ORDONANTA nr. 83 din 28 august 2003
privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontiera organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontiera responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din ţările terţe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţie, precum şi al art. 1 pct. II.17 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  Prezenta ordonanţă reglementează:
  a) modul de aprobare a posturilor de inspecţie la frontiera organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare;
  b) condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontiera responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din ţările terţe.


  Articolul 2

  Prevederile prezentei ordonanţe se aplică la frontiera României, în punctele de trecere a frontierei în care se vor constitui viitoarele posturi de inspecţie la frontiera Uniunii Europene.


  Articolul 3

  În sensul prezentei ordonanţe, expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
  a) post de inspecţie la frontiera, denumit în continuare PIF - oricare post de inspecţie responsabil pentru controalele veterinare, situat în imediata vecinătate a unui punct de intrare pe teritoriul României, într-o zona desemnată de autorităţile vamale în conformitate cu reglementările vamale, care corespunde principiilor privind organizarea controalelor sanitare veterinare pentru animalele vii, produsele de origine animala şi alte produse supuse controalelor sanitare veterinare, provenind din tari terţe, introduse în România şi a căror lista se aproba prin ordin comun al autorităţilor publice centrale care răspund de administraţia publică, agricultura, alimentaţie, silvicultura, protecţia mediului şi transport;
  b) ţara terta - orice alt stat decât statele cu care România a încheiat acorduri, convenţii sau alte înţelegeri internaţionale privind eliminarea controlului la frontiera;
  c) punct de trecere a frontierei - orice loc organizat şi autorizat de Guvernul României pentru trecerea frontierei de stat;
  d) administrator - Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.


  Articolul 4

  (1) Pentru a fi incluse în lista posturilor de inspecţie la frontiera aprobate pentru controlul animalelor vii, al produselor de origine animala şi al altor produse supuse controalelor sanitare veterinare, PIF trebuie să corespundă condiţiilor generale şi speciale stabilite de către autoritatea veterinara centrala a României prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.
  (2) În funcţie de asigurarea condiţiilor prevăzute de reglementările veterinare, un PIF poate fi agreat numai pentru anumite tipuri de mărfuri supuse controalelor veterinare şi, în consecinţa, poate avea în structura unul sau mai multe centre de inspecţie.
  (3) Spaţiile, facilităţile, echipamentele şi instalaţiile PIF trebuie menţinute în stare de curăţenie permanenta. Spaţiile de inspecţie trebuie să fie igienizate şi dezinfectate permanent, în funcţie de necesitaţi, medicul veterinar inspector responsabil de post având posibilitatea de a solicita igienizari şi dezinfectii suplimentare.


  Articolul 5

  (1) Închiderea temporară sau permanenta a PIF sau a unui centru de inspecţie din structura acestuia, precum şi reactualizarea listei punctelor de inspecţie la frontiera în care sunt organizate controale sanitare veterinare se fac prin ordin comun al autorităţilor publice centrale care răspund de administraţia publică, agricultura, alimentaţie, silvicultura, protecţia mediului şi transport.
  (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situaţii deosebite privind apărarea sănătăţii publice, sănătăţii animale, precum şi datorită altor riscuri majore, autoritatea veterinara centrala a României poate dispune, prin decizie, închiderea temporară a unui PIF sau a unui centru de inspecţie.


  Articolul 6

  Tipurile de mărfuri care sunt supuse controlului sanitar veterinar pentru fiecare PIF se vor stabili prin ordin comun al autorităţilor publice centrale care răspund de administraţia publică, agricultura, alimentaţie, silvicultura, protecţia mediului şi transport.


  Articolul 7

  Serviciile sanitare veterinare de control de la punctele de trecere a frontierei se organizează şi funcţionează în cadrul PIF, asimilate ca secţii în structura Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animala, în subordinea tehnica a Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare.


  Articolul 8

  Sediile centrale ale PIF sunt stabilite în punctele de lucru cu traficul cel mai crescut la data emiterii prezentei ordonanţe.


  Articolul 9

  Atribuţiile personalului angajat în PIF se vor stabili prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.


  Articolul 10

  Coordonarea şi controlul activităţii tehnice şi administrative a PIF, competentele şi responsabilităţile pe linie de comanda sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului.


  Articolul 11

  (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia Generală a Vamilor vor propune spre dezbatere Grupului Interministerial Roman pentru Managementul Integrat al Frontierei strategia de implementare a prevederilor prezentei ordonanţe.
  (2) Strategia de implementare va fi supusă dezbaterii altor instituţii, inclusiv asociaţiilor profesionale interesate, în principal celor ce desfăşoară activităţi legate de comerţul internaţional cu mărfuri specifice.
  (3) După realizarea dezbaterilor menţionate, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice şi Direcţia Generală a Vamilor vor elabora norme metodologice pentru implementarea prevederilor prezentei ordonanţe, privind strategia pe termen lung, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului şi vor cuprinde răspunderile şi termenele, încadrate în strategia naţionala privind aderarea la Uniunea Europeană, pentru cei responsabili cu construirea, echiparea şi asigurarea de personal pentru viitoarele PIF de interes naţional.


  Articolul 12

  Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului este responsabil pentru finanţarea proiectării şi construirii PIF prevăzute în strategia pe termen lung, în baza condiţiilor veterinare stabilite de Agenţia Naţionala Sanitară Veterinara.


  Articolul 13

  Imobilele necesare constituirii şi funcţionarii PIF vor fi dobândite în proprietatea publică a statului în unul dintre modurile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia şi vor fi date în administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.


  Articolul 14

  La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga orice alte dispoziţii contrare.


  Articolul 15

  Prezenta ordonanţă va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor, apelor şi mediului,
  Ilie Sarbu
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan Rus
  Ministru delegat pentru administraţia publică,
  Gabriel Oprea
  Bucureşti, 28 august 2003.
  Nr. 83.
  ------------