ORDIN nr. 22 din 9 martie 2015
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 9 martie 2015  În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 11 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:
  1. La articolul 2, litera f^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "f^1) recrutarea din sursă internă - recrutarea realizată din rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne care deţine aptitudinile, abilităţile şi cunoştinţele necesare pentru ocuparea posturilor vacante; activitatea se realizează etapizat, începând cu personalul unităţii în al cărei stat de organizare este prevăzut postul vacant, cu respectarea corpurilor profesionale/militare, iar în etapa/etapele următoare aceasta se poate extinde, succesiv: la personalul altor unităţi; la personalul care poate face obiectul trecerii într-un corp profesional/militar superior, inclusiv prin dobândirea altui statut profesional, ca urmare a promovării de către agenţii de poliţie, maiştrii militari sau subofiţeri a concursului/examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de ofiţer de poliţie sau ofiţer; după caz, la alte categorii profesionale ale Ministerului Afacerilor Interne;".
  2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Fişa postului şefului/comandantului unităţii şi a adjuncţilor/locţiitorilor acestuia constituie anexe la regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii respective."
  3. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Fişa postului şefului/comandantului unităţii, precum şi a adjuncţilor/locţiitorilor acestuia, în cazul unităţilor nou-înfiinţate sau al funcţiilor modificate/nou-înfiinţate ca urmare a unei modificări structurale, se aprobă în termen de 5 zile de la emiterea ordinului pentru aprobarea modificărilor organizatorice, ulterior fiind aplicabile prevederile alin. (1)."
  4. La articolul 21 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar;".
  5. La articolul 21 alineatul (1^1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "g) au vârsta de până la 40 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar;".
  6. La articolul 42, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 42. - Agenţii de poliţie, maiştrii militari şi subofiţerii care au absolvit studii superioare cu diplomă de licenţă au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de ofiţeri de poliţie sau ofiţeri, în condiţiile legii, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:".
  7. La articolul 67, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
  "(6) Pentru poliţiştii ale căror raporturi de serviciu sunt suspendate ca urmare a îndeplinirii unei funcţii de conducere salarizate în cadrul organizaţiilor sindicale, verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (1^1) şi alin. (4) lit. c), respectiv la art. 70 alin. (2) lit. c) se realizează prin raportare la funcţia deţinută anterior suspendării raporturilor de serviciu."


  Articolul II

  Articolul 18 din Ghidul carierei poliţiştilor şi cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 69/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 12 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Gabriel Oprea
  Bucureşti, 9 martie 2015.
  Nr. 22.
  -----