ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 174 din 14 octombrie 2020pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 16 octombrie 2020
  Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, s-a avut în vedere instituirea unor măsuri de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, denumite în continuare IMM-uri, care s-au confruntat pe perioada declarării stării de urgență cu probleme determinate fie de lipsa consumatorilor, caz în care activitățile IMM-urilor au fost puternic afectate prin scăderea cifrei de afaceri, iar personalul angajat a fost trimis în șomaj tehnic, fie de faptul că activitățile desfășurate de IMM-uri au fost interzise prin ordonanțe militare pe perioada declarării stării de urgență sau au fost îngrădite pe perioada stării de alertă, situație în care de asemenea personalul angajat al IMM-urilor a fost trimis în șomaj tehnic, iar toate aceste măsuri au condus la un blocaj al acestor activități economice la nivel național,
  având în vedere necesitatea asigurării unui tratament egal între beneficiarii microgranturilor, extinderea eligibilității pentru potențialii solicitanți de finanțare, facilitarea procesului de implementare a proiectelor pentru IMM-uri acordate în cadrul Programului operațional Competitivitate, precum și pentru asigurarea resurselor necesare întăririi capacității administrative a Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,
  întrucât neadoptarea prezentelor modificări ale unor acte normative determină imposibilitatea acordării în cadrul Programului operațional Competitivitate a unui sprijin financiar în cuantum de 1 miliard de euro pentru IMM-urile afectate în contextul pandemiei de COVID-19,
  întrucât neadoptarea unor măsuri în regim de urgență pentru IMM-uri ar conduce la blocarea/întârzierea relansării economice și, implicit, la pierderea unor sume considerabile din fondurile europene alocate României,
  ținând cont de faptul că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora au fost stabilite măsuri pentru categoria persoanelor în vârstă de 75 ani împliniți, fără sprijin material, cu venituri la nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, pentru care sunt necesare, pe de o parte, servicii sociale de sprijin la domiciliu, iar, pe de altă parte, de sprijin constând mai ales în asigurarea de mese calde pentru a evita manifestarea riscului de sărăcie extremă în rândul populației celei mai expuse riscurilor de orice natură,
  deoarece este nevoie de o intervenție de urgență, în sensul cuprinderii în grupul-țintă a persoanelor care au împlinit vârsta de 75 de ani sau peste această vârstă, care beneficiază de indemnizația socială pentru pensionari sau alte drepturi prin legi cu caracter special, plătite prin case teritoriale de pensii. În lipsa acestei intervenții, aproximativ 20.000 de persoane al căror venit nu se încadrează în grupul-țintă ar putea fi excluse de la asigurarea unei mese calde zilnice din măsura POAD 2014-2020, deoarece este nevoie de o intervenție de urgență, în sensul separării clare a modului și a contului de virare a sumelor aferente măsurii de acordare de mese calde, de către Ministerul Fondurilor Europene, către unitatea emitentă care câștigă achiziția publică, pentru a nu se face, din perspectivă auditului transferurilor financiare de bani publici, se introduce obligativitatea separării, în două conturi distincte, a sumelor aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, în sensul necesității creării unui cont distinct pentru valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, respectiv suma de 180 de lei/lunar/membru al grupului-țintă și a unui cont distinct aferent emiterii suportului electronic. În lipsa acestei intervenții, pot fi afectate iremediabil sumele aferente acordării de mese calde, care sunt distribuite lunar membrilor grupului-țintă, prin intermediul tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, afectând inclusiv eligibilitatea acestora,
  luând în considerare necesitatea clarificării eligibilității grupului-țintă, precum și extinderea acestuia prin includerea tuturor persoanelor în vârstă care beneficiază de diverse drepturi speciale la indemnizații de pensie, dar care au o valoare mai mică decât indemnizația socială pentru pensionari, precum și necesitatea introducerii unei distincții clare între sumele aferente valorii nominale a sprijinului oferit din POAD 2014-2020 grupului-țintă, și a plății serviciilor contractate de Ministerul Fondurilor Europene, prin structura de specialitate,
  deoarece este nevoie de o intervenție de urgență, în vederea demarării implementării acestei măsuri la nivel național pentru a suprapune posibilitatea oferirii de mese calde cât se poate de urgent, având în vedere nevoile și vârsta înaintată și lipsa unui domiciliu stabil, în contextul pandemiei SARS-CoV-2, a membrilor grupului-țintă, pentru ca măsura să își atingă obiectivul, respectiv asigurarea sprijinului alimentar de bază, necesar zilnic, care a devenit deosebit de semnificativ în contextul socioeconomic generat de pandemia SARS-CoV-2. În lipsa acestei intervenții, respectiv de modificare a textului actului normativ în cauză, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, cu modificările și completările ulterioare, în sensul introducerii posibilității acoperirii, din punct de vedere financiar, a cheltuielilor de deplasare și cazare a personalului organizațiilor partenere care distribuie tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde și supraveghează modalitatea de distribuire a acestora, precum și posibilitatea asigurării livrării la domiciliu a meselor calde pentru membrii grupului-țintă nedeplasabili, imposibilitatea asigurării eligibilității acestora putând duce la blocarea totală și iremediabilă a mecanismului de implementare, deoarece organizațiile partenere nu au capacitatea financiară de a acoperi din propriile bugete acțiuni care țin de măsurile POAD 2014-2020,
  luând în considerare necesitatea includerii cheltuielilor personalului organizațiilor partenere, din asistență tehnică aferentă POAD 2014-2020, pentru implementarea mecanismului de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde,
  ținând cont de faptul că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora s-a avut în vedere implementarea de măsuri care să vizeze, în această perioadă generată de criza COVID-19, una dintre cele mai afectate categorii de persoane, cea a copiilor celor mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, pentru care sunt necesare, pe de o parte, servicii sociale de sprijin, iar, pe de altă parte, sprijin constând mai ales în asigurarea de materiale școlare, constând în rechizite și vestimentație necesare frecventării școlii, pentru a evita manifestarea riscului de sărăcie extremă în rândul populației celei mai expuse riscurilor de orice natură,
  deoarece este nevoie de o intervenție de urgență, în vederea demarării implementării acestei măsuri la nivel național pentru a suprapune posibilitatea oferirii de sprijin educațional odată cu începerea anului școlar sau în prima parte a acestuia, pentru ca măsura să își atingă obiectivul, respectiv reducerea abandonului școlar, care a devenit deosebit de semnificativ în contextul socioeconomic generat de pandemia SARS-CoV-2. În lipsa acestei intervenții, respectiv de modificare a textului actului normativ în cauză, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014, în sensul introducerii posibilității acoperirii, din punct de vedere financiar, a cheltuielilor de deplasare și cazare a personalului organizațiilor partenere care distribuie tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional și supraveghează modalitatea de distribuire a acestora, imposibilitatea asigurării eligibilității acestora putând duce la blocarea totală și iremediabilă a mecanismului de implementare, deoarece organizațiile partenere nu au capacitatea financiară de a acoperi din propriile bugete acțiuni care țin de măsurile POAD 2014-2020,
  luând în considerare necesitatea includerii cheltuielilor personalului organizațiilor partenere, din asistență tehnică aferentă POAD 2014-2020 pentru implementarea mecanismului de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional,
  ținând cont de faptul că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD, în această perioadă generată de criza COVID-19, s-a avut în vedere asigurarea existenței unor mecanisme și competențe eficace de asigurare a respectării procedurilor privind distribuția pachetelor de alimente și produse de igienă din Programul operațional ajutorarea persoanelor defavorizate,
  deoarece este nevoie de o intervenție de urgență, în vederea continuării demarării implementării acestei măsuri la nivel național în cel mai eficient mod, având în vedere necesitatea, de urgență, de a acoperi din punct de vedere financiar, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014, a cheltuielilor de deplasare și cazare a personalului organizațiilor partenere care distribuie pachetele cu alimente și igienă și supraveghează modalitatea de distribuire a acestora, imposibilitatea asigurării eligibilității acestora ducând la blocarea totală și iremediabilă a mecanismului de implementare, deoarece organizațiile partenere nu au capacitatea financiară de a acoperi din propriile bugete acțiuni care țin de măsurile POAD 2014-2020,
  luând în considerare includerea cheltuielilor personalului organizațiilor partenere, din asistență tehnică aferentă POAD 2014-2020 pentru implementarea mecanismului de distribuire a pachetelor de alimente și igienă,
  având în vedere că pentru perioada de programare 2021-2027, în cadrul politicii de coeziune, România accesează fonduri externe nerambursabile în cadrul a cinci obiective de politică, mediul urban fiind beneficiar al finanțării în diferite domenii precum: mobilitate urbană, regenerare urbană, servicii publice de utilități, eficiență energetică, educație și sănătate,
  ținând cont de faptul că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19 pe perioada stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, s-a stabilit necesitatea luării de măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, care să sprijine populația afectată și persoanele aflate în nevoie, respectiv persoane aflate în carantină, în izolare, autoizolare, precum și copiii și persoanele din centre de tip rezidențial în vederea reducerii impactului socioeconomic pe care epidemia de coronavirus COVID-19 îl poate avea în perioada imediat următoare, cu efect pe termen mediu și lung,
  având în vedere faptul că SARS-CoV-2 este un virus cu o contagiozitate extrem de înaltă, care a provocat deja o criză sanitară fără precedent și decesul unui număr mare de persoane la nivel global și în state din Uniunea Europeană, printre care și România, pentru limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra populației României, este necesară asigurarea disponibilității aparaturii și dispozitivelor medicale, precum și asigurarea necesarului de echipamente specializate de protecție pentru personalul medical și pentru efectuarea transportului izolat al persoanelor afectate,
  în acest sens se impune promovarea în regim de urgență a investițiilor necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2,
  astfel, în vederea continuării consolidării capacității de gestionare a crizei sanitare în curs de desfășurare, este reglementată posibilitatea finanțării proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte, lansat de către Autoritatea de management pentru Programul operațional Infrastructură mare, dedicat accesării fondurilor pentru consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, a fost închis în data de 30 septembrie anul curent, în limita a 350.000.000 euro alocați din Programul operațional Infrastructură mare, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna mai 2020, luna în care s-a lansat apelul de proiecte în cadrul Programului operațional Infrastructură mare, iar diferența de până la 1.200.000.000 euro, reprezentând valoarea cumulată a cererilor de finanțare depuse, din fonduri externe nerambursabile alocate României prin facilitate de finanțare REACT-EU, în cadrul Programului operațional Infrastructură mare,
  ținând cont de faptul că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2020 privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile au fost propuse procente fixe, la nivel național, aplicabile alocărilor de fonduri către localitățile urbane care nu vin în sprijinul dezvoltării acestora, ci îngreunează absorbția fondurilor externe nerambursabile, care reprezintă principala sursă de finanțare pentru realizarea investițiilor la nivel local,
  având în vedere că la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare funcționează consiliul pentru dezvoltare regională, organism regional deliberativ care este constituit și funcționează pe principii parteneriale la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, în scopul coordonării activităților de elaborare și monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională și care este format din președinții consiliilor județene și câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orășenești și comunale din fiecare județ al regiunii, se are în vedere particularizarea modului de alocare a fondurilor către municipiile reședință de județ și către municipii, în funcție de nevoile concrete ale fiecărei localități urbane în parte, pentru a nu conduce la crearea unor dezechilibre între localitățile urbane,
  luând în considerare diferențe considerabile între numărul de locuitori ai localităților urbane reprezentate de municipii reședință de județ, respectiv municipii, precum și între gradul de dezvoltare al acestora, atât raportat la fiecare regiune de dezvoltare în parte, cât și raportat la întregul teritoriu al României, este necesară măsura de completare a mecanismului de alocare a fondurilor aferente municipiilor reședință de județ și municipiilor, de la un algoritm având la bază un procent predeterminat la o decizie aflată cât mai aproape de cei direct influențați de aceasta,
  pentru asigurarea dreptului la învățătură, începerea anului universitar 2020-2021 în condițiile limitării interacțiunii dintre beneficiarii actului didactic și cadrele didactice trebuie să se facă în condiții apte să asigure o protecție adecvată împotriva îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2, dar și o bună desfășurare a procesului de învățământ,
  situația epidemiologică actuală impune ca desfășurarea procesului de învățământ superior de stat să fie susținută de resurse financiare suplimentare în vederea dotării cu echipamente în domeniul tehnologiei informației - IT mobile, respectiv tablete/laptopuri cu acces la internet, dispozitive/echipamente electronice,
  totodată pentru asigurarea dreptului la sănătate sunt necesare resurse suplimentare pentru a da posibilitatea instituțiilor de învățământ superior de stat să achiziționeze echipamentele de protecție medicală și dispozitivele medicale necesare,
  în situația în care nu s-ar adopta prezenta ordonanță de urgență ar fi iremediabil afectat principiul securității raporturilor juridice și pe cale de consecință s-ar crea un dezechilibru între nevoia beneficiarilor procesului de învățământ și obligațiile autorităților statului de a asigura și susține activitățile specifice ce au ca finalitate asigurarea dreptului la învățătură,
  principiul autonomiei universitare corelat cu principiul răspunderii publice conturează existența unor obligații din partea instituțiilor de învățământ superior de stat care nu pot să fie separate de obligația autorităților statului de a crea cadrul legal care să permită să își asigure mijloacele necesare,
  se impune în acest fel completarea, în vederea asigurării de resurse financiare suplimentare pentru situația în care alocarea aferentă achiziției de echipamente din domeniul tehnologiei informației IT mobile, respectiv tablete/laptopuri cu acces la internet, precum și echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu online, să se realizeze și pentru instituțiile de învățământ superior de stat,
  modificarea dispusă are în vedere dotarea universităților cu echipamente din domeniul informației IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, de echipamente/dispozitive electronice, ce vor fi distribuite studenților care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale ocazionale, înmatriculați la programele de studii din ciclurile de învățământ universitar care sunt în imposibilitate de a achiziționa din resurse proprii aceste dispozitive electronice cu conexiune la internet, necesare participării la activitatea didactică ce se va desfășura în mediul online. A doua măsură se referă la asigurarea sprijinului instituțiilor de învățământ superior de stat în vederea dotării cu echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale cum sunt: măști de protecție medicală, dezinfectanți, combinezoane, precum și alte echipamente de acest tip pentru studenții care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale ocazionale, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Asigurarea acestor echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale s-ar realiza în instituțiile de învățământ superior de stat care desfășoară activități didactice prin prezență față în față și care sunt expuse unui risc ridicat de răspândire a coronavirusului astfel cum este stabilit prin norme metodologice ale Ministerului Sănătății.
  Având în vedere că elementele mai sus menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 6 august 2020, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 9 alineatul (1), literele i) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  i) băncile efectuează plățile către beneficiari în temeiul contractului de acordare a ajutorului de stat și încarcă în aplicația electronică extrasele de cont;
  (...)
  k) MEEMA verifică îndeplinirea condiției privind menținerea activității timp de 6 luni, prin interogarea automată a bazelor de date. Verificarea utilizării fondurilor potrivit destinațiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se face pe bază de eșantion de 1%, pe perioada de durabilitate a schemei, dar nu mai mult de 3 ani.
  2. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Dacă un beneficiar de ajutor de stat prevăzut la art. 12 face parte din categoria întreprinderilor legate și a depus mai multe cereri de finanțare pentru obținerea grantului necesar capitalului de lucru, valoarea cumulată a grantului pentru capital de lucru care urmează a fi acordat nu poate depăși 250.000 euro echivalent în lei la data plății grantului pentru capital de lucru.3. La articolul 11, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:(5) În situația în care un beneficiar de ajutor de stat cu statut de întreprindere legată care nu se încadrează în categoria IMMurilor a depus o singură cerere de finanțare în condițiile prevăzute la alin. (7), valoarea grantului pentru capital de lucru nu poate depăși 150.000 de euro la data plății grantului. (6) Fondurile pentru granturile destinate capitalului de lucru pentru beneficiarii prevăzuți la alin. (5) se vor aloca de la bugetul de stat și nu includ cofinanțarea beneficiarilor prevăzută la alin. (3).(7) Termenele și condițiile de acordare a ajutorului de stat pentru întreprinderile prevăzute la alin. (5) se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, în calitate de furnizor de ajutor de stat, ulterior autorizării schemei în condițiile legii.4. La articolul 18, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Granturile pentru investiții prevăzute la alin. (1) nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 30% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov.5. La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Pentru finalizarea implementării schemei de ajutor de stat aferente, cheltuielile realizate de MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE și STS sunt eligibile pentru sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare 2021-2027, în condițiile legii, pentru asigurarea resurselor umane și materiale necesare activității de monitorizare a durabilității proiectelor derulate și a investițiilor realizate de beneficiari, implicit a realizării indicatorilor de proiect, în perioada 1 ianuarie 2024-30 iunie 2025.6. La anexa nr. 4, literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR) - 25 puncte
  Indicatori tehnico-economici:
  • RIR: < 5% - 25 puncte
  • RIR: ≥ 5,00% și < 7,5% - 15 puncte
  • RIR: ≥ 7,50% - 10 puncte

  (...)
  c) Raportul dintre cuantumul grantului solicitat și profitul operațional înregistrat în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare - 30 puncte
  • ≤ 3 - 30 puncte
  • > 3 și ≤ 4 - 15 puncte
  • > 4 - 5 puncte
  În cazul în care aplicantul nu a înregistrat profit operațional în anul fiscal anterior, va fi punctat cu zero puncte.


  Articolul II

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 29 mai 2020, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
  h) organizație parteneră -– instituția prefectului și unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.
  2. La anexa nr. 1 articolul 3 litera a), punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. cheltuieli de deplasare și cazare pentru personalul angajat în structura care asigură gestionarea, controlul și auditul programului și pentru personalul angajat în cadrul instituției beneficiarului și al organizațiilor partenere, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului, cu evitarea dublei finanțări.


  Articolul III

  În anexa nr. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 12 august 2020, la articolul 3 litera a), punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. cheltuieli de deplasare și cazare pentru personalul angajat în structura care asigură gestionarea, controlul și auditul programului și pentru personalul angajat in cadrul instituției beneficiarului și al organizațiilor partenere, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului, cu evitarea dublei finanțări.


  Articolul IV

  Alineatul (2) al articolului 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 7 aprilie 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/2020, se modifică după cum urmează:(2) Decontarea prevăzută la alin. (1) se face în limita a 350.000.000 euro din Programul operațional «Infrastructură mare», echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna mai 2020, iar diferența de până la 1.200.000.000 euro se asigură din fonduri externe nerambursabile alocate României prin facilitate de finanțare REACT-EU, în cadrul Programului operațional «Infrastructură mare


  Articolul V

  Articolul 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 156/2020 privind unele măsuri pentru susținerea dezvoltării teritoriale a localităților urbane și rurale din România cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 820 din 7 septembrie 2020, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 6
  (1) Autoritățile de management alocă fondurile în cadrul programelor operaționale regionale destinate dezvoltării urbane între unitățile administrativ-teritoriale cu statut de municipii reședință de județ, municipii, sectoarele municipiului București și orașe, astfel:
  a) la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare, din categoria regiunilor mai puțin dezvoltate ale României, conform clasificării din Nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS), aprobat prin Regulamentul (CE) nr. 1.059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003, se stabilesc alocările destinate dezvoltării urbane în baza strategiilor integrate de dezvoltare urbană, în cadrul obiectivului «Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică», altele decât cele pentru asistența tehnică;
  b) la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare a României, din categoria regiunilor mai puțin dezvoltate ale României, conform clasificării prevăzute în Nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS), aprobat prin Regulamentul (CE) nr. 1.059/2003, se calculează proporția dintre numărul populației de la nivelul municipiilor reședință de județ, numărul populației de la nivelul unităților administrativ-teritoriale cu statut de municipii care nu sunt reședințe de județ și numărul populației de la nivelul unităților administrativ-teritoriale cu statut de orașe prin raportare la numărul total al populației de la nivelul județelor din regiunea respectivă pentru anul 2019. Procentul de populație specific municipiilor reședință de județ se înmulțește cu fondurile totale alocate pentru dezvoltare urbană pentru a stabili fondurile alocate municipiilor reședințe de județ. Procentul de populație specific municipiilor se înmulțește cu fondurile totale alocate pentru dezvoltare urbană pentru a stabili fondurile alocate municipiilor reședințe de județ. Procentul de populație specific orașelor se înmulțește cu fondurile totale alocate pentru dezvoltare urbană pentru a stabili fondurile alocate municipiilor reședințe de județ. Procentul specific de populație pentru municipii reședință de județ împreună cu procentul specific de populație pentru municipii și procentul specific de populație pentru orașe este egal cu 100.
  (2) Fondurile alocate municipiilor reședință de județ conform alin. (1) lit. b) se repartizează, prin hotărâre a consiliului pentru dezvoltare regională, reglementată prin regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor pentru dezvoltare regională, aprobat prin Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor pentru dezvoltare regională, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.256/2004, pe fiecare municipiu reședință de județ de la nivelul unei regiuni din categoria regiunilor mai puțin dezvoltate.(3) În cazul în care consiliul pentru dezvoltare regională nu adoptă, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor pentru dezvoltare regională, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.256/2004, în două întâlniri succesive hotărârea prevăzută la alin. (2), fondurile alocate municipiilor reședință de județ conform alin. (1) lit. b) se repartizează pe fiecare municipiu reședință de județ de la nivelul unei regiuni din categoria regiunilor mai puțin dezvoltate, după cum urmează:
  a) 35% din fondurile totale se repartizează în mod egal pentru toate municipiile reședință de județ;
  b) 65% din fondurile totale se repartizează în funcție de numărul total al populației de la nivelul municipiilor reședință de județ.
  (4) Fondurile alocate municipiilor, altele decât municipiile reședință de județ, conform alin. (1) lit. b) se repartizează prin hotărâre a consiliului pentru dezvoltare regională pe fiecare municipiu de la nivelul unei regiuni din categoria regiunilor mai puțin dezvoltate, conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor pentru dezvoltare regională, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.256/2004.(5) În cazul în care consiliul pentru dezvoltare regională nu adoptă, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor pentru dezvoltare regională, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.256/2004, în două întâlniri succesive hotărârea prevăzută la alin. (4), fondurile alocate municipiilor, altele decât municipiile reședință de județ, conform alin. (1) lit. b) se repartizează după cum urmează:
  a) 35% din fondurile totale se repartizează în mod egal pentru toate municipiile din regiune, altele decât municipiile reședință de județ;
  b) 65% din fondurile totale se repartizează în funcție de numărul total al populației de la nivelul municipiilor din regiune, altele decât municipiile reședință de județ.
  (6) La nivel regional, fiecare unitate administrativ-teritorială cu statut de municipiu reședință de județ și fiecare unitate administrativ-teritorială cu statut de municipiu are obligația să încheie contracte de achiziție publică în condițiile legii pentru cel puțin 70% din valoarea granturilor alocate prin bugetele aprobate cu această destinație, pe o perioadă de 3 ani de la data încheierii contractelor de finanțare conform procedurilor legale. În situația în care unitățile administrativ-teritoriale cu statut de municipiu reședință de județ și unitățile administrativ-teritoriale cu statut de municipiu nu încheie contracte de achiziție publică în termenul stabilit, diferențele de sume rămase necontractate se constituie într-un buget destinat acestei măsuri pentru toate unitățile administrativ-teritoriale eligibile, destinat unui apel de proiecte de tip competitiv.(7) Pentru a beneficia de alocarea totală stabilită pentru această măsură, fiecare unitate administrativ-teritorială cu statut de municipiu reședință de județ și fiecare unitate administrativ-teritorială cu statut de municipiu trebuie să propună în cadrul strategiei integrate de dezvoltare și să angajeze din bugetul local sume de cel puțin 10% din alocarea primită în cadrul POR pentru proiecte complementare în logica strategiei integrate de dezvoltare urbană.(8) Fondurile alocate orașelor conform alin. (1) lit. b) se repartizează pe bază de apel de proiecte de tip competitiv între acestea, la nivelul fiecărei regiuni din categoria regiunilor mai puțin dezvoltate.(9) Pentru regiunea București-Ilfov repartizarea fondurilor destinate pentru dezvoltare urbană în cadrul programului operațional regional se face prin hotărâre a consiliului pentru dezvoltare regională Regiunea București-Ilfov, prevăzută în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor pentru dezvoltare regională, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.256/2004. (10) În cazul în care consiliul pentru dezvoltare regională Regiunea București-Ilfov nu adoptă, conform prevederilor art. 6 alin. (5) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor pentru dezvoltare regională, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.256/2004, în două întâlniri succesive hotărârea prevăzută la alin. (9), repartizarea fondurilor destinate pentru dezvoltare urbană în cadrul programului operațional regional se face după cum urmează:
  a) 40% din fondurile alocate pentru dezvoltare urbană se repartizează pentru Primăria Generală a Municipiului București;
  b) 40% din fondurile alocate pentru dezvoltare urbană se repartizează pentru primăriile de sector în funcție de numărul populației, cu condiția corelării proiectelor care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență cu strategia municipiului;
  c) 20% din fondurile alocate pentru dezvoltare urbană se repartizează pentru cele 8 orașe din județul Ilfov, pe bază de apel de proiecte de tip competitiv.


  Articolul VI

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din 17 iulie 2020, se modifică după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:
  a) persoanele care au împlinit vârsta de 75 de ani sau peste această vârstă, care beneficiază de indemnizația socială pentru pensionari sau alte drepturi prin legi cu caracter special, plătite prin case teritoriale de pensii. În cazul în care destinatarii finali beneficiază de mai multe indemnizații sau venituri din pensii aflate în plată, iar valoarea cumulată a acestora depășește valoarea indemnizației sociale pentru pensionari, aceștia nu beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde;
  2. La articolul 4, alineatele (3), (4), (6), (7) și (17) voraveaurmătorul cuprins:(3) Organizațiile partenere ale beneficiarului, respectiv instituția prefectului și autoritățile administrației publice locale, au următoarele atribuții:
  a) autoritățile administrației publice locale întocmesc listele cu destinatarii finali, persoane/familii fără adăpost, inclusiv persoanele/familiile care au fost evacuate, familiile cu copii care nu au domiciliu stabil și familii monoparentale;
  b) autoritățile administrației publice locale actualizează lunar listele cu destinatarii finali, persoane/familii fără adăpost, inclusiv persoanele/familiile care au fost evacuate, familiile cu copii care nu au domiciliu stabil și familii monoparentale;
  c) instituțiile prefectului centralizează la nivelul județului listele cu destinatarii finali și le transmit către beneficiar, Ministerul Fondurilor Europene, până cel târziu la data de întâi a lunii următoare lunii de referință.
  (4) În scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la alin. (3) pentru destinatarii finali prevăzuți la art. 3 alin. (2) lit. b) autoritățile publice locale, prin structurile cu activitate de asistență socială de la nivelul lor, identifică destinatarii finali în cadrul S.N.S.P.V.P.A., pe care îi aprobă prin dispoziție a primarului, și transmite lista acestora către instituția prefectului.
  (...)(6) Listele cu destinatarii finali, elaborate și transmise conform alin. (4) și (5), se centralizează la nivel de județ. Listele centralizate se transmit către structura responsabilă din cadrul Ministerului Fondurilor Europene. Tichetele sociale aferente ultimei luni a anului vor fi alimentate cel târziu până la finalul anului, în baza listelor aferente plăților din luna noiembrie.(7) În vederea emiterii tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, instituțiile prefectului centralizează la nivel de județ informațiile cu privire la destinatarii finali prevăzuți la art. 3 alin. (2) lit. a) aflați în plată în luna curentă transmise de către casele teritoriale de pensii, întocmesc lista destinatarilor finali și o transmit către structura responsabilă din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.
  (...)(17) Ministerul Fondurilor Europene virează unității emitente sumele aferente tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde astfel:
  a) valoarea nominală - într-un cont distinct disponibil cu afectațiune specială deschis la Trezoreria Statului, cont din care unitatea emitentă virează sumele încasate în conturile prevăzute la alin. (15), deschise la instituții de credit;
  b) costul aferent emiterii suportului electronic - în contul deschis la Trezoreria Statului prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  3. La articolul 6, alineatul (8) va avea următorul cuprins:(8) Instituțiile prefectului distribuie tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde către autoritățile administrației publice locale de pe raza teritorială unde își au domiciliul destinatarii finali împreună cu informațiile necesare privind lista unităților afiliate care servesc masa caldă, corelate cu listele cuprinzând destinatarii finali prevăzuți la art. 3 alin. (2) lit. a), la nivel de județ, solicitate a fi furnizate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale, prin instituțiile abilitate, de către Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar, prin structura sa de specialitate, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (7).4. La anexa nr. 1 articolul 3 litera a), punctul 3 va avea următorul cuprins:3. cheltuieli de deplasare și cazare pentru personalul angajat în structura care asigură gestionarea, controlul și auditul programului și pentru personalul angajat în cadrul instituției beneficiarului și al organizațiilor partenere potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului cu evitarea dublei finanțări;5. La anexa nr. 2 litera B, litera b) va avea următorul cuprins:
  b) solicită, prin structura de specialitate cu rol de beneficiar, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, prin Casa Națională de Pensii, listele cu destinatarii finali prevăzuți la art. 3 alin. (2) lit. a), la nivel de județ;


  Articolul VII

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 25 august 2020, se modifică și se completează după cum urmează:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:
  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
  privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condițiile de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar/universitar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2
  2. La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1
  (1) Se aprobă achiziționarea de către beneficiarii prevăzuți la art. 2 alin. (1) lit. a)-d), în condițiile legii, de echipamente din domeniul tehnologiei informației - IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line, în limita a 100.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, din care contribuția Uniunii Europene - UE este de 87.500.000 euro, iar contribuția națională este de 12.500.000 euro.
  3. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Se aprobă achiziționarea de către beneficiarii prevăzuți la art. 2 alin. (1) lit. a^1), în condițiile legii, de echipamente din domeniul tehnologiei informației - IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line, în limita a 50.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020.4. La articolul 1, alineatele (2)-(5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Sumele aferente achiziției echipamentelor IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum și alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line, prevăzute la alin. (1), vor fi rambursate din fonduri externe nerambursabile alocate României în perioada de programare 2014-2020 prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 2 - Tehnologia informației și comunicațiilor - TIC, pentru o economie digitală competitivă, acțiunea 2.3.3 - Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură - secțiunea e-educație, respectiv din fonduri externe nerambursabile alocate României prin facilitate de finanțare REACT-EU, pentru valoarea alocată conform prevederilor alin. (1^1).(3) Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management pentru Programul operațional Competitivitate 2014-2020, să modifice programul operațional în sensul introducerii tipului de beneficiar eligibil prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) și a^1), precum și al eliminării sintagmei «proiecte pilot» din tipul de intervenție a secțiunii E-Educație, precum și să modifice Ghidul solicitantului aferent apelului POC/369/2/4/Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură - secțiunea e-educație, în vederea introducerii ca activitate eligibilă achiziția de echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum și alte echipamente/ dispozitive electronice și resurse educaționale deschise, precum și a introducerii tipului de beneficiar eligibil prevăzut de art. 2 alin. (1) lit. a) și a^1).(4) Finanțarea achiziției echipamentelor IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum și alte echipamente/ dispozitive electronice, prevăzute la alin. (1), se acordă prin granturi din fonduri externe nerambursabile, în limita unei valori de 200 euro/tabletă, echivalentul în lei la data efectuării achizițiilor.(5) În valoarea de achiziție a echipamentelor IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum și alte echipamente/dispozitive electronice vor fi incluse și cheltuieli cu abonamentul lunar la internet pentru o perioadă de minimum 24 de luni.5. La articolul 2 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
  a^1) instituțiile de învățământ superior de stat, pentru studenții care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale ocazionale;
  6. La articolul 2, alineatele (2) - (11) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Cererile de finanțare pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile necesare achiziționării de echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum și alte echipamente/dispozitive electronice pentru activitățile didactice ale elevilor/studenților care urmează a se desfășura în mediul on-line se aprobă, în limita fondurilor alocate cu această destinație, cu respectarea principiului primul venit-primul servit, precum și cu respectarea pragului minim de calitate stabilit potrivit ghidului solicitantului aprobat în condițiile legii.(3) Contractelor de finanțare încheiate pentru achiziția de echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum și alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activităților didactice ale elevilor/studenților în mediul on-line li se aplică mecanismul cererilor de plată/prefinanțare/rambursare în condițiile prevăzute de lege.(4) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat/instituțiile de învățământ superior de stat au în responsabilitate utilizarea dispozitivelor/echipamentelor electronice, sens în care încheie cu reprezentanții legali/tutorii elevilor/studenți procese-verbale de predare-primire prin care se asigură de utilizarea de echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum și alte echipamente/dispozitive electronice în condiții de siguranță pentru evitarea sustragerii/degradării acestora înainte de data expirării duratei normale de utilizare.(5) Achiziția de echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum și alte echipamente/dispozitive electronice se face potrivit prevederilor legale în vigoare.(6) Specificațiile tehnice minimale ale echipamentelor IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum și alte echipamente/dispozitive electronice vor fi stabilite de Ministerul Educației și Cercetării și vor fi cuprinse în ghidul solicitantului aprobat prin ordinul ministrului fondurilor europene, în maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(7) Deteriorarea sau sustragerea echipamentelor IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum și alte echipamente/dispozitive electronice înainte de expirarea duratei normale de utilizare atrage răspunderea reprezentanților legali/tutorilor/studenților, în condițiile legii. Unitățile de învățământ preuniversitar de stat/instituțiile de învățământ superior de stat sau, după caz, autoritățile publice locale dispun măsuri legale de recuperare a prejudiciilor create.(8) Cheltuielile care depășesc echivalentul în lei al contravalorii echipamentelor IT mobile, tablete cu acces la internet, precum și alte echipamente/dispozitive electronice în valoare de 200 euro sunt considerate cheltuieli neeligibile și se suportă de către beneficiarii finanțării, astfel cum este prevăzut la alin. (1) și (11).(9) Cheltuielile cu achiziția de echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum și alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line prevăzute la art. 1 alin. (1) și (11), efectuate începând cu data de 1 august 2020, sunt considerate eligibile pentru decontare din fonduri externe nerambursabile alocate prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020.(10) Autoritățile publice locale pot aproba credite de angajament, precum și credite bugetare, după caz, pentru achiziția de echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum și alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line, pot derula proceduri de achiziție publică și pot efectua plăți eligibile începând cu data de 1 august 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020.(11) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat/instituțiile de învățământ superior de stat, pe baza creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate potrivit legii, pot încheia, cu respectarea prevederilor legale, contracte de achiziție publică pentru procurarea de echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum și alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line și pot efectua plăți eligibile începând cu data de 1 august 2020 din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020.7. La articolul 2, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu următorul cuprins:(13) Ministerul Educației și Cercetării aprobă, pe baza notelor de fundamentare asumate de inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București, cu încadrarea în bugetul alocat cu această destinație, creditele bugetare și de angajament pe baza cărora ISJ-urile/ISMB în parteneriat cu unitățile de învățământ achiziționează echipamente IT mobile, respectiv tablete cu acces la internet, precum și alte echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line, prin proceduri de achiziție publică, și pot efectua plăți eligibile începând cu data de 1 august 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operațional Competitivitate 2014-2020. Notele de fundamentare nu vor include beneficiarii altor proceduri de achiziție în curs sau finalizate.8. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Sumele angajate de inspectoratele școlare în parteneriat cu unitățile de învățământ preuniversitar, pentru achizițiile prevăzute la art. 1 alin. (1) care nu pot fi decontate din alocarea prin Programul operațional Competitivitate 2014-2020, din motive neimputabile părților din contractul de achiziție sunt suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, în limita fondurilor aprobate cu această destinație.9. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Se aprobă achiziționarea, în condițiile legii, de echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale, dezinfectanți și containere sanitare mobile în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, instituțiilor de învățământ superior de stat pentru studenții care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale ocazionale, decontate din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului operațional Infrastructură mare, în limita a 60.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, din care 10.000.000 euro instituțiilor de învățământ superior de stat, pentru echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale și dezinfectanți, respectiv în limita a 25.000.000 euro, echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro din luna august 2020, pentru containere sanitare mobile, destinate unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu aplicarea mecanismului prevăzut de art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare. Decontarea echipamentelor de protecție medicală de tip dezinfectanți, precum și/sau a containerelor sanitare mobile se va face cu respectarea regulamentelor Comisiei Europene.(2) Beneficiarii eligibili ai apelului de proiecte destinat achiziționării de echipamente de protecție medicală, dezinfectanți și/sau a containerelor sanitare mobile sunt:
  a) unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu condiția ca acestea să aibă personalitate juridică pentru încheierea de contracte de achiziție publică în condițiile legii;
  b) instituțiile de învățământ superior de stat pentru studenții care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale de stat și burse sociale ocazionale;
  c) autoritățile publice locale pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza unității administrativ-teritoriale;
  d) parteneriatul dintre autoritățile publice locale și unitățile de învățământ preuniversitar de stat prevăzute la lit. a) și c);
  e) parteneriatele între inspectoratele școlare și unitățile de învățământ.
  (3) Achiziționarea de containere sanitare mobile este eligibilă pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat care nu au asigurat accesul la rețeaua de apă-canalizare, în limita valorii de 5.000 euro per container, echivalentul în lei la data aprobării ghidului solicitantului, cu condiția contractării în condițiile legii a serviciilor de vidanjare pe toată durata utilizării containerelor sanitare mobile. Depășirea cheltuielilor cu achiziția de containere sanitare mobile se suportă de către beneficiarul finanțării. Decontarea cheltuielilor cu containerele sanitare mobile se realizează cu obligația beneficiarului finanțării de a depune documente justificative privind costul de achiziție al acestora.(4) Autoritățile publice locale/unitățile de învățământ preuniversitar de stat/instituțiile de învățământ superior de stat care achiziționează echipamente de protecție medicală/ dispozitive medicale, dezinfectanți și/sau containere sanitare mobile au calitatea de autoritate contractantă și încheie contracte de achiziție publică în condițiile prevăzute de lege.(5) Cheltuielile cu achiziția de echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale, dezinfectanți și/sau containere sanitare mobile prevăzute la alin. (1) sunt eligibile începând cu data de 1 august 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului operațional Infrastructură mare.(6) Autoritățile publice locale pot aproba credite de angajament, precum și credite bugetare, după caz, pentru achiziția de echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale, dezinfectanți și/sau containere mobile sanitare, pot derula proceduri de achiziție publică și pot efectua plăți eligibile începând cu data de 1 august 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operațional Infrastructură mare.(7) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat/instituțiile de învățământ superior de stat, pe baza creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate potrivit legii, pot încheia cu respectarea prevederilor legale contracte de achiziție publică pentru procurarea de echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale, dezinfectanți și/sau de containere sanitare mobile necesare unităților de învățământ preuniversitar, pot derula proceduri de achiziție publică și pot efectua plăți eligibile pentru decontare începând cu data de 1 august 2020 din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operațional Infrastructură mare.(8) Parteneriatele dintre unitățile de învățământ preuniversitar de stat și autoritățile publice locale pot aproba credite de angajament, precum și credite bugetare, după caz, pentru achiziția de echipamente de protecție medicală/ dispozitive medicale, dezinfectanți și/sau containere sanitare mobile necesare unităților de învățământ preuniversitar, pot derula proceduri de achiziție publică și pot efectua plăți eligibile pentru decontare începând cu data de 1 august 2020 din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operațional Infrastructură mare.(9) Ministerul Educației și Cercetării aprobă, pe baza notelor de fundamentare asumate de inspectoratele școlare județene/ Inspectoratul Școlar al Municipiului București, cu încadrarea în bugetul alocat cu această destinație, creditele bugetare și de angajament pe baza cărora inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București în parteneriat cu unitățile de învățământ achiziționează echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale, dezinfectanți prin proceduri de achiziție publică și pot efectua plăți eligibile începând cu data de 1 august 2020 pentru decontare din fonduri externe nerambursabile în cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020. Notele de fundamentare nu vor include beneficiarii altor proceduri de achiziție în curs sau finalizate.(10) Cererile de finanțare pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile necesare achiziționării de echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale, dezinfectanți și/sau de containere sanitare mobile necesare unităților de învățământ preuniversitar și, după caz, instituțiilor de învățământ superior de stat se aprobă, în limita fondurilor alocate cu această destinație, în ordinea primul venit-primul servit, cu respectarea pragului minim de calitate stabilit potrivit ghidului solicitantului aprobat în condițiile legii.(11) Contractelor de finanțare încheiate pentru achiziția de echipamente de protecție medicală/dispozitive medicale, dezinfectanți și/sau de containere sanitare mobile necesare unităților de învățământ preuniversitar și după caz, instituțiilor de învățământ superior de stat li se aplică mecanismul cererilor de plată/prefinanțare/rambursare în condițiile prevăzute de lege.(12) Se autorizează Autoritatea de management a Programului operațional Infrastructură mare să adopte măsurile legale ce se impun pentru lansarea apelului de proiecte, aprobarea ghidului solicitantului, modificările de program operațional, precum și orice alte măsuri care sunt necesare pentru achiziția de echipamente de protecție sanitară/dispozitive medicale, dezinfectanți și/sau de containere sanitare mobile necesare unităților de învățământ preuniversitar/universitar.(13) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat au în responsabilitate utilizarea containerelor sanitare mobile în scopul pentru care au fost achiziționate conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și răspund de buna utilizare a acestora în bune condiții pe toată durata normată de utilizare. Unitățile de învățământ preuniversitar de stat iau toate măsurile legale necesare pentru a evita producerea de riscuri care au impact negativ asupra mediului ca urmare a utilizării containerelor sanitare mobile.(14) În situația în care achiziția de containere sanitare mobile se face de către autoritățile publice locale, acestea asigură darea în folosință gratuită a containerelor către unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe bază de contract de comodat încheiat în condițiile legii.(15) Sumele angajate de inspectoratele școlare în parteneriat cu unitățile de învățământ preuniversitar pentru achizițiile de echipamente de protecție medicală, dispozitive medicale, dezinfectanți care nu pot fi decontate din alocarea prin Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020, din motive neimputabile părților din contractul de achiziție sunt suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, în limita fondurilor aprobate cu această destinație.


  Articolul VIII
  (1) Prin derogare de la prevederile referitoare la dreptul de retragere, așa cum este acesta reglementat de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 157/2015, cu modificările și completările ulterioare, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 11 iunie 2014, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru evenimentele și activitățile culturale, festivalurile și proiecțiile cinematografice ce urmau a fi susținute pe perioada stării de urgență sau a stării de alertă, în care se suspendă dreptul de organizare a acestor evenimente de către autoritățile competente, urmează să se aplice următoarele reguli:
  a) în cazul reprogramării evenimentului sau festivalului, participantul la eveniment sau festival va putea folosi biletul de acces achiziționat, beneficiind de toate drepturile conferite de biletul de acces la data reprogramării evenimentului sau festivalului. Data reprogramării evenimentului sau festivalului nu poate depăși data de 30 septembrie 2021;
  b) în cazul anulării sau reprogramării evenimentului sau festivalului, participantul la eveniment sau festival va primi din partea organizatorului un voucher pentru întreaga sumă plătită organizatorului, voucher ce va fi folosit pentru achiziționarea de produse sau servicii din gama oferită de către organizator, conform unui regulament detaliat comunicat de către organizator;
  c) în cazul în care voucherul nu este folosit pentru achiziționarea de produse sau servicii până la data de 30 septembrie 2021, organizatorul va rambursa toate sumele pe care le-a primit din partea consumatorului până la 31 decembrie 2021.
  (2) Organizatorul are obligativitatea de a oferi un termen de 30 de zile cumpărătorului de bilete, pentru a opta între folosirea biletului pentru evenimentul sau festivalul reprogramat sau voucherul prevăzut la alin. (1) lit. b). După expirarea celor 30 de zile biletul devine automat valabil pentru ediția reprogramată a evenimentului sau festivalului.


  Articolul IX

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV-2, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 25 august 2020, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,
  Virgil-Daniel Popescu
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Ioan Burduja,
  secretar de stat

  București, 14 octombrie 2020.
  Nr. 174.
  -----