ORDIN nr. 933 din 9 octombrie 2003
privind reorganizarea centrelor medicale
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 15 octombrie 2003  Având în vedere:
  - prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 629/2001, cu modificările ulterioare;
  - Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 35/2002 privind reorganizarea asistenţei medicale în ambulatoriul de specialitate şi în ambulatoriul de spital, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 29 ianuarie 2002;
  - Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 23 mai 2003;
  - Referatul de aprobare nr. MB/4.129/2003 al Direcţiei strategie şi structuri sanitare, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Centrele medicale se vor reorganiza în una dintre formele: societate civilă medicală, cabinete medicale asociate sau cabinete medicale grupate, în funcţie de opţiunea majorităţii medicilor, până la data de 31 decembrie 2003.
  (2) În situaţia în care în cadrul unui centru medical exista cabinete comodate, acestea vor intra în una dintre formele prevăzute la alin. (1).
  (3) În situaţia în care în structura centrului medical exista cabinete de oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice şi cabinete de planificare familială, acestea vor trece în structura unui spital propus de către direcţia de sănătate publică.
  (4) Bunurile şi personalul cabinetelor prevăzute la alin. (3) vor fi preluate de către spitalul desemnat, conform reglementărilor legale în vigoare.


  Articolul 2

  Bunurile mobile vor fi preluate de către spitalul în structura căruia a funcţionat fosta unitate ambulatorie fără personalitate juridică sau în structura altui spital, rămânând în folosinţă medicilor din cabinetele medicale.


  Articolul 3

  (1) Titularii contractelor de comodat au obligaţia de a prelua personalul cu pregătire medie (asistenţi medicali), personalul auxiliar şi administrativ existent în respectivele centre medicale, pe o perioadă de 5 ani. Aceasta obligaţie încetează în situaţia în care veniturile centrelor medicale reorganizate nu permit acordarea salariilor negociate pentru întregul personal, timp de 3 luni consecutiv.
  (2) Medicii din cabinetele medicale reorganizate în una dintre formele prevăzute la art. 1 alin. (1) au obligaţia sa suporte cheltuielile aferente bunei funcţionari a structurii organizatorice în care se desfăşoară activitatea.


  Articolul 4

  Direcţiile de sănătate publică vor transmite Ministerului Sănătăţii propuneri privind modul de reorganizare a centrelor medicale şi propunerile pentru unităţile spitaliceşti care vor prelua bunurile mobile, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 5

  Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, precum şi unităţile sanitare implicate vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Mircea Beuran
  Bucureşti, 9 octombrie 2003.
  Nr. 933.
  ---------------