ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 116 din 22 iulie 2020pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Fundației Europene pentru Tineret
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 23 iulie 2020
  Având în vedere că în anul 1993 România a obținut statutul de membru în cadrul Consiliului Europei,
  luând în considerare necesitatea achitării de către Fundația Europeană pentru Tineret a cotizațiilor aferente anului 2020, precum și pentru următorii ani în care România are calitatea de membru în cadrul Consiliului Europei, precum și că plata cotizației pe anul 2020 pentru statutul de asociat trebuie efectuată în cel mai scurt timp, respectiv 30 de zile de la data emiterii facturii aferente anului 2019,
  având în vedere lipsa cadrului legal, care să autorizeze Ministerul Tineretului și Sportului să efectueze plata către Fundația Europeană pentru Tineret,
  ținând seama de faptul că neplata contribuțiilor financiare, actualizate cu rata oficială a inflației din țara gazdă aferentă anului calendaristic anterior celui de referință, duce la plata de penalități, respectiv suspendarea dreptului de participare a României în cadrul Fundației Europene pentru Tineret,
  avându-se în vedere că în cazul neadoptării imediate a prezentei reglementări se periclitează capacitatea de asumare a obligațiilor financiare și de asemenea participarea României la Fundația Europeană pentru Tineret, cu următoarele consecințe negative:
  a) impactul negativ asupra activității de tineret la nivel european;
  b) nerespectarea obligațiilor de plată, ținând cont de faptul că accederea României la acest organism constituie un pas important spre realizarea obiectivului general de cooperare europeană în domeniul tineretului;
  c) periclitarea bunelor relații de cooperare cu statele membre, precum și cu forurile decizionale ale Consiliului Europei de la Strasbourg,

  participarea la lucrările Fundației Europene pentru Tineret este condiționată de plata unei cotizații anuale. Neachitarea cotizațiilor generează riscul major de pierdere a avansului de care România se bucură la acest moment, în calitate de stat membru. Astfel, România s-ar putea confrunta cu retrogradări ale statutului sau chiar cu excluderea din formatele de lucru la care aceasta participă în prezent. Această situație ar genera, la rândul său, o posibilă criză de imagine a României în raport cu partenerii săi externi, un eșec în atingerea obiectivelor de politică externă, o decredibilizare a României cu potențiale consecințe negative în plan economic și financiar.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 1 „Lista organizațiilor internaționale interguvernamentale la care România este membră“ la punctul I „Organizații internaționale guvernamentale la care România a aderat în baza unor legi, decrete, hotărâri ale Guvernului“, după poziția 63^1 se introduce o nouă poziție, poziția 64, cu următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Denumirea organizației

  Sediul

  Anul înființării

  Anul aderării României

  Instituția română care coordonează relațiile cu organizația internațională respectivă

  Explicații

  64.

  Fundația Europeană pentru Tineret

  Strasbourg

  1972

  1993

  Ministerul Tineretului și Sportului

  În baza Legii nr. 64/1993 pentru aderarea României la Statutul Consiliului Europei, România a devenit stat membru al Consiliului Europei. Potrivit art. 2 al Statutului Fundației Europene pentru Tineret, adoptat prin Rezoluția nr. (98)31 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, membrii Fundației Europene pentru Tineret sunt statele membre ale Consiliului Europei. Prin urmare, în conformitate cu instrumentele juridice menționate, România deține calitatea de membru al Fundației Europene pentru Tineret.
  2. Anexa nr. 2.2 „Cotizații la alte organisme internaționale“ se completează cu un nou subcapitol, subcapitolul „Ministerului Tineretului și Sportului“.3. La anexa nr. 2.2 „Cotizații la alte organisme internaționale“, subcapitolul „Ministerului Tineretului și Sportului“ se completează cu o nouă poziție, poziția 1, cu următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Organismul Internațional

  Valuta

  Suma

  1

  Fundația Europeană pentru Tineret

  euro

  39.540
  Sumele reprezentând contribuțiile anuale se actualizează în conformitate cu prevederile relevante privind contribuțiile statelor membre, cuprinse în Statutul Fundației Europene pentru Tineret.


  Articolul II
  (1) Se aprobă plata cotizației în valoare de 39.540 euro la Fundația Europeană pentru Tineret, aferentă anului 2020, precum și plata cotizației anuale pentru anii următori, datorate de către România în calitate de membru al Fundației Europene pentru Tineret.(2) Sumele necesare plății cotizației anuale pentru Fundația Europeană pentru Tineret se asigură din bugetul Ministerului Tineretului și Sportului și se calculează pe baza cursului de schimb valutar, în funcție de cursul oficial al Băncii Naționale a României, în vigoare la data plății.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul tineretului și sportului,
  Marian Ionuț Stroe
  Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu

  București, 22 iulie 2020.
  Nr. 116.
  -----