HOTĂRÂRE nr. 1.918 din 22 decembrie 2006
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 9 ianuarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 4 punctul VII, poziţia 1 va avea următorul cuprins:
  "1. exercită atribuţiile ce îi revin potrivit legii privind numirea personalului propriu, a asistenţilor judiciari, a personalului Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate acestuia şi a celuilalt personal din sistemul justiţiei;".
  2. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) În activitatea de conducere a ministerului ministrul justiţiei este ajutat de 2 secretari de stat, numiţi, potrivit legii, prin decizie a primului-ministru. Funcţia de ministru şi funcţia de secretar de stat sunt funcţii de demnitate publică, potrivit legii."
  3. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Justiţiei este de 431, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."
  4. Articolul 21 se abrogă.
  5. Articolul 24 se abrogă.
  6. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
  7. La anexa nr. 3 punctul I, litera A "Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, numărul maxim de posturi este 64".
  8. La anexa nr. 3, punctul I, la litera B "Administraţia Naţională a Penitenciarelor, după litera j) se introduc două noi litere, literele k) şi l), cu următorul cuprins:
  "k) Centrul de Pregătire Sovata;
  l) Complexul «Flamingo» din Eforie Sud."
  9. La anexa nr. 3, punctul III se abrogă.
  10. La anexa nr. 3 punctul IV, literele B şi C se abrogă.


  Articolul II

  (1) La data de 31 ianuarie 2007, Institutul Naţional de Criminologie din subordinea Ministerului Justiţiei se desfiinţează.
  (2) Până la data prevăzută la alin. (1):
  a) întregul patrimoniu al Institutului Naţional de Criminologie va fi inventariat de o comisie numită prin ordin al ministrului justiţiei şi predat pe bază de protocol Ministerului Justiţiei;
  b) documentele în lucru aparţinând Institutului Naţional de Criminologie vor fi inventariate de o comisie constituită prin ordin al ministrului justiţiei şi preluate de Ministerul Justiţiei.
  (3) De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se sistează încadrarea posturilor vacante din statul de funcţii, precum şi orice modificare a raporturilor de muncă ale personalului angajat în cadrul Institutului Naţional de Criminologie, cu excepţia transferului prevăzut la alin. (5).
  (4) Cele 32 de posturi aprobate pentru Institutul Naţional de Criminologie se desfiinţează, cu excepţia a 19 posturi de personal de specialitate din categoria consilierilor juridici, sociologilor, psihologilor sau a filologilor, precum şi de funcţionar public şi personal contractual, care vor fi redistribuite în cadrul aparatului propriu al Ministerului Justiţiei, în funcţie de necesităţi, şi a unui post de funcţionar public ce se redistribuie la Institutul Naţional de Expertize Criminalistice.
  (5) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri:
  a) personalul de specialitate din categoria consilierilor juridici sau a filologilor, funcţionarii publici şi personalul contractual încadraţi la Institutul Naţional de Criminologie pot opta pentru transferul pe posturile redistribuite potrivit alin. (4);
  b) personalul de specialitate din categoria psiholog şi sociolog poate opta pentru transferul pe posturi de consilier de probaţiune.


  Articolul III

  (1) La data de 31 ianuarie 2007, Centrul de Pregătire Sovata şi Complexul "Flamingo" din Eforie Sud, instituţii finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea Ministerului Justiţiei, trec în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
  (2) Până la data prevăzută la alin. (1) patrimoniile celor două instituţii vor fi inventariate de o comisie numită prin ordin al ministrului justiţiei şi predate pe bază de protocol Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
  (3) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri:
  a) imobilele proprietate publică a statului, împreună cu terenul aferent, prevăzute la pct. 1 şi 2 din anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se transmit din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
  b) imobilul proprietate publică a statului, împreună cu mijloacele fixe şi obiectele de inventar aferente, prevăzut la pct. 3 din anexa nr. 2 se transmite din administrarea Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Public în administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
  (4) Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la alin. (3) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  (5) Instituţiile prevăzute la alin. (1) vor fi folosite pentru deservirea judecătorilor şi a procurorilor, a familiilor acestora şi a personalului auxiliar de specialitate, economic, administrativ şi de serviciu din sistemul justiţiei.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul justiţiei,
  Monica Luisa Macovei
  p. Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
  Cătălin-Ionel Dănilă,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 22 decembrie 2006.
  Nr. 1.918.


  Anexa 1
  Nr. maxim de posturi: 431 (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului)

   ┌───────────────────┐ ┌────────────────┐
   │CORPUL DE INSPECŢIE├─┐ │ COLEGIUL │
   │AL MINISTRULUI │ │ ┌─┤ MINISTERULUI │
   └───────────────────┘ │ ┌──────────┐ │ └────────────────┘
   ┌───────────────────┐ │ │ │ │ ┌────────────────┐
   │DIRECŢIA PENTRU │ ├─────────┤ MINISTRU ├─────────────┤ │CABINET DEMNITAR│
   │RELAŢIA CU │ │ │ │ ├─┤ │
   │MINISTERUL PUBLIC ├─┤ └────┬─────┘ │ └────────────────┘
   │ŞI DE PREVENIRE A │ │ │ │ ┌────────────────┐
   │CRIMINALITĂŢII ŞI │ │ │ │ │ CONSILIERII │
   │A CORUPŢIEI │ │ │ ├─┤ MINISTRULUI │
   └───────────────────┘ │ │ │ └────────────────┘
   ┌───────────────────┐ │ │ │ ┌────────────────┐
   │DIRECŢIA CONTENCIOS│ │ │ │ │ CONSILIERI │
   │ ├─┤ │ ├─┤ DIPLOMATICI │
   └───────────────────┘ │ │ │ └────────────────┘
   ┌───────────────────┐ │ │ │ ┌────────────────┐
   │DIRECŢIA AUDIT │ │ │ │ │ DEPARTAMENT DE │
   │PUBLIC INTERN ├─┘ │ │ │ PRESĂ ŞI │
   └───────────────────┘ │ └─┤ COOPERARE CU │
                                        │ │ O.N.G. │
                                        │ └────────────────┘
   ┌─────────┬──────────────────────────┼───────────────────────┬───────────────┐
   │ │ │ │ │
   │┌────────┴─────────┐ │ ┌───────┴────────┐ │
   ││ SECRETAR DE STAT │ │ │SECRETAR DE STAT│ │
   │└────────┬─────────┘ │ └───────┬────────┘ │
   │ │ ┌─────────────┴──┐ │ │
   │ ┌──────┴───────┐ │SECRETAR GENERAL│ ┌──────┴──────┐ │
   │ │ CABINETUL │ │ │ │ CABINETUL │ │
   │ │ DEMNITARULUI │ └──┬──────────┬──┘ │ DEMNITARULUI│ │
   │ └──────────────┘ ┌──┴──────────┴──┐ └─────────────┘ │
   │ │SECRETAR GENERAL│ │
   │ │ADJUNCT │ │
   │ └──┬──────────┬──┘ │
   │ │ │ │
   └─┬──┬────┬───┬───────┬───┼───┬───┬──┴┬─────┬───┬───┬───┬──────────┬───┬───┬─┘
     │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
     │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
   ┌─┴┐┌┴─┐┌─┴┐┌─┴┐ ┌┴─┐┌┴─┐┌┴─┐┌┴─┐┌┴─┐ ┌┴─┐┌┴─┐┌┴─┐┌┴─┐ ┌┴─┐┌┴─┐┌┴─┐
   │1 ││2 ││3 ││4 │ │5 ││6 ││7 ││8 ││9 │ │10││11││12││13│ │14││15││16│
   │ ││ ││ ││ │ │ ││ ││ ││ ││ │ │ ││ ││ ││ │ │ ││ ││ │
   └──┘└──┘└──┘└──┘ └──┘└──┘└──┘└──┘└──┘ └──┘└──┘└──┘└──┘ └──┘└──┘└──┘

    1 - Direcţia Drept Internaţional şi tratate
    2 - Direcţia Programe Europene
    3 - Direcţia Afaceri Europene
    4 - Direcţia de Exploatare a Tehnologiei Informaţiei
    5 - Direcţia pentru Relaţii cu Publicul şi Evidenţa O.N.G.
    6 - Direcţia Buget - Investiţii
    7 - Direcţia Economic - Administrativ
    8 - Biroul Statistică Judiciară
    9 - Serviciul de Asistenţă Medicală
   10 - Direcţia Publicitate Mobiliară, Notari Publici, Executori, Experţi
        Tehnici Judiciari, Traducători şi Interpreţi
   11 - Direcţia de Probaţiune
   12 - Direcţia pentru Resurse Umane şi Relaţii cu Consiliul Superior al
        Magistraturii
   13 - Direcţia de Implementare a Proiectelor Finanţate din Împrumuturi Externe*)
   14 - Direcţia Elaborare Acte Normative, Studii şi Documentare
   15 - Direcţia Avizare Acte Normative
   16 - Serviciul Cetăţenie
  _________
      *) Numărul de posturi nu este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.


  Anexa 2
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilelor proprietate publică a statului, care se
  transmit din administrarea Ministerului Justiţiei şi, respectiv,
  a Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Public în
  administrarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor

   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Nr. Locul unde Persoana Persoana ju- Codul de Caracteristicile
   crt. sunt situate juridică ridică la clasificare tehnice ale
        imobilele de la care se din inventarul imobilelor care se
        care se care se transmit bunurilor aflate transmit
        transmit transmit imobilele în administrarea
                      imobilele Ministerului
                                              Justiţiei şi,
                                              respectiv, a
                                               Ministerului
                                                 Public
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1. Vila nr. 8, Ministerul Administraţia Cod de Vilă cu două etaje
      oraşul Justiţiei Naţională a clasificare: şi subsol şi cu
      Sovata, Penitencia- 1.6.1 teren = 4.863 mp
      judeţul relor Nr. MFP: - nr. topo 3.138/2
      Mureş 36.995
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   2. Vila nr. 67, Ministerul Administraţia Cod de Vilă cu două etaje,
      oraşul Justiţiei Naţională a clasificare: subsol şi mansardă
      Sovata, Penitencia- 1.6.1 şi cu teren = 1.097 mp
      judeţul relor Nr. MFP: - nr. topo 3.138/1/2/1
      Mureş 36.985
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   2. Str. Ingi- Ministerul Administraţia Cod de - hotel P+6
      nerilor Justiţiei- Naţională a clasificare: - instalaţii sanitare
      nr. 2, Ministerul Penitencia- 1.6.1 şi electrice
      oraşul Public relor Nr. MFP: - restaurant
      Eforie Sud, 121.003 - centrală termică
      judeţul - 180 mp
      Constanţa - spălătorie
                                                            - garaje
                                                            - piscină şi aleile
                                                              aferente
                                                            - terenuri de tenis
                                                            - suprafaţa de teren
                                                              aferentă = 6.873 mp
                                                            - autoturism +
                                                              autofurgonetă (2 t)
                                                            - alte mijloace fixe
                                                              şi obiecte de
                                                              inventar
   ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  ----