ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000
privind înfiinţarea Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului
(actualizată până la data de 30.04.2001*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  (1) Se înfiinţează Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, denumita în continuare Autoritatea pentru Privatizare, ca instituţie de interes public, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, prin reorganizarea Fondului Proprietăţii de Stat, care se desfiinţează.
  (2) Sediul Autorităţii pentru Privatizare este în municipiul Bucureşti, str. Lipscani nr. 18-20, sectorul 3.


  Articolul 2

  (1) Autoritatea pentru Privatizare pune în aplicare strategia Guvernului privind procesul de privatizare pentru societăţile comerciale din portofoliul propriu.
  (2) În acest scop Autoritatea pentru Privatizare va exercita, în principal, următoarele atribuţii:
  a) administrarea ca acţionar, cu toate drepturile ce decurg din aceasta calitate, a societăţilor comerciale aflate în portofoliul propriu, la care statul deţine acţiuni;
  b) vânzarea către sectorul privat sau către agenţii economici la care participarea statului nu depăşeşte 33%, prin metodele prevăzute de lege, a pachetelor de acţiuni deţinute de stat în societăţile comerciale;
  c) controlul cu privire la modul în care sunt respectate clauzele din contractele de privatizare, inclusiv în cazul celor încheiate de Fondul Proprietăţii de Stat, precum şi supravegherea societăţilor comerciale în cauza în ceea ce priveşte gradul de realizare a performantelor economice şi financiare asumate prin contractul de privatizare, în cazul nerespectării acestora făcându-se apel la soluţii legale: cale amiabila, arbitraj, instanţe;
  d) restructurarea societăţilor comerciale şi acordarea asistenţei financiare necesare în vederea retehnologizării şi modernizării acestora;
  e) acorda ministerelor şi autorităţilor administraţiei publice locale, la solicitarea acestora, asistenţa privind procesul de privatizare;
  f) alte atribuţii prevăzute de lege
  ---------------------------
  Articolul 2 a fost modificat de LEGEA nr. 225 din 30 aprilie 2001.


  Articolul 3

  (1) Conducerea operativă şi coordonarea întregii activităţi a Autorităţii pentru Privatizare sunt asigurate de un preşedinte - membru al Guvernului, 3 vicepreşedinţi cu rang de secretar de stat numiţi de primul-ministru la propunerea preşedintelui, precum şi de un secretar general numit în condiţiile legii.
  (2) Pe lângă Autoritatea pentru Privatizare funcţionează Consiliul Interministerial format din 9-11 membri, reprezentanţi ai ministerelor economice.
  (3) Atribuţiile preşedintelui, vicepreşedinţilor, secretarului general şi ale Consiliului Interministerial, precum şi reprezentarea în cadrul acestuia vor fi stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii pentru Privatizare, ce va fi elaborat şi supus spre aprobare Guvernului în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (4) Până la adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii pentru Privatizare atribuţiile fostului Consiliu de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat vor fi îndeplinite de preşedinte, vicepreşedinţi şi de secretarul general ai Autorităţii pentru Privatizare.
  ----------------------------
  Aliniatele (2), (3) şi (4) au fost modificate de LEGE nr. 225 din 30 aprilie 2001


  Articolul 4

  Patrimoniul şi personalul Fondului Proprietăţii de Stat vor fi preluate de Autoritatea pentru Privatizare în structura existenta, prin protocol de predare-primire. Personalul astfel preluat se considera transferat în interes de serviciu.
  ---------------------------
  Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 225 din 30 aprilie 2001.


  Articolul 5

  (1) În baza bilanţului încheiat la 31 decembrie 2000, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, fostul Consiliu de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat va prezenta raportul de gestiune, însoţit de raportul cenzorilor, care va fi înaintat Guvernului de către Autoritatea pentru Privatizare.
  (2) Descărcarea de gestiune a fostului Consiliu de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat şi a cenzorilor va fi data de Curtea de Conturi.
  ------------------------------
  Aliniatul (1) a fost modificat de LEGE nr. 225 din 30 aprilie 2001


  Articolul 6

  (1) Pe data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 269/2000 privind urmărirea şi controlul postprivatizare al societăţilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 15 decembrie 2000, se abroga.
  (2) În toate actele normative în care apare sintagma Fondul Proprietăţii de Stat aceasta se înlocuieşte cu sintagma Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  ----------------------------
  Aliniatul (2) a fost modificat de LEGE nr. 225 din 30 aprilie 2001

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul Autorităţii pentru Privatizare
  şi Administrarea Participatiilor Statului,
  Ovidiu Tiberiu Musetescu
  --------