LEGE nr. 210 din 31 decembrie 1999privind concediul paternal
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 31 decembrie 1999
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1
  (1) Concediul paternal se acordă în condițiile prevăzute de prezenta lege, în scopul de a asigura participarea efectivă a tatălui la îngrijirea noului-născut.(2) Tatăl copilului nou-născut are dreptul la un concediu paternal de 5 zile lucrătoare, în condițiile prevăzute de prezenta lege.


  Articolul 2
  (1) În cazul în care titularul dreptului la concediu paternal este asigurat în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat, el are dreptul la un concediu paternal plătit de 5 zile lucrătoare.(1^1) De dreptul prevăzut la alin. (1) beneficiază și polițiștii, cadrele militare, soldații și gradații profesioniști, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, în activitate.
  (la 04-04-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 33 din 31 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 01 aprilie 2020 )
  (1^2) Persoanele care beneficiază de concediu paternal plătit de 5 zile lucrătoare în condițiile alin. (1) sau (1^1) pot cumula acest drept cu dreptul la învoire plătită, permisie sau zile de concediu, după caz, pentru nașterea unui copil, prevăzut de reglementările legale în vigoare aplicabile categoriei de personal din care fac parte.
  (la 04-04-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 33 din 31 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 01 aprilie 2020 )
  (2) Concediul paternal se acordă la cerere, în primele 8 săptămâni de la nașterea copilului, justificat cu certificatul de naștere al acestuia, din care rezultă calitatea de tata a petitionarului.(3) Indemnizația pentru concediul paternal se plătește din fondul de salarii al unității și este egala cu salariul corespunzător perioadei respective.(4) Pentru personalul prevăzut la alin. (1^1), drepturile salariale cuvenite pe perioada concediului paternal se stabilesc potrivit dispozițiilor legale privind salarizarea acestor categorii de personal.
  (la 04-04-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 33 din 31 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 01 aprilie 2020 )


  Articolul 3
  (1) Tatăl care satisface serviciul militar obligatoriu are dreptul, la nașterea propriului copil, la o permisie de 7 zile calendaristice, acordată în condițiile prevăzute la art. 2 alin. (2).(2) Permisia prevăzută la alin. (1) se acordă și tatălui care satisface serviciul militar obligatoriu, în vederea recunoașterii paternității, în condițiile legii. Permisia solicitată va fi justificată cu certificatul de naștere al noului-născut, din care să rezulte calitatea de tata a militarului, respectiv cu declarația de recunoaștere a paternității, întocmită în condițiile legii.


  Articolul 4
  (1) În cazul în care tatăl copilului nou-născut a obținut atestatul de absolvire a cursului de puericultura, durata concediului paternal, acordat în condițiile art. 2, se majorează cu 10 zile lucrătoare.(2) Tatăl poate beneficia de prevederea cuprinsă la alin. (1) numai o singură dată.


  Articolul 5
  (1) În cazul decesului mamei copilului în timpul nașterii sau în perioada concediului de lauzie, tatăl copilului beneficiază de restul concediului neefectuat de către mama.(2) Pe perioada concediului acordat în condițiile alin. (1) tatăl copilului beneficiază de o indemnizație egala cu ajutorul pentru sarcina și lauzie cuvenit mamei sau de o indemnizație calculată după salariul de baza și vechimea în munca ale acestuia, acordată de unitatea la care tatăl își desfășoară activitatea, la alegere.(3) Personalul prevăzut la art. 2 alin. (1^1) beneficiază, pe perioada concediului acordat în condițiile alin. (1), de drepturile salariale reglementate pentru aceste situații de dispozițiile legale privind salarizarea acestor categorii de personal.
  (la 04-04-2020, Articolul 5 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 33 din 31 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 01 aprilie 2020 )


  Articolul 6

  În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei legi, Guvernul va aproba prin hotărâre normele metodologice de aplicare, la propunerea comuna a Ministerului Sănătății și a Ministerului Muncii și Protecției Sociale.


  Articolul 7

  Prezenta lege intră în vigoare la 45 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comuna din 15 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) și 74 alin. (1) din Constituția României.

  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ANDREI IOAN CHILIMAN
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ULM NICOLAE SPINEANU