DECIZIE nr. 504 din 7 octombrie 2014
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 din Codul de procedură civilă
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 22 decembrie 2014  Augustin Zegrean - preşedinte
  Valer Dorneanu - judecător
  Toni Greblă - judecător
  Petre Lăzăroiu - judecător
  Mircea Ştefan Minea - judecător
  Daniel Marius Morar - judecător
  Mona-Maria Pivniceru - judecător
  Puskas Valentin Zoltan - judecător
  Andreea Costin - magistrat-asistent
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.
  1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de S.C. "CEZ Vânzare" - S.A. din Craiova, prin mandatar "EOS KSI România" - S.R.L. din Bucureşti, în Dosarul nr. 11.746/311/2013/a1 al Judecătoriei Slatina - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 163D/2014.
  2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
  3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că, la dosarul cauzei, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate a depus note scrise în susţinerea admiterii excepţiei de neconstituţionalitate.
  4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, invocând în acest sens Decizia nr. 31 din 21 ianuarie 2014.
  CURTEA,
  având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
  5. Prin Încheierea din 10 februarie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 11.746/311/2013/a1, Judecătoria Slatina - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de S.C. "CEZ Vânzare" - S.A. din Craiova, prin mandatar "EOS KSI România" - S.R.L. din Bucureşti, într-o cauză având ca obiect soluţionarea cererii de reexaminare formulate împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în judecată.
  6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale în măsura în care se interpretează în sensul că semnificaţia acestor dispoziţii procedurale este aplicată şi extinsă la aspecte ce ţin de judecarea propriu-zisă a cererii de chemare în judecată. Dreptul la un proces echitabil este încălcat şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, în măsura în care dispoziţiile art. 200 din Codul de procedură civilă sunt aplicate dincolo de verificarea conţinutului formal al cererii de chemare în judecată, fără ca toate părţile să-şi exprime poziţia în dosar şi fără ca aceste aspecte să fie puse în discuţia lor, în contradictoriu. Mai susţine că, în măsura în care solicitările instanţei în procedura regularizării depăşesc noţiunea de verificare a condiţiilor de formă prevăzute de dispoziţiile art. 194-197 din Codul de procedură civilă şi privesc etapa dezbaterilor, este îngrădit dreptul de acces la justiţie. De asemenea, arată că este restrâns accesul liber la justiţie, deoarece procedura regularizării cererii de chemare în judecată nu poate înlocui faza judecăţii propriu-zise prin aplicarea abuzivă a dispoziţiilor procedurale, pentru că o asemenea interpretare şi aplicare a legii oferă cadrul realizării denegării de dreptate.
  7. Judecătoria Slatina - Secţia civilă opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, deoarece se critică modul de interpretare a unei prevederi legale.
  8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
  9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
  CURTEA,
  examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, notele scrise depuse, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, reţine următoarele:
  10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
  11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 200 din Codul de procedură civilă, texte de lege care au următorul cuprins:
  "(1) Completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifică, de îndată, dacă cererea de chemare în judecată îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 194-197.
  (2) Când cererea nu îndeplineşte aceste cerinţe, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile, cu menţiunea că, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă completările sau modificările dispuse, sub sancţiunea anulării cererii. Se exceptează de la această sancţiune obligaţia de a se desemna un reprezentant comun, caz în care sunt aplicabile dispoziţiile art. 202 alin. (3).
  (3) Dacă obligaţiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt îndeplinite în termenul prevăzut la alin. (2), prin încheiere, dată în camera de consiliu, se dispune anularea cererii.
  (4) Împotriva încheierii de anulare, reclamantul va putea face numai cerere de reexaminare, solicitând motivat să se revină asupra măsurii anulării.
  (5) Cererea de reexaminare se face în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii.
  (6) Cererea se soluţionează prin încheiere definitivă dată în camera de consiliu, cu citarea reclamantului, de către un alt complet al instanţei respective, desemnat prin repartizare aleatorie, care va putea reveni asupra măsurii anulării dacă aceasta a fost dispusă eronat sau dacă neregularităţile au fost înlăturate în termenul acordat potrivit alin. (2).
  (7) În caz de admitere, cauza se retrimite completului iniţial învestit."
  12. În opinia autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile din Constituţie ale art. 21 alin. (1) şi (3) privind accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil şi ale art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.
  13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate invocată, Curtea Constituţională constată că în realitate aceasta vizează modul în care instanţa de judecată care a pronunţat soluţia de anulare a cererii de chemare în judecată a interpretat dispoziţiile art. 200 din Codul de procedură civilă, respectiv posibilitatea dispunerii anulării cererii de chemare în judecată având în vedere şi alte aspecte decât cele prevăzute de art. 194-197 din Codul de procedură civilă.
  14. În ceea ce priveşte solicitarea autoarei excepţiei de a declara ca fiind neconstituţională o interpretare dată de o anumită instanţă judecătorească prevederilor art. 200 din Codul de procedură civilă, Curtea reţine că, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, aceasta asigură controlul de constituţionalitate a legilor, a ordonanţelor Guvernului, a tratatelor internaţionale şi a regulamentelor Parlamentului, prin raportare la dispoziţiile şi principiile Constituţiei. Aşadar, nu intră sub incidenţa controlului de constituţionalitate exercitat de Curte aplicarea şi interpretarea legii, acestea fiind de resortul exclusiv al instanţei de judecată care judecă fondul cauzei, precum şi, eventual, al instanţelor de control judiciar, astfel cum rezultă din prevederile coroborate ale art. 126 alin. (1) şi (3) din Constituţie.
  15. În consecinţă, Curtea reţine că nu este competentă să controleze constituţionalitatea unei interpretări date de o anumită instanţă judecătorească textelor legale criticate, astfel încât excepţia de neconstituţionalitate urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.
  16. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de S.C. "CEZ Vânzare" - S.A. din Craiova, prin mandatar "EOS KSI România" - S.R.L. din Bucureşti, în Dosarul nr. 11.746/311/2013/a1 al Judecătoriei Slatina - Secţia civilă.
  Definitivă şi general obligatorie.
  Decizia se comunică Judecătoriei Slatina - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Pronunţată în şedinţa din data de 7 octombrie 2014.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
  AUGUSTIN ZEGREAN
  Magistrat-asistent,
  Andreea Costin
  -----