HOTĂRÂRE nr. 293 din 2 martie 2022pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 3 martie 2022
  Având în vedere art. 6 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 1 aprilie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii este desemnat coordonator de reforme și investiții în cadrul Planului național de redresare și reziliență al României, componenta 4: Transport sustenabil din anexa la Decizia Consiliului Uniunii Europene 2021/0309 (NLE) din 28 octombrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare și reziliență al României, calitate în care îndeplinește următoarele atribuții:
  a) lansează apelurile de proiecte specifice domeniilor transporturilor, realizează evaluarea, selecția și contractarea proiectelor cu respectarea principiilor aplicabile Mecanismului de redresare și reziliență și asigură monitorizarea acestora;
  b) transmite coordonatorului național situații privind sumele estimate a fi utilizate trimestrial pentru proiectele finanțate din fonduri europene în cadrul Planului național de redresare și reziliență al României, precum și raportări centralizate privind efectuarea cheltuielilor realizate din fonduri europene pentru reformele și investițiile prevăzute în Planul național de redresare și reziliență al României, respectiv îndeplinirea jaloanelor și țintelor în cadrul reformelor și investițiilor asociate acestor fonduri, pe care le certifică;
  c) implementează măsurile din Planul național de redresare și reziliență al României, componenta transport, și monitorizează stadiul de îndeplinire pentru fiecare jalon/țintă, cu respectarea prevederilor din anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului național de redresare și reziliență al României;
  d) adoptă un sistem de control intern, adaptat la specificul intervențiilor, care previne, detectează și constată neregulile, respectiv implementează procedurile pentru prevenirea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări, asigurând principiul bunei gestiuni financiare și protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene.
  2. La articolul 9, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Ministrul transporturilor și infrastructurii este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 7 secretari de stat.3. La articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 12
  (1) Numărul maxim de posturi este 587, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.
  4. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.5. La anexa nr. 2, litera C, în tabel, la numărul curent 4, coloana a 4-a se modifică și va avea următorul cuprins: „336“.


  Articolul II

  Încadrarea în numărul maxim de posturi și în noua structură organizatorică se face în termenele și cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Vasile-Cristian Roman,
  secretar de stat

  București, 2 martie 2022.
  Nr. 293.

  ANEXĂ*)

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.
  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

  -----