LEGE nr. 75 din 16 ianuarie 2002
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 31 ianuarie 2002  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Ordonanţa Guvernului nr. 96 din 27 august 1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, aprobată şi modificată prin Legea nr. 141/1999, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 24 ianuarie 2000, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 8, literele a), b) şi h) ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:
  "a) sa elaboreze amenajamentele silvice pentru pădurile pe care le deţin, prin unităţi specializate, în mod gratuit, autorizate în acest scop de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura. Costul acestor lucrări se suporta de proprietari, în cazul persoanelor juridice, şi de administrator, în cazul pădurilor statului. Pentru pădurile cu suprafeţe mai mici de 10 hectare, aparţinând persoanelor fizice, precum şi pentru suprafeţe mai mici de 30 hectare, aparţinând unităţilor de cult şi celor de învăţământ, se întocmesc, de unităţi specializate, extrase sumare din amenajamente silvice, al căror conţinut se va preciza prin normele tehnice de amenajare;
  b) să asigure paza pădurilor, în vederea prevenirii taierilor ilegale, distrugerii sau degradării vegetatiei forestiere, pasunatului abuziv, braconajului şi a altor fapte infractionale sau contravenţionale. Proprietarii de păduri menţionaţi la art. 12 alin. (1) vor asigura paza prin structurile silvice de administrare, de stat sau private, după caz. Neasigurarea pazei prin structurile silvice autorizate atrage răspunderea contravenţională;
  ....................................................................
  h) să execute tăieri de arbori numai după punerea în valoare şi eliberarea documentelor specifice, de către personalul silvic autorizat;"
  2. La articolul 10, alineatele (2) şi (5) vor avea următorul cuprins:
  "(2) Pentru masa lemnoasă destinată a se exploata proprietarii sau deţinătorii cu orice titlu de păduri întocmesc acte de punere în valoare, în conformitate cu normele tehnice în vigoare, cu inventarierea prealabilă a arborilor destinaţi tăierii de către personalul silvic delegat sa utilizeze ciocanul silvic de marcat.
  ....................................................................
  (5) Materialul lemnos care se transporta din padure are ca document de însoţire bonul de vânzare sau foaia de însoţire, fiind marcat, cu excepţia celui fasonat în metri steri, cu marca dreptunghiulara specifică agentului economic care administrează padurea sau celui care exploatează masa lemnoasă, după caz."
  3. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 12. - (1) Pădurile proprietate publică, aparţinând comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi cele proprietate privată indiviză, aparţinând foştilor composesori, moşneni şi răzeşi, precum şi persoanelor aparţinând altor forme asociative conform prevederilor legale sau moştenitorilor acestora, se administrează de către proprietari prin structurile silvice proprii, similare cu cele ale statului, sau, la cerere, prin structurile silvice de stat existente, pe baza unor contracte convenite între părţi. Pentru gestionarea pădurilor prin structuri silvice proprii deţinătorii menţionaţi mai sus angajează personal de specialitate, autorizat în condiţiile prezentei ordonanţe."
  4. La articolul 12, după alineatul (2) se introduc alineatele (3) şi (4) cu următorul cuprins:
  "(3) În scopul asigurării continuităţii modului de gospodărire durabila a pădurilor se menţin actualele unităţi teritoriale amenajistice şi gruparea lor pe actualele unităţi silvice teritoriale administrative.
  (4) Pentru crearea structurilor silvice proprii, similare cu cele de stat, se va angaja personal silvic, prin concurs, cu avizul proprietarilor."
  5. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - În condiţiile menţinerii unităţilor silvice teritoriale administrative şi a celor teritoriale amenajistice, modalităţile concrete de gospodărire a pădurilor, repartizarea resurselor materiale şi a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice şi juridice pentru pădurile pe care le au în proprietate, precum şi obligaţiile acestora se reglementează prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, în termen de 60 de zile."*)
  ------------------ Notă *) Termenul curge de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  6. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - (1) Proprietarii de păduri la care se referă prezenta secţiune îşi pot gospodari pădurile ce le aparţin, pe baza contractuală, în condiţiile art. 12 alin. (3), prin Regia Naţionala a Pădurilor."
  7. La articolul 14, litera b) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:
  "b) obligaţiile Regiei Naţionale a Pădurilor de a asigura paza pădurilor şi de a executa lucrările tehnice silvice de îngrijire, combatere a dăunătorilor, punere în valoare a masei lemnoase, exploatare a resurselor şi de regenerare a arboretelor, în conformitate cu regimul silvic;"
  8. La articolul 15, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - (1) Pădurile proprietate privată aparţinând persoanelor fizice sunt supuse regimului silvic. Proprietarii au obligaţia să asigure paza pădurilor şi să execute lucrările necesare impuse de regimul silvic, prin mijloace proprii.
  (2) În situaţia în care proprietarii de păduri nu îşi pot îndeplini, în mod individual, obligaţiile prevăzute la alin. (1), aceştia îşi vor gospodari pădurile pe baza contractuală prin structurile silvice private sau de stat, scop în care se pot constitui, în prealabil, în asociaţii cu personalitate juridică."
  9. La articolul 16, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 16. - (1) Administrarea pădurilor proprietate privată aparţinând parohiilor, schiturilor, mănăstirilor, unităţilor de învăţământ sau altor persoane juridice se face cu personal silvic specializat, în vederea respectării obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1).
  ....................................................................
  (3) Proprietarii de păduri care fac obiectul prezentei secţiuni pot solicita ca pădurile ce le aparţin să fie administrate pe baza contractuală de structurile silvice de stat sau private, în condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) şi (2), art. 13 şi 14, completate de prevederi specifice, convenite de părţile contractante."
  10. La articolul 17, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
  "(2) Contractele prevăzute la alin. (1) se încheie în forma autentică la birourile notariale, taxele şi comisioanele suportandu-se de structurile silvice care administrează pădurile respective. Aceste contracte se înregistrează la inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic, instituţii definite conform art. 19 şi 21, în a căror rază teritorială se afla fondul forestier.
  (3) Rezilierea contractului din iniţiativa unei părţi se soluţionează conform legislaţiei civile şi în condiţiile administrării pădurilor, în continuare, în regim silvic, prin structuri silvice autorizate."
  11. După articolul 17 se introduce articolul 17^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 17^1. - Până la retrocedarea unor terenuri forestiere din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale sau în proprietatea privată, respectiv până la punerea în posesie conform prevederilor Legii nr. 1/2000, Regia Naţionala a Pădurilor are obligaţia să execute lucrările tehnice silvice conform prevederilor amenajamentelor silvice şi reglementărilor impuse de regimul silvic, acordând proprietarilor profitul rezultat din valorificarea masei lemnoase respective. Profitul rezultat se acordă în bani sau în natura, la cererea proprietarului."
  12. La articolul 19, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  "Art. 19. - (1) Controlul respectării regimului silvic pentru întregul fond forestier naţional se exercită de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, precum şi prin inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic, aflate în subordinea acesteia."
  13. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
  "Art. 21. - (1) Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic se constituie la nivelul fiecărui judeţ, dacă suprafaţa pădurilor judeţului, potrivit art. 3 lit. a)-e), este de minimum 50.000 hectare.
  (2) În cazul judeţelor în care suprafaţa pădurilor este sub limita prevăzută la alin. (1), inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic vor fi constituite pe raza a doua sau mai multe judeţe limitrofe, astfel încât suprafaţa minima a acestora să fie cea prevăzută la alin. (1), dar nu mai mare de 150.000 hectare.
  (3) Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic se constituie prin hotărâre a Guvernului.
  (4) Personalul tehnic de specialitate din inspectoratele teritoriale de regim silvic şi cinegetic va fi dimensionat în raport cu suprafaţa pădurilor şi cu numărul de proprietari, astfel încât pentru o suprafaţa medie de 20.000 hectare sa existe un inspector inginer silvic.
  (5) Pentru controlul lucrărilor tehnice de teren şi pentru executarea controalelor de fond se va asigura un inginer silvic sau un tehnician silvic pentru o suprafaţa medie de 10.000 hectare."
  14. La articolul 23, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
  "(2) Scoaterea/ocuparea definitivă a terenurilor din fondul forestier, fără compensarea acestora cu o suprafaţa echivalenta de teren, pentru obiectivele şi lucrările prevăzute la alin. (1), se face cu plata de către persoanele fizice şi juridice solicitante a următoarelor taxe şi despăgubiri:
  a) taxa pentru ocuparea definitivă a terenurilor forestiere, potrivit prevederilor art. 92 alin. (4), cu excepţiile prevăzute la alin. (6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, care se vărsa la Fondul de ameliorare a fondului funciar, fond aflat la dispoziţia autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura;
  b) contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier, care se achită proprietarului terenului forestier pentru terenurile proprietate privată, sau, respectiv, o despăgubire acordată administratorului terenului pentru terenurile proprietate publică a statului, care se vărsa în Fondul de conservare şi regenerare a pădurilor;
  c) contravaloarea pierderii de creştere, determinata de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitatii, care se achită proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privată, sau, respectiv, o despăgubire acordată administratorului terenului pentru terenurile proprietate publică a statului, care se vărsa în Fondul de conservare şi regenerare a pădurilor;
  d) valoarea obiectivelor dezafectate pentru terenurile ocupate din fondul forestier proprietate publică a statului, care se achită administratorului acestora.
  (3) La cererea persoanelor fizice şi juridice, scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier naţional pentru obiectivele şi lucrările prevăzute la alin. (1), dacă beneficiarul compensează cu terenuri echivalente ca suprafaţa şi bonitate, limitrofe fondului forestier, se poate face cu plata unei taxe egale cu valoarea masei lemnoase la exploatabilitate pentru specia principala de baza corespunzătoare staţiunii, care se vărsa la Fondul de ameliorare a fondului funciar, a despăgubirilor prevăzute la alin. (2) lit. d), precum şi a cheltuielilor de instalare a vegetatiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv pe terenul primit în compensare, care se achită anticipat administratorului fondului forestier."
  15. La articolul 23, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:
  "(4) Prevederile art. 92 alin. (6) din Legea nr. 18/1991, republicată, sunt aplicabile."
  16. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
  "Art. 24. - (1) Pentru ocuparea temporară de terenuri din fondul forestier naţional, persoanele fizice sau juridice beneficiare de folosirea terenului au obligaţia sa achite:
  a) o garanţie în suma egala cu cheltuielile necesare pentru aducerea în condiţii apte de impadurire a terenului ocupat temporar; suma prevăzută se depune într-un cont special, purtător de dobânda, la Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat la dispoziţia autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, prevăzut în Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare;
  b) chiria anuală pentru ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier, care se achită proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privată şi administratorului terenului pentru terenurile proprietate publică a statului, în Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere;
  c) contravaloarea pierderii de creştere determinata de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilitatii, care se achită proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privată şi administratorului terenului pentru terenurile proprietate publică a statului, în Fondul extrabugetar pentru construirea de drumuri forestiere;
  d) cheltuielile de reinstalare a vegetatiei forestiere şi de întreţinere a acesteia, până la realizarea stării de masiv, pentru terenurile ocupate proprietate publică a statului, care se achită anticipat administratorului acestora;
  e) valoarea obiectivelor dezafectate de pe terenurile ocupate proprietate publică a statului, care se achită administratorului acestora.
  (2) În situaţia în care ocuparea temporară a terenului nu implica defrişarea vegetatiei forestiere lemnoase, beneficiarul nu plăteşte proprietarului sau administratorului terenului sumele prevăzute la alin. (1) lit. c), d) şi e).
  (3) În cazul în care titularul aprobării de scoatere temporară din circuitul forestier îşi îndeplineşte obligaţiile cu privire la redarea terenurilor în fondul forestier, acestuia îi sunt restituite garanţia şi dobânda aferentă.
  (4) Preţul mediu al unui metru cub de masa lemnoasă pe picior, care se foloseşte pentru calculul obligaţiilor băneşti aferente ocupării terenurilor din fondul forestier naţional, prevăzute la art. 23 şi în prezentul articol, se stabileşte prin ordin al ministrului responsabil de domeniul silviculturii, ţinând seama de preţul de piaţa."
  17. La articolul 28 alineatul (1), după litera g) se introduce litera h) cu următorul cuprins:
  "h) finanţarea administrării pădurilor prin structuri silvice autorizate, în situaţiile în care veniturile obţinute prin valorificarea integrală a resurselor forestiere, conform amenajamentelor silvice, nu asigura costurile administrării în regim silvic."
  18. Articolul 31 va avea următorul cuprins:
  "Art. 31. - (1) Taierea sau scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi sau lastari din fondul forestier naţional, indiferent de forma de proprietate, de către proprietari, deţinători sau de către oricare altă persoană, dacă valoarea pagubei este de peste 5 ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masa lemnoasă pe picior sau dacă valoarea este sub aceasta limita, dar fapta a fost săvârşită de cel puţin două ori în interval de 2 ani, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă.
  (2) Dacă fapta a avut ca urmare o paguba în valoare de 20 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masa lemnoasă pe picior, pedeapsa este închisoarea de la 1 la 5 ani.
  (3) Când fapta a avut ca urmare o paguba în valoare de peste 50 de ori mai mare decât preţul mediu al unui metru cub de masa lemnoasă pe picior, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
  (4) Maximul pedepselor prevăzute la alin. (1)-(3) se majorează cu 3 ani în cazul în care faptele au fost săvârşite în următoarele împrejurări:
  a) de doua sau mai multe persoane împreună;
  b) de o persoană având asupra sa o arma sau substanţe chimice periculoase;
  c) în timpul nopţii;
  d) în arii forestiere protejate.
  (5) Tentativa se pedepseşte."
  19. La articolul 33, literele a), b) şi c) ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:
  "a) refuzul proprietarilor sau al altor deţinători de păduri de a întocmi amenajamente silvice, conform obligaţiei prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a), cu amendă de la 400.000 lei la 2.000.000 lei pentru persoane fizice şi de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru persoane juridice;
  b) neasigurarea pazei pădurilor de către persoanele fizice deţinătoare, cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei şi neasigurarea pazei şi administrării prin structuri silvice autorizate a pădurilor aparţinând persoanelor juridice, cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;
  c) refuzul proprietarilor sau al altor deţinători de păduri de a executa lucrările de prevenire şi combatere a dăunătorilor şi bolilor pădurilor, conform dispoziţiei art. 8 alin. (1) lit. c), sau de a executa lucrările de îngrijire a arboretelor, prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. g), cu amendă de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei."
  20. Articolul 35 va avea următorul cuprins:
  "Art. 35. - Constatarea infracţiunilor prevăzute la art. 30-32 şi a contravenţiilor prevăzute la art. 33 se face de către personalul silvic prevăzut la art. 105 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic şi de către personalul silvic din structurile silvice nou-înfiinţate, precum şi de către organele de cercetare penală, în cazul infracţiunilor, şi de către primari, în cazul contravenţiilor."
  21. După articolul 39 se introduc articolele 39^1 şi 39^2 cu următorul cuprins:
  "Art. 39^1. - În înţelesul prezentei ordonanţe, prin structuri silvice private sau de stat, considerate în ansamblul lor, se înţelege: cantoane, brigazi sau districte şi ocoale silvice.
  Art. 39^2. - Structurile silvice private, similare cu cele de stat, legal constituite, precum şi personalul silvic angajat vor fi autorizate de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, în termen de 60 de zile de la depunerea documentelor necesare autorizării."


  Articolul 2

  Autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura va stabili, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, suprafeţele maxime care pot fi defrisate pentru realizarea obiectivelor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. b), c) şi d).


  Articolul 3

  Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998, aprobată prin Legea nr. 141/1998, republicată, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 12 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  --------