

  5,000

  35.

  Viceprimar de comuna (categoria I)

  4,400

  36.

  Viceprimar de comuna (categoria II)

  3,700

  37.

  Viceprimar de comuna (categoria III)

  3,100


  Capitolul II Indemnizația membrilor consiliilor județene sau locale
  Coeficienți de multiplicare

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Coeficientul
  de multiplicare

  1.

  Consilier:

  - la Consiliul General al Municipiului București

  3,100

  - la consilii județene (categoria I)

  3,000

  - la consilii județene (categoria II)

  2,800

  - la consilii locale municipale (cu peste 320.000 locuitori)

  2,600

  - la consilii locale municipale (categoria I)

  2,500

  - la consilii locale municipale (categoria II)

  2,300

  - la consilii locale municipale (categoria III)

  2,100

  - la consilii locale orășenești (categoria I

  1,900

  - la consilii locale orășenești (categoria II)

  1,700

  - la consilii locale orășenești (categoria III)

  1,600

  - la consilii locale comunale (cu peste 15.000 locuitori)

  1,300

  - la consilii locale comunale (categoria I)

  1,200

  - la consilii locale comunale (categoria II)

  1,000

  - la consilii locale comunale (categoria III)

  0,900

  NOTA:
  Indemnizația se acorda proporțional cu numărul de ședințe ordinare sau extraordinare ale consiliilor județene sau locale, precum și ale comisiilor de specialitate sau ale delegaților permanenți, la care persoana a participat, din numărul total al ședințelor organizate.


  Anexa nr. II/2

  Valoarea de referința sectorială = 637.000 lei

  FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ NUMITE
  Indemnizațiile persoanelor din cadrul organelor autorității publice,
  numite în funcții potrivit legii

  Coeficienți de multiplicare

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Coeficientul
  de multiplicare

  Guvernul României

  1.

  Prim-ministru

  20,300

  2.

  Ministru de stat

  18,700

  3.

  Ministru

  17,600

  4.

  Secretar de stat, membru al Guvernului

  16,100

  5.

  Secretar de stat

  15,400

  6.

  Subsecretar de stat

  13,000

  Curtea Supremă de Justiție

  7.

  Președinte

  20,300

  8.

  Vicepreședinte

  17,900

  9.

  Președinte de secție

  15,200

  10.

  Judecător

  13,900

  Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție

  11.

  Procuror general

  16,500

  12.

  Prim adjunct al procurorului general

  14,600

  13.

  Adjunct al procurorului general

  14,300

  Curtea Constituțională

  14.

  Președinte

  20,300

  15.

  Judecător

  17,900

  Consiliul Legislativ

  16.

  Președinte

  17,600

  17.

  Președinte de secție

  15,400

  Avocatul Poporului

  18.

  Avocatul poporului

  17,600

  19.

  Adjunct al avocatului poporului

  15,400

  Curtea de Conturi

  20.

  Președinte

  20,300

  21.

  Vicepreședinte

  17,900

  22.

  Președinte de secție

  15,200

  23.

  Consilier conturi

  13,900

  24.

  Procuror financiar general

  16,500

  Prefecturi

  25.

  Prefect al municipiului București

  14,200

  26.

  Prefect (la județ categoria I)

  13,800

  27.

  Prefect (la județ categoria II)

  13,000

  28.

  Subprefect al municipiului București

  12,700

  29.

  Subprefect (la județ categoria I)

  12,000

  30.

  Subprefect (la județ categoria II)

  11,600

  Secretariatul General al Guvernului

  31.

  Secretar general al Guvernului

  16,100

  32.

  Secretar general adjunct al Guvernului

  15,400

  33.

  Consilier de stat

  15,400

  Președinția României

  34.

  Consilier prezidential

  17,600

  35.

  Consilier de stat

  15,400

  Parlamentul României

  36.

  Secretar general la Camera Deputaților și la Senat

  16,100

  37.

  Secretar general adjunct la Camera Deputaților și la Senat

  15,400

  Consiliul Concurentei

  38.

  Președinte

  17,600

  39.

  Vicepreședinte

  15,400

  40.

  Consilier de concurență

  13,000

  Comisia Națională a Valorilor Mobiliare

  41.

  Președinte

  15,400

  42.

  Vicepreședinte

  14,500

  43.

  Membri

  13,000

  Consiliul Național al Audiovizualului

  44.

  Președinte

  15,400

  45.

  Membri

  13,000


  Anexa nr. III

  Valoarea de referința sectorială = 637.000 lei

  FUNCȚII ASIMILATE CU FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ
  Coeficienți de multiplicare a salariilor de bază pentru personalul din instituțiile publice
  din subordinea Guvernului

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Coeficientul
  de multiplicare

  Instituții publice din subordinea Guvernului*)

  1.

  Conducătorul instituției (președinte, director general, șef de oficiu etc.)

  11,200

  2.

  Adjunctul conducătorului instituției (vicepreședinte, director general adjunct etc.)

  9,500

  *) Instituțiile publice și denumirile funcțiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.


  Anexa nr. IV/1

  Valoarea de referința sectorială = 637.000 lei

  COMISIA NAȚIONALA A VALORILOR MOBILIARE
  Coeficienți de multiplicare a salariilor de bază pentru funcțiile de execuție de specialitate
  specifice din aparatul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  1.

  Reglementator piețe de capital, analist politici
  de piață, inspector autorizare, controlor valori
  mobiliare, supraveghetor, anchetator; gradul I

  S

  3,400

  6,800

  2.

  Reglementator piețe de capital, analist politici
  de piață, inspector autorizare, controlor valori
  mobiliare, supraveghetor, anchetator; gradul II

  S

  3,075

  6,150

  3.

  Reglementator piețe de capital, analist politici
  de piață, inspector autorizare, controlor valori
  mobiliare, supraveghetor, anchetator; gradul III

  S

  2,750

  5,500

  4.

  Reglementator piețe de capital, analist politici
  de piață, inspector autorizare, controlor valori
  mobiliare, supraveghetor, anchetator; asistent

  S

  1,975

  3,950


  Anexa nr. IV/2

  Valoarea de referință sectorială = 637.000 lei

  CURTEA DE CONTURI
  Coeficienți de multiplicare a salariilor de bază pentru funcțiile de execuție de specialitate
  specifice ale Curții de Conturi

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  1.

  Controlor financiar gradul I, judecător financiar
  gradul I, procuror financiar gradul I, magistrat
  asistent gradul I, judecător financiar gradul I
  inspector, procuror financiar gradul I inspector

  S

  3,400

  6,800

  2.

  Controlor financiar gradul II, judecător financiar
  gradul II, procuror financiar gradul II,
  magistrat-asistent gradul II

  S

  3,075

  6,150

  3.

  Controlor financiar gradul III, judecător
  financiar gradul III, procuror financiar gradul III

  S

  2,750

  5,500

  4.

  Controlor financiar-asistent

  S

  1,975

  3,950


  Anexa nr. IV/3

  Valoarea de referință sectorială = 637.000 lei

  CONSILIUL CONCURENȚEI
  Coeficienți de multiplicare a salariilor de bază pentru funcțiile de execuție de specialitate
  specifice ale Consiliului Concurenței

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  1.

  Inspector de concurență gradul I

  S

  3,400

  6,800

  2.

  Inspector de concurență gradul II

  S

  3,075

  6,150

  3.

  Inspector de concurență gradul III

  S

  2,750

  5,500

  4.

  Inspector de concurență asistent

  S

  1,975

  3,950


  Anexa nr. V

  Valoarea de referință sectorială = 637.000 lei

  ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CENTRALĂ DE SPECIALITATE
  (ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile
  Președenției, aparatul de lucru al Guvernului și aparatul Parlamentului României)
  I. Coeficienți de multiplicare pentru funcții de specialitate*)
  A. Funcții de conducere

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul
  de multiplicare

  1.

  Secretar general

  S

  8,800

  NOTĂ:
  Se utilizează în ministere și în alte organe centrale de specialitate.
  B. Funcții de execuție

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  a) Funcții de execuție pe grade profesionale

  1.

  Consilier, expert, inspector de specialitate,
  revizor contabil; gradul IA

  S

  2,325

  4,650

  2.

  Consilier, expert, inspector de specialitate,
  revizor contabil; gradul I

  S

  2,125

  4,250

  3.

  Consilier, expert, inspector de specialitate,
  revizor contabil; gradul II

  S

  1,925

  3,850

  4.

  Referent de specialitate, inspector de specialitate,
  revizor contabil; gradul III

  S

  1,725

  3,450

  5.

  Referent de specialitate, inspector de specialitate,
  revizor contabil; gradul IV

  S

  1,570

  3,100

  6.

  Referent, inspector, revizor contabil; debutant

  S

  1,555

  -

  7.

  Tehnician-economist, secretar superior, referent,
  interpret relații, interpret profesional,
  subinginer; gradul I

  SSD

  1,725

  3,450

  8.

  Tehnician-economist, secretar superior, referent,
  interpret relații, interpret profesional,
  subinginer; gradul II

  SSD

  1,550

  3,100

  9.

  Tehnician-economist, secretar superior, referent,
  interpret relații, interpret profesional,
  subinginer; gradul III

  SSD

  1,400

  2,800

  10.

  Tehnician-economist, secretar superior, referent,
  interpret relații, interpret profesional,
  subinginer; debutant

  SSD

  1,350

  -

  b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios

  11.

  Consilier juridic gradul IA

  S

  2,325

  4,650

  12.

  Consilier juridic gradul I

  S

  2,125

  4,250

  13.

  Consilier juridic gradul II

  S

  1,925

  3,850

  14.

  Consilier juridic gradul III

  S

  1,725

  3,450

  15.

  Consilier juridic gradul IV

  S

  1,550

  3,100

  16.

  Consilier juridic debutant

  S

  1,535

  -

  c) Funcții de execuție pe trepte profesionale

  17.

  Referent IA

  M

  1,225

  2,450

  18.

  Referent I

  M

  1,075

  2,150

  19.

  Referent II

  M

  1,000

  2,000

  20.

  Referent III

  M

  0,875

  1,750

  21.

  Referent IV

  M

  0,825

  1,600

  22.

  Referent debutant

  M

  0,820

  -

  *) Funcțiile prevăzute la cap. I se utilizează pentru salarizarea funcțiilorde alta specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituții centrale,potrivit legii.
  II. Coeficienți de multiplicare pentru funcții de conducere specifice
  și de execuție de specialitate specifice aparatului Președentiei, Guvernului, Parlamentului,
  Consiliului Legislativ și Avocatului Poporului
  A. Funcții de conducere specifice

  Nr.
  crt.

  Funcția*)

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul
  de multiplicare

  1.

  Șef departament, director general;**)

  S

  8,800

  *) Funcțiile se utilizează și în cabinetul demnitarului.
  **) Se utilizează numai în aparatul Parlamentului, Consiliului Legislativ și al Avocatului Poporului.
  B. Funcții de execuție de specialitate specifice

  Nr.
  crt.

  Funcția*)

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  1.

  Șef departament, director general;**)

  S

  8,800

  ***) Funcțiile se utilizează și în cabinetul demnitarului.
  ***) Se utilizează numai în aparatul Parlamentului, Consiliului Legislativ și al Avocatului Poporului.

  Nr.
  crt.

  Funcția*)

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  2.

  Șef birou senatorial**), șef cabinet

  S

  2,125

  4,250

  3.

  Șef birou senatorial**), stenodactilograf**), șef cabinet

  SSD

  1,775

  3,550

  4.

  Șef birou senatorial**), stenodactilograf**), șef cabinet

  M

  1,450

  2,900

  5.

  Director de cabinet

  S

  3,800

  7,600

  6.

  Consilier

  S

  3,800

  7,600

  7.

  Expert

  S

  3,475

  6,950

  8.

  Consultant

  S

  2,375

  4,750

  9.

  Secretar cabinet

  M

  1,000

  2,600

  ***) Funcțiile se utilizeazã și în cabinetul demnitarului.
  ***) Se utilizează numai în aparatul Parlamentului, Consiliului Legislativ și al Avocatului Poporului.
  III. Funcții specifice unor ministere
  1. Ministerul Finanțelor
  a) Funcții specifice din aparatul propriu și din unitățile teritoriale
  Garda financiară - personal militarizat

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  1.

  Comisar general


  8,000


  Nr.
  crt.

  Funcția*)

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  a) Funcții de execuție pe grade profesionale

  1.

  Comisar principal IA

  S

  2,325

  4,650

  2.

  Comisar principal I

  S

  2,125

  4,250

  3.

  Comisar principal II

  S

  1,875

  3,750

  4.

  Comisar principal III

  S

  1,725

  3,450

  5.

  Comisar principal IV

  S

  1,680

  3,350

  6.

  Comisar debutant

  S

  1,675

  -

  7.

  Comisar principal I

  SSD

  1,925

  3,850

  8.

  Comisar principal II

  SSD

  1,725

  3,450

  9.

  Comisar principal III

  SSD

  1,560

  3,100

  10.

  Comisar debutant

  SSD

  1,555

  -

  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale

  11.

  Comisar IA

  M

  1,300

  2,600

  12.

  Comisar I

  M

  1,150

  2,300

  13.

  Comisar II

  M

  1,050

  2,100

  14.

  Comisar III

  M

  0,950

  1,900

  15.

  Comisar debutant

  M

  0,945

  -

  b) Funcții specifice din serviciile publice descentralizate

  Funcții de execuție pe trepte profesionale specifice unităților subordonate Ministerului Finanțelor

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  1.

  Casier trezorier I

  M

  1,000

  2,000

  2.

  Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol,
  numărător bani; I

  M; G

  0,875

  1,750

  3.

  Casier trezorier, agent fiscal, operator rol,
  numărător bani; debutant

  M; G

  0,820

  -

  2. Ministerul Afacerilor Externe

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  Funcții de execuție pe trepte profesionale

  1.

  Referent transmitere I

  M

  1,075

  2,150

  2.

  Referent transmitere II

  M

  0,975

  1,950

  3.

  Referent transmitere III

  M

  0,910

  1,750

  4.

  Referent debutant

  M

  0,900

  -

  3. Ministerul Industriei și Comerțului

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  Funcții de execuție pe grade profesionale

  1.

  Ministru consilier

  S

  2,325

  7,800*)

  2.

  Consilier economic

  S

  2,125

  4,250

  3.

  Secretar economic I

  S

  1,925

  3,850

  4.

  Secretar economic II

  S

  1,725

  3,450

  5.

  Secretar economic III

  S

  1,550

  3,100

  *) Cuprinde și indemnizația de conducere.
  4. Ministerul Tineretului și Sportului

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  Funcții de execuție pe grade profesionale

  1.

  Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I

  SSD

  1,725

  3,450

  2.

  Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II

  SSD

  1,550

  3,100

  3.

  Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III

  SSD

  1,400

  2,800

  4.

  Instructor sportiv, referent sportiv; debutant

  SSD

  1,350

  -

  IV. Funcții specifice unor organe din subordinea Guvernului
  Oficiul Concurenței

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  Funcții de execuție pe grade profesionale

  1.

  Inspector de concurenta gradul I

  S

  2,325

  4,650

  2.

  Inspector de concurenta gradul II

  S

  2,125

  4,250

  3.

  Inspector de concurenta gradul III

  S

  1,925

  3,850


  Anexa nr. VI

  Valoarea de referință sectorială = 637.000 lei

  ADMINISTRAȚIA PUBLICA LOCALĂ
  Prefecturi, consilii, primării și servicii publice din subordinea acestora
  I. Coeficienți de multiplicare pentru activitatea de specialitate
  Funcții de execuție

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  a) Funcții de execuție pe grade profesionale

  1.

  Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IA

  S

  1,725

  3,450

  2.

  Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul I

  S

  1,525

  3,050

  3.

  Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul II

  S

  1,325

  2,650

  4.

  Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul III

  S

  1,200

  2,400

  5.

  Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutant

  S

  1,125

  -

  6.

  Conductor arhitect IA, referent IA, subinginer IA

  SSD

  1,225

  2,450

  7.

  Conductor arhitect I, referent I, subinginer I

  SSD

  1,025

  2,050

  8.

  Conductor arhitect II, referent II, subinginer II

  SSD

  0,950

  1,900

  9.

  Conductor arhitect, referent, subinginer; debutant

  SSD

  0,945

  -

  b) Funcții de execuție pe grade profesionale din serviciile de contencios

  10.

  Consilier juridic gradul IA

  S

  2,325

  3,850

  11.

  Consilier juridic gradul I

  S

  2,125

  3,450

  12.

  Consilier juridic gradul II

  S

  1,925

  3,050

  13.

  Consilier juridic gradul III

  S

  1,725

  2,650

  14.

  Consilier juridic gradul IV

  S

  1,550

  2,300

  15.

  Consilier juridic debutant

  S

  1,535

  -

  c) Funcții de execuție pe trepte profesionale

  16.

  Referent, inspector; IA

  M

  1,125

  2,250

  17.

  Referent, inspector; I

  M

  1,050

  2,100

  18.

  Referent, inspector; II

  M

  0,950

  1,900

  19.

  Referent, inspector; III

  M

  0,885

  1,750

  20.

  Referent, inspector; debutant

  M

  0,880

  -

  21.

  Agent agricol I

  M

  0,925

  1,850

  22.

  Agent agricol II

  M; G

  0,875

  1,750

  23.

  Agent agricol III

  M; G

  0,800

  1,600

  24.

  Agent agricol debutant

  M; G

  0,795

  -

  II. Coeficienți de multiplicare pentru funcții din aparatul prefecturilor și al consiliilor

  1. Prefectura Municipiului București și Consiliul General al Municipiului București

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  1.

  Secretar general al prefecturii

  3,225

  6,450

  2.

  Secretar

  3,225

  6,450

  2. Prefecturi și consilii județene

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Categoria I

  Categoria II

  minim

  maxim

  minim

  maxim

  3.

  Secretar general al prefecturii

  3,225

  6,450

  2,900

  5,800

  4.

  Secretar

  3,225

  6,450

  2,900

  5,800

  3. Consilii locale: municipale, orășenești, comunale
  Coeficienți de multiplicare  Cu peste
  320.000 locuitori*)

  Categoria  I

  II

  III  minim

  maxim

  minim

  maxim

  minim

  maxim

  minim

  maxim

  5.

  Municipii  - secretar

  3,200

  6,400

  2,500

  5,000

  2,300

  4,600

  2,175

  4,350


  *) Se aplică și la sectoarele municipiului București.

  6.

  Orașe  - secretar

  -

  -

  2,050

  4,100

  1,875

  3,750

  1,725

  3,450

  Coeficienți de multiplicare
  Categoria

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Cu peste
  15.000
  de locuitori

  I
  între
  7.001 – 15.000 de
  locuitori

  II
  între
  3.001 – 7.000 de
  locuitori

  III
  până la
  3.000 de
  locuitori

  minim

  maxim

  minim

  maxim

  minim

  maxim

  minim

  maxim

  7.

  Comune


  - secretar

  1,600

  3,200

  1,525

  3,050

  1,450

  2,900

  1,350

  2,700


  Anexa nr. VII/1

  Valoarea de referință sectorială = 614.000 lei

  UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  I. Coeficienți de multiplicare (ierarhizare) pentru personalul didactic din învățământ
  A. Coeficienți de multiplicare (ierarhizare) pentru funcțiile didactice din învățământul superior

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Funcții didactice

  Vechimea în învățământ

  până la 3 ani

  3-6 ani

  6-10 ani

  10-15 ani

  15-20 ani

  20-25 ani

  25-30 ani

  30-35 ani

  35-40 ani

  peste 40 de ani

  1.

  Profesor
  universitar

  S

  -

  -

  -

  2,650

  2,750

  2,825

  2,925

  3,050

  3,200

  3,350

  2.

  Conferențiar
  universitar

  S

  -

  -

  2,225

  2,275

  2,375

  2,450

  2,525

  2,650

  2,800

  2,925

  3.

  Șef lucrări
  (lector
  niversitar)

  S

  -

  1,825

  1,900

  1,950

  2,025

  2,100

  2,200

  2,300

  2,400

  -

  4.

  Asistent
  universitar

  S

  1,575

  1,600

  1,625

  1,650

  1,725

  1,775

  1,850

  1,950

  2,050

  -

  5.

  Preparator

  S

  1,500

  1,550*)

  1,575*)

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  *) Pentru preparatorii din domeniul medical.
  NOTĂ:
  În limita fondului de salarii aprobat prin bugetul de stat și în funcție deveniturile extrabugetare, coeficienții de multiplicare (ierarhizare) pentrupozițiile aflate la nr. crt. 1-5 de la pct. I lit. A pot fi majorați,proporțional, cu cel mult 2,65 unități.
  B. Coeficienți de multiplicare (ierarhizare) pentru funcțiile didactice din învățământ preșcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal și de maiștri


  Funcții didactice

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Vechimea în învățământ

  până la
  2 ani

  2-6
  ani

  6-10
  ani

  10-14
  ani

  14-18
  ani

  18-22
  ani

  22-25
  ani

  25-30
  ani

  30-35
  ani

  35-40
  ani

  peste
  40 de ani

  1.

  Profesor

  S

  - cu grad
  didactic I

  -

  -

  1,825

  1,900

  1,950

  1,975

  2,075

  2,150

  2,225

  2,325

  2,400

  - cu grad
  didactic II

  -

  1,525

  1,550

  1,575

  1,600

  1,650

  1,725

  1,825

  1,875

  1,950

  2,025

  - definitiv

  -

  1,425

  1,450

  1,475

  1,525

  1,550

  1,650

  1,725

  1,800

  1,875

  1,925

  - debutant

  1,400

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2.

  Profesor

  SSD

  - cu grad
  didactic I

  -

  -

  1,525

  1,550

  1,600

  1,650

  1,725

  1,825

  1,875

  1,950

  2,025

  - cu grad
  didactic II

  -

  1,400

  1,425

  1,475

  1,525

  1,550

  1,650

  1,725

  1,800

  1,875

  1,925

  - definitiv

  -

  1,360

  1,365

  1,370

  1,375

  1,400

  1,425

  1,525

  1,575

  1,625

  1,700

  - debutant

  1,350

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  3.

  Institutor I

  S

  - cu grad
  didactic I

  -

  -

  1,525

  1,550

  1,600

  1,650

  1,725

  1,825

  1,875

  1,950

  2,025

  - cu grad
  didactic II

  -

  1,375

  1,385

  1,400

  1,425

  1,475

  1,525

  1,600

  1,675

  1,725

  1,800

  - definitiv

  -

  1,360

  1,365

  1,370

  1,375

  1,400

  1,425

  1,475

  1,525

  1,600

  1,650

  - debutant

  1,350

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  4.

  Institutor II

  SSD

  - cu grad
  didactic I

  -

  -

  1,475

  1,525

  1,550

  1,600

  1,675

  1,775

  1,850

  1,900

  1,975

  - cu grad
  didactic II

  -

  1,350

  1,375

  1,385

  1,400

  1,425

  1,475

  1,550

  1,625

  1,675

  1,750

  - definitiv

  -

  1,330

  1,335

  1,340

  1,350

  1,375

  1,400

  1,450

  1,500

  1,575

  1,625

  - debutant

  1,325

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  5.

  Învățător,
  educatoare,
  educator,
  maistru- instructor;

  M

  - cu grad
  didactic I

  -

  -

  1,425

  1,475

  1,525

  1,550

  1,650

  1,725

  1,800

  1,875

  1,925

  - cu grad
  didactic II

  -

  1,325

  1,350

  1,375

  1,385

  1,400

  1,425

  1,525

  1,575

  1,625

  1,700

  - definitiv

  -

  1,310

  1,315

  1,320

  1,325

  1,350

  1,400

  1,425

  1,475

  1,550

  1,600

  - debutant

  1,300

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  6.

  Profesor,
  învățător,
  educatoare,
  educator,
  maistru- instructor;
  cu studii de
  nivel liceal,
  fără pregătire
  de specialitate*)

  M

  1,100

  1,105

  1,110

  1,120

  1,130

  1,140

  1,150

  1,160

  1,175

  1,225

  1,275

  *) Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Statutului personalului didactic
  NOTĂ:
  În limita fondului de salarii aprobat prin bugetul de stat și în funcție deveniturile extrabugetare, coeficienții de multiplicare (ierarhizare) pentrupozițiile aflate la nr. crt. 1-5 de la pct. I lit. B pot fi majorati,proporțional, cu cel mult 2,50 unități, iar coeficienții de multiplicare(ierarhizare) pentru poziția aflată la nr. crt. 6 de la pct. I lit. B pot fimajorati, proporțional, cu cel mult 2,00 unități.
  II. Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile auxiliare din instituțiile de învățământ*)

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor**)

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  a) Funcții de execuție pe grade profesionale

  1.

  Bibliotecar, documentarist, redactor;

  S

  gradul IA***)

  1,750

  2,375

  gradul I

  1,575

  2,150

  gradul II

  1,325

  1,800

  gradul III

  1,150

  1,575

  debutant

  1,085

  -

  2.

  Bibliotecar, documentarist, redactor;

  SSD

  gradul I

  1,275

  1,725

  gradul II

  1,100

  1,500

  gradul III

  0,975

  1,325

  debutant

  0,955

  -

  3.

  Informatician

  S

  gradul IA

  1,800

  2,450

  gradul I

  1,625

  2,200

  gradul II

  1,450

  1,975

  gradul III

  1,200

  1,625

  gradul IV

  1,100

  1,500

  debutant

  1,085

  -

  4.

  Informatician

  SSD

  gradul I

  1,275

  1,725

  gradul II

  1,100

  1,500

  gradul III

  0,975

  1,325

  debutant

  0,955

  -

  5.

  Instructor-animator

  S

  gradul I

  1,375

  1,875

  gradul II

  1,200

  1,625

  gradul III

  1,100

  1,500

  debutant

  1,085

  -

  6.

  Instructor-animator

  SSD

  gradul I

  1,275

  1,725

  gradul II

  1,100

  1,500

  gradul III

  0,975

  1,325

  debutant

  0,955

  -

  7.

  Asistent social

  S

  gradul I

  1,500

  2,025

  gradul II

  1,250

  1,700

  gradul III

  1,130

  1,525

  debutant

  1,125

  -

  8.

  Asistent social

  SSD

  gradul I

  1,275

  1,725

  gradul II

  1,100

  1,500

  debutant

  0,955

  -

  9.

  Corepetitor

  S

  gradul I

  1,375

  1,875

  gradul II

  1,200

  1,625

  gradul III

  1,100

  1,500

  debutant

  1,085

  -

  10.

  Corepetitor

  SSD

  gradul I

  1,275

  1,725

  gradul II

  1,100

  1,500

  gradul III

  0,975

  1,325

  debutant

  0,955

  -

  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale

  11.

  Bibliotecar, documentarist, redactor;

  PL/M

  IA

  1,100

  1,500

  I

  0,975

  1,325

  II

  0,900

  1,225

  debutant

  0,830

  -

  12.

  Informatician

  PL/M

  IA

  1,100

  1,500

  I

  1,025

  1,400

  II

  0,925

  1,250

  III

  0,850

  1,125

  debutant

  0,830

  -

  13.

  Instructor-animator

  M

  IA

  1,100

  1,500

  I

  0,975

  1,325

  II

  0,900

  1,225

  debutant

  0,830

  -

  14.

  Instructor de educație extrașcolară

  M

  IA

  1,100

  1,500

  I

  1,025

  1,400

  II

  0,925

  1,250

  III

  0,850

  1,125

  debutant

  0,830

  -

  15.

  Asistent social

  PL/M

  I

  1,275

  1,725

  II

  1,100

  1,500

  III

  0,950

  1,300

  debutant

  0,915

  -

  16.

  Corepetitor

  M

  I

  0,975

  1,325

  II

  0,900

  1,225

  III

  0,825

  1,125

  debutant

  0,810

  -

  17.

  Tehnician****)

  M

  IA

  1,100

  1,500

  I

  1,025

  1,400

  II

  0,925

  1,250

  III

  0,900

  1,225

  debutant

  0,890

  -

  18.

  Laborant

  PL/M

  I

  0,950

  1,300

  II

  0,875

  1,200

  19.

  Pedagog școlar I

  M

  0,950

  1,300

  20.

  Pedagog școlar II

  M

  0,890

  -

  *) Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu Ministerul Muncii șiProtecției Sociale, este autorizat ca, în funcție de dinamica învățământului,să stabilească noi funcții didactice auxiliare.
  **) Alte cerințe pentru ocuparea funcțiilor didactice auxiliare suntprevăzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997.
  ***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.
  ****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor și al atelierelor-școală.
  III. Coeficienți de multiplicare pentru alte funcții specifice din instituțiile de învățământ

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  a) Funcții de execuție pe grade profesionale

  1.

  Secretar I*)

  S

  1,575

  2,150

  2.

  Secretar II

  S

  1,375

  1,875

  3.

  Secretar III

  S

  1,200

  1,625

  4.

  Secretar IV

  S

  1,100

  1,500

  5.

  Secretar debutant

  S

  1,085

  -

  6.

  Secretar I*)

  SSD

  1,275

  1,725

  7.

  Secretar II

  SSD

  1,150

  1,575

  8.

  Secretar III

  SSD

  1,075

  1,475

  9.

  Secretar IV

  SSD

  0,975

  1,325

  10.

  Secretar debutant

  SSD

  0,955

  -

  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale

  11.

  Secretar IA

  M

  1,100

  1,500

  12.

  Secretar I

  M

  1,025

  1,400

  13.

  Secretar II

  M

  0,975

  1,325

  14.

  Secretar III

  M

  0,900

  1,225

  15.

  Secretar debutant

  M

  0,890

  -

  c) Alte funcții

  16.

  Șef atelier-școală I

  M

  1,000

  1,350

  17.

  Șef atelier-școală II

  M

  0,975

  1,325

  18.

  Șef atelier-școală III

  M

  0,900

  1,225

  19.

  Instructor I

  M

  0,950

  1,300

  20.

  Instructor II

  M

  0,875

  1,200

  21.

  Model I

  M

  0,900

  1,225

  22.

  Model II

  M

  0,800

  1,100

  23.

  Supraveghetor noapte

  G

  0,800

  1,100

  *) Se poate utiliza numai în cele mai mari instituții de învățământ stabilite de Ministerul Educației Naționale.


  Anexa nr. VII/2

  Valoarea de referință sectorială = 614.000 lei

  SĂNĂTATE
  I. Unități sanitare și de asistență socială, altele decât cele clinice

  A. Coeficienți de multiplicare pentru personalul de specialitate medico-sanitar

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  1.

  Medic primar

  S

  1,750

  7,650

  2.

  Medic specialist

  S

  1,340

  4,763

  3.

  Medic rezident anul II-VII

  S

  1,210

  3,450

  4.

  Medic rezident anul I

  S

  1,190

  -

  5.

  Medic

  S

  1,230

  4,425

  6.

  Medic stagiar

  S

  1,165

  -

  7.

  Farmacist primar*)

  S

  1,500

  3,824

  8.

  Farmacist specialist

  S

  1,165

  3,450

  9.

  Farmacist rezident anul II-III

  S

  1,125

  1,639

  10.

  Farmacist rezident anul I

  S

  1,100

  -

  11.

  Farmacist

  S

  1,145

  2,904

  12.

  Farmacist stagiar

  S

  1,080

  -

  13.

  Dentist principal

  SSD

  1,145

  3,220

  14.

  Dentist

  SSD

  0,995

  2,846

  15.

  Dentist debutant

  SSD

  0,950

  -

  16.

  Asistent medical principal**)

  PL

  1,145

  2,281

  17.

  Asistent medical**)

  PL

  0,950

  1,425

  18.

  Asistent medical debutant**)

  PL

  0,930

  -

  19.

  Asistent medical principal**)

  M

  1,015

  2,031

  20.

  Asistent medical**)

  M

  0,915

  1,719

  21.

  Asistent medical debutant**)

  M

  0,905

  -

  22.

  Tehnician dentar principal***)

  M

  1,055

  1,869

  23.

  Tehnician dentar***)

  M

  0,925

  1,533

  24.

  Tehnician dentar debutant***)

  M

  0,905

  -

  25.

  Soră medicală principală****)

  M

  0,930

  1,875

  26.

  Soră medicală****)

  M

  0,865

  1,594

  27.

  Soră medicală debutantă****)

  M

  0,850

  -

  *) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.
  **) Se aplică și funcțiilor de asistent farmacie, asistent social șieducator-puericultor, tehnician dentar și tehnician sanitar din profilurile:utilaje medicale, optician, protezare ortopedica și protezare auditivă, care austudii de acest nivel.
  ***) Se aplică și funcțiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilajemedicale, optician, protezare ortopedica și protezare auditivă.
  ****) Se aplica și funcțiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar,operator-registrator de urgență, moasa, masor, gipsar, autopsier, registratormedical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educație,instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.

  B. Coeficienți de multiplicare pentru personalul de specialitate din compartimentele
  paraclinice medico-sanitare

  Nr.
  crt

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  28.

  Biolog, biochimist, chimist, fizician,
  fiziokinetoterapeut; principal

  S

  1,515

  4,156

  29.

  Biolog, biochimist, chimist, fizician,
  fiziokinetoterapeut; specialist

  S

  1,145

  3,750

  30.

  Biolog, biochimist, chimist, fizician,
  fiziokinetoterapeut

  S

  1,080

  3,156

  31.

  Biolog, biochimist, chimist, fizician,
  fiziokinetoterapeut; debutant

  S

  1,075

  -

  32.

  Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M.,
  kinetoterapeut, asistent social; principal

  S

  1,255

  3,508

  33.

  Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M.,
  kinetoterapeut, asistent social

  S

  1,080

  2,904

  34.

  Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M.,
  kinetoterapeut, asistent social; debutant

  S

  1,070

  -

  35.

  Profesor C.F.M., biolog, chimist; principal*)

  SSD

  1,145

  3,220

  36.

  Profesor C.F.M., biolog, chimist;*)

  SSD

  0,995

  2,846

  37.

  Profesor C.F.M., biolog, chimist; debutant*)

  SSD

  0,950

  -

  C. Coeficienți de multiplicare pentru personalul auxiliar sanitar

  38.

  Infirmieră, agent D.D.D.

  G

  0,800

  1,293

  39.

  Infirmieră, agent D.D.D.; debutant

  G

  0,725

  -

  40.

  Brancardier, băieș, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoare

  G

  0,755

  1,238

  41.

  Ambulanțier**)


  1,015

  1,815

  42.

  Șofer autosanitară I***)


  0,975

  1,760

  43.

  Șofer autosanitară II***)


  0,885

  1,705

  44.

  Șofer autosanitară III***)


  0,865

  1,568

  *) Se aplică și funcțiilor de educator-puericultor, asistent social șicosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diploma învățământulsuperior cu durata studiilor de 2-3 ani învățământ de zi de 3-4 ani învățământseral sau fără frecventa.
  **) Se ocupa prin concurs de către personalul care îndeplinește condițiile deîncadrare pentru funcția de sofer autosanitara I, poseda diploma de absolvire acursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 388/1992 șiare 2 ani vechime în funcția de șofer autosanitară I.
  ***) Se aplica nivelul I și II pentru salarizarea soferilor autosanitarelordin serviciile de ambulanță județene și al municipiului București, iar nivelul desalarizare II și III, șoferilor autosanitarelor din alte unități sanitare.
  II. Unități clinice, institute și centre medicale^1)

  A. Coeficienți de multiplicare pentru personalul de specialitate medico-sanitar

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  1.

  Medic primar

  S

  1,945

  8,438

  2.

  Medic specialist

  S

  1,470

  5,213

  3.

  Farmacist primar*)

  S

  1,665

  4,198

  4.

  Farmacist specialist

  S

  1,255

  3,795

  5.

  Asistent medical principal**)

  PL

  1,210

  2,329

  6.

  Asistent medical**)

  PL

  0,950

  1,840

  7.

  Asistent medical principal**)

  M

  1,100

  2,156

  8.

  Asistent medical**)

  M

  0,930

  1,725

  9.

  Soră medicală principală***)

  M

  1,015

  1,926

  10.

  Soră medicală***)

  M

  0,885

  1,639

  B. Coeficienți de multiplicare pentru personalul de specialitate din compartimentele
  paraclinice medico-sanitare

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  11.

  Biolog, biochimist, chimist, fizician,
  fiziokinetoterapeut; principal

  S

  1,650

  4,563

  12.

  Biolog, biochimist, chimist, fizician,
  fiziokinetoterapeut; specialist

  S

  1,200

  4,125

  13.

  Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M.,
  kinetoterapeut, asistent social; principal

  S

  1,400

  3,853

  14.

  Profesor C.F.M. principal

  SSD

  1,175

  3,536

  ^1) Se poate aplica și personalului de cercetare cu studii superioare dinunitățile clinice, institutele și centrele medicale, care este confirmat în gradeleprofesionale de la cap. II lit. A nr. crt. 1-4 și lit. B nr. crt. 11-13.
  *) Se poate utiliza numai în unități sanitare umane.
  **) Se aplică și funcției de asistent farmacie.
  ***) Se aplică și funcțiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu sanitar.
  NOTA:1. Coeficientul de multiplicare a salariului de bază pentru personalul medical cuprinde la cap. II și sporul pentru institute, centre medicale, clinici universitare, prevăzut la art. 8 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993.2. Coeficientul de multiplicare limita maximă cuprinde și salariul de bază mai mare prevăzut la pct. 2 din nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica și medicală legală. Diferențierea salariilor de bază în cadrul grilelor de intervale corespunzătoare specializării medicale se face potrivit criteriilor stabilite prin metodologia prevăzută la art. 13 din lege.


  Anexa nr. VII/3

  Valoarea de referință sectorială = 614.000 lei

  CERCETARE
  UNITĂȚI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI PROIECTARE
  Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate din activitatea de cercetare științifică
  și dezvoltare tehnologică

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  a) Funcții de execuție pe grade profesionale

  1.

  Cercetător științific principal gradul I

  S

  2,125

  5,000

  2.

  Cercetător științific principal gradul II

  S

  1,700

  3,650

  3.

  Cercetător științific principal gradul III

  S

  1,450

  2,900

  4.

  Cercetător științific

  S

  1,275

  2,550

  b) Funcții de execuție de specialitate neatestate

  5.

  Asistent de cercetare științifică

  S

  1,175

  2,350

  6.

  Asistent de cercetare științifică stagiar

  S

  1,165

  -

  c) Funcții de execuție auxiliare din activitatea de cercetare științifică, pe trepte profesionale

  7.

  Asistent I

  M

  1,175

  2,350

  8.

  Asistent II

  M

  1,000

  2,000

  9.

  Asistent III

  M

  0,925

  1,850

  10.

  Asistent stagiar

  M

  0,890

  -


  Anexa nr. VII/4

  Valoarea de referință sectorială = 614.000 lei

  CULTURA
  UNITĂȚI DE CULTURĂ
  I. Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate din unitățile teatrale,
  muzicale și de cinematografie

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  a) Funcții de execuție pe grade profesionale

  1.

  Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet,
  concertist, instrumentist), actor, pictor
  scenograf, consultant artistic, coregraf,
  concertmaistru*), artist instrumentist I;

  S  gradul I


  1,950

  4,500

  gradul II


  1,675

  3,350

  gradul III


  1,500

  3,000

  gradul IV


  1,325

  2,650

  gradul V


  1,225

  2,450

  debutant


  1,185

  -

  *) La salarizarea funcției de concertmaistru se utilizează gradele profesionale I, II și III.

  2.

  Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), dirijor
  cor, producător delegat, impresar artistic;

  S  gradul I


  1,850

  3,700

  gradul II


  1,550

  3,100

  gradul III


  1,325

  2,650

  3.

  Șef orchestră, artist instrumentist II, maestru
  de studii (balet, canto), secretar literar
  (muzical, public relations), operator imagine
  (sunet), sufleor operă, artist liric operă;

  S  gradul I


  1,675

  3,350

  gradul II


  1,500

  3,000

  gradul III


  1,325

  2,650

  gradul IV


  1,225

  2,450

  debutant


  1,185

  -

  4.

  Artist liric, balerin, dansator, acompaniator,
  corepetitor, actor mânuitor păpuși, sculptor
  păpuși, sufleor teatru, artist plastic, machior,
  peruchier, montor imagine, editor imagine;

  S  gradul I


  1,425

  2,850

  gradul II


  1,300

  2,600

  gradul III


  1,225

  2,450

  debutant


  1,185

  -

  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale

  5.

  Dirijor, șef orchestră, maestru (balet-dans,
  corepetitor), concert maistru, maestru de
  studii balet, maestru lumini-sunet;
  I


  1,225

  2,450

  II


  1,050

  2,100

  III


  0,925

  1,850

  debutant


  0,920

  -

  6.

  Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist),
  actor, instrumentist, sufleor operă, corist
  operă;
  I


  1,225

  2,450

  II


  1,050

  2,100

  III


  0,925

  1,850

  debutant


  0,920

  -

  7.

  Maestru artist circ, artist circ, maestru
  (acordor pian-clavecin, lutier), specialist
  (orgă, instrumente de suflat);
  I


  1,500

  3,000

  II


  1,325

  2,650

  III


  1,225

  2,450

  IV


  1,050

  2,100

  V


  0,950

  1,900

  debutant


  0,920

  -

  8.

  Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor
  mânuitor păpuși, sculptor păpuși, sufleor
  teatru, artist plastic, machior, peruchier,
  montor imagine, operator imagine, editor
  imagine, regizor scenă (culise), secretar
  platou;
  I


  1,075

  2,150

  II


  1,000

  2,000

  III


  0,910

  1,800

  debutant


  0,900

  -

  9.

  Regizor scenă (culise), secretar platou;

  M  I


  1,075

  2,150

  II


  1,000

  2,000

  III


  0,910

  1,800

  debutant


  0,900

  -

  10.

  Supraveghetor sală, controlor bilete,
  garderobier, plasator

  M; G

  0,850

  1,700

  c) Muncitori din activitatea specifică instituțiilor teatrale și muzicale

  11.

  Muncitor calificat
  I


  1,250

  2,125

  II


  1,175

  2,000

  III


  1,075

  1,850

  IV


  1,000

  1,700

  V


  0,900

  1,550

  VI


  0,825

  1,425

  II. Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate din presă,
  edituri, informare documentară

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  a) Funcții de execuție pe grade profesionale

  1.

  Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist
  comentator, corespondent în străinătate;

  S  gradul I


  1,500

  3,000

  gradul II


  1,325

  2,650

  gradul III


  1,225

  2,450

  debutant


  1,185

  -

  2.

  Șef agenție publicitate, administrator
  (publicații, editură), reporter
  (fotoreporter, corespondent local);

  S  gradul I*)


  1,450

  2,900

  gradul II


  1,300

  2,600

  gradul III


  1,200

  2,400

  debutant


  1,185

  -

  *) Nivelul de salarizare nu se aplică funcțiilor de administrator (publicații, editură).

  3.

  Secretar (tehnic) de redacție, documentarist,
  traducător, caricaturist, desenator artistic,
  corector, tehnoredactor;

  S  gradul I


  1,425

  2,850

  gradul II


  1,300

  2,600

  gradul III


  1,225

  2,450

  debutant


  1,185

  -

  4.

  Redactor, secretar de redacție;

  SSD  gradul I


  1,325

  2,650

  gradul II


  1,225

  2,450

  gradul III


  1,060

  2,100

  debutant


  1,055

  -

  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale

  5.

  Redactor, secretar (tehnic) de redacție,
  documentarist, traducător, caricaturist,
  desenator artistic, corector, tehnoredactor;

  M  treapta IA


  1,225

  2,450

  treapta I


  1,075

  2,150

  treapta II


  1,000

  2,000

  debutant


  0,920

  -

  6.

  Laborant foto, retușor foto, fotograf;

  M; G  treapta I


  1,050

  2,100

  treapta II


  0,925

  1,850

  treapta III


  0,850

  1,700

  debutant


  0,835

  -

  III. Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate din muzee și biblioteci

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  a) Funcții de execuție pe grade profesionale

  1.

  . Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,
  bibliotecar;

  S  gradul IA


  1,650

  4,000

  gradul I


  1,375

  2,750

  gradul II


  1,250

  2,500

  debutant


  1,185

  -

  2.

  . Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf,
  bibliotecar-arhivist;

  SSD  gradul I


  1,325

  3,000

  gradul II


  1,225

  2,450

  gradul III


  1,060

  2,100

  debutant


  1,055

  -

  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale

  3.

  Restaurator*), conservator, trezorier, gestionar custode sală;

  M  treapta I


  1,225

  2,450

  treapta II


  1,075

  2,150

  treapta III


  1,000

  2,000

  debutant


  0,920

  -

  *) În instituțiile muzeale din domeniul tradiției populare pot fi încadrați și absolvenți ai
  învățământului gimnazial și profesional.

  4.

  Bibliotecar

  M  treapta IA


  1,225

  2,450

  treapta I


  1,075

  2,150

  treapta II


  1,000

  2,000

  debutant


  0,920

  -

  5.

  Supraveghetor muzeu, mânuitor carte

  M; G

  0,850

  1,700

  IV. Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate din case de cultură,
  cămine culturale și din alte instituții de cultură

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  a) Funcții de execuție pe grade profesionale

  1.

  Referent

  S  gradul I


  1,425

  2,850

  gradul II


  1,300

  2,600

  gradul III


  1,225

  2,450

  debutant


  1,185

  -

  2.

  Referent

  SSD  gradul I


  1,325

  2,650

  gradul II


  1,225

  2,450

  gradul III


  1,060

  2,100

  debutant


  1,055

  -

  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale

  3.

  Redactor
  treapta IA


  1,225

  2,450

  treapta I


  1,075

  2,150

  treapta II


  1,000

  2,000

  debutant


  0,920

  -


  Anexa nr. VII/5

  Valoarea de referință sectorială = 614.000 lei

  CULTE
  Coeficienți de multiplicare pentru personalul clerical*)
  Funcții de execuție

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  1.

  Preot
  gradul I

  S

  1,800

  3,600

  gradul II

  S

  1,500

  3,000

  definitiv

  S

  1,350

  2,700

  debutant

  S

  1,340

  -

  2.

  Preot
  gradul I

  M

  1,300

  2,600

  definitiv

  M

  1,250

  2,500

  debutant

  M

  1,230

  -

  *) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unitățile bugetare.
  Condițiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
  Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat sa certifice asimilarea funcțiilor de la culte cu cea de preot.


  Anexa nr. VII/6

  Valoarea de referința sectorială = 603.000 lei

  SPORT
  UNITĂȚI SPORTIVE
  I. Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate din federații sportive

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor*)

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  a) Funcții de execuție pe grade profesionale

  1.

  Secretar federație, antrenor federal, antrenor
  lot național**), expert sportiv; gradul IA


  1,800

  3,800

  2.

  Secretar federație, antrenor federal, antrenor
  lot național**), expert sportiv; gradul I


  1,625

  3,250

  3.

  Secretar federație, antrenor federal, antrenor
  lot național**), expert sportiv; gradul II


  1,450

  2,900

  4.

  Secretar federație, antrenor federal, antrenor
  lot național**); gradul III, instructor sportiv
  gradul I


  1,325

  2,650

  5.

  Secretar federație, antrenor federal; gradul IV,
  instructor sportiv gradul II


  1,225

  2,450

  6.

  Instructor sportiv debutant


  1,205

  -

  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale

  7.

  Instructor sportiv I, referent I


  1,225

  2,450

  8.

  Instructor sportiv II, referent II


  1,100

  2,200

  9.

  Instructor sportiv III, referent III


  1,025

  2,050

  10.

  Instructor sportiv debutant


  0,935

  -

  *) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilescprin ordin al ministrului tineretului și sportului.
  **) Se poate utiliza și la cluburile sportive, cu aprobareaministrului tineretului și sportului.
  II. Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate din alte unități sportive

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor*)

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  Funcții de execuție pe categorii de clasificare**)

  1.

  Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I


  1,500

  3,000

  2.

  Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II


  1,325

  2,650

  3.

  Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III


  1,225

  2,450

  4.

  Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV


  1,125

  2,250

  5.

  Antrenor categoria V


  1,035

  2,050

  6.

  Antrenor debutant, referent sportiv debutant


  1,025

  -

  *) Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului și sportului.
  **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.


  Anexa nr. VII/7

  Valoarea de referința sectorială = 603.000 lei

  AUTORITATEA VAMALĂ
  DIRECȚIA GENERALĂ A VĂMILOR
  Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate


  Capitolul I Aparatul central

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  a) Funcții de execuție pe grade profesionale

  1.

  Expert vamal

  S

  3,350

  6,700

  2.

  Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA

  S

  2,850

  5,700

  3.

  Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I

  S

  2,650

  5,300

  4.

  Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II

  S

  2,450

  4,900

  5.

  Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III

  S

  2,250

  4,500

  6.

  Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV

  S

  2,050

  4,100

  7.

  Inspector vamal, referent de specialitate; debutant

  S

  2,015

  -

  8.

  Referent gradul I

  SSD

  2,300

  4,600

  9.

  Referent gradul II

  SSD

  2,100

  4,200

  10.

  Referent gradul III

  SSD

  1,900

  3,800

  11.

  Referent debutant

  SSD

  1,870

  -

  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale

  12.

  Referent IA

  M

  2,150

  4,300

  13.

  Referent I

  M

  1,950

  3,900

  14.

  Referent II

  M

  1,750

  3,500

  15.

  Referent III

  M

  1,550

  3,100

  16.

  Referent IV

  M

  1,350

  2,700

  17.

  Referent debutant

  M

  1,320

  -


  Capitolul II Direcția Generală a Vamilor
  Direcția de supraveghere și control vamal, Direcția de supraveghere
  pentru zonele vamale speciale
  Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  a) Funcții de execuție pe grade profesionale

  1.

  Expert vamal

  S

  4,000

  7,500

  2.

  Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA

  S

  3,400

  6,800

  3.

  Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I

  S

  3,200

  6,400

  4.

  Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II

  S

  2,950

  5,900

  5.

  Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III

  S

  2,700

  5,400

  6.

  Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IV

  S

  2,450

  4,900

  7.

  Inspector vamal, referent de specialitate; debutant

  S

  2,415

  -

  8.

  Referent gradul I

  SSD

  2,800

  5,600

  9.

  Referent gradul II

  SSD

  2,550

  5,100

  10.

  Referent gradul III

  SSD

  2,300

  4,600

  11.

  Referent debutant

  SSD

  2,265

  -

  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale

  12.

  Referent IA

  M

  2,650

  5,300

  13.

  Referent I

  M

  2,400

  4,800

  14.

  Referent II

  M

  2,200

  4,400

  15.

  Referent III

  M

  2,000

  4,000

  16.

  Referent IV

  M

  1,800

  3,600

  17.

  Referent debutant

  M

  1,770

  -


  Capitolul III Direcția regionala vamală
  Coeficienți de multiplicare pentru activitatea de specialitate

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  a) Funcții de execuție pe grade profesionale

  1.

  Expert vamal

  S

  2,950

  5,900

  2.

  Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IA

  S

  2,450

  4,900

  3.

  Inspector vamal, referent de specialitate; gradul I

  S

  2,250

  4,500

  4.

  Inspector vamal, referent de specialitate; gradul II

  S

  2,000

  4,000

  5.

  Inspector vamal, referent de specialitate; gradul III

  S

  1,800

  3,600

  6.

  Inspector vamal, referent de specialitate; debutant

  S

  1,770

  -

  7.

  Referent gradul I

  SSD

  1,950

  3,900

  8.

  Referent gradul II

  SSD

  1,750

  3,500

  9.

  Referent gradul III

  SSD

  1,600

  3,200

  10.

  Referent debutant

  SSD

  1,570

  -

  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale

  11.

  Referent IA

  M

  1,750

  3,500

  12.

  Referent I

  M

  1,600

  3,200

  13.

  Referent II

  M

  1,450

  2,900

  14.

  Referent III

  M

  1,250

  2,500

  15.

  Referent debutant

  M

  1,220

  -


  Capitolul IV Birouri vamale
  Coeficienți de multiplicare pentru activitatea de specialitate
  A. Funcții de execuție de categoria A

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  a) Funcții de execuție pe grade profesionale

  1.

  Expert vamal

  S sau
  școală vamală

  2,650

  5,300

  2.

  Inspector vamal principal

  S sau
  școală vamală

  2,150

  4,300

  3.

  Inspector vamal gradul I

  S sau
  școală vamală

  1,950

  3,900

  4.

  Inspector vamal gradul II

  S sau
  școală vamală

  1,750

  3,500

  5.

  Inspector vamal gradul III

  S sau
  școală vamală

  1,550

  3,100

  6.

  Inspector vamal debutant

  S sau
  școală vamală

  1,520

  -

  7.

  Inspector vamal

  Școală vamală
  sau SSD

  1,775

  3,550

  8.

  Controlor vamal gradul I

  Școală vamală
  sau SSD

  1,550

  3,100

  9.

  Controlor vamal gradul II

  Școală vamală
  sau SSD

  1,350

  2,700

  10.

  Agent vamal debutant

  Școală vamală
  sau SSD

  1,320

  -

  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale

  11.

  Controlor vamal I

  M

  1,600

  3,200

  12.

  Controlor vamal II

  M

  1,450

  2,900

  13.

  Controlor vamal III

  M

  1,250

  2,500

  14.

  Controlor vamal debutant

  M

  1,070

  -

  B. Funcții de execuție de categoria B

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  a) Funcții de execuție pe grade profesionale

  1.

  Inspector pentru datoria vamală principal

  S

  2,150

  4,300

  2.

  Inspector pentru datoria vamală gradul I

  S

  1,950

  3,900

  3.

  Inspector pentru datoria vamală gradul II

  S

  1,750

  3,500

  4.

  Inspector pentru datoria vamală gradul III

  S

  1,550

  3,100

  5.

  Inspector pentru datoria vamală debutant

  S

  1,520

  -

  6.

  Inspector pentru datoria vamală

  Școală vamală
  sau SSD

  1,775

  3,550

  7.

  Controlor pentru datoria vamală gradul I

  Școală vamală
  sau SSD

  1,550

  3,100

  8.

  Controlor pentru datoria vamală gradul II

  Școală vamală
  sau SSD

  1,350

  2,700

  9.

  Controlor pentru datoria vamală debutant

  Școală vamală
  sau SSD

  1,320

  -

  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale

  10.

  Controlor pentru datoria vamală I

  M

  1,600

  3,200

  11.

  Controlor pentru datoria vamală II

  M

  1,450

  2,900

  12.

  Controlor pentru datoria vamală III

  M

  1,250

  2,500

  13.

  Controlor pentru datoria vamală debutant

  M

  1,070

  -


  Anexa nr. VII/8

  Valoarea de referința sectorială = 603.000 lei

  NAVIGAȚIE
  UNITĂȚI NAVALE ȘI CAPITANII DE PORTURI
  Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  1.

  Comandant instructor

  S

  1,550

  4,000

  2.

  Șef mecanic instructor

  S

  1,450

  2,900

  a) Funcții de execuție pe nave maritime

  3.

  Comandant

  S

  1,575

  3,650

  4.

  Șef mecanic

  S

  1,475

  2,950

  5.

  Căpitan secund, șef mecanic secund, șef electrician

  S

  1,250

  2,500

  6.

  Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer electrician

  S

  1,175

  2,350

  7.

  Ofițer aspirant

  S

  1,165

  -

  b) Funcții de execuție pe nave portuare, tehnice, fluviale

  8.

  Căpitan dragor

  M

  1,225

  2,450

  9.

  Căpitan

  M

  1,125

  2,250

  10.

  Șef mecanic

  M

  1,100

  2,200

  11.

  Dragor-șef

  M

  1,075

  2,150

  12.

  Ofițer punte

  M

  1,025

  2,050

  13.

  Ofițer mecanic, ofițer electrician

  M

  1,000

  2,000

  14.

  Dragor

  M

  0,925

  1,850

  15.

  Ofițer punte, ofițer mecanic, ofițer electrician,
  dragor; aspirant

  M

  0,905

  -

  c) Funcții de execuție comune pe nave

  16.

  Șef stație RTG

  M

  1,075

  2,150

  17.

  Ofițer RTG I

  M

  0,975

  1,950

  18.

  Ofițer RTG II

  M

  0,900

  1,800

  19.

  Șef echipaj


  1,050

  2,100

  20.

  Conducător șalupă, șef timonier, ajutor ofițer
  mecanic


  0,975

  1,950

  21.

  Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar


  0,925

  1,850

  22.

  Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar;
  debutant


  0,905

  -

  23.

  Scafandru autonom


  1,175

  2,350

  24.

  Scafandru greu


  1,075

  2,150

  25.

  Scafandru debutant


  1,035

  -

  d) Funcții de execuție de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi

  - Funcții de execuție pe grade profesionale -

  26.

  Căpitan de port specialist

  S

  1,475

  2,950

  27.

  Căpitan de port gradul I

  S

  1,250

  2,500

  - Funcții de execuție pe trepte profesionale -

  28.

  Căpitan de port gradul II

  M

  1,125

  2,250

  29.

  Ofițer de port gradul I

  M

  1,075

  2,150

  30.

  Ofițer de port gradul II

  M

  0,975

  1,950

  31.

  Ofițer de port debutant

  M

  0,905

  -

  Capităniile de porturi vor putea utiliza și funcțiile prevăzute la lit. a)-c) din prezenta anexă, în funcție de dotare și de atribuțiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.
  NOTA:
  Criteriile și condițiile pentru ocuparea funcțiilor prevăzute în prezenta anexa se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor și se utilizează de către toate unitățile, indiferent de subordonare.


  Anexa nr. VII/9

  Valoarea de referința sectorială = 603.000 lei

  AGRICULTURA
  LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII SEMINȚELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR-
  VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL
  ȘTIINȚIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE SI AL MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINĂ
  FITOSANITARA, PRECUM SI UNITĂȚI CU SI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ, SUBORDONATE DIRECȚIILOR
  GENERALE PENTRU AGRICULTURA SI ALIMENTAȚIE SI DIRECȚIILOR SANITAR-VETERINARE JUDEȚENE
  Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  a) Funcții de execuție pe grade profesionale

  1.

  Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,
  pedolog); expert

  S

  1,600

  4,000

  2.

  Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,
  pedolog); gradul I

  S

  1,400

  2,800

  3.

  Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,
  pedolog); gradul II

  S

  1,225

  2,450

  4.

  Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,
  pedolog); gradul III

  S

  1,175

  2,350

  5.

  Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,
  pedolog); debutant

  S

  1,165

  -

  6.

  Medic primar veterinar**)

  S

  1,875

  4,500

  7.

  Medic veterinar gradul I

  S

  1,600

  3,200

  8.

  Medic veterinar gradul II

  S

  1,400

  2,800

  9.

  Medic veterinar gradul III

  S

  1,210

  2,350

  10.

  Medic veterinar debutant

  S

  1,206

  -

  11.

  Subinginer, asistent veterinar, conductor
  tehnic; I

  SSD

  1,300

  2,800

  12.

  Subinginer, asistent veterinar, conductor
  tehnic; II

  SSD

  1,125

  2,250

  13.

  Subinginer, asistent veterinar, conductor
  tehnic; III

  SSD

  1,050

  2,100

  14.

  Subinginer, asistent veterinar, conductor
  tehnic; debutant

  SSD

  1,035

  -

  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale

  15.

  Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog,
  hidrogeolog); IA

  M

  1,125

  2,400

  16.

  Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog,
  hidrogeolog); I

  M

  1,025

  2,050

  17.

  Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog,
  hidrogeolog); II

  M

  0,925

  1,850

  18.

  Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog,
  hidrogeolog); debutant

  M

  0,905

  -

  19.

  Asistent veterinar I, tehnician veterinar IA

  M

  1,175

  2,400

  20.

  Asistent veterinar II, tehnician veterinar I

  M

  1,075

  2,150

  21.

  Asistent veterinar III, tehnician veterinar II

  M

  0,975

  1,950

  22.

  Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutant

  M

  0,905

  -

  23.

  Agent veterinar I

  Școală
  profesională

  0,925

  1,850

  24.

  Agent veterinar II

  Școală
  profesională

  0,825

  1,650

  25.

  Agent veterinar debutant

  Școală
  profesională

  0,820

  -

  *) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (agronomie, horticultura, zootehnie și altele). Cu același nivel pot fi salarizate și funcțiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.
  **) În funcția de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obținut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare.
  ***) Specialitatea funcției de tehnician este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității (agronomie, horticultura, zootehnie și altele).


  Anexa nr. VII/10

  Valoarea de referința sectorială = 603.000 lei

  OFICII DE CADASTRU SI ORGANIZARE A TERITORIULUI
  Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  a) Funcții de execuție pe grade profesionale

  1.

  Inginer cadastru gradul IA

  S

  1,825

  4,000

  2.

  Inginer cadastru gradul I

  S

  1,400

  2,800

  3.

  Inginer cadastru gradul II

  S

  1,275

  2,550

  4.

  Inginer cadastru gradul III

  S

  1,190

  2,350

  5.

  Inginer cadastru debutant

  S

  1,185

  -

  6.

  Subinginer cadastru I

  SSD

  1,300

  2,800

  7.

  Subinginer cadastru II

  SSD

  1,200

  2,400

  8.

  Subinginer cadastru III

  SSD

  1,060

  2,100

  9.

  Subinginer cadastru debutant

  SSD

  1,055

  -

  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale

  10.

  Tehnician cadastru IA

  M

  1,200

  2,400

  11.

  Tehnician cadastru I

  M

  1,025

  2,050

  12.

  Tehnician cadastru II

  M

  0,935

  1,850

  13.

  Tehnician cadastru debutant

  M

  0,930

  -

  14.

  Operator cadastru I

  M; G

  0,925

  1,850

  15.

  Operator cadastru II

  M; G

  0,845

  1,650

  16.

  Operator cadastru debutant

  M; G

  0,840

  -


  Anexa nr. VII/11

  Valoarea de referința sectorială = 603.000 lei

  PROTECȚIA MEDIULUI
  AGENȚII DE PROTECȚIE A MEDIULUI, ADMINISTRAȚIA REZERVAȚIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"
  Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  a) Funcții de execuție pe grade profesionale

  1.

  Inspector de specialitate expert, inginer expert*)

  S

  1,600

  4,000

  2.

  Inspector de specialitate, inginer*); gradul I

  S

  1,400

  2,800

  3.

  Inspector de specialitate, inginer*); gradul II

  S

  1,225

  2,450

  4.

  Inspector de specialitate, inginer*); gradul III

  S

  1,175

  2,350

  5.

  Inspector, inginer*); debutant

  S

  1,170

  -

  6.

  Subinginer I

  SSD

  1,300

  2,800

  7.

  Subinginer II

  SSD

  1,125

  2,250

  8.

  Subinginer III

  SSD

  1,050

  2,100

  9.

  Subinginer debutant

  SSD

  1,035

  -

  b) Funcții de execuție pe trepte profesionale

  10.

  Tehnician, observator condiții mediu; IA**)

  M

  1,125

  2,400

  11.

  Tehnician, observator condiții mediu; I**)

  M

  1,025

  2,050

  12.

  Tehnician, observator condiții mediu; II**)

  M

  0,925

  1,850

  13.

  Tehnician, observator condiții mediu; debutant**)

  M

  0,905

  -

  *) Specialitatea funcției de inginer este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității. Cu același nivel pot fi salarizate, în activitatea de bază, și funcțiile de biolog, chimist, fizician și altele, dacă persoanele încadrate pe aceste funcții desfășoară activitate în specialitatea funcției.
  **) Specialitatea funcțiilor de tehnician și de observator condiții mediu este cea care se regăsește în activitatea de bază a unității.


  Anexa nr. VII/12

  Valoarea de referința sectorială = 603.000 lei

  AVIAȚIA SPORTIVĂ
  AEROCLUBUL ROMÂNIEI
  I. Coeficienți de multiplicare pentru funcțiile de specialitate
  1. Personal navigant și tehnic navigant profesionist
  Funcții de execuție

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor*)

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  1.

  Personal navigant și tehnic navigant profesionist;

  clasa I


  1,650

  4,000


  clasa a II-a


  1,425

  2,850


  clasa a III-a


  1,250

  2,500


  clasa a IV-a


  1,175

  2,350


  clasa a V-a


  1,165

  -

  *) Nivelul studiilor și nivelul de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.
  2. Personal tehnic aeronautic

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  a) Funcții de execuție pe clase profesionale

  1.

  Inginer de aviație

  S  clasa I


  1,650

  4,000

  clasa a II-a


  1,425

  2,850

  clasa a III-a


  1,250

  2,500

  clasa a IV-a


  1,175

  2,350

  debutant


  1,165

  -

  2.

  Tehnician de aviație

  M  clasa I


  1,200

  2,400

  clasa a II-a


  1,100

  2,200

  clasa a III-a


  1,000

  2,000

  clasa a IV-a


  0,925

  1,850

  debutant


  0,905

  -

  3.

  Mecanic de aviație

  Școala tehnică
  de aviație sau
  echivalentă  clasa I


  1,275

  2,550

  clasa a II-a


  1,100

  2,200

  clasa a III-a


  0,975

  1,950

  clasa a IV-a


  0,925

  1,850

  debutant


  0,905

  -

  4.

  Mecanic pentru întreținerea aparatelor de
  lansare la zbor (turn de parașutism, automosor,
  plior parașute, deltaplanism etc.);

  M;
  Școală
  profesională  clasa I


  1,100

  2,400

  clasa a II-a


  1,050

  2,100

  clasa a III-a


  0,975

  1,950

  clasa a IV-a


  0,925

  1,850

  debutant


  0,905

  -

  5.

  Maistru de aviație

  Școală de maiștri
  aviație  clasa I


  1,300

  2,600

  clasa a II-a


  1,200

  2,400

  clasa a III-a


  1,025

  2,050

  3. Personal operativ aeronautic

  Nr.
  crt.

  Funcția

  Nivelul
  studiilor

  Coeficientul de multiplicare

  minim

  maxim

  a) Funcții de execuție pe grade profesionale

  1.

  Meteorolog aeronautic specialist

  S

  gradul I

  1,650

  4,000

  gradul II

  1,425