ORDIN nr. 836 din 7 octombrie 2014
pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special
EMITENT
 • DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 14 octombrie 2014  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 32.806 din 25 septembrie 2014 al Direcţiei politici, strategii şi proiecte în silvicultură,
  în temeiul prevederilor art. 9 alin. (8) din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Structurile teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură emit, suspendă sau retrag profesioniştilor prevăzuţi la art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare, acordul de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special prevăzute la art. 9 alin. (2) din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme, în condiţiile stabilite de prezentul ordin.


  Articolul 2

  Tipurile de formulare ale documentelor cu regim special care fac obiectul prezentului ordin sunt:
  a) registrul de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase, prevăzut în anexa nr. 1 la norme;
  b) avizul de însoţire primar, prevăzut în anexa nr. 2 la norme;
  c) avizul de însoţire secundar pentru materialele lemnoase, altele decât cherestelele, prevăzut în anexa nr. 3 la norme;
  d) avizul de însoţire secundar pentru cherestele, prevăzut în anexa nr. 4 la norme;
  e) registrul de evidenţă a lemnului şi produselor din lemn care nu fac parte din categoria materialelor lemnoase, prevăzut în anexa nr. 5 la norme.


  Articolul 3

  Sunt îndreptăţiţi să solicite şi să primească acordul de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special prevăzute la art. 2 numai profesioniştii prevăzuţi la art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 4

  (1) Acordul de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special, denumit în continuare acord, se emite de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, denumită în continuare emitent, printr-o aplicaţie a sistemului SUMAL prevăzut la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Acordul se emite cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. (3) şi (4) din norme.
  (3) Acordul se emite profesioniştilor îndreptăţiţi care au sediul social/sediul filialei/sucursalei/punctului de lucru în teritoriul de competenţă al emitentului, în baza unei solicitări scrise care cuprinde informaţii referitoare la: tipurile formularelor solicitate, justificarea numărului de formulare solicitat potrivit condiţiilor prevăzute la alin. (2) şi obiectul/obiectele de activitate; solicitarea poartă numele, prenumele şi semnătura persoanei care reprezintă oficial profesionistul solicitant, precum şi amprenta ştampilei rotunde a acestuia.
  (4) În cazul administratorilor fondului forestier proprietate publică a statului, acordul se emite ocoalelor silvice din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, precum şi ocoalelor silvice experimentale/bazelor experimentale din structura Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti.
  (5) Acordul este valabil dacă se menţin condiţiile îndeplinite la data emiterii şi dacă nu intervine suspendarea sau retragerea acestuia.
  (6) Profesionistul căruia i s-a emis acordul are obligaţia să transmită emitentului, în termen de 5 zile lucrătoare, eventualele modificări operate în Registrul comerţului cu privire la schimbarea sediului social/sediului filialei/sucursalei/punctului de lucru şi cu privire la încetarea activităţilor pentru care i s-a emis acordul.
  (7) Formularele borderoului de achiziţie material lemnos prevăzut în anexa nr. 6 la norme se procură de achizitori direct de la unitatea tipografică abilitată de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. fără a fi necesară obţinerea acordului.


  Articolul 5

  (1) Pentru obţinerea acordului, profesioniştii sunt obligaţi să prezinte următoarele documente, după caz:
  a) solicitarea scrisă prevăzută la art. 4 alin. (3);
  b) copia certificatului de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului şi copia codului unic de înregistrare;
  c) atestatul de exploatare, în cazul profesioniştilor care au ca obiect de activitate exploatarea forestieră şi au calitatea de emitenţi ai avizelor de însoţire prevăzute la art. 2 lit. b);
  d) dovada achitării eventualelor amenzi contravenţionale silvice devenite executorii aflate în evidenţa emitentului;
  e) împuternicire notarială pentru persoana delegată să ridice acordul;
  f) borderoul avizelor de însoţire utilizate, anulate, pierdute, distruse, generat în SUMAL Agent; pentru avizele anulate se prezintă cele 3 exemplare, iar pentru avizele pierdute/distruse se prezintă dovada plăţilor efectuate la publicarea în Monitorul Oficial a acestor evenimente;
  g) situaţia documentelor cu regim special neutilizate generată în SUMAL Agent;
  h) copie a certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului, în care sunt înscrise sediul social/sediul filialei/sucursalei/punctului de lucru, precum şi obiectul/obiectele de activitate, numai în situaţia solicitării primului acord emis în conformitate cu prezentul ordin.
  (2) În cazul emiterii primului acord în conformitate cu prezentul ordin nu este necesară prezentarea de către profesionistul solicitant a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. d), f) şi g).
  (3) În cazul ocoalelor silvice, ocoalelor silvice experimentale şi bazelor experimentale prevăzute la art. 4 alin. (4), documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) se înlocuiesc cu copia autorizaţiei de funcţionare şi copia codului de identificare fiscală.


  Articolul 6

  (1) Emitentul procedează la suspendarea acordului conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b), c) şi alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sancţiunile respective rămân definitive.
  (2) Dacă profesionistul titular al acordului nu permite controlul la sediul social/sediul filialei/sucursalei/punctului de lucru şi/sau în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea, emitentul suspendă acordul pe o perioadă de la 1 la 6 luni.
  (3) La data suspendării acordului, emitentul ia măsura blocării accesului profesionistului respectiv în aplicaţia Wood Tracking din SUMAL pe perioada pentru care s-a dispus suspendarea acordului.


  Articolul 7

  (1) Emitentul procedează la retragerea acordului conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare dacă sancţiunile respective rămân definitive sau dacă beneficiarul acestuia a săvârşit cel puţin una dintre următoarele fapte:
  a) transmiterea către alte persoane fizice sau juridice a formularelor documentelor cu regim special pe care beneficiarul acordului de distribuire le-a procurat pentru utilizare de la unitatea tipografică abilitată de Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A.;
  b) emiterea documentelor cu regim special de către profesionist la încetarea îndeplinirii condiţiilor pentru care a obţinut acordul, precum şi în perioada de suspendare/retragere a acestuia.
  (2) La data retragerii acordului prevăzută la alin. (1), pentru formularele documentelor cu regim special neutilizate de beneficiarul acordului, emitentul acordului ia măsura de blocare a accesului la aplicaţia SUMAL prevăzută la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 8

  Acordul prevăzut la art. 4 alin. (1) încetează de drept în cazul vânzării/fuziunii/dizolvării/lichidării persoanei juridice, respectiv al închiderii filialei, sucursalei sau punctului de lucru; emitentul acordului ia măsura de blocare a accesului la aplicaţia SUMAL prevăzută la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 9

  (1) Emitenţii au obligaţia să informeze în termen de 5 zile Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. despre suspendarea, retragerea/încetarea, după caz, a acordurilor.
  (2) Emitenţii verifică direct sau în colaborare cu alte autorităţi competente, ori de câte ori consideră necesar, realitatea datelor din documentaţia prezentată pentru obţinerea acordului.
  (3) Emitenţii verifică legalitatea utilizării formularelor documentelor cu regim special, cu ocazia prezentării borderoului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. f) de către profesionist, în momentul emiterii unui nou acord.
  (4) Emitenţii sesizează parchetele de pe lângă instanţele judecătoreşti competente/poliţia, după caz, despre cazurile în care beneficiarii acordurilor cărora li s-au suspendat/retras acordurile au utilizat formularele documentelor cu regim special după încetarea îndeplinirii condiţiilor pentru care a obţinut acordul eliberat de emitenţi şi în perioada suspendării/ulterior retragerii acordurilor.


  Articolul 10

  Conţinutul şi modelul formularului de acord de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 11

  Personalul silvic împuternicit din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi din structurile teritoriale de specialitate din subordinea acesteia controlează modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 12

  Încălcarea prevederilor prezentului ordin atrage, după caz, răspunderea civilă, contravenţională sau penală a persoanei vinovate, potrivit reglementărilor legale în vigoare.


  Articolul 13

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,
  Adriana Doina Pană
  Bucureşti, 7 octombrie 2014.
  Nr. 836.


  Anexa
                 DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURĂ
                              STEMA ROMÂNIEI
      Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare ...................
                                         (denumire, adresă, telefon, fax, e-mail)
              Acord de distribuire şi utilizare a formularelor
                       documentelor cu regim special
                 Nr. ........... din ..................
      Persoanei juridice/Operatorului economic/Ocolului silvic .........(denumire,
  forma juridică/ocol silvic)........., cu sediul în .............................
  ...............................................................................,
  având datele de identificare ...................................................
  ...........(număr de înregistrare în registrul comerţului, cod fiscal, număr de
  înregistrare în Registrul autorizaţiilor de funcţionare a ocoalelor silvice,
  număr de înregistrare în Registrul instalaţiilor şi/sau al utilajelor de
  prelucrare a lemnului rotund)..................................................
      în temeiul prevederilor Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi
  piscicultură nr. .................. din .................................. i se
  atribuie începând cu data de .....................
                                 ACORDUL
      de a i se distribui de către unitatea tipografică/centrul de distribuţie
  abilitat ............................................ şi a utiliza formularele
  cu regim special de provenienţă şi însoţire a transportului materialelor
  lemnoase, prevăzute de Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi
  comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a
  materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a
  unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010al Parlamentului
  European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce
  revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate
  prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările
  ulterioare.
      I se acordă un număr de ................ blocuri avize primare, un număr de
  ........... blocuri avize secundare (materialele lemnoase, altele decât
  cherestele), ................ blocuri avize secundare (cherestele), un număr
  de .............. registre de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale
  lemnoase, un număr de......... registre de evidenţă a lemnului şi produselor
  din lemn care nu fac parte din categoria materialelor lemnoase.
      Prezentul acord este valabil sub rezerva suspendării/retragerii acestuia în
  condiţiile legii.
                        Inspector-şef/Împuternicit
                 Numele şi prenumele ....................
                 Semnătura ..............................
                                     L.S.
                                    ......

  --------