LEGE nr. 468 din 12 noiembrie 2003
privind modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 820 din 19 noiembrie 2003  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 24 iulie 2001, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 8, după alineatul (4) se introduc două alineate noi, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
  "(5) În zonele de protecţie a monumentelor istorice care sunt lăcaşuri de cult este interzisă desfăşurarea în aer liber, în perioada în care în cadrul acestora se desfăşoară serviciu religios, a unor manifestări care, prin poluarea sonoră sau vizuală pe care o produc, pot impieta asupra desfăşurării serviciului religios.
  (6) Prin excepţie, se pot organiza manifestări de genul celor prevăzute la alin. (5), cu acordul autorităţii religioase care administrează lăcaşul, în condiţii care să nu impieteze asupra desfăşurării serviciului religios."
  2. La articolul 51, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) Din veniturile realizate din vânzarea de bilete şi din taxe de închiriere a terenului, ca urmare a organizării unor manifestări de genul spectacolelor, târgurilor sau parcurilor de distracţii, un procent de 1% se virează către proprietarul sau titularul dreptului de administrare, după caz, al monumentului istoric în a cărui zonă de protecţie se organizează manifestarea; sumele astfel obţinute vor fi utilizate exclusiv pentru finanţarea lucrărilor de protejare a monumentului istoric în cauză."
  3. La articolul 56 alineatul (1), după litera d) se introduce o literă nouă, litera e), cu următorul cuprins:
  "e) organizarea manifestărilor prevăzute la art. 8 alin. (5) şi (6), în lipsa acordului autorităţii religioase competente."
  4. Alineatul (2) al articolului 56 va avea următorul cuprins:
  "(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 70.000.000 lei, iar cele menţionate la alin. (1) lit. b)-e) se sancţionează cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VIOREL HREBENCIUC
  Bucureşti, 12 noiembrie 2003.
  Nr. 468.
  ----------