ORDONANȚĂ nr. 20 din 26 august 2014pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 29 august 2014
  (la 18-04-2015, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din LEGEA nr. 73 din 14 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015 )
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. V.4 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

  Articolul I

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
  (la 18-04-2015, Partea introductivă a Articolului I a fost modificată de Punctul 2, Articolul UNIC din LEGEA nr. 73 din 14 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015 )
  – La articolul 8, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Propunerea de declarare a zonelor naturale protejate în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes național se face pe baza documentației prevăzute la art. 11 alin. (1).
  (la 18-04-2015, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 73 din 14 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015 )
  – La articolul 8, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (5^1) și (5^2), cu următorul cuprins:(5^1) Propunerea de declarare a zonelor naturale protejate în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes comunitar se face pe baza documentației prevăzute la art. 11 alin. (3).(5^2) Propunerea de declarare a zonelor naturale protejate în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes internațional se face pe baza documentației prevăzute la art. 11 alin. (5).»
  (la 18-04-2015, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 73 din 14 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015 )
  – La articolul 8, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Propunerea de declarare a zonelor naturale protejate în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes județean sau local se bazează pe o documentație științifică ce se înaintează la consiliile județene sau locale, după caz, în vederea analizei și luării hotărârii de declarare și instituire.
  (la 18-04-2015, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 73 din 14 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015 )
  – La articolul 8, alineatul (7) se abrogă.
  (la 18-04-2015, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 73 din 14 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015 )
  – La articolul 11 alineatul (1), litera b^1) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b^1) suprafața și situația juridică a terenurilor, cu precizarea formei de proprietate și a proprietarilor la data înființării ariei;

  (la 18-04-2015, Articolul I a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din LEGEA nr. 73 din 14 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015 )
  1. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Administrarea rezervațiilor biosferei, a parcurilor naționale, a parcurilor naturale și, după caz, a geoparcurilor, a siturilor patrimoniului natural universal, a zonelor umede de importanță internațională, a siturilor de importanță comunitară, a ariilor speciale de conservare și a ariilor de protecție specială avifaunistică se realizează de către structurile de administrare special constituite, cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit. a)-c).2^1. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 21
  (1) Planurile de management și regulamentele ariilor naturale protejate care au structuri de administrare special constituite se elaborează de către administratorii acestora, prin consultarea consiliilor consultative de administrare, se avizează de către consiliile științifice și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, apelor și pădurilor, emis în baza avizelor autorităților publice centrale din domeniul culturii, dezvoltării regionale și administrației publice și al agriculturii și dezvoltării rurale. În cazul în care nu există administratori sau în situația în care planurile de management sunt elaborate în cadrul unor proiecte cu finanțare națională/europeană, acestea pot fi elaborate și de către alte entități, urmând să fie însușite de către administratori în procesul elaborării și, respectiv, al aprobării acestora.»

  (la 18-04-2015, Articolul I a fost completat de Punctul 4, Articolul UNIC din LEGEA nr. 73 din 14 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 252 din 15 aprilie 2015 )
  2. La articolul 18 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:
  b) structuri de administrare special constituite, cu personalitate juridică, ale unor regii autonome, companii și societăți naționale, administrațiile parcurilor din subordinea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, autorități ale administrației publice locale, servicii deconcentrate ale administrației publice centrale, organizații neguvernamentale, constituite potrivit legii, create în termen de maximum 6 luni de la atribuirea în administrare uneia dintre entitățile menționate anterior; structurile de administrare se află în coordonarea metodologică a autorității publice centrale pentru protecția mediului și schimbărilor climatice;
  3. La articolul 21, alineatele (2) și (7) vor avea următorul cuprins:(2) Pentru ariile naturale protejate care nu necesită structuri de administrare special constituite, planurile de management și regulamentele se elaborează de către custozii acestora, se avizează de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului/instituțiile din subordinea acesteia, după caz, și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului, cu avizul autorității publice centrale din domeniul culturii și consultarea autorităților publice centrale din domeniul dezvoltării regionale și administrației publice, agriculturii și silviculturii. În cazul în care nu există custozi sau în situația în care planurile de management sunt elaborate în cadrul unor proiecte cu finanțare națională/europeană, acestea pot fi elaborate și de alte entități, urmând să fie însușite de către custozi, în procesul elaborării și, respectiv, al aprobării acestora.
  ..................................................................................(7) Ariile naturale protejate de interes comunitar sunt create pentru impunerea unor măsuri speciale în vederea conservării unor habitate naturale și/sau specii sălbatice de interes comunitar. În cazul suprapunerii totale a ariilor naturale protejate, se va realiza un singur plan de management, ținând cont de respectarea categoriei celei mai restrictive de management. În cazul suprapunerii parțiale a ariilor naturale protejate, planurile de management ale acestora se elaborează astfel încât în zonele de suprapunere să existe o corelare a măsurilor de conservare, cu respectarea categoriei celei mai restrictive de management.


  Articolul II

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Shhaideh Sevil,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru,
  ministrul culturii,
  Kelemen Hunor
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  George Octavian Turtoi,
  secretar de stat
  Ministrul mediului
  și schimbărilor climatice,
  Attila Korodi
  Ministrul delegat pentru ape,
  păduri și piscicultură,
  Adriana Doina Pană
  Ministrul finanțelor publice
  Ioana-Maria Petrescu
  p. Ministrul delegat pentru buget,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  p. Ministrul transporturilor,
  Iulian-Ghiocel Matache,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlățean
  Ministrul educației naționale,
  Remus Pricopie
  Ministrul delegat pentru
  învățământ superior,
  cercetare științifică
  și dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu

  București, 26 august 2014.
  Nr. 20.
  -----