METODOLOGIE din 29 octombrie 1998
de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite şi a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 6 noiembrie 1998
  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Metodologia de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de baza între limite şi a normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora reglementează:
  a) criteriile de evaluare a posturilor, care reprezintă cerinţe de ocupare a posturilor pentru personalul angajat în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora;
  b) normele de evaluare a performantelor profesionale individuale ale angajaţilor din structurile administraţiei publice locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, în raport cu exigenţele postului;
  c) elementele necesare pentru stabilirea salariului de baza individual şi, după caz, a indemnizaţiei de conducere individuale, între limitele prevăzute de lege, în funcţie de performanţele profesionale ale angajatului din structurile administraţiei publice locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, în scopul asigurării concordanţei dintre cerinţele postului şi calităţile angajatului salarizat potrivit Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupa funcţii de demnitate publică.


  Articolul 2

  Prevederile prezentei metodologii se aplică de către ordonatorii de credite bugetare, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat anual prin statul de funcţii pentru structurile administraţiei publice locale şi pentru serviciile publice din subordinea acestora, în limita resurselor financiare aprobate anual, potrivit competentelor prevăzute de lege.


  Articolul 3

  Salariul de baza individual şi, după caz, indemnizaţia de conducere individuală, între limitele prevăzute de lege, se stabileşte în funcţie de:
  a) evaluarea postului, cuprinsă în fişa de evaluare a postului;
  b) evaluarea performantelor profesionale ale angajaţilor, în raport cu cerinţele postului.


  Capitolul 2 Criteriile de evaluare a posturilor în funcţie de cerinţele de ocupare a acestora


  Articolul 4

  (1) Evaluarea posturilor din statul de funcţii aprobat anual se realizează în scopul stabilirii funcţiei angajatului şi a nivelului salariului de baza individual între limitele prevăzute de lege.
  (2) Postul reprezintă un ansamblu de operaţiuni sau de activităţi prin care se realizează, total sau parţial, anumite atribuţii specifice din domeniul de activitate al instituţiei publice. Postul se caracterizează, în principal, după caz, prin funcţia, gradul profesional sau treapta profesională a ocupantului postului.


  Articolul 5

  (1) Evaluarea posturilor se face pe baza unor criterii reprezentând cerinţe de ocupare a acestora, care sunt prezentate în fişa de evaluare a postului, al carei model este prevăzut în anexa nr. 1.
  (2) Evaluarea posturilor se face în funcţie de punctajul acordat fiecărui criteriu, după cum urmează:
  - formarea profesională, respectiv pregătirea de baza corespunzătoare studiilor absolvite, potrivit prevederilor legale = 1 punct;
  - responsabilitatea implicata, respectiv nivelul decizional = 0 - 6 puncte;
  - restul criteriilor se evalueaza astfel: 5 puncte = foarte mare; 4 puncte = mare; 3 puncte = medie; 2 puncte = mica; 1 punct = foarte mica.
  (3) Ordonatorul de credite bugetare poate completa fişa de evaluare a postului şi cu alte criterii specifice activităţii, stabilind punctajele corespunzătoare.


  Articolul 6

  (1) Pentru criteriile prevăzute la art. 5 se stabilesc punctaje diferite, conform punctajului orientativ pentru evaluarea posturilor cu studii superioare, cu studii de scurta durata, cu studii medii şi cu studii generale, corespunzătoare, după caz, funcţiei, gradului sau treptei profesionale, prezentat în anexa nr. 1a).
  (2) Fişa de evaluare a postului se întocmeşte distinct pentru fiecare dintre posturile utilizate în structurile administraţiei publice locale şi în serviciile publice din subordinea acestora.


  Articolul 7

  (1) Acordarea punctajului pentru evaluarea posturilor se face de către ordonatorul de credite bugetare, punctajul înscriindu-se în fişa de evaluare a postului.
  (2) Organigrama, statul de funcţii şi fişele de evaluare a posturilor se aproba de către consiliul local sau consiliul judeţean, după caz.


  Articolul 8

  (1) Pe baza fisei de evaluare a postului, şeful ierarhic întocmeşte fişa postului pentru fiecare angajat, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2.
  (2) Fişa postului se aproba de ordonatorul de credite bugetare şi se transmite, sub semnatura, fiecărui angajat, respectarea acesteia fiind obligatorie pentru părţile raportului de muncă.


  Capitolul 3 Evaluarea performantelor profesionale ale angajaţilor în raport cu cerinţele postului


  Articolul 9

  Procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale se aplică fiecărei funcţii, în raport cu îndeplinirea atribuţiilor şi raspunderilor corespunzătoare postului ocupat de angajat.


  Articolul 10

  Evaluarea performantelor profesionale ale angajaţilor în raport cu îndeplinirea atribuţiilor şi a raspunderilor corespunzătoare postului se face pe baza criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale, prezentate în fişa de evaluare a performantelor profesionale individuale, prevăzută în anexa nr. 3.


  Articolul 11

  (1) Evaluarea performantelor profesionale ale fiecărui angajat se face anual, fiecărui angajat acordându-i-se câte o nota corespunzătoare calificativului obţinut pentru îndeplinirea fiecărui criteriu prevăzut la art. 10, după cum urmează: 5 = foarte bine; 4 = bine; 3 = satisfăcător; 2 = nesatisfăcător.
  (2) Punctajul acordat angajatului este cuprins între un punctaj minim egal cu 20 şi un punctaj maxim egal cu 50.


  Articolul 12

  (1) După evaluarea performantelor profesionale individuale se pot deosebi următoarele situaţii:
  a) dacă, timp de 2 ani consecutivi, angajatul realizează un punctaj evaluat între 20 - 29 de puncte, el nu corespunde sub raport profesional cerinţelor postului pe care îl ocupa şi poate fi trecut, în condiţiile legii, pe alt post corespunzător;
  b) angajatul realizează un punctaj evaluat între 30 - 49 de puncte, ceea ce înseamnă ca el corespunde sub raport profesional cerinţelor postului;
  c) dacă, timp de 2 ani consecutivi, angajatul realizează un punctaj maxim de 50 puncte, el poate fi promovat, prin concurs sau examen, pe un alt post cu un grad profesional superior, treapta profesională superioară sau funcţie superioară, după caz.
  (2) Dacă angajatul se afla în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), în limita resurselor financiare aprobate anual potrivit competentelor prevăzute de lege şi a numărului de posturi libere de grad profesional superior, treapta profesională superioară sau, după caz, funcţie superioară celei ocupate de angajat pe statul de funcţii aprobat la începutul anului următor evaluării performantelor profesionale individuale şi stabilirii nivelului salariului de baza individual şi dacă legea nu prevede altfel, se procedează după cum urmează:
  a) promovarea pe un post cu un grad profesional superior, treapta profesională superioară sau, după caz, funcţie superioară se face prin susţinerea unui examen sau, după caz, prin concurs, dacă sunt mai mulţi candidaţi pentru acelaşi grad profesional, treapta profesională sau funcţie, după caz;
  b) examenul sau concursul pentru promovare pe un grad profesional superior, treapta profesională superioară sau, după caz, funcţie superioară, în anul următor evaluării performantelor profesionale individuale şi stabilirii nivelului salariului de baza individual, are loc după cel puţin 45 de zile lucrătoare de la data evaluării performantelor profesionale individuale, definitive, de care angajatul a luat cunoştinţa;
  c) locul, data, ora şi scopul concursului se afişează la sediul autorităţii administraţiei publice locale sau al serviciului public din subordinea acesteia;
  d) examenul sau concursul se desfăşoară în prezenta unei comisii de examinare, stabilită de ordonatorul de credite bugetare, formată din preşedinte care poate fi ordonatorul de credite sau persoana imputernicita de acesta şi din cel puţin doi membri: şeful ierarhic al angajatului care susţine examenul sau concursul de promovare şi un angajat din compartimentul respectiv, care are gradul profesional, treapta profesională sau, după caz, funcţia cea mai mare;
  e) comisia de examinare stabileşte tematica examenului sau a concursului, care se pune la dispoziţie candidatului cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data sustinerii examenului sau a concursului;
  f) secretarul comisiei de examinare este responsabilul compartimentului de resurse umane din instituţia respectiva şi are sarcina de a organiza desfăşurarea examenului sau a concursului şi de a păstra toate documentele respective;
  g) examenul sau concursul consta într-o lucrare din tematica anunţată, scrisă de candidat în prezenta comisiei de examinare;
  h) dacă lucrarea scrisă a candidatului care participa la examen este apreciată de comisia de examinare cel puţin cu nota 8, atunci candidatul este declarat "reuşit" la examenul susţinut. În cazul concursului, este declarat "reuşit" candidatul a cărui lucrare a fost apreciată cu nota cea mai mare, dar care nu poate fi mai mica de 8. Dacă concurentii obţin note egale, se organizează un nou concurs;
  i) rezultatele examenului sau ale concursului se comunică candidaţilor în termen de 3 zile, în scris, şi pot fi contestate în condiţiile legii.
  (3) Evaluarea performantelor profesionale individuale la avansarea în grade profesionale, trepte profesionale sau funcţii se face în cadrul examenului sau concursului, de către comisia de examinare desemnată de ordonatorul de credite bugetare.
  (4) Cuantumul majorărilor sau al diminuarilor salariilor de baza între limitele prevăzute de lege se propune de şeful ierarhic şi se aproba de ordonatorul de credite bugetare.


  Articolul 13

  (1) Reevaluarea performantelor profesionale individuale, a nivelului salariului de baza individual şi, după caz, a indemnizaţiei de conducere individuale, cu încadrarea între limitele prevăzute de lege, se realizează anual, în conformitate cu prezenta metodologie, de către şeful ierarhic şi se aproba de ordonatorul de credite bugetare.
  (2) Pentru anul 1998 salariul de baza individual şi, după caz, indemnizaţia de conducere individuală se stabilesc în conformitate cu prezenta metodologie, pe baza evaluării performantelor profesionale individuale, facuta în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 1998, cu respectarea art. 6 alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998.


  Articolul 14

  (1) Fişa de evaluare a performantelor profesionale individuale, precum şi nivelul salariului de baza individual şi, după caz, al indemnizaţiei de conducere individuale, stabilite conform prezentei metodologii, se aduc la cunoştinţa fiecărui angajat.
  (2) Angajatul nemulţumit de rezultatul evaluării performantelor profesionale individuale şi de nivelul salariului de baza individual între limite, stabilite potrivit prezentei metodologii, se poate adresa instanţei judecătoreşti competente, în condiţiile legii.


  Articolul 15

  (1) Procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale şi stabilirea salariului de baza şi, după caz, a indemnizaţiei de conducere au caracter de continuitate şi sunt determinate de creşterea exigenţelor în exercitarea atribuţiilor şi raspunderilor postului corespunzător gradului sau treptei profesionale ori funcţiei respective, după caz.
  (2) Evaluarea performantelor profesionale individuale şi stabilirea nivelului salariului de baza şi, după caz, al indemnizaţiei de conducere se fac în luna ianuarie a anului următor celui pentru care se evalueaza performanţele profesionale individuale.
  (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică:
  a) persoanelor angajate ca debutant, pentru care evaluarea se face după expirarea perioadei corespunzătoare stagiului de debutant;
  b) angajaţilor care se reangajeaza în structurile administraţiei publice locale sau în serviciile publice din subordinea acestora după o perioadă mai mare de un an, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la reangajarea în sistem;
  c) angajaţilor din structurile administraţiei publice locale sau din serviciile publice din subordinea acestora, al căror contract individual de muncă este suspendat, potrivit legii, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la reluarea activităţii;
  d) angajaţilor aflaţi în concediu plătit pentru îngrijirea copilului în vârsta de până la 2 ani, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la data reluării activităţii;
  e) angajaţilor care nu au prestat activitate în ultimele 120 de zile, aflându-se în concediu medical şi în concediu fără plata, acordate potrivit legii, pentru care momentul evaluării se stabileşte de şeful ierarhic şi se aproba de către ordonatorul de credite bugetare.
  (4) Reevaluarea anuală a salariului individual de baza între limite, precum şi, după caz, a indemnizaţiei de conducere se face pe baza rezultatelor evaluării performantelor profesionale individuale din anul precedent reevaluarii.


  Capitolul 4 Stabilirea salariului de baza individual între limite


  Articolul 16

  Stabilirea salariilor de baza individuale între limitele prevăzute de lege, precum şi, după caz, a indemnizaţiei de conducere individuale se face pe baza evaluării performantelor profesionale individuale ale angajatului, în raport cu îndeplinirea atribuţiilor şi a raspunderilor prevăzute în fişa postului.


  Articolul 17

  (1) Salariul de baza individual între limitele prevăzute de lege se calculează pe baza coeficientului de multiplicare corespunzător performantelor profesionale ale angajatului, care se înmulţeşte cu valoarea de referinţa sectoriala, stabilită potrivit legii.
  (2) Coeficientul de multiplicare corespunzător performantelor profesionale ale angajatului se determina astfel: suma notelor acordate potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) şi anexei nr. 3 se înmulţeşte cu diferenţa dintre coeficientul maxim şi coeficientul minim de multiplicare stabilit potrivit legii pentru gradul, treapta sau funcţia ocupată de fiecare angajat, iar rezultatul se împarte la 50, cifra care reprezintă suma notelor maxime ce pot fi acordate fiecărui criteriu.
  (3) Pentru stabilirea indemnizaţiei de conducere individuale, pentru fiecare funcţie de conducere, se procedează astfel: suma notelor acordate potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) şi anexei nr. 3 se împarte la 50, cifra care reprezintă suma notelor maxime ce pot fi acordate fiecărui criteriu, şi se înmulţeşte cu procentul maxim al indemnizaţiei de conducere prevăzut de lege pentru funcţia respectiva.


  Capitolul 5 Dispoziţii finale


  Articolul 18

  (1) Persoanei nou-angajate i se stabileşte un salariu de baza între limitele corespunzătoare funcţiei, gradului sau treptei profesionale pe care o ocupa.
  (2) La angajare, stabilirea salariului de baza individual şi, după caz, a indemnizaţiei de conducere individuale se face în cadrul examenului sau al concursului, de către comisia de examinare desemnată de ordonatorul de credite bugetare, pe baza evaluării performantelor profesionale potenţiale, în raport cu cerinţele postului, în condiţiile prezentei metodologii.


  Articolul 19

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.


  Anexa 1
  ---------
  la metodologie
  ---------------
                     FIŞA DE EVALUARE A UNUI POST
                             - model -
                   
    Criterii de evaluare a posturilorPunctajul corespunzător gradului postului dintr-o activitate
    debutantIVIIIIIIIA
    a) formarea profesională            
    - pregătirea de bază corespunzătoare studiilor absolvite111111
    - pregătire de specialitate: tehnică, economică, juridică sau de altă specialitate necesară postului: . . . . . . . . . . . . . .            
    - perfecţionări în domeniu pentru menţinerea competenţei pe post-12345
      TOTAL:123456
    b) adaptabilitatea la locul de muncă:            
    - experienţă în muncă-12345
    - experienţă în specialitatea postului-12345
    - perioada de probă (nr. luni): . . . . . . .            
      TOTAL:-246810
    c) dificultatea şi complexitatea operaţiunilor:            
    - activitate de concepţie-12345
    - activitate de analiză şi sinteză123455
    - activitate de rutină (repetitivă)554433
      TOTAL:689111213
    d) responsabilitatea implicată:            
    - pentru obţinerea şi utilizarea informaţiilor în vederea pregătirii unor decizii122345
    - de nivelul decizional-34566
      TOTAL:15681011
    e) capacitatea relaţională            
    - gradul de solicitare din partea structurilor interne din instituţie123455
    - gradul de solicitare din afara instituţiei, din partea cetăţenilor şi/sau a serviciilor123455
      TOTAL:24681010
    TOTAL punctaj pentru evaluarea posturilor:102128374550


      ANEXA 1a)
      ----------
  la metodologie
  --------------

      Tabelul nr. 1 - model
         
    Gradul funcţiei pentru angajaţi cu studii superioare (S)Punctajul orientativ acordat gradului profesional conform postuluiPunctajul orientativ pentru îndeplinirea de către angajat a cerinţelor de ocupare a postului
    IA5046-50
    I4538-45
    II3729-37
    III2822-28
    debutant1010-21

      Tabelul nr. 2 - model
         
    Gradul funcţiei pentru angajaţi cu studii de scurtă durată (SSD)Punctajul orientativ acordat gradului profesional conform postuluiPunctajul orientativ pentru îndeplinirea de către angajat a cerinţelor de ocupare a postului
    IA5046-50
    I4538-45
    II3729-37
    debutant1010-28


      Tabelul nr. 3 - model
         
    Gradul funcţiei pentru angajaţi cu studii medii (M)Punctajul orientativ acordat treptei profesionale conform postuluiPunctajul orientativ pentru îndeplinirea de către angajat a cerinţelor de ocupare a postului
    IA4538-45
    I3729-37
    II2822-28
    III2111-21
    debutant1010

      Tabelul nr. 4 - model
         
    Gradul funcţiei pentru angajaţi cu studii medii şi generale (M; G)Punctajul orientativ acordat treptei profesionale conform postuluiPunctajul orientativ pentru îndeplinirea de către angajat a cerinţelor de ocupare a postului
    I3729-37
    II2822-28
    III2111-21
    debutant1010


  Anexa 2
  ---------
  la metodologie
  ---------------
  Aprob,
  --------
  Funcţia ordonatorului de credite .....................
  Numele şi prenumele ordonatorului de credite ....................
  Semnatura şi data ........................
  FIŞA POSTULUI
  - model -
  A. Denumirea instituţiei:
  B. Compartimentul, conform organigramei aprobate: Autorizaţii de construire
  C. Denumirea postului: Întocmirea autorizaţiilor de construire.
  D. Nivelul postului: - de execuţie:
  - de conducere:
  E.Funcţia şi gradul profesional ce caracterizează postul: arhitect, gradul I
  F. Descrierea postului (prezentarea criteriilor de evaluare a postului din fişa de evaluare a postului şi a punctajului acordat fiecărui criteriu - anexa nr. 1):
  G. Punctajul orientativ acordat gradului, cuprins în fişa de evaluare a postului: 38-45
  H. Numele şi prenumele angajatului (ocupantului postului):
  I. Punctajul acordat angajatului pentru îndeplinirea fiecărui criteriu din fişa de evaluare a postului (anexa nr. 1) şi punctajul total: 40 (să fie cuprins între 38-45)
  J. Perioada de proba a angajatului, stabilită potrivit legii (dacă este cazul): .................
  K. Atribuţiile şi răspunderile ce revin angajatului:
  1. primirea documentaţiilor şi verificarea corectitudinii acestora;
  2. verificarea avizelor solicitate conform legii;
  3. întocmirea şi emiterea autorizaţiei de construire;
  4. .................
  L. Data şi semnatura angajatului,
  ..................................


  Anexa 3
  --------
  la metodologia
  ---------------
                   
    Numele şi prenumele angajatuluiFuncţia, gradul sau treapta profesională, după cazPerioada de evaluare
    . . . . . . . .. . . . . . . .de la . . . până la . . .
     
    Aprob,
    Funcţia ordonatorului de credite . . . . . . . . . . . . . .
    Numele şi prenumele ordonatorului de credite . . . . . . . . . .
    Data şi semnătura . . . . . . . . . . . . . . .
     
    FIŞĂ DE EVALUARE
    a performanţelor profesionale individuale (criterii)
     
    a) Rezultatele obţinute:
    - cantitatea şi calitatea lucrărilor şi sarcinilor realizate
      2345
    - nivelul de îndeplinire a sarcinilor şi lucrărilor în termenele stabilite
      2345
    - eficienţa lucrărilor şi sarcinilor realizate, în contextul atingerii obiectivelor propuse
      2345
    b) Adaptarea la complexitatea muncii:
    - adaptarea la concepţia de alternative de schimbare sau de soluţii noi (creativitatea)
      2345
    - analiza şi sinteza riscurilor, influenţelor, efectelor şi consecinţelor evaluate
      2345
    - evaluarea lucrărilor şi sarcinilor de rutină (repetitive)
      2345
    c) Asumarea responsabilităţii:
    - intensitatea implicării şi rapiditatea intervenţiei în realizarea atribuţiilor
      2345
    - evaluarea nivelului riscului decizional
      2345
    d) Capacitatea relaţională şi disciplina muncii:
    - capacitatea de evitare a stărilor conflictuale şi respectarea relaţiilor ierarhice
      2345
    - adaptabilitatea la situaţii neprevăzute
      2345
     
    A = suma notelor acordate fiecărui criteriu de evaluare . . . . . . . . . . .
    B = diferenţa dintre coeficientul maxim şi coeficientul minim de multiplicare corespunzător, după caz, funcţiei, gradului sau treptei profesionale a angajatului . . . . . . . . . . . .
    C = coeficientul concret al angajatului = A înmulţit cu B şi împărţit la 50, iar rezultatul se adună cu coeficientul minim de multiplicare corespunzător, după caz, funcţiei, gradului sau treptei profesionale a angajatului . . . . . .
    Salariul de bază al salariatului = coeficientul concret al angajatului, înmulţit cu valoarea de referinţă sectorială prevăzută de lege . . . . . . . . .
    Indemnizaţia de conducere individuală = A împărţit la B, înmulţit cu limita maximă, în procente, a indemnizaţiei de conducere din salariul de bază, prevăzută de lege . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Funcţia, numele şi prenumele şefuluiData şi semnătura şefului ierarhic
    ierarhic care a întocmit fişa de evaluarecare a întocmit fişa de evaluare
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Data şi semnătura angajatului, pentru luare la cunoştinţă asupra evaluării, salariului de bază şi indemnizaţiei de conducere individuală, după caz . . . . .
    Contestaţie cu privire la fişa de evaluare şi salariul de bază Da/Nu (data şi semnătura angajatului) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Evaluarea definitivă:
    A = suma notelor acordate fiecărui criteriu de evaluare . . . . . . . . . . .
    B = diferenţa dintre coeficientul maxim şi coeficientul minim de multiplicare corespunzător, după caz, funcţiei, gradului sau treptei profesionale a angajatului. . . . . . . . . . . .
    C = coeficientul concret al angajatului = A înmulţit cu B şi împărţit la 50, iar rezultatul se adună cu coeficientul minim de multiplicare corespunzător, după caz, funcţiei, gradului sau treptei profesionale a angajatului . . . . . .
    Salariul de bază al salariatului = coeficientul concret al angajatului, înmulţit cu valoarea de referinţă sectorială prevăzută de lege . . . . . . . . .
    Indemnizaţia de conducere individuală = A împărţit la B, înmulţit cu limita maximă, în procente, a indemnizaţiei de conducere din salariul de bază, prevăzută de lege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Funcţia persoanei care a modificat evaluarea . . . . . . . . . . . . . . . .
    Numele şi prenumele persoanei care a modificat evaluarea . . . . . . . . . .
    Data şi semnătura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Data şi semnătura angajatului, pentru luare la cunoştinţă asupra evaluării definitive, salariului de bază şi, după caz, indemnizaţiei de conducere individuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  -------------