HOTĂRÂRE nr. 1.287 din 7 decembrie 2000
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 22 decembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 3 alin. (2) din Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor,
  Anca Boagiu
  Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
  Liviu Lucian Albu
  p. Ministrul finanţelor,
  Valentin Lazea,
  secretar de stat


  Anexa 1
  NORME METODOLOGICE
  pentru aplicarea Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
  I. Prevederi generale
  1. Pensionării din sistemul asigurărilor sociale de stat, din sistemul de pensii şi asigurări sociale pentru agricultori, precum şi pensionării din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale beneficiază anual de 6 călătorii simple cu reducere de 50% din tariful pentru călătoriile pe calea ferată cu trenul de persoane clasa a II-a, cu mijloace auto sau cu navele de călători clasa a II-a pe cai navigabile interioare.
  Călătoriile simple pentru pensionari, cu reducere de 50% din tarif, se asigura de unităţile, respectiv de agenţii economici autorizaţi pentru transportul intern pe calea ferată, cu mijloace de transport auto pentru transportul rutier sau cu navele de călători clasa a II-a, pentru transportul naval pe cai navigabile interioare, indiferent dacă sunt cu capital de stat, cu capital privat sau mixt.
  2. Călătoriile se efectuează pe baza biletelor de călătorie specifice mijloacelor de transport pe calea ferată, auto şi naval, eliberate pensionarilor beneficiari de agentul economic transportator, în baza legitimării calităţii de pensionar, a suportării tarifului de călătorie redus cu 50% şi a prezentării cuponului-talon.
  Diferenţa de 50% din costul biletului de călătorie se suporta din bugetul de stat, de la care se recuperează de agentul economic care a efectuat transportul.
  3. Evidenta pensionarilor beneficiari de călătorii cu reducere de 50% se asigura de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale prin oficiile de pensii, care emite taloane speciale de călătorie nominale, pe care le distribuie anual pensionarilor, în baza cărora aceştia pot obţine bilete de călătorie de la agenţii economici transportatori.
  4. Pensionării care au dreptul la călătorii gratuite, stabilite în baza altor reglementări legale, nu beneficiază de reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern conform Legii nr. 147/2000.
  II. Emiterea şi difuzarea taloanelor speciale de călătorie
  5. Talonul special de călătorie este documentul prin care li se stabileşte pensionarilor calitatea de beneficiar al biletelor de călătorie pentru mijloacele de transport intern în comun la trenurile de persoane clasa II-a, pentru mijloacele auto sau pentru navele de călători clasa a II-a, cu reducere de 50% din tarif.
  6. Taloanele speciale de călătorie se emit şi se difuzează pensionarilor beneficiari prin grija Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
  Contravaloarea confectionarii taloanelor speciale de călătorie se suporta din aceleaşi fonduri din care se plătesc pensiile la care se referă.
  7. Talonul special de călătorie (cuprins în modelul anexat) este format din corpul talonului şi şase cupoane-talon detasabile, corespunzătoare celor şase călătorii simple pentru transportul pe calea ferată, transportul rutier sau transportul naval cu tarif redus de 50%.
  Talonul cuprinde datele de identificare a pensionarului respectiv, codul oficiului de pensii, numărul dosarului de pensie, numele şi prenumele, domiciliul sau menţiunea "Cont curent personal CEC nr...:".
  Pe fiecare cupon-talon detasabil, la emiterea legitimatiei de călătorie cu 50% reducere se înscrie, de emitent, tipul de transport pentru care a optat pensionarul, şi anume:
  - feroviar - pentru transportul pe calea ferată;
  - auto - pentru transportul rutier;
  - naval - pentru transportul naval.
  Cuponul-talon detasabil da dreptul la călătorie pentru un singur tip de transport.
  8. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale asigura transmiterea taloanelor speciale de călătorie la fiecare pensionar beneficiar, pentru un nou an calendaristic, până cel mai târziu în luna decembrie a anului în curs, o dată cu plata drepturilor de pensie pe luna respectiva, prin unităţile de posta, unităţile C.E.C. sau ale altor bănci autorizate, la care pensionării au deschis cont curent personal.
  Pensionării înscrişi la pensie în cursul unui an calendaristic vor primi taloane speciale de călătorie o dată cu prima pensie din anul respectiv.
  9. Pentru pensionării care au primit taloane speciale de călătorie şi ale căror date de identificare se modifica în cursul anului - schimbări de nume, de adresa, mutarea în alta localitate - nu se mai emit noi taloane, legitimarea făcându-se pe baza actelor respective.
  10. Pentru pensionării repuşi în drepturi în cursul anului calendaristic şi care nu au primit taloane speciale de călătorie pentru anul respectiv, precum şi pentru pensionării veniti prin transfer din alte sisteme de pensii şi asigurări sociale, care nu figurau în evidenta Oficiului Central de Plata a Pensiilor, se emit taloane speciale de călătorie care vor fi distribuite o dată cu efectuarea primei plati a drepturilor de pensie.
  În acest scop oficiile judeţene de pensii şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor comunică Oficiului Central de Plata a Pensiilor cazurile respective, pentru evidenta, în conformitate cu normele de lucru interne.
  11. Taloanele speciale de călătorie care se întorc o dată cu mandatele poştale de plată a pensiilor neachitate se vor păstra în evidenta oficiilor de pensii, pensionării respectivi putându-le ridica în baza unei solicitări scrise, în cursul anului.
  În cazul ivirii unor dificultăţi în tratarea acestor situaţii pensionării în cauza se vor adresa direcţiilor de muncă şi protecţia socială judeţene, respectiv Direcţiei generale de muncă şi protecţia socială a municipiului Bucureşti.
  III. Efectuarea călătoriilor cu mijloacele de transport feroviare, rutiere şi navale
  12. Pensionării care beneficiază anual de 6 călătorii simple cu reducere de 50% din tariful de transport, în trafic intern, pot călători cu trenul de persoane clasa a II-a, cu mijloace auto sau cu nave de călători clasa a II-a. Mijloacele de transport feroviare sunt asigurate de Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. şi de societăţile comerciale regionale de transport feroviar public de călători. Mijloacele de transport auto şi navele de călători clasa a II-a sunt asigurate de operatorii autorizaţi de transport public de călători, cu capital de stat, privat sau mixt.
  13. Călătoria cu reducere de 50% din tariful de transport feroviar, auto sau naval se face în baza unei legitimatii de călătorie obţinute, după caz, de la casele de bilete din staţiile de cale ferată, de la agenţiile de voiaj C.F.R., de la casele de bilete din autogări, de la casele de bilete din staţiile portuare sau direct din mijlocul de transport, în condiţiile specifice de funcţionare a acestora.
  14. Legitimatiile de călătorie cu reducere de 50% sunt tipărite de operatorii autorizaţi de transport public feroviar, rutier sau naval, având formatul şi datele menţionate potrivit reglementărilor specifice transportatorului.
  15. Eliberarea legitimatiilor de călătorie de către operatorii de transport public feroviar, rutier sau naval se face în baza cuponului-talon emis de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, prezentat de pensionar, şi a achitării costului biletului redus cu 50%.
  16. În cupoanele-talon pensionării vor completa, cu pasta sau cerneala, următoarele rubrici:
  De la .........................
  Până la .......................
  Via ...........................
  17. Identificarea beneficiarului se face cu buletinul de identitate, respectiv cu cartea de identitate, verificandu-se dacă corespund numele şi adresa cu cele din talonul etalon.
  În cazul pensionarilor beneficiari de cont curent personal la C.E.C. sau la alta banca autorizata se va efectua numai verificarea numelui şi prenumelui. În cazul în care au apărut modificări în starea civilă, schimbări ale datelor sau documentelor de identificare, verificarea calităţii beneficiarului se va face pe baza fotografiei din actul de identitate.
  18. Pentru fiecare călătorie simpla casierul care emite legitimatia de călătorie cu reducere de 50% detaseaza câte un cupon-talon, în ordine crescatoare, pe care înscrie tipul transportului, distanta în km şi costul biletului cu reducere de 50%, certifica corectitudinea inscrierilor făcute prin aplicarea ştampilei, încasează contravaloarea şi eliberează legitimatia de călătorie.
  19. Cupoanele-talon care prezintă ştersături sau corecturi nu vor fi primite.
  Pierderea sau deteriorarea cuponului-talon de către beneficiar atrage imposibilitatea efectuării de către acesta a călătoriilor cu reducere.
  Când pensionarul se urca, în parcurs, în mijlocul de transport feroviar, auto sau pe navele de călători clasa a II-a, personalul de tren, respectiv personalul stabilit pentru verificarea legitimatiilor de călătorie pe mijloacele auto sau pe navele de călători clasa a II-a, eliberează contra cost biletul cu reducere de 50% pentru pensionari, retinand cuponul-talon, cu respectarea prevederilor privind legitimarea beneficiarului.
  20. La verificarea legitimatiilor de călătorie în mijlocul de transport, personalul de tren, respectiv personalul stabilit pentru verificarea legitimatiilor de călătorie, precum şi organele de control specifice tipului de transport vor solicita persoanelor care prezintă bilete cu reducere de 50% pentru pensionari buletinul de identitate şi talonul de pensionar din care a fost detaşat cuponul-talon.
  Persoanele care nu pot justifica utilizarea biletelor cu reducere de 50% pentru pensionari sunt considerate fără legitimatie de călătorie şi sunt tratate în conformitate cu reglementările specifice tipului de transport.
  21. Cupoanele-talon vor rămâne la unitatea emitenta a legitimatiei de călătorie, pe baza cărora se va recupera diferenţa de 50% din tarif.
  22. Când beneficiarul unui bilet cu reducere de 50% pentru pensionari renunţa la călătorie, acesta poate solicita restituirea contravalorii biletului la unitatea emitenta.
  Dacă restituirea se solicita până la încheierea situaţiei lunare, o dată cu contravaloarea biletului se restituie şi cuponul-talon. În cazul în care solicitarea se face după încheierea situaţiei lunare, cuponul-talon se eliberează în baza unei cereri a pensionarului adresate operatorului public de transport de călători care a asigurat efectuarea transportului. Cuponul-talon restituit da dreptul la eliberarea unei noi legitimatii de călătorie cu reducere de 50% pe relaţia înscrisă iniţial.
  Trimestrial se va face regularizarea deconturilor corespunzător cererilor de restituire depuse de pensionar la operatorul de transport public de călători.
  23. Operatorul public de transport de călători va întocmi pe baza instrucţiunilor proprii de lucru deconturi lunare centralizatoare, pe care le transmite Ministerului Transporturilor - Direcţia generală economică şi relaţii bugetare o singură dată pe luna, până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna expirată.
  24. Operatorul public de transport de călători răspunde de realitatea, oportunitatea şi exactitatea datelor prezentate la decontare.
  25. După verificarea deconturilor până la data de 20 a lunii în care au fost primite, Ministerul Transporturilor - Direcţia generală economică şi relaţii bugetare va întocmi documentaţia pentru solicitarea şi obţinerea vizei controlorului delegat al Ministerului Finanţelor în vederea deschiderii creditelor bugetare aferente.
  Data de 20 a lunii este stabilită conform normelor Ministerului Finanţelor - Direcţia generală de contabilitate publică din trezoreria statului.
  26. După aprobarea finanţării şi primirii creditelor bugetare de la Ministerul Finanţelor - Direcţia generală economică şi relaţii bugetare din cadrul Ministerului Transporturilor va efectua viramente către operatorii publici de transport feroviar, rutier sau naval, cu încadrarea în limitele aprobate pentru aceasta destinaţie prin bugetul de stat Ministerului Transporturilor.
  27. În cazul agenţilor de transport feroviar public de călători, alţii decât cei proveniţi din reorganizarea Societăţii Naţionale de Cai Ferate Române, aceştia vor completa lunar borderoul cupoanelor-talon pentru călătoriile efectuate cu mijloacele de transport proprii de către pensionari, cu reducere de 50%, pe care le depun la Ministerul Transporturilor - Direcţia generală economică şi relaţii bugetare până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna expirată, în vederea recuperării diferenţei de 50% din tarif.
  Verificarea deconturilor, centralizarea, avizarea, obţinerea aprobării finanţării şi repartizarea fondurilor obţinute de la bugetul de stat de către Ministerul Transporturilor - Direcţia generală economică şi relaţii bugetare se fac în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute la pct. 25 şi 26.
  IV. Alte dispoziţii
  28. În baza deconturilor prezentate de operatorii publici de transport feroviar de călători, rutier sau naval, Direcţia generală economică şi relaţii bugetare din cadrul Ministerului Transporturilor va întocmi şi va prezenta spre aprobare ministrului transporturilor, în calitate de ordonator special de credite, o nota privind înregistrarea pe cheltuielile Ministerului Transporturilor a sumelor plătite de la bugetul de stat cu aceasta destinaţie.
  29. În cazul în care în viitor vor aparea unele modificări organizatorice privind relaţiile dintre unităţile care participa la aplicarea prezentelor norme metodologice, acestea vor fi tratate de comun acord între Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Transporturilor.

  Faţa talon special de călătorie
   

  Verso talon special de călătorie
  ---------