LEGE nr. 39 din 30 martie 2011
pentru modificarea şi completarea Legii camerelor de comerţ din România nr. 335/2007 şi pentru completarea art. 51^1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 224 din 31 martie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 6 decembrie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - (1) Camerele de comerţ sunt organizaţii autonome, neguvernamentale, apolitice, fără scop patrimonial, de utilitate publică, cu personalitate juridică, create în scopul de a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor lor şi ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi din străinătate."
  2. La articolul 4, după litera m) se introduce o nouă literă, litera m^1), cu următorul cuprins:
  "m^1) întocmesc o evidenţă proprie a societăţilor comerciale, sub denumirea de Catalogul firmelor; înscrierea în acesta se face la solicitarea societăţilor comerciale, iar comercianţii înregistraţi la registrul comerţului se înscriu în Catalogul firmelor întocmit de camerele de comerţ;".
  3. La articolul 4, litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "n) constituie servicii de asistenţă pentru înregistrare în registrul comerţului şi desfăşoară următoarele activităţi:
  1. îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor;
  2. îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului;
  3. depunerea la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal a documentelor în vederea înregistrării în registrul comerţului;".
  4. La articolul 28 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) întocmeşte evidenţa proprie a situaţiei societăţilor comerciale şi a emblemelor comerciale în Catalogul firmelor;".
  5. La articolul 29, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
  "(6) Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera Naţională îndrumă activitatea curţilor de arbitraj de pe lângă camerele judeţene.
  (7) Activitatea curţilor de arbitraj de pe lângă camerele judeţene se desfăşoară conform prevederilor Codului de procedură civilă, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare şi ale Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera Naţională."
  6. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 46. - Camerele de comerţ bilaterale, denumite în continuare camere bilaterale, sunt organizaţii autonome, neguvernamentale, apolitice, cu caracter nonprofit, cu personalitate juridică, recunoscute de utilitate publică conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Camerele bilaterale sunt create în scopul dezvoltării relaţiilor economice ale României cu ţările pentru care au fost create şi al promovării, apărării şi susţinerii intereselor economice ale comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi din străinătate."


  Articolul II

  (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, camerele de comerţ bilaterale sunt obligate să prezinte Camerei de Comerţ şi Industrie a României toate documentele care să ateste îndeplinirea condiţiilor de organizare şi funcţionare prevăzute de Legea nr. 335/2007, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege.
  (2) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), Camera de Comerţ şi Industrie a României va proceda la retragerea avizului camerelor de comerţ bilaterale care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 46 din Legea nr. 335/2007, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, şi va aviza persoanele juridice care întrunesc condiţiile prevăzute de lege.


  Articolul III

  Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  - La articolul 51^1 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
  "(2) Oficiul Naţional al Registrului Comerţului poate colabora cu Camera de Comerţ şi Industrie a României."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 30 martie 2011.
  Nr. 39.
  -----