CONDIȚII din 23 septembrie 2020de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 25 septembrie 2020 Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 171 din 23 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 876 din 25 septembrie 2020.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Condițiile de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță stabilesc:
  a) obligațiile furnizorilor de ultimă instanță de informare a clienților casnici din portofoliul propriu cu privire la furnizarea energiei electrice, ca urmare a eliminării la 1 ianuarie 2021 a tarifelor reglementate pentru această categorie de clienți finali;
  b) principiile de determinare a prețului pentru energia electrică activă aplicat de furnizorii de ultimă instanță clienților casnici și noncasnici din portofoliul propriu care beneficiază de serviciul universal;
  c) principiile de determinare a prețului pentru energia electrică activă aplicat de furnizorii de ultimă instanță clienților noncasnici preluați pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă.


  Articolul 2

  Condițiile de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță se aplică în relația dintre furnizorii de ultimă instanță și:
  a) clienții din portofoliul propriu care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate și nu au optat pentru furnizarea energiei electrice în regim concurențial;
  b) clienții preluați pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă.


  Articolul 3

  Furnizorii de ultimă instanță desemnați în conformitate cu reglementările Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei asigură:
  a) serviciul universal clienților casnici și clienților noncasnici care au dreptul la serviciul universal;
  b) furnizarea energiei electrice clienților noncasnici din portofoliul propriu care nu au uzat de eligibilitate și nu îndeplinesc condițiile sau nu au solicitat să beneficieze de serviciul universal;
  c) furnizarea energiei electrice clienților noncasnici care nu beneficiază de serviciu universal:(i) care solicită încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice cu un furnizor de ultimă instanță;(ii) preluați pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, în condițiile prevăzute în Regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanță a locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, aprobat prin ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.
  (la 24-12-2020, Litera c) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificată de Litera a), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 241 din 23 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1288 din 24 decembrie 2020 )


  Capitolul II Informarea clienților casnici

  Articolul 4
  (1) Furnizorii de ultimă instanță au obligația de a informa clienții casnici din portofoliul propriu cu privire la liberalizarea pieței interne de energie electrică și eliminarea tarifelor reglementate pentru această categorie de clienți finali începând cu data de 1 ianuarie 2021.(2) În vederea realizării activității de informare prevăzute la alin. (1), furnizorii de ultimă instanță au obligația de a transmite clienților casnici din portofoliul propriu:
  a) în perioada 1 octombrie 2020-1 decembrie 2020, o informare conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
  b) în luna decembrie 2020, după aprobarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție și în luna ianuarie 2021, câte o informare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care va avea atașată o ofertă pentru serviciul universal, care va conține cel puțin elementele prevăzute la art. 39 alin. (4) din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 235/2019, cu modificările și completările ulterioare, și cel puțin o ofertă concurențială.
  (la 24-12-2020, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 4 , Capitolul II a fost modificată de Litera b), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 241 din 23 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1288 din 24 decembrie 2020 )
  (3) Pentru a se putea realiza de către clientul casnic o comparație între prețul din oferta pentru serviciul universal comunicată și tariful reglementat aprobat de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2020, prețul din ofertă trebuie să fie exprimat în <lei/kWh> și trebuie să cuprindă toate componentele așa cum sunt ele incluse în tariful reglementat aprobat de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei; în cazul în care furnizorii de ultimă instanță își rezervă dreptul de a ajusta prețul din oferta pentru serviciul universal comunicată clientului casnic, aceștia au obligația de a indica în mod complet și transparent motivele care pot conduce la variația prețului de furnizare și de a descrie în mod explicit metoda prin care prețul respectiv variază.(4) Furnizorii de ultimă instanță au obligația să afișeze, pe toată perioada 1 octombrie 2020-31 decembrie 2020, la punctul unic de contact, în centrele de informare regională/locală și în fereastra principală a paginii de internet, la loc vizibil, informările prevăzute la alin. (2), precum și contractul-cadru aplicabil clienților casnici.(5) Furnizorii de ultimă instanță au obligația să afișeze, începând cu data de 1 ianuarie 2021, la punctul unic de contact, în centrele de informare regională/locală și în fereastra principală a paginii de internet, la loc vizibil, prețurile la care se realizează furnizarea energiei electrice pentru clienții casnici, precum și valoarea tarifelor reglementate pentru serviciile incluse.


  Articolul 5
  (1) În vederea realizării activității de informare prevăzută la art. 4 alin. (1), furnizorii de ultimă instanță au obligația de a transmite, cu bună-credință, clienților casnici din portofoliul propriu:
  a) odată cu fiecare factură emisă până la data 30 iunie 2021:
  (i) o informare referitoare la eliminarea tarifelor reglementate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
  (ii) formularul de selecție a ofertei prevăzut în anexa nr. 4, care conține oferta concurențială cu valoarea cea mai mică, o ofertă concurențială alternativă și oferta de serviciu universal, oferte aplicabile în semestrul I 2021, precum și valoarea reducerii comerciale acordate și perioada de aplicare.

  b) în fiecare lună din perioada 1 mai-30 iunie 2021, o ofertă concurențială și oferta de serviciu universal, aplicabile începând cu data de 1 iulie 2021;
  c) odată cu fiecare factură emisă în semestrul II 2021, o informare conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
  (2) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit prin oricare din căile de comunicare stabilite prin contract sau convenite ulterior de către părți.(3) Prețul și condițiile din oferta selectată de către client în formularul de selecție ofertă, comunicată furnizorului de ultimă instanță reprezintă o obligație contractuală pentru părți.(4) În cazul în care clientul final selectează, în formularul de selecție, una din ofertele concurențiale, furnizorul are obligația ca, odată cu prima factură transmisă clientului după cel puțin 5 zile de la data primirii formularului de selecție completat, să transmită acestuia o copie a contractului de furnizare a energiei electrice semnat de către furnizor.
  (la 20-01-2021, Articolul 5 din Capitolul II a fost modificat de Litera a), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 5 din 20 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 20 ianuarie 2021 )


  Articolul 6
  (1) Furnizorii de ultimă instanță trebuie să poată face dovada că au depus toate diligențele pentru informarea clienților casnici din portofoliu cu privire la eliminarea tarifelor reglementate începând cu data de 1 ianuarie 2021.(2) Pentru perioada 1 octombrie 2020-30 iunie 2021 furnizorii de ultimă instanță au obligația de a transmite lunar Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în maximum 10 zile calendaristice de la sfârșitul lunii pentru care se întocmește raportarea, o situație centralizatoare privind modalitatea de transmitere, respectiv electronic/poștă, a informărilor prevăzute la art. 4, precum și documente justificative din care să rezulte îndeplinirea obligațiilor de informare prevăzute la art. 4, cum ar fi spre exemplu, dar fără a se limita la acestea, borderouri de trimitere a documentelor transmise în format material, centralizatoare ale documentelor transmise în format electronic etc.
  (la 20-01-2021, Alineatul (2) din Articolul 6 , Capitolul II a fost modificat de Litera b), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 5 din 20 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 20 ianuarie 2021 )


  Capitolul III Principii de stabilire a prețurilor aplicate de către furnizorii de ultimă instanță clienților finali

  Articolul 7
  (1) Prețul aplicat clienților beneficiari de serviciu universal se stabilește de către fiecare furnizor de ultimă instanță, pe criterii concurențiale, având în vedere ca acesta să fie rezonabil, competitiv, ușor comparabil, transparent și nediscriminatoriu.(2) Prețul aplicat clienților beneficiari de serviciu universal include tarifele reglementate pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din rețea, serviciul de sistem și serviciul de distribuție.(3) Clienții casnici beneficiari de serviciu universal pot încheia un contract cu furnizorul de ultimă instanță în condițiile din oferta pentru serviciul universal, prevăzută la art. 4 alin. (2) lit. b), pe toată perioada de aplicare a acesteia. (4) Pentru perioadele ulterioare celei de aplicare a ofertei pentru serviciul universal, prevăzută la alin. (3), se aplică prețurile din ofertele pentru serviciul universal publicate/ comunicate de către furnizorii de ultimă instanță în conformitate cu reglementările în vigoare.(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul clienților beneficiari de serviciu universal preluați de către furnizorii de ultimă instanță în condițiile prevăzute în regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanță a locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, se aplică prețul de ultimă instanță.
  (la 24-12-2020, Articolul 7 din Capitolul III a fost completat de Litera c), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 241 din 23 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1288 din 24 decembrie 2020 )


  Articolul 8

  Abrogat.
  (la 24-06-2022, Articolul 8 din Capitolul III a fost abrogat de Litera c), Articolul 8 din ORDINUL nr. 91 din 23 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 24 iunie 2022 )


  Articolul 9

  Abrogat.
  (la 24-06-2022, Articolul 9 din Capitolul III a fost abrogat de Litera c), Articolul 8 din ORDINUL nr. 91 din 23 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 24 iunie 2022 )


  Articolul 10

  Abrogat.
  (la 24-12-2020, Articolul 10 din Capitolul III a fost abrogat de Litera e), Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 241 din 23 decembrie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1288 din 24 decembrie 2020 )


  Articolul 11

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele condiții de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță.


  Anexa nr. 1

  la condiții

  INFORMARE
  privind eliminarea tarifelor reglementate de Autoritatea Națională de Reglementare în
  Domeniul Energiei pentru furnizarea energiei electrice la clienții casnici

  Stimate client,
  Este important să vă anunțăm că piața energiei electrice se va liberaliza de la data de 1 ianuarie 2021 și, prin urmare, prețurile pentru furnizarea energiei electrice la clienții casnici, categorie în care vă regăsiți și dumneavoastră, nu vor mai fi reglementate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).
  Astfel, conform prevederilor art. 22 alin. (1^1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, tarifele reglementate vor fi eliminate începând cu data de 1 ianuarie 2021. În aceste condiții este important să știți că puteți:
  a) beneficia de serviciul universal, rămânând în continuare în portofoliul societății noastre, la prețul din oferta de serviciu universal;
  b) beneficia de serviciul universal prin încheierea unui contract de furnizare cu un alt furnizor de ultimă instanță, la prețul din oferta acestuia de serviciu universal;
  c) să vă exercitați dreptul de a alege un furnizor cu care să încheiați un contract de furnizare a energiei electrice în regim concurențial. Puteți încheia noul contract de furnizare cu societatea noastră sau cu oricare alt furnizor de energie electrică ales de dumneavoastră dintre cei licențiați de către ANRE.

  Oferta de serviciu universal propusă de Societatea ................, care va conține prețul de furnizare a energiei electrice valabil începând cu data de 1 ianuarie 2021, va fi comunicată în luna decembrie 2020, după aprobarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție.
  Contractul-cadru aplicabil poate fi consultat la adresa ......................................... .
  Dacă doriți să efectuați o analiză comparativă a ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice existente pe piață, puteți accesa aplicația „Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice“ pe pagina de internet a ANRE, la adresa: https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-de-tarife, sau prin descărcarea aplicației ANRE pe dispozitivele dumneavoastră mobile.
  Vă reamintim că schimbarea furnizorului de energie electrică este un proces simplu, gratuit și nu implică modificări de ordin tehnic, indiferent de furnizorul de energie electrică pe care îl alegeți, și de asemenea nu modifică relația cu operatorul de rețea.
  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta ......................
  Cu stimă,
  .......................

  Data
  .......................


  Anexa nr. 2

  la condiții

  INFORMARE
  privind oferta de serviciu universal valabilă de la data de 1 ianuarie 2021

  Stimate client,
  Este important să vă anunțăm că piața energiei electrice se va liberaliza de la data de 1 ianuarie 2021 și, prin urmare, prețurile pentru furnizarea energiei electrice la clienții casnici, categorie în care vă regăsiți și dumneavoastră, nu vor mai fi reglementate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).
  Astfel, conform prevederilor art. 22 alin. (1^1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, tarifele reglementate vor fi eliminate începând cu data de 1 ianuarie 2021. În aceste condiții este important să știți că puteți:
  a) beneficia de serviciul universal, rămânând în continuare în portofoliul societății noastre, la prețul din oferta de serviciu universal;
  b) beneficia de serviciul universal prin încheierea unui contract de furnizare cu un alt furnizor de ultimă instanță, la prețul din oferta acestuia de serviciu universal;
  c) să vă exercitați dreptul de a alege un furnizor cu care să încheiați un contract de furnizare a energiei electrice în regim concurențial. Puteți încheia noul contract de furnizare cu societatea noastră sau cu oricare alt furnizor de energie electrică ales de dumneavoastră dintre cei licențiați de către ANRE.

  Atașat vă transmitem oferta de serviciu universal propusă de Societatea ................., cu noul preț de furnizare a energiei electrice valabil începând cu data de 1 ianuarie 2021 până la data de ................, pe care o găsiți disponibilă și pe pagina noastră de internet, la adresa ............. .
  În cazul în care alegeți să rămâneți în continuare clientul nostru, acceptând oferta de serviciu universal propusă, rămâne în vigoare contractul de furnizare a energiei electrice încheiat între societatea noastră și dumneavoastră.
  Contractul-cadru aplicabil poate fi consultat la adresa ......................................... .
  În cazul în care nu doriți să acceptați oferta de serviciu universal propusă de societatea noastră, vă informăm că, în vederea încheierii unui contract aferent furnizării energiei electrice în regim concurențial, puteți accepta orice altă ofertă-tip publicată de societatea noastră sau de către oricare alt furnizor de energie electrică sau puteți solicita unui furnizor o ofertă privind condițiile comerciale și prețul de furnizare în vederea negocierii acestora, după caz, ori puteți recurge la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitație/achiziție publică, dacă este cazul.
  Dacă doriți să efectuați o analiză comparativă a ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice existente pe piață, puteți accesa aplicația „Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice“ pe pagina de internet a ANRE, la adresa: https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-de-tarife, sau prin descărcarea aplicației ANRE pe dispozitivele dumneavoastră mobile.
  Vă reamintim că schimbarea furnizorului de energie electrică este un proces simplu, gratuit și nu implică modificări de ordin tehnic, indiferent de furnizorul de energie electrică pe care îl alegeți, și de asemenea nu modifică relația cu operatorul de rețea.
  Este important să știți că, dacă nu veți încheia un contract de furnizare a energiei electrice cu societatea noastră sau cu oricare alt furnizor de energie electrică ales de dumneavoastră, furnizarea energiei electrice la locul dumneavoastră de consum va fi realizată în mod automat de către societatea noastră, în baza contractului de furnizare a energiei electrice în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 172/2020 pentru aprobarea Condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță, la prețul din oferta pentru serviciul universal transmisă.
  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta ................... .
  Cu stimă,
  .......................

  Data
  .......................


  Anexa nr. 3

  la condiții
  INFORMARE
  privind eliminarea tarifelor reglementate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
  pentru furnizarea energiei electrice la clienții casnici

  Stimate client,
  Este important să vă anunțăm că piața energiei electrice s-a liberalizat de la data de 1 ianuarie 2021 și, prin urmare, prețurile pentru furnizarea energiei electrice la clienții casnici, categorie în care vă regăsiți și dumneavoastră, nu mai sunt reglementate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).
  Astfel, conform prevederilor art. 22 alin. (1^1) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, tarifele reglementate sunt eliminate începând cu data de 1 ianuarie 2021. În aceste condiții este important să știți că puteți:
  a) să vă exercitați dreptul de a alege un furnizor licențiat de către ANRE, cu care să încheiați un contract de furnizare a energiei electrice în regim concurențial;
  b) beneficia de serviciul universal, rămânând în continuare în portofoliul societății noastre la prețul din oferta de serviciu universal;
  c) beneficia de serviciul universal prin încheierea unui contract de furnizare cu un alt furnizor de ultimă instanță, la prețul din oferta acestuia de serviciu universal.

  Dacă doriți să efectuați o analiză comparativă a ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice existente pe piață, puteți accesa aplicația „Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice“, pe pagina de internet a ANRE, la adresa: https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-de-tarife, sau prin descărcarea aplicației ANRE pe dispozitivele dumneavoastră mobile.
  Vă reamintim că schimbarea furnizorului de energie electrică este un proces simplu, gratuit și nu implică modificări de ordin tehnic, indiferent de furnizorul de energie electrică pe care îl alegeți și de asemenea nu modifică relația cu operatorul de rețea.
  Este important să știți că, dacă nu veți încheia un contract de furnizare a energiei electrice în regim concurențial cu un furnizor de energie electrică licențiat de ANRE și ales de dumneavoastră, furnizarea energiei electrice la locul dumneavoastră de consum va fi realizată în mod automat, de către societatea noastră, în baza contractului de furnizare a energiei electrice în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea Condițiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanță, cu modificările și completările ulterioare, la prețul din oferta pentru serviciul universal transmisă.
  Modelul de contract aplicabil poate fi consultat la adresa ................................
  Pentru informații suplimentare ne puteți contacta .......................................... .
  Cu stimă,
  .............................
  Data
  .............................

  (la 20-01-2021, Actul a fost completat de Litera c), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 5 din 20 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 20 ianuarie 2021 )


  Anexa nr. 4

  la condiții
  FORMULAR DE SELECȚIE OFERTĂ

  Datele de identificare a furnizorului de ultimă instanță (Se completează de către furnizor.): .................................
  Datele de identificare a clientului (În formularul transmis clienților se introduc de către furnizor câmpurile necesar a fi completate de către client.): ....................................................................
  Vă rugăm să selectați oferta aplicabilă prin realizarea unui marcaj în căsuța din dreptul denumirii ofertei.
  [] Oferta concurențială cu valoarea cea mai mică, denumită ..........................
  Preț energie (inclusiv Tg)Tarife reglementate pentru serviciiContravaloare certificate verziContribuție cogenerare de înaltă eficiențăAccizăTVAPreț finalPerioadă de aplicare
  Transport TlServiciu sistemDistribuție joasă tensiune
  (lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)  Condiții contractuale:
  Termen de plată:
  Modalitate emitere factură:
  Periodicitate emitere factură:
  Periodicitate citire contor:
  Alte condiții (Se vor enumera de către FUI.)..............................................

  [] Oferta concurențială alternativă, denumită …………………….. (Se completează de către furnizor.)

  Condiții contractuale
  Detaliere preț:
  Termen de plată:
  Modalitate emitere factură:
  Periodicitate emitere factură:
  Periodicitate citire contor:
  Alte condiții (Se vor enumera de către FUI.) ..............................................

  [] Oferta de serviciu universal
  Preț energie (inclusiv Tg)Tarife reglementate pentru serviciiContravaloare certificate verziContribuție cogenerare de înaltă eficiențăAccizăTVAPreț finalPerioadă de aplicare
  Transport Tl Serviciu sistemDistribuție joasă tensiune
  (lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)(lei/kWh)  Condiții contractuale:
  Termen de plată:
  Modalitate emitere factură:
  Periodicitate emitere factură:
  Periodicitate citire contor:
  Alte condiții (Se vor enumera de către FUI.) ...................

  În cazul în care se alege o ofertă concurențială, se aplică prețul și condițiile aferente ofertei concurențiale alese. Oferta concurențială aleasă se aplică în 5 zile de la data primirii de către furnizor a formularului de selecție ofertă.
  În cazul în care nu se alege nicio ofertă sau nu se comunică furnizorului opțiunea aleasă, se aplică oferta de serviciu universal.
  Reducerea în valoare de .................. lei/kWh se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2021 până la data de ..................... sau până la data aplicării ofertei concurențiale alese, oricare dintre acestea intervine prima.
  Reducerea se aplică în perioada menționată în cazul în care clientul alege oferta de serviciu universal, precum și în lipsa comunicării de către client a unei opțiuni.
  Prin semnarea acestui document sunt de acord cu încheierea contractului conform ofertei alese și confirm că am luat cunoștință de prevederile contractuale și că mă angajez să îmi exercit drepturile și obligațiile conform acestora.
  Data
  ....................
  Semnătură client
  ....................

  (la 20-01-2021, Actul a fost completat de Litera c), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 5 din 20 ianuarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 20 ianuarie 2021 )

  -----