LEGE nr. 269 din 16 iunie 2004 (*actualizată*)
privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare
(actualizată până la data de 19 aprilie 2005*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 19 aprilie 2005 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 16 noiembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 14 aprilie 2005.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea unor măsuri pentru stimularea achiziţionării de calculatoare, prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, pentru crearea de competenţe în utilizarea tehnicii de calcul.


  Articolul 2

  (1) Beneficiare ale prevederilor prezentei legi sunt familiile cu elevi şi/sau studenţi ai învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 1,5 milioane lei pe membru de familie.
  (2) Plafonul de 1,5 milioane lei se indexează anual, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele de creştere a preţurilor de consum.


  Articolul 3

  (1) Familiile beneficiare prevăzute la art. 2 primesc un ajutor financiar din partea statului pentru achiziţionarea unui calculator personal nou.
  (2) Familia cu elevi şi/sau studenţi, indiferent de numărul acestora, beneficiază de ajutor financiar pentru achiziţionarea unui singur calculator.


  Articolul 4

  Ajutorul financiar prevăzut la art. 3 reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un calculator, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii precedente, fără a depăşi valoarea calculatorului achiziţionat.


  Articolul 5

  Ajutorul financiar se acordă beneficiarilor de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pe baza documentelor doveditoare prevăzute în normele metodologice.


  Articolul 6

  (1) Înstrăinarea calculatoarelor înainte de expirarea perioadei de 3 ani de la cumpărarea acestora este interzisă.
  (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea celor vinovaţi şi se sancţionează cu restituirea echivalentului în lei al ajutorului financiar acordat, calculat la cursul de schimb de la data constatării.
  (3) Constatarea nerespectării prevederilor prezentei legi se efectuează de persoane împuternicite în acest scop de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi de alte instituţii abilitate de lege pentru a efectua controale în domeniul financiar-bugetar.
  (4) Sumele recuperate din restituirea ajutorului financiar constituie venituri la bugetul de stat.


  Articolul 7

  (1) Elevii care au dreptul de a beneficia de prevederile prezentei legi depun o cerere de acordare a ajutorului financiar pentru achiziţionarea unui calculator, însoţită de documentele prin care se face dovada acestui drept, potrivit legii şi normelor metodologice de aplicare, la unitatea de învăţământ la care sunt înscrişi.
  (2) Unitatea de învăţământ verifică eligibilitatea solicitanţilor şi transmite documentele inspectoratelor şcolare.
  (3) Studenţii care au dreptul de a beneficia de prevederile prezentei legi depun o cerere de acordare a ajutorului financiar pentru achiziţionarea unui calculator, însoţită de documentele prin care se face dovada acestui drept, potrivit legii şi normelor metodologice de aplicare, la instituţiile de învăţământ.
  (4) Instituţiile de învăţământ verifică eligibilitatea solicitanţilor şi transmit documentele Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
  (5) Cererile prevăzute la alin. (1) şi (3) se vor depune, pentru anul 2004, până cel târziu la data de 1 septembrie 2004.
  (6) În anul 2005, cererile prevăzute la alin. (1) şi (3) se vor depune până cel târziu la data de 30 aprilie.
  --------------
  Alin. (6) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 14 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005.
  (7) Începând cu anul 2006, cererile prevăzute la alin. (1) şi (3) se vor depune în fiecare an până cel târziu la data de 31 martie, dacă prin hotărârea Guvernului prin care se actualizează anual calendarul pentru acordarea ajutorului financiar, conform art. 10 alin. (2), nu s-a prevăzut un alt termen.
  --------------
  Alin. (7) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 14 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005.


  Articolul 8

  (1) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării vor realiza un portal în vederea publicării listei cu persoanele eligibile care pot beneficia de prevederile prezentei legi.
  (2) Înregistrarea în portal a elevilor eligibili în urma evaluării este făcută de către inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Municipiului Bucureşti, care verifică şi realizează centralizarea la nivel de judeţ pe baza documentelor primite de la unităţile de învăţământ.
  (3) Înregistrarea în portal a studenţilor eligibili în urma evaluării este făcută de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care verifică şi realizează centralizarea la nivel naţional pe baza documentelor primite de la rectoratele universitare.
  (4) Pe baza înregistrărilor prevăzute la alin. (2) şi (3), prin intermediul portalului va fi publicată, pentru anul 2004, la data de 1 octombrie, lista cu toate persoanele eligibile.
  (5) Pentru anii următori lista va fi publicată, prin intermediul portalului, la data de 1 mai, cu excepţia anului 2005, când lista va fi publicată, prin intermediul portalului, la data de 1 iunie.
  --------------
  Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 14 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005.
  (6) Acordarea ajutorului financiar, conform prezentei legi, se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
  (7) Persoanele beneficiare ale prevederilor prezentei legi, care sunt cuprinse în lista prevăzută la alin. (4) şi (5) şi cărora li se acordă ajutor financiar conform alin. (6), vor primi de la unităţile de învăţământ şi/sau instituţiile de învăţământ la care sunt înscrise un document care va face dovada că sunt beneficiari ai acestui ajutor şi care va fi folosit la achiziţionarea calculatorului.
  (8) Într-un termen stabilit prin hotărâre a Guvernului, de la primirea documentului prevăzut la alin. (7), beneficiarii vor face dovada achiziţionării calculatorului, în condiţiile prezentei legi, în caz contrar urmând a-şi pierde eligibilitatea pentru anul în curs.
  ---------------
  Alin. (8) al art. 8 a fost modificat de art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 104 din 16 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004.


  Articolul 9

  (1) Pentru anul 2004 suma aferentă ajutorului financiar acordat potrivit prevederilor prezentei legi se alocă în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării la rectificarea bugetului de stat.
  (2) Începând cu anul 2005 sumele alocate pentru acordarea de ajutoare financiare potrivit prezentei legi vor fi cuprinse în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.


  Articolul 10

  (1) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi, ce vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
  (2) Calendarul pentru acordarea ajutorului financiar prevăzut în prezenta lege va putea fi actualizat în fiecare an printr-o hotărâre a Guvernului.
  --------------
  Alin. (2) al art. 10 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 14 aprilie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 aprilie 2005.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUI
  VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 16 iunie 2004.
  Nr. 269.
  ------------