HOTĂRÎRE Nr. 225 din 10 aprilie 1995
privind organizarea şi funcţionarea Biroului Roman de Metrologie Legală
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 72 din 20 aprilie 1995  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Biroul Roman de Metrologie Legală este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care aplica politica acestuia şi reglementările legale în domeniul metrologiei şi are calitatea de ordonator principal de credite bugetare, în condiţiile legii.


  Articolul 2

  Biroul Roman de Metrologie Legală are următoarele atribuţii principale:
  1. coordonează şi supraveghează aplicarea reglementărilor legale în domeniul metrologiei;
  2. elaborează strategii şi programe de dezvoltare privind activitatea de metrologie;
  3. elaborează proiecte de hotărâri şi instrucţiuni de metrologie legală, pe care le supune spre aprobare Guvernului, urmărind armonizarea acestora cu reglementările internaţionale în domeniul metrologiei;
  4. elaborează norme şi proceduri de metrologie legală, cu caracter obligatoriu;
  5. avizează proiectele de acte normative privind măsurile şi mijloacele de măsurare sau care conţin referiri la acestea;
  6. coordonează şi supraveghează activitatea de reproducere, conservare şi transmitere a unităţilor de măsura şi atesta etaloanele din Sistemul naţional de etaloane ale unităţilor de măsura; asigura trasabilitatea etaloanelor naţionale la cele internaţionale;
  7. elaborează şi revizuieste periodic "Lista oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului".
  8. efectuează controlul metrologic al statului asupra măsurilor şi mijloacelor de măsurare folosite în domeniile de interes public;
  9. reglementează, supraveghează şi controlează construirea, fabricarea, importul, repararea, modificarea, închirierea, vânzarea, etalonarea, verificarea, instalarea şi utilizarea mijloacelor de măsurare folosite în domeniile de interes public;
  10. constata contravenţiile şi aplica sancţiunile prevăzute de legislaţia în domeniul metrologiei, interzice utilizarea, sigileaza sau, după caz, confisca mijloacele de măsurare nelegale şi sesizează organele de urmărire penală în cazurile de încălcare a legii penale;
  11. acorda sau retrage autorizaţii şi avize pentru exercitarea activităţilor prevăzute de lege în legătură cu mijloacele de măsurare sau masurarile din domeniile de interes public;
  12. acorda sau retrage acreditarea laboratoarelor care executa etalonari şi verificări metrologice la mijloacele de măsurare nesupuse controlului metrologic al statului;
  13. acorda sau retrage aprobarea de model pentru mijloacele de măsurare prevăzute de lege, fabricate şi importate;
  14. acorda sau retrage acreditarea laboratoarelor care efectuează evaluarea şi certificarea mijloacelor de măsurare nesupuse reglementărilor privind aprobarea de model;
  15. organizează, asigura şi supraveghează funcţionarea reţelei proprii de laboratoare de etalonari şi verificări metrologice; încurajează şi sprijină înfiinţarea de laboratoare de metrologie în cadrul agenţilor economici sau ca firme independente;
  16. propune şi percepe taxe sau, după caz, stabileşte tarife, în condiţiile legii, pentru lucrările din domeniul metrologiei;
  17. avizează sau, după caz, receptioneaza lucrările de cercetare ştiinţifică, în domeniul metrologiei, contractate de Institutul Naţional de Metrologie, în condiţiile legii;
  18. sprijină învăţământul în domeniul metrologiei şi organizează forme de perfecţionare profesională specifice;
  19. asigura editarea şi difuzarea reglementărilor, informaţiilor şi a altor materiale specifice domeniului;
  20. reprezintă interesele României în Organizaţia Internationala de Metrologie Legală şi în alte organisme internaţionale sau regionale de metrologie legală şi colaborează cu instituţiile similare din alte tari;
  21. stabileşte, în condiţiile legii, convenţii sau protocoale de recunoaştere reciprocă a unor documente sau activităţi de metrologie legală, cu instituţii similare din alte tari sau organisme internaţionale;
  22. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.


  Articolul 3

  (1) În structura organizatorică a Biroului Roman de Metrologie Legală pot funcţiona direcţii, servicii şi birouri.
  (2) Structura organizatorică a Biroului Roman de Metrologie Legală este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al directorului general, se pot organiza numai servicii şi birouri.
  (3) Numărul maxim de posturi este de 40, exclusiv demnitarul.
  (4) Conducerea Biroului Roman de Metrologie Legală este asigurata de un director general, asimilat, ca salarizare, cu funcţia de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. Pe lângă directorul general funcţionează un colegiu de conducere, organ cu caracter consultativ, numit prin ordin al directorului general, cu avizul membrului din Guvern care coordonează aceasta activitate.
  Preşedintele Colegiului de conducere este directorul general.
  (5) Directorul general conduce întreaga activitate a Biroului Roman de Metrologie Legală şi îl reprezintă în raporturile cu ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, precum şi cu persoane juridice şi fizice din ţara şi străinătate. Directorul general poate da împuterniciri de reprezentare şi altor persoane din cadrul instituţiei.
  (6) Pentru îndeplinirea atribuţiilor Biroului Roman de Metrologie Legală, directorul general emite ordine, norme şi proceduri de metrologie legală.
  (7) Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al Biroului Roman de Metrologie Legală se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aproba prin ordin al directorului general.


  Articolul 4

  (1) Biroul Roman de Metrologie Legală are în subordine 14 inspecţii interjudetene de metrologie, unităţi cu personalitate juridică, finanţate de la bugetul de stat, în subordinea cărora funcţionează laboratoare teritoriale de metrologie fără personalitate juridică, cu finanţare din venituri extrabugetare, precum şi un laborator de încercări pentru aprobări de model şi un serviciu de evaluare metrologica a laboratoarelor, unităţi fără personalitate juridică, cu finanţare din venituri extrabugetare. În subordinea Biroului Roman de Metrologie Legală funcţionează şi Institutul Naţional de Metrologie, unitate cu personalitate juridică.
  Unităţile din subordinea Biroului Roman de Metrologie Legală sunt prevăzute în anexa nr. 2.
  (2) Structura organizatorică a unităţilor din subordinea Biroului Roman de Metrologie Legală se aproba prin ordin al directorului general.
  (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor pentru instituţiile din subordine, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc şi se aproba prin ordin al directorului general al Biroului Roman de Metrologie Legală.


  Articolul 5

  Statele de funcţii pentru aparatul central şi unităţile subordonate Biroului Roman de Metrologie Legală se avizează şi se aproba potrivit legii.


  Articolul 6

  Institutul Naţional de Metrologie este organizat şi funcţionează ca institut de cercetare, care efectuează cercetări ştiinţifice în domeniul metrologiei, utilizează principalele etaloane naţionale ale unităţilor de măsura, asigurind întreţinerea şi dezvoltarea lor la nivelul de exactitate necesar, precum şi trasabilitatea acestora la etaloanele internaţionale, realizează transmiterea unităţilor de măsura la etaloanele secundare, efectuează încercări de model şi etalonari sau verificări metrologice şi participa la elaborarea de proiecte de reglementări şi acte normative în domeniul metrologiei.


  Articolul 7

  Salarizarea personalului din aparatul propriu al Biroului Roman de Metrologie Legală se face potrivit anexei nr. 8 la Legea nr. 40/1991, republicată, cu finanţare de la bugetul de stat.
  Salarizarea personalului din inspecţiile interjudetene de metrologie se face conform anexei nr. 9 la Legea nr. 40/1991, republicată.
  Personalul încadrat în unităţile extrabugetare din subordinea Biroului Roman de Metrologie Legală se salarizeaza potrivit Hotărârii Guvernului nr. 281/1993.
  Personalul încadrat în Institutul Naţional de Metrologie îşi păstrează actualul sistem de salarizare, conform Hotărârii Guvernului nr. 467/1994.


  Articolul 8

  (1) Sumele încasate de Biroul Roman de Metrologie Legală, reprezentind taxele pentru expertizari şi autorizari, amenzile, precum şi veniturile prevenite din activităţi proprii realizate de personalul bugetar, se fac venit la bugetul de stat.
  (2) Unităţile extrabugetare din subordinea Biroului Roman de Metrologie Legală prestează lucrări şi servicii în domeniul metrologiei pe bază de tarife sau devize de lucrări, stabilite în conformitate cu prevederile legale.


  Articolul 9

  Biroul Roman de Metrologie Legală colaborează cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, având dreptul de a solicita şi primi din partea acestora datele şi informaţiile necesare realizării atribuţiilor sale.


  Articolul 10

  Etaloanele naţionale ale unităţilor de măsura sunt bunuri publice, proprietate a statului român, aflate în administrarea Biroului Roman de Metrologie Legală şi utilizate în interesul public.
  Cheltuielile necesare lucrărilor de întreţinere şi dezvoltare a etaloanelor naţionale ale unităţilor de măsura se asigura prin bugetul Biroului Roman de Metrologie Legală.


  Articolul 11

  Biroul Roman de Metrologie Legală are în dotare pentru activităţi specifice ale aparatului central un autolaborator cu un consum normat de carburant de 250 l/luna. Inspecţiile interjudetene de metrologie au în dotare, în fiecare dintre judeţele componente, un parc auto compus din autolaboratoare şi autospeciale, normat potrivit anexei nr. 3.


  Articolul 12

  Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura condiţiile pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor organelor teritoriale ale Biroului Roman de Metrologie Legală şi spaţiile de lucru necesare.


  Articolul 13

  Biroul Roman de Metrologie Legală poate accepta donaţii şi contribuţii, în condiţiile legii.


  Articolul 14

  Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte din prezenta hotărâre.


  Articolul 15

  (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.
  (2) La aceeaşi dată se abrogaHotărârea Guvernului nr. 481/1992privind organizarea şi funcţionarea Biroului Roman de Metrologie Legală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  Ministru de stat,
  ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Dan Mircea Popescu


  Anexa 1
  Numărul maxim de posturi: 40
  (exclusiv demnitarul)
                     BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ
                          ┌──────────────────────┐
                          │ DIRECTOR GENERAL │
                          └──────────┬───────────┘
                                     │
                                     │
                                     │
                                     │ ┌────────────────────────┐
                                     ├─────────────┤ Legislaţie, contencios │
                                     │ └────────────────────────┘
                                     │ ┌───────────────────────────┐
                                     ├─────────────┤ Control financiar propriu │
                                     │ └───────────────────────────┘
                                     │
                                     │
          ┌─────────────────────┬────┴─────────────┬───────────────────┐
          │ │ │ │
          │ │ │ │
  ┌───────┴─────────┐ ┌───────┴───────┐ ┌──────┴────────┐ ┌─────┴──────┐
  │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Serviciul │
  │ reglementări şi │ │ verificări şi │ │ de control │ │ economic │
  │ încercări │ │ autorizări │ │ │ │ │
  └─────────────────┘ └───────────────┘ └───────────────┘ └────────────┘


  Anexa 2
  UNITĂŢILE
  care funcţionează în subordinea Biroului Roman de Metrologie Legală
  I. Unităţile finanţate de bugetul de stat:
  --------------------------------------
  - Inspecţii interjudetene de metrologie - servicii publice descentralizate: Bucureşti, Bacau, Braşov, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Pitesti, Ploiesti, Sibiu, Timişoara, Tirgu Mures.
  Număr maxim de posturi = 200.
  II. Unităţi extrabugetare:
  ---------------------
  - Laboratoare teritoriale de metrologie
  - Laboratorul de încercări pentru aprobări de model
  - Serviciul de evaluare metrologica a laboratoarelor.
  III. Unităţi cu venituri proprii organizate potrivit Hotărârii Guvernului nr.
  ------------------------------------------------------------------------
  100/1991:
  ----------
  - Institutul Naţional de Metrologie.


  Anexa 3
  NORMATIV
  privind parcul auto şi consumul de carburanţi pentru inspecţiile interjudetene
  de metrologie
           
      NumărConsum
    1.Autolaborator (Dacia break)Câte un autolaborator pentru fiecare dintre judeţele componente*)(litri/lună) 250
    2.Autospeciale, cu sau fără remorcă, dotate cu automacara sau dispozitive speciale de ridicat pentru verificarea metrologică a podurilor-basculă rutiere.
  Notă *) Pentru municipiul Bucureşti - Inspecţia interjudeteana de metrologie va avea în folosinţă doua autolaboratoare.
  --------