NORMA din 19 septembrie 2003
pentru acordarea licenţei de transport feroviar, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public şi/sau în interes propriu pe căile ferate din România
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 1 octombrie 2003
  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Serviciile de transport feroviar public şi/sau în interes propriu pe căile ferate din România, denumite în continuare servicii de transport feroviar, pot fi efectuate numai de către operatori care deţin licenta de transport feroviar şi certificat de siguranţă.
  (2) În sensul prezentelor norme, termenii de specialitate se definesc după cum urmează:
  a) operator de transport feroviar - persoana juridică română cu capital de stat şi/sau privat a carei activitate principala consta în efectuarea de servicii de transport feroviar de călători şi/sau de marfa pe căile ferate din România, tractiunea fiind asigurata obligatoriu de acesta; termenul denumeste, de asemenea, şi agenţii economici care asigura numai tractiunea;
  b) licenta de transport feroviar - document acordat unui agent economic intern de autoritatea responsabilă cu licentierea, prin care se atesta ca poate efectua servicii de transport feroviar, inclusiv operaţiuni de manevra feroviara. Prin licenta de transport feroviar operatorul poate fi limitat la efectuarea unor tipuri de servicii de transport feroviar;
  c) certificat de siguranţă - document prin care se atesta ca un operator de transport feroviar, deţinător al licenţei, poate să execute un tip de serviciu de transport feroviar pe secţii de circulaţie ale căilor ferate din România;
  d) servicii urbane şi suburbane - serviciile de transport feroviar care răspund nevoilor de transport ale unui centru urban şi, respectiv, nevoilor de transport între acest centru şi periferiile sale;
  e) servicii regionale - serviciile de transport feroviar destinate sa răspundă nevoilor de transport feroviar într-o regiune.


  Articolul 2

  (1) Sunt excluşi de la prevederile prezentelor norme agenţii economici care:
  a) efectuează exclusiv servicii de transport feroviar de călători pe cai ferate locale sau regionale independente;
  b) efectuează exclusiv servicii de transport feroviar urban sau suburban de călători;
  c) desfăşoară activităţi limitate la servicii de transport de marfa pe cai ferate regionale care nu sunt incluse în reţeaua sistemului feroviar naţional convenţional;
  d) realizează numai activităţi de transport de marfa şi/sau de călători pe o infrastructura feroviara privată, care exista doar pentru activităţi de transport ale proprietarului de infrastructura feroviara.
  (2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) reglementările de exploatare se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  (1) Nu intră în sfera de aplicare a prezentelor norme transportul tehnologic efectuat de gestionarul infrastructurii feroviare deschise circulaţiei publice, pentru menţinerea acesteia în parametrii de funcţionare.
  (2) Transporturile prevăzute la alin. (1) se efectuează în baza unei autorizaţii speciale emise de AFER.


  Articolul 4

  (1) Licenta de transport feroviar se acordă în mod nediscriminatoriu, în condiţiile prezentelor norme.
  (2) Licenta de transport feroviar este un document cu regim special, nominal şi netransmisibil.


  Articolul 5

  Operatorii de transport feroviar, posesori de licenţă de transport feroviar şi certificat de siguranţă, sunt înregistraţi de AFER în Registrul operatorilor de transport feroviar.


  Capitolul II Acordarea şi valabilitatea licenţei de transport feroviar


  Articolul 6

  Licenta de transport feroviar poate fi acordată persoanelor juridice române cu capital de stat sau privat, care au ca principal obiect de activitate transportul pe calea ferată şi care fac dovada către AFER a deţinerii resurselor financiare şi logistice necesare desfăşurării activităţii de transport feroviar în condiţii de siguranţă a circulaţiei şi de securitate a bunurilor încredinţate la transport, precum şi în ceea ce priveşte acoperirea responsabilităţilor lor civile.


  Articolul 7

  (1) Licenta de transport feroviar se acordă agenţilor economici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  a) deţin, în proprietate sau cu chirie, material rulant motor pentru remorcarea trenurilor sau trenuri automotoare, cu caracteristicile tehnice şi de dotare impuse de prescripţiile de siguranţă circulaţiei feroviare, de securitatea transporturilor şi de calitatea serviciilor de transport feroviar, de sănătatea oamenilor şi de protecţia mediului, prevăzute în actele normative în vigoare;
  b) deţin, în proprietate sau cu chirie, material rulant tractat pentru efectuarea de servicii de transport feroviar în interes public, cu caracteristicile tehnice şi de dotare impuse de prescripţiile de siguranţă circulaţiei feroviare, de securitatea transporturilor şi de calitatea serviciilor de transport feroviar, de sănătatea oamenilor şi de protecţia mediului, prevăzute în actele normative în vigoare;
  c) au personal propriu de specialitate pentru conducerea materialului rulant motor, care asigura remorcarea trenurilor, deservirea trenurilor, efectuarea operaţiunilor de manevra, de pregătire şi de verificare tehnica a trenurilor; personalul trebuie să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic, calificat şi autorizat în conformitate cu reglementările specifice în vigoare, pentru funcţiile pe care le exercita;
  d) se angajează să respecte prescripţiile tehnice, tehnologice, de organizare şi de desfăşurare a circulaţiei şi a manevrei trenurilor, stabilite pentru accesul şi circulaţia pe infrastructura feroviara în condiţii de siguranţă a circulaţiei şi de securitate a transporturilor, precum şi cerinţele aplicabile tuturor operatorilor de transport feroviar, destinate să ofere avantaje sau protecţie consumatorilor;
  e) au personal desemnat cu atribuţii în organizarea şi conducerea activităţii de transport feroviar şi de siguranţă a circulaţiei, cu pregătire profesională în domeniul feroviar, care a lucrat cel puţin 2 ani în activităţi de transport feroviar şi este atestat de către AFER;
  f) asigura instruirea şi perfecţionarea personalului propriu cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei în centre autorizate de către AFER;
  g) asigura efectuarea reviziilor tehnice pentru materialul rulant pe care îl deţin şi îl utilizează în activitatea de transport feroviar, conform reglementărilor specifice în vigoare;
  h) asigura întreţinerea şi repararea materialului rulant pe care îl deţin şi îl utilizează, în unităţi autorizate de către AFER;
  i) au structuri organizatorice şi dotări necesare pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar pentru care solicită licenta de transport feroviar, adecvate implementarii şi menţinerii unui sistem al calităţii, în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001/2001;
  j) au consilier de siguranţă pentru transportul mărfurilor periculoase, certificat conform reglementărilor specifice în vigoare, dacă solicita autorizaţie pentru transport de mărfuri periculoase;
  k) nu sunt în procedura de faliment;
  l) demonstreaza ca pot face faţa obligaţiilor financiare pentru o perioadă de cel puţin 12 luni;
  m) persoanele din conducerea executivă a operatorului de transport feroviar nu au suferit condamnări pentru fapte penale grave şi nu le este interzisă exercitarea unor drepturi civile;
  n) demonstreaza ca pot face faţa obligaţiilor contractuale privind despăgubirile pentru pagube produse terţilor, călătorilor, bagajelor, mărfurilor şi mesageriei în caz de accident sau eveniment feroviar.
  (2) Operatorii de transport feroviar care asigura numai tractiunea trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la alin. (1), mai puţin cele de la lit. b) şi j).


  Articolul 8

  (1) În vederea asigurării protecţiei beneficiarilor serviciilor de transport feroviar prin crearea de oferte concurente de servicii pe toată reţeaua feroviara existenta în România în condiţii nediscriminatorii pentru toţi operatorii de transport feroviar, aceştia trebuie să îndeplinească suplimentar faţă de condiţiile specificate la art. 7 următoarele condiţii de dotare minimala şi de oferta minimala de servicii:
  a) parcul activ de locomotive sa cuprindă:
  - 30% locomotive în proprietate la momentul licentierii;
  - 50% locomotive în proprietate după primul an de activitate;
  b) volumul anual de mărfuri transportate, exprimat în tone brute km, să fie realizat în proporţie de minimum 10% în servicii oferite în trenuri locale de secţie, în cazul operatorilor de transport feroviar care prestează servicii de transport marfa;
  c) volumul anual de călători transportaţi, exprimat în călători km, să fie realizat în proporţie de minimum 30% în trenuri personale pe secţii de circulaţie în afară magistralelor feroviare, în cazul operatorilor de transport feroviar care prestează servicii de transport călători.
  (2) Pentru operatorii de transport feroviar licentiati până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile alin. (1) se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2004.


  Articolul 9

  Licenta de transport feroviar se acordă pentru o perioadă de 5 ani şi este valabilă în condiţiile vizarii sale anuale.


  Articolul 10

  Modelul licenţei de transport feroviar este prevăzut în anexa A la prezentele norme.


  Articolul 11

  Pentru obţinerea licenţei de transport feroviar persoana juridică solicitanta trebuie să depună la AFER o cerere, conform modelului din anexa B la prezentele norme, însoţită de un dosar cu următoarele documente:
  a) copie a actului legal de constituire ca persoana juridică;
  b) copie a statutului societăţii comerciale, din care să rezulte ca are ca principal obiect de activitate transportul de călători, de mărfuri şi/sau de alte bunuri pe calea ferată, după caz;
  c) copie a certificatului de înmatriculare la Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti;
  d) dovada ca deţine în proprietate material rulant motor şi tractat cu care se executa activitatea de transport feroviar copie de pe actul de vânzare-cumpărare, hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, actul de donaţie sau orice alt act legal care atesta ca vehiculul este în proprietatea solicitantului sau documentul legal care atesta deţinerea în folosinţă, copie de pe contractul de închiriere, contractul de leasing sau orice alt document legal, după caz, pentru materialul rulant motor şi tractat cu care se executa activitatea de transport feroviar;
  e) angajamentul întocmit conform modelului prevăzut în anexa C la prezentele norme;
  f) lista cuprinzând numele responsabililor atestaţi, desemnaţi cu atribuţii în organizarea şi conducerea activităţii de transport feroviar şi de siguranţă circulaţiei, în care se vor menţiona, pentru fiecare persoana, pregătirea profesională şi experienta în domeniul feroviar;
  g) dovada ca instruirea şi perfecţionarea personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei se fac în centre autorizate de AFER;
  h) copie a autorizaţiilor de furnizor feroviar ale agenţilor economici la care se executa întreţinerea materialului rulant din dotare;
  i) organigrama din care să rezulte structura organizatorică necesară pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar, copie a documentului privind stadiul implementarii sistemului calităţii SR EN ISO 9001/2001, eliberat de un organism de certificare notificat de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului în condiţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 850/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar convenţional din România cu sistemul de transport feroviar convenţional transeuropean;
  j) copie a certificatului de consilier de siguranţă la transportul mărfurilor periculoase, pentru personalul cu atribuţii în acest sens, dacă se solicita autorizaţie pentru transportul de mărfuri periculoase;
  k) dovada către AFER a deţinerii resurselor financiare şi logistice necesare desfăşurării activităţii de transport feroviar în condiţii de siguranţă a circulaţiei şi de securitate a bunurilor încredinţate la transport, precum şi în ceea ce priveşte acoperirea responsabilităţilor ei civile (un solicitant nu este considerat corespunzător din punct de vedere financiar dacă datorează arierate provenite din impozite sau fonduri de asigurări sociale rezultate ca urmare a activităţii sale); copie de pe conturile anuale sau bilanţul anual depus conform legii şi, după caz, de pe bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în curs, precum şi documente în care sunt cuprinse informaţii despre resursele financiare disponibile, adică depozitele bancare, avansurile autorizate în contul curent, fondurile şi elementele de activ mobilizate cu titlu de garanţie, capitalul de exploatare, costurile de achiziţie şi avansurile pentru mijloacele de transport, pentru terenuri, clădiri, instalaţii şi material rulant, sarcini care grevează asupra patrimoniului solicitantului;
  l) contractul pentru răspundere civilă faţă de terţi, pentru asigurarea călătorilor, mărfii şi/sau a coletelor din transporturile de mesagerie şi coletărie, în caz de accidente şi evenimente feroviare produse în activitatea de transport feroviar, încheiat cu o firma de asigurări acreditata de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;
  m) alte documente care să justifice îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 7 şi 8;
  n) dovada ca persoanele din conducerea executivă a operatorului de transport feroviar nu au suferit condamnări pentru fapte penale grave şi nu le este interzisă exercitarea unor drepturi civile; nu au fost condamnate pentru infracţiuni grave în domeniul legislativ specific, aplicabil transportului, nu au fost condamnate pentru infracţiuni grave sau repetate în obligaţii care decurg din dreptul social sau din dreptul muncii, inclusiv obligaţiile cu titlu legislativ în materie de protecţia muncii, sau obligaţii ce decurg din reglementările vamale, în cazul unei societăţi care doreşte să execute activităţi de transport transfrontalier de marfa supuse procedurilor vamale şi nu le este interzisă exercitarea unor drepturi civile;
  o) dovada plăţii tarifului pentru verificarea documentelor în vederea acordării licenţei de transport feroviar.


  Articolul 12

  (1) Acordarea licenţei de transport feroviar se efectuează de către AFER în cel mult 3 luni de la data depunerii cererii de solicitare a licenţei şi a dosarului cu documente.
  (2) Decizia de neacordare a licenţei va fi motivată în scris de către AFER.
  (3) Dacă solicitantul va prezenta dovezile de eliminare a neconformitatilor menţionate în decizia de neacordare a licenţei, AFER va elibera licenta de transport feroviar solicitată.


  Articolul 13

  (1) Cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data expirării vizei anuale a licenţei de transport feroviar operatorul de transport feroviar va cere în scris AFER acordarea unei noi vize anuale. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii tarifului aferent acordării vizei anuale.
  (2) În situaţia în care au intervenit modificări în documentele prezentate la acordarea licenţei de transport feroviar, operatorul de transport feroviar are obligaţia să prezinte o dată cu cererea de solicitare a vizei anuale documentele prevăzute în procedurile specifice ale AFER menţionate la art. 8 din ordin.
  (3) AFER va comunică în scris, în termen de 30 de zile calendaristice, decizia privind acordarea sau neacordarea vizei anuale. Decizia de neacordare va fi motivată în scris de către AFER.


  Articolul 14

  Dacă operatorul de transport feroviar îşi modifica situaţia juridică sau doreşte modificarea/extinderea activităţilor sale, AFER poate acorda o noua licenta de transport feroviar, cu respectarea prevederilor prezentelor norme.


  Capitolul III Suspendarea şi retragerea licenţei de transport feroviar


  Articolul 15

  (1) În perioada de valabilitate a licenţei de transport feroviar AFER va verifica prin acţiuni de control şi inspecţie de stat modul în care sunt respectate şi îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia, iar în cazul în care constata ca deţinătorul licenţei nu mai respecta sau nu mai îndeplineşte una ori mai multe condiţii, licenta se suspenda.
  (2) În cazul în care operatorul de transport feroviar face dovada eliminării neconformitatilor care au condus la suspendarea licenţei de transport feroviar, precum şi dovada plăţii tarifului aferent verificării eliminării acestor neconformităţi, AFER va anula suspendarea licenţei. Perioada de suspendare nu prelungeşte durata de valabilitate a licenţei.
  (3) În cazul în care neconformităţile care au condus la suspendarea licenţei de transport feroviar nu au fost eliminate în termenul stabilit prin procedurile specifice ale AFER prevăzute la art. 8 din ordin, licenta se retrage.


  Articolul 16

  În cazul în care se constata încălcări grave sau repetate ale reglementărilor specifice transportului feroviar, precum şi în caz de incapacitate financiară, licenta de transport feroviar se retrage.


  Articolul 17

  Licenta de transport feroviar se suspenda sau se retrage, după caz, şi ca urmare a unor încălcări grave ori repetate ale obligaţiilor financiare faţă de bugetul de stat.


  Articolul 18

  (1) Suspendarea sau retragerea licenţei de transport feroviar atrage şi suspendarea sau retragerea certificatului de siguranţă.
  (2) Pe perioada suspendării licenţei de transport feroviar operatorul de transport feroviar nu mai poate efectua serviciile de transport feroviar pentru care a obţinut licenta.


  Articolul 19

  Dacă deţinătorul licenţei de transport feroviar nu şi-a început activitatea în decurs de 6 luni de la data acordării licenţei sau şi-a întrerupt activitatea pentru o perioadă de 6 luni consecutive, licenta se retrage.


  Articolul 20

  La suspendarea sau retragerea licenţei de transport feroviar operatorul de transport feroviar este obligat să depună la AFER originalul documentului în cel mult 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de suspendare/retragere.


  Articolul 21

  În cazul retragerii licenţei de transport feroviar, acordarea unei noi licenţe se va face în baza unei noi cereri.


  Articolul 22

  Operatorului de transport feroviar căruia i s-a retras de doua ori licenta de transport feroviar nu i se va mai elibera o noua licenta, dacă retragerile s-au datorat unor încălcări grave sau repetate ale reglementărilor specifice transportului feroviar.


  Articolul 23

  (1) În cazul în care pe perioada de valabilitate a licenţei de transport feroviar se constata faptul ca operatorul de transport feroviar nu mai îndeplineşte condiţia privind capacitatea financiară şi i s-a suspendat sau retras licenta, la solicitarea acestuia, AFER poate acorda o licenta temporară de transport feroviar, o singură dată, numai dacă sunt respectate reglementările specifice privind siguranţa circulaţiei pe căile ferate din România.
  (2) Licenta temporară de transport feroviar este valabilă pentru o perioadă de maximum 3 luni de la data acordării acesteia.


  Articolul 24

  AFER retrage licenta de transport feroviar şi atunci când împotriva unui operator de transport feroviar a fost începută o procedură de declarare a falimentului sau alte proceduri similare, dacă acesta nu prezintă dovezi obiective privind restructurarea financiară, prevăzute în procedura de faliment.


  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale


  Articolul 25

  (1) AFER avizează în scris gestionarul infrastructurii feroviare despre retragerea, suspendarea sau anularea suspendării, după caz, a licenţelor operatorilor de transport feroviar.
  (2) După primirea avizării gestionarul infrastructurii feroviare va ridica sau va acorda accesul pe infrastructura feroviara, după caz, operatorilor de transport feroviar în cauza.


  Articolul 26

  În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, operatorii de transport feroviar licentiati până la această dată trebuie să deţină, în mod obligatoriu, în proprietate material rulant de tracţiune în conformitate cu art. 8 alin. (1) şi cel puţin o unitate pentru asigurarea întreţinerii materialului rulant din dotare; în caz contrar AFER va retrage licentele de transport feroviar ale acestor operatori.


  Articolul 27

  (1) Toţi operatorii de transport feroviar licentiati au obligaţia de a comunică lunar la AFER, în scris, până la data de 15 a lunii, volumul de transport realizat pe categorii de mărfuri pentru transportul feroviar de marfa şi pe categorii de trenuri pentru transportul feroviar de călători, precum şi structura parcului de material rulant utilizat în luna precedenta.
  (2) Modelele formularelor pentru raportarea datelor de mai sus se stabilesc de către AFER prin proceduri specifice proprii şi vor fi publicate în Buletinul AFER.


  Articolul 28

  Pentru verificarea autenticităţii documentelor prezentate în copie, la solicitarea AFER, operatorul de transport feroviar va prezenta originalele documentelor respective.


  Articolul 29

  (1) Eventualele contestaţii privind decizia de neacordare, suspendare, retragere sau nevizare anuală, după caz, a licenţei de transport feroviar se depun la AFER în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării scrise.
  (2) Soluţionarea contestaţiilor se va face de către Consiliul de conducere al AFER, în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acestora.


  Articolul 30

  (1) Pierderea sau deteriorarea licenţei de transport feroviar se comunică de către operatorul de transport feroviar la AFER, în termen de 15 zile calendaristice de la data constatării.
  (2) În acest caz AFER va elibera un duplicat al licenţei de transport feroviar.


  Articolul 31

  Anexele A-C fac parte integrantă din prezentele norme.


  Anexa A

  ────────
  la norme
  ────────
  (recto)

  MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  AUTORITATEA FEROVIARA ROMÂNĂ - AFER
  LICENTA
  de transport feroviar
  Seria .... nr. ...
       
    În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 89/1999, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările ulterioare, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (persoana juridică), cu sediul în localitatea . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . ., judeţul (sectorul) . . . . . . . . . . . . . . ., înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti la nr. . . . . . . . . , este autorizată să efectueze, în calitate de operator de transport feroviar, următoarele servicii de transport feroviar (inclusiv operaţiuni de manevră feroviară):
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (de călători, de marfă)
    Prezenta licenţă de transport feroviar este valabilă pentru o perioadă de 5 ani de la data eliberării, în condiţiile vizării ei anuale.
     
    Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
      Autoritatea Feroviară Română - AFER
      Director general,
      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      (numele, prenumele, semnătura şi ştampila unităţii)
     
    Data eliberării
    . . . . . . . . . .

  (verso)
  Posesorul licenţei de transport feroviar are următoarele obligaţii:
  1. sa anunţe Autoritatea Feroviara Română - AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea licenţei, data începerii efective sau, după caz, a întreruperii activităţii de transport feroviar;
  2. să respecte prescripţiile tehnice, tehnologice, de organizare şi de desfăşurare a activităţii de transport feroviar;
  3. sa accepte supravegherea respectării reglementărilor specifice în vigoare referitoare la desfăşurarea operaţiunilor de transport feroviar prin acţiuni de control şi inspecţie de stat, în baza convenţiilor încheiate cu Autoritatea Feroviara Română - AFER;
  4. să permită accesul în unităţile şi pe toate mijloacele de transport feroviar proprii al personalului Autorităţii Feroviare Române - AFER, pe baza legitimatiei speciale de control şi inspecţie de stat, emisă de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, şi sa furnizeze, la cerere, datele, informaţiile şi documentele necesare verificării modului de îndeplinire a condiţiilor care au stat la baza eliberării licenţei de transport feroviar.
  Posesorul licenţei de transport feroviar are următoarele drepturi:
  1. să solicite obţinerea certificatului de siguranţă pentru una sau mai multe secţii de circulaţie de pe infrastructura feroviara;
  2. are acces pe infrastructura feroviara şi la facilităţile oferite de aceasta pentru efectuarea serviciului de transport feroviar menţionat în licenta, inclusiv a operaţiunilor de manevra feroviara, după obţinerea certificatului de siguranţă, în condiţiile prevăzute în contractul de acces încheiat cu gestionarul infrastructurii feroviare.
                                 VIZE ANUALE
  ┌───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬──────────────┐
  │ Valabilă până │ Valabilă până │ Valabilă până │ Valabilă până │ Valabilă până│
  │ la data de │ la data de │ la data de │ la data de │ la data de │
  │ ............. │ ............. │ ............. │ ............. │ ............ │
  │ DIRECTOR │ DIRECTOR │ DIRECTOR │ DIRECTOR │ DIRECTOR │
  │ GENERAL │ GENERAL │ GENERAL │ GENERAL │ GENERAL │
  │ ............. │ ............. │ ............. │ ............. │ ............ │
  │ L.S. │ L.S. │ L.S. │ L.S. │ L.S. │
  └───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────┘


  Anexa B

  ────────
  la norme
  ──────────
  CERERE
  pentru obţinerea licenţei de transport feroviar
     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (persoana juridică), cu sediul în localitatea . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , judeţul (sectorul) . . . . . . . . . . . . , telefon . . . . . . . . , fax . . . . . . . . , înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti la nr. . . . . . . . . . . . . . . . . , având codul fiscal nr. . . . . . . . . . . . . . . . şi contul nr. . . . . . . . . . . ., deschis la Banca . . . . . . . . . . . . , filiala . . . . . . . . . . . . , reprezentată prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele şi funcţia), solicit acordarea licenţei de transport feroviar pentru efectuarea următoarelor servicii de transport feroviar (inclusiv operaţiuni de manevră feroviară): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (de călători, de marfă)
    Se anexează documentele justificative conform art. 11 din Normele pentru acordarea licenţei de transport feroviar, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public şi/sau în interes propriu pe căile ferate din România.
    Data . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (numele, prenumele, funcţia şi semnătura solicitantului, ştampila unităţii)


  Anexa C

  ────────
  la norme
  ──────────
  ANGAJAMENT
     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (persoană juridică), cu sediul în localitatea . . . . . . . . , str. . . . . . . . . nr. . . . . ., reprezentată prin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (numele, prenumele şi funcţia), se angajează că pe perioadă de valabilitate a licenţei de transport feroviar:
    1. să anunţe Autoritatea Feroviară Română - AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea acordării licenţei de transport feroviar;
    2. să respecte prescripţiile tehnice, tehnologice, de organizare şi de desfăşurare a circulaţiei şi a manevrei trenurilor, stabilite pentru accesul i circulaţia pe infrastructură feroviară publică în condiţii de siguranţă a circulaţiei şi de securitate a transporturilor;
    3. să comunice Autorităţii Feroviare Române - AFER data începerii i, dupa caz, data întreruperii şi a reluării activităţii de transport feroviar;
    4. să respecte prevederile reglementărilor specifice transportului feroviar pe căile ferate române şi în trafic internaţional;
    5. să respecte cerinţele aplicabile tuturor operatorilor de transport feroviar destinate a oferi avantaje sau protecţie consumatorilor;
    6. să numeasca în conducerea executivă persoane care îndeplinesc condiţiile stabilite prin Normele pentru acordarea licenţei de transport feroviar, în vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public şi/sau în interes propriu pe căile ferate din România;
    7. să publice în Buletinul AFER principiile tarifare sau tarifele corespunzătoare serviciilor de transport pe care le oferă;
    8. să accepte supravegherea respectării reglementărilor specifice în vigoare referitoare la desfăşurarea operaţiunilor de transport feroviar, prin acţiuni de control şi inspecţie de stat în baza convenţiilor încheiate cu Autoritatea Feroviară Română - AFER;
    9. să permită accesul în unitaţile şi pe toate mijloacele de transport feroviar proprii pentru personalul Autorităţii Feroviare Române - AFER, pe baza legitimaţiei speciale de control şi inspecţie de stat, emisă de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, şi să furnizeze, la cerere, datele, informaţiile şi documentele necesare verificării modului de îndeplinire a condiţiilor care au stat la baza eliberării licenţei de transport feroviar;
    10. să comunice lunar Autorităţii Feroviare Române - AFER, în scris, până la data de 15 a lunii, volumul de transport realizat pe categorii de mărfuri pentru transportul feroviar de marfa şi pe categorii de trenuri pentru transportul feroviar de călători, precum şi structura parcului de material rulant utilizat, pentru luna precedentă.
     
    Data . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    (numele, prenumele, funcţia şi semnătura solicitantului, ştampila unităţii)

  ──────────────────────