ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 215 din 29 decembrie 1999
privind modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 30 decembrie 1999  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul 1

  Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată următoarele operaţiuni:
  A. Livrările de bunuri şi prestările de servicii rezultate din activitatea specifică autorizata, efectuate în ţara de:
  a) unităţile sanitare, inclusiv veterinare, şi de asistenţa socială: spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, cabinete medicale, cămine de bătrâni şi de pensionari, case de copii, salvari şi altele, autorizate sa desfăşoare activităţi sanitare şi de asistenţa socială; unităţile autorizate sa desfăşoare activităţi sanitare şi de asistenţa socială în staţiuni balneoclimaterice; serviciile de cazare, masa şi tratament prestate cumulat de către agenţii economici autorizaţi care îşi desfăşoară activitatea în staţiuni balneoclimaterice şi a căror contravaloare este decontată pe bază de bilete de tratament;
  b) unităţile şi instituţiile de învăţământ cuprinse în sistemul naţional de învăţământ aprobat prin Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată*);
  --------- Notă *) Legea nr. 84/1995 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999.
  c) unităţile care desfăşoară, potrivit legii, activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare şi executa programe, subprograme, teme, proiecte, precum şi acţiuni componente ale Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică sau ale Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare.
  Sunt scutite, de asemenea, unităţile care desfăşoară, potrivit legii, activităţile menţionate mai sus, realizate cu finanţare în parteneriat internaţional cu Uniunea Europeană, regional şi bilateral;
  d) gospodăriile agricole individuale;
  e) cantinele organizate pe lângă asociaţiile, organizaţiile şi instituţiile publice care, potrivit art. 3 din prezenta ordonanţă, nu se cuprind în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată, precum şi cele de pe lângă unităţile scutite potrivit lit. a) şi b);
  f) casele de economii, fondurile de plasament, casele de ajutor reciproc, cooperativele de credit şi alte societăţi de credit, casele de schimb valutar;
  g) societăţile de investiţii financiare, de intermediere financiară şi de valori mobiliare;
  h) 1. Banca Naţionala a României, pentru operaţiunile specifice reglementate în mod expres prin Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României;
  2. băncile, persoane juridice române, constituite ca societăţi comerciale, sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine, precum şi alte persoane juridice autorizate prin lege sa desfăşoare activităţi bancare, pentru activităţile permise băncilor prin Legea bancară nr. 58/1998, cu excepţia următoarelor operaţiuni: vânzările de imobile către salariaţi, tranzacţiile cu bunuri mobile şi imobile în executarea creanţelor; operaţiunile de leasing financiar; închirierea de casete de siguranţă; tranzacţii în cont propriu sau în contul clienţilor cu metale preţioase, obiecte confectionate din acestea, pietre preţioase; prestările de servicii care nu sunt efectuate în exclusivitate de bănci, ca de exemplu: expertizare de studii de fezabilitate, acordarea de consultanţa, evaluări de patrimoniu, închirieri de spaţii, cazare etc.;
  3. Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, Fondul Roman de Garantare a Creditelor pentru Întreprinzătorii Privati - S.A. şi Fondul de Garantare a Creditului Rural - S.A.;
  i) societăţile de asigurare şi/sau reasigurare, inclusiv cele de intermediere în astfel de activităţi;
  j) Compania Naţionala «Loteria Română» - S.A. şi agenţii economici autorizaţi de Comisia de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc, pentru activităţile de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc;
  k) sunt, de asemenea, scutite:
  k)1. lucrările de construcţii, amenajări, reparaţii şi întreţinere executate pentru monumente comemorative ale combatanţilor, eroilor, victimelor de război şi ale Revoluţiei din decembrie 1989;
  k)2. încasările din taxele de intrare la castele, muzee, târguri şi expoziţii, grădini zoologice şi botanice, biblioteci;
  k)3. operaţiunile care intră în sfera de aplicare a impozitului pe spectacole, a impozitului pe veniturile din activitatea de taximetrie;
  k)4. editarea, tipărirea şi vânzarea de manuale şcolare şi cărţi, exclusiv activitatea cu caracter de reclama şi publicitate; realizarea şi difuzarea programelor de radio şi televiziune, cu excepţia celor cu caracter de reclama şi publicitate; producţia de filme, cu excepţia celor cu caracter de reclama şi publicitate, destinate difuzării prin televiziune;
  k)5. proteze de orice fel, accesorii ale acestora, precum şi produse ortopedice;
  k)6. uniforme pentru copii din învăţământul preşcolar şi primar;
  k)7. articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru copii sub un an;
  k)8. aportul de bunuri şi servicii la capitalul social al societăţilor comerciale;
  k)9. transportul fluvial al localnicilor în Delta şi pe relaţiile Orşova-Moldova Noua, Brăila-Hârşova, Galaţi-Grindu;
  k)10. activităţile specifice desfăşurate în zona libera de agenţii economici autorizaţi în acest scop;
  k)11. activităţile agenţilor economici, precum şi cele care îndeplinesc condiţiile unei activităţi economice desfăşurate de asociaţiile, organizaţiile, instituţiile publice şi de alte persoane juridice prevăzute la art. 3, cu o cifra de afaceri declarata organului fiscal competent sau, după caz, realizată, de până la 50 milioane lei anual.
  În situaţia realizării unei cifre de afaceri superioare plafonului de mai sus, agenţii economici şi celelalte persoane juridice prevăzute la alineatul precedent devin plătitoare de taxa pe valoarea adăugată, în condiţii şi la termene stabilite prin hotărâre a Guvernului.
  După înscrierea ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată, agenţii economici şi celelalte persoane juridice nu mai beneficiază de scutire chiar dacă ulterior realizează o cifra de afaceri inferioară plafonului de mai sus;
  k)12. produsele şi serviciile prevăzute mai jos:
  1. combustibil pentru consum casnic: lemne de foc, cărbuni şi gaze naturale;
  2. energie electrica pentru consum casnic;
  3. energie termica pentru consum casnic;
  4. apa şi canalizare.
  Produsele şi serviciile prevăzute la pct. 1-4 sunt scutite de plată taxei pe valoarea adăugată la agenţii economici din reţeaua de desfacere, de distribuire şi de prestare către populaţie, la aşezămintele de creştere şi de ocrotire a copiilor, la căminele de bătrâni şi de pensionari, iar aceştia îşi vor exercita, pentru aceste livrări şi prestări de servicii, dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente cumpărărilor de bunuri şi prestărilor de servicii destinate operaţiunilor menţionate mai sus.
  Prevederile lit. k) 12 se aplică până la data de 31 martie 2000.
  B. Operaţiuni de import:
  a) bunurile din import care, potrivit Tarifului vamal de import al României, prin legi sau prin hotărâri ale Guvernului, sunt scutite de taxe vamale. Nu sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată bunurile din import pentru care în legislaţie se prevede exceptarea, exonerarea, abolirea sau desfiinţarea taxelor vamale;
  b) mărfurile importate şi comercializate în regim duty-free, precum şi prin magazinele pentru servirea în exclusivitate a reprezentantelor diplomatice şi a personalului acestora;
  c) bunurile introduse în ţara fără plata taxelor vamale, potrivit regimului vamal aplicabil persoanelor fizice;
  d) reparaţiile şi transformările la nave şi aeronave româneşti în străinătate;
  e) bunurile şi serviciile din import similare bunurilor şi serviciilor din ţara, scutite de taxa pe valoarea adăugată potrivit legii;
  f) mijloacele de transport, mărfurile şi alte bunuri provenite din străinătate, care se introduc direct în zonele libere conform art. 13 din Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere;
  g) licenţe de filme şi programe, drepturi de transmisie, abonamente la agenţii de ştiri externe şi altele de aceasta natura, destinate activităţii de radio şi televiziune."
  2. Articolul 17 va avea următorul cuprins:
  "Art. 17. - În România se aplică următoarele cote:
  A. Cota de 19% pentru operaţiunile privind livrările de bunuri, transferurile imobiliare şi prestările de servicii, din ţara şi din import, cu excepţia celor prevăzute la lit. B.
  B. Cota zero pentru:
  a) exportul de bunuri, efectuat de agenţi economici cu sediul în România, a căror contravaloare se încasează în valută în conturi bancare deschise la bănci autorizate de Banca Naţionala a României;
  b) transportul internaţional de persoane în şi din străinătate, efectuat prin curse regulate de agenţii economici autorizaţi, precum şi prestările de servicii legate direct de acesta;
  c) transportul de marfa şi de persoane, în şi din porturile şi aeroporturile din România, cu nave şi avioane româneşti, comandate de beneficiari cu sediul în străinătate;
  d) trecerea mijloacelor de transport, de mărfuri şi de călători cu mijloace de transport fluvial specializate, între România şi statele vecine;
  e) transportul şi prestările de servicii accesorii transportului, aferente mărfurilor din import, efectuate pe parcurs extern şi pe parcurs intern până la punctul de vamuire şi întocmire a declaraţiei vamale;
  f) livrările de carburanţi şi de alte bunuri destinate utilizării sau incorporarii în nave şi aeronave care prestează transporturi internaţionale de persoane şi de mărfuri;
  g) prestările de servicii efectuate în porturi şi aeroporturi, aferente navelor de comerţ maritim şi pe fluvii internaţionale, precum şi aeronavelor;
  h) reparaţiile la mijloacele de transport contractate cu beneficiari din străinătate;
  i) prestări de servicii efectuate de agenţii economici cu sediul în România, contractate cu beneficiari din străinătate, a căror contravaloare se încasează în valută în conturi bancare deschise la bănci autorizate de Banca Naţionala a României;
  j) materialele, accesoriile şi alte bunuri care sunt introduse din teritoriul vamal al României în zonele libere, cu îndeplinirea formalităţilor de export;
  k) bunurile şi serviciile în favoarea directa a misiunilor diplomatice, a oficiilor consulare şi a reprezentantelor internaţionale interguvernamentale acreditate în România, precum şi a personalului acestora, pe bază de reciprocitate;
  l) bunurile cumpărate din expoziţiile organizate în România, precum şi din reţeaua comercială, expediate sau transportate în străinătate de către cumpărătorul care nu are domiciliul sau sediul în România;
  m) bunurile şi serviciile finanţate direct din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internaţionale şi de organizaţii nonprofit şi de caritate din străinătate şi din ţara, inclusiv din donaţii ale persoanelor fizice;
  n) construcţia de locuinţe, extinderea, consolidarea şi reabilitarea locuinţelor existente;
  o) construcţia de lacasuri de cult religios.
  Pentru operaţiunile prevăzute la lit. k), l), m), n) şi o) aplicarea cotei zero de taxa pe valoarea adăugată se realizează în condiţiile stabilite prin normele care vor fi elaborate de Ministerul Finanţelor în termen de 90 de zile."
  3. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - Dreptul de deducere se exercită astfel:
  a) prin reţinerea din suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată, pentru bunurile livrate sau serviciile prestate, a taxei aferente intrărilor;
  b) prin rambursarea de către organul fiscal a sumei reprezentând diferenţa dintre taxa aferentă intrărilor şi taxa facturată de agentul economic pentru bunurile livrate sau serviciile prestate;
  c) prin compensarea de către organul fiscal a sumei reprezentând diferenţa dintre taxa aferentă intrărilor şi taxa facturată de agentul economic pentru bunurile livrate sau serviciile prestate cu alte impozite şi taxe datorate bugetului de stat."


  Articolul 2

  Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2000. Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga: Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 26/1999 privind unele facilităţi care se acordă Companiei Naţionale "Posta Română" - S.A. pentru plata drepturilor de protecţie socială la domiciliul beneficiarilor; art. 15 din Legea apiculturii nr. 89/1998; art. 19 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române; art. 22 şi 25 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii; art. 13 lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe, aprobată şi modificată prin Legea nr. 241/1998 şi modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 127/1999; art. 5 alin. 3 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, astfel cum a fost completat prin Legea nr. 145/1999.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  ----------