HOTĂRÂRE nr. 321 din 19 martie 2008
pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 27 martie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 187/2000 privind imitaţiile de produse alimentare care prezintă riscul de a pune în pericol sănătatea sau securitatea consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 21 martie 2000, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Se interzic comercializarea, importul, producerea şi exportul produselor ce imită produsele alimentare, fără a fi astfel de produse, şi care prezintă riscul de a pune în pericol sănătatea sau securitatea consumatorilor."
  2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - Dispoziţiile art. 4 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."
  3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 7. - În cazul depistării unor produse periculoase în sensul prevederilor art. 2, organul constatator, în afara aplicării sancţiunii prevăzute la art. 4, va dispune retragerea de pe piaţă a produselor respective şi va lua măsuri în vederea interzicerii producerii, comercializării, importului şi exportului acestora."
  4. După articolul 8 se introduce următoarea menţiune:
  "Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei Consiliului 87/357/CEE privind produse care, fiind altfel decât par a fi, pun în pericol sănătatea sau securitatea consumatorilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 192 din 11 iulie 1987."


  Articolul II

  Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 15 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Denumirea, tipul şi însemnele privind nivelul de clasificare al structurii de primire turistice se expun la loc vizibil, în exteriorul clădirii, iar certificatul de clasificare, numărul de telefon al autorităţii centrale pentru turism şi al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor se afişează vizibil şi în mod lizibil, la recepţie, în holul structurilor de primire turistice care nu dispun de recepţie şi în spaţiul de la intrare în saloanele de servire a mesei, pentru a fi cunoscute de turişti."
  2. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - Dispoziţiile art. 10 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."


  Articolul III

  Articolul 5 din Hotărârea Guvernului nr. 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 22 februarie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - Dispoziţiile art. 3 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."


  Articolul IV

  Alineatele (2) şi (3) ale articolului 10 din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 26 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(2) Pentru corecta informare a utilizatorilor pieţei, precum şi a cumpărătorilor, orarul de funcţionare va fi afişat la loc vizibil şi în mod lizibil, în punctele principale de acces în piaţă.
  (3) În cazul pieţei volante, administratorul acesteia va asigura echipamentul comercial mobil şi amplasarea acestuia cu minimum două ore înainte de începerea activităţii prevăzute în orarul de funcţionare al pieţei, precum şi eliberarea şi salubrizarea zonei în vederea reluării destinaţiei iniţiale în maximum două ore de la terminarea activităţii."


  Articolul V

  Hotărârea Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 25 octombrie 2000, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - Dispoziţiile art. 12 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."
  2. După articolul 15 se introduce următoarea menţiune:
  "Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 98/6/CEE din 16 februarie 1998 privind protecţia consumatorilor în indicarea preţurilor pentru produsele destinate consumatorilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 080 din 18 martie 1998."


  Articolul VI

  Următoarele acte normative se vor republica, dându-se textelor o nouă numerotare:
  1. Hotărârea Guvernului nr. 187/2000 privind imitaţiile de produse alimentare care prezintă riscul de a pune în pericol sănătatea sau securitatea consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 21 martie 2000, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre;
  2. Hotărârea Guvernului nr. 263/2001 privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea pârtiilor şi traseelor de schi pentru agrement, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 15 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre;
  4. Hotărârea Guvernului nr. 237/2001 pentru aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidenţa şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 22 februarie 2001, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre;
  5. Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 26 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre;
  6. Hotărârea Guvernului nr. 947/2000 privind modalitatea de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre vânzare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 25 octombrie 2000, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre;
  7. Hotărârea Guvernului nr. 134/2002 privind caracterizarea, clasificarea şi marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comercializării acestora, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 13 iunie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
  8. Hotărârea Guvernului nr. 454/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a recipientelor simple sub presiune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 8 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
  9. Hotărârea Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 402 din 15 iunie 2007, cu modificările ulterioare;
  10. Hotărârea Guvernului nr. 681/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Interministerial pentru Supravegherea Pieţei Produselor şi Serviciilor şi Protecţia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001, cu modificările ulterioare;
  11. Hotărârea Guvernului nr. 617/2003 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi punere în funcţiune a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 16 iunie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
  12. Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 4 noiembrie 2002, cu modificările ulterioare;
  13. Hotărârea Guvernului nr. 26/2002 privind stabilirea condiţiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încălţăminte destinate vânzării către consumatori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 din 30 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;
  14. Hotărârea Guvernului nr. 453/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 9 iunie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;
  15. Hotărârea Guvernului nr. 1.009/2004 privind stabilirea condiţiilor de punere în funcţiune a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 30 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
  16. Hotărârea Guvernului nr. 1.553/2004 privind unele modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 5 octombrie 2004, cu completările ulterioare;
  17. Hotărârea Guvernului nr. 574/2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa cazanelor noi pentru apă caldă care funcţionează cu combustibili lichizi sau gazoşi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 11 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;
  18. Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;
  19. Hotărârea Guvernului nr. 671/2001 privind stabilirea cerinţelor referitoare la eficienţa şi etichetarea energetică pentru introducerea pe piaţă a maşinilor combinate de spălat şi uscat rufe de uz casnic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 24 septembrie 2007, cu completările ulterioare;
  20. Hotărârea Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 5 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
  21. Hotărârea Guvernului nr. 1.252/2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a maşinilor de spălat rufe de uz casnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.014 din 16 noiembrie 2005, cu completările ulterioare;
  22. Hotărârea Guvernului nr. 396/2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de jucării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 16 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
  23. Hotărârea Guvernului nr. 1.871/2005 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a aparatelor de climatizare de uz casnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 25 ianuarie 2006, cu completările ulterioare;
  24. Hotărârea Guvernului nr. 456/2006 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a cuptoarelor electrice de uz casnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 26 aprilie 2006, cu modificările ulterioare;
  25. Hotărârea Guvernului nr. 736/2006 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a uscătoarelor electrice de rufe de uz casnic cu tambur, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 22 iunie 2006;
  26. Hotărârea Guvernului nr. 86/2006 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică pentru introducerea pe piaţă a maşinilor de spălat vase de uz casnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 10 februarie 2006, cu completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi
  profesii liberale,
  Ovidiu Ioan Silaghi
  Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia
  Consumatorilor,
  Dan Vlaicu
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Dacian Cioloş
  Ministrul sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 19 martie 2008.
  Nr. 321.
  ----