LEGE nr. 56 din 3 martie 2023privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 188 din 6 martie 2023
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114 din 26 august 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 29 august 2022, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 3, punctul 4 al literei a) a alineatului (1) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins:4. persoana cu vârsta de cel puțin 65 de ani necăsătorită, divorțată sau văduvă, care trăiește în locuința sa de domiciliu sau de reședință ori este găzduită, pe perioadă nedeterminată, într-un serviciu social cu cazare prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;2. La articolul I, punctul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:12. La articolul 10 alineatul (2), după litera g) se introduc cinci noi litere, lit. h)-l), cu următorul cuprins:
  h) stimulentul educațional acordat potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate;
  i) sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri ori sprijin financiar pentru situații excepționale;
  j) ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie acordate în baza Legii nr. 226/2021, cu modificările ulterioare;
  k) indemnizația lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările și completările ulterioare, și indemnizația lunară de hrană prevăzută de Legea nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei;
  l) sumele primite cu titlu de sprijin, asigurate din bugetul de stat sau fonduri nerambursabile, acordate în baza legii sau în baza programelor operaționale aprobate.
  3. La articolul I punctul 13, litera b) a articolului 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) în situația în care persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune se angajează cu contract individual de muncă sau în baza unui raport de serviciu, pentru o perioadă de cel puțin 24 de luni consecutive, acordarea ajutorului de incluziune se prelungește pentru o perioadă de 6 luni, în cuantumul primit anterior angajării.
  4. La articolul I punctul 18, alineatul (2) al articolului 13^1 se abrogă.5. La articolul I, după punctul 20 se introduce un nou punct, pct. 20^1, cu următorul cuprins : 20^1. La articolul 16 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins: (2) Dacă din calculul prevăzut la alin. (1) rezultă o sumă mai mică de 50 de lei, atunci se acordă 50 de lei.6. La articolul I punctul 24, alineatele (1) și (2) ale articolului 27^2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 27^2
  (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a elabora programe de acțiune comunitară destinate prevenirii și combaterii riscului de sărăcie și excluziune socială, care se aprobă prin hotărâri ale consiliilor locale.(2) Autoritățile administrației publice locale au obligația de a include, cu prioritate, beneficiarii venitului minim de incluziune în programele de acțiune comunitară și de a analiza anual modul în care au fost aplicate măsurile pentru prevenirea și combaterea riscului de sărăcie și excluziune socială în rândul beneficiarilor venitului minim de incluziune, stabilite prin programele de acțiune comunitară prevăzute la alin. (1).
  7. La articolul I punctul 24, alineatul (1) al articolului 27^7 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 27^7
  (1) Pentru persoanele apte de muncă cu domiciliul sau reședința în mediul rural, aparținând categoriilor vulnerabile, inclusiv beneficiari de ajutor de incluziune, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și alte ministere ori instituții ale administrației publice centrale și locale inițiază și implementează proiecte/programe finanțate din fonduri europene, în scopul acordării unor măsuri de sprijin, în bani sau în natură, potrivit regulilor de finanțare aplicabile.
  8. La articolul I punctul 24, articolul 27^8 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 27^8

  Persoanele apte de muncă aparținând categoriilor vulnerabile, inclusiv cele care provin din familiile beneficiare de ajutor de incluziune, pot fi angajate în cadrul întreprinderilor sociale sau al întreprinderilor sociale de inserție în condițiile prevăzute de Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare, fiind incluse în grupul vulnerabil definit de art. 6 alin. (1) lit. j) din respectiva lege.
  9. La articolul I punctul 24, alineatul (4) al articolului 27^11 se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Refuzul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune de a participa la cursurile programelor educaționale de tip «A doua șansă» conduce la încetarea dreptului la ajutor de incluziune, prin dispoziție a primarului.10. La articolul I punctul 24, după alineatul (5) al articolului 27^11 se introduc trei noi alineate, alin. (6)-(8), cu următorul cuprins:(6) Pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor de incluziune care urmează cursurile programului «A doua șansă» la o distanță mai mare de 5 km față de locuința acestora, autoritățile administrației publice locale asigură transportul acestora, în limita sumei prevăzute la art. 27^5.(7) Decontarea sumelor prevăzute la alin. (6) se realizează trimestrial din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile teritoriale, la solicitarea autorităților administrației publice locale.(8) Procedura de decontare se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.11. La articolul I punctul 24, alineatul (1) al articolului 27^12 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 27^12
  (1) Autoritățile administrației publice locale facilitează accesul persoanelor aparținând categoriilor vulnerabile, inclusiv al beneficiarilor de ajutor de incluziune, la locuință și la serviciile publice de strictă necesitate disponibile pe raza unității administrativ-teritoriale.
  12. La articolul I punctul 28, după alineatul (3) al articolului 32 se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) SNIAS este integrat cu sistemele informatice de asistență socială, precum și cu celelalte sisteme informatice care conțin date privind venituri și bunuri, în scopul acordării dreptului și menținerii acestuia.13. La articolul I punctul 29, alineatele (3) și (8) ale articolului 33 se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) În vederea efectuării verificării în teren se utilizează fișa de verificare, definită la art. 6 alin. (1) lit. y), al cărei model se aprobă prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
  ................................................................................................(8) Odată cu prelucrarea cererii, pentru asigurarea îndeplinirii condiției prevăzute la art. 13 alin. (1), personalul serviciului public de asistență socială facilitează comunicarea la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă a persoanei apte de muncă și a membrilor apți de muncă din familia solicitantului componentei venitului minim de incluziune reprezentate de ajutorul de incluziune, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, și transmite online către agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă o solicitare de luare în evidență, acompaniată de datele/informațiile și documentele justificative, scanate, prevăzute de lege.
  14. La articolul I, după punctul 37 se introduce un nou punct, pct. 37^1, cu următorul cuprins: 37^1. Articolul 41 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 41
  (1) Procedurile privind solicitarea, verificarea, acordarea dreptului, stabilirea cuantumului și emiterea dispozițiilor, respectiv a deciziilor privind venitul minim de incluziune se realizează în format electronic, în cadrul SNIAS.(2) Modul de operare a SNIAS se reglementează prin ordin al ministrului muncii și solidarității sociale.
  15. La articolul I punctul 40, alineatul (2) al articolului 59 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) familiile pentru care suma aferentă ajutorului de incluziune este de până la 50 de lei. Pentru acestea, orele de muncă se stabilesc trimestrial și se efectuează în oricare dintre lunile trimestrului.16. La articolul I punctul 49, alineatul (2) al articolului 71 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Deciziile directorului executiv al agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială, prevăzute la art. 67 alin. (1) și art. 70, se comunică primarului și titularului dreptului în termen de 5 zile de la data emiterii lor.17. La articolul I punctul 57, alineatul (1) al articolului 91 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 91
  (1) Nivelul venitului minim de incluziune, respectiv al componentelor acestuia prevăzute la art. 9 alin. (3), precum și cuantumurile ajutorului pentru familia cu copii prevăzut la art. 18 se majorează anual, din oficiu, începând cu luna martie a fiecărui an, cu rata medie anuală a inflației din anul precedent, indicator definitiv, comunicat de Institutul Național de Statistică. În situația în care rata medie anuală a inflației are valoare negativă se păstrează ultima valoare a venitului minim de incluziune și a cuantumurilor acestuia.
  18. La articolul I, punctul 58 se modifică și va avea următorul cuprins:58. Articolele 92 și 95 se abrogă.19. Articolul II se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul II

  Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 aprilie 2023.
  20. Articolul III se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul III

  La data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, articolul 97 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 3 noiembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 97
  (1) Prezenta lege se aplică de la 1 aprilie 2023, cu excepția art. 94 și 96, precum și a reglementărilor referitoare la solicitarea, acordarea, stabilirea dreptului și plata venitului minim de incluziune, inclusiv a măsurilor complementare acestuia prevăzute pentru beneficiarii venitului minim de incluziune, care se aplică de la 1 ianuarie 2024.
  2. După alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:(3) Pentru stabilirea drepturilor prevăzute de prezenta lege, cererile se pot depune cu 60 de zile înainte de data intrării în vigoare, potrivit alin. (1), a reglementărilor referitoare la solicitarea, acordarea, stabilirea dreptului și plata venitului minim de incluziune, inclusiv a măsurilor complementare acestuia prevăzute pentru beneficiarii venitului minim de incluziune, inclusiv în cazul beneficiarilor drepturilor de ajutor social stabilite în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, și al celor de alocație pentru susținerea familiei în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul II

  De la data de 1 ianuarie 2024, nivelul venitului minim de incluziune, respectiv al componentelor acestuia prevăzute la art. 9 alin. (3), precum și cuantumurile ajutorului pentru familia cu copii prevăzut la art. 18 din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se actualizează cu rata medie a inflației pentru anul 2022.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

  București, 3 martie 2023.
  Nr. 56.
  -------