NORME din 14 februarie 2019privind stabilirea condițiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere auto, adăugarea de noi categorii și, în cazul obținerii unui nou permis de conducere auto anulat, pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie, autorizarea și aplicarea sancțiunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de autorizare, în cazul constatării nerespectării criteriilor și condițiilor privind acordarea acestuia, precum și tarifele pentru eliberarea autorizației în vederea realizării evaluării psihologice specifice obținerii permisului de conducere auto și vizarea anuală a acesteia
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 21 martie 2019 Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 513 din 14 februarie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 222 din 21 martie 2019.


  Capitolul I Stabilirea condițiilor de efectuare a evaluării psihologice a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie

  Articolul 1
  (1) În contextul prezentelor norme, evaluarea psihologică specifică începerii pregătirii la școala de conducători auto pentru obținerea permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie, denumit în continuare permis de conducere auto, definește demersul de cunoaștere prin mijloace de investigare adecvate, realizat de către un psiholog cu drept de liberă practică în specialitatea psihologia transporturilor, denumit în continuare psiholog, cu scopul identificării factorilor psihologici specifici activității de conducere auto a autovehiculelor și tramvaielor, relevanți pentru obținerea sau prelungirea permisului de conducere auto, inclusiv pentru intervențiile psihologice. (2) Evaluarea psihologică prevăzută la alin. (1) se realizează de către psihologii care dețin în mod valabil dreptul de liberă practică, organizați prin una dintre formele de exercitare a profesiei prevăzute de Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, înregistrate la Colegiul Psihologilor din România, precum și psihologii cu drept de liberă practică angajați în rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor sau în cadrul laboratoarelor psihologice organizate ca societăți comerciale în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și agreate de Ministerul Transporturilor, pentru examinarea persoanelor care concură la siguranța rutieră.


  Articolul 2

  Evaluarea psihologică specifică, prevăzută la art. 1 alin. (1), precum și stabilirea treptei de specializare aferentă atestatului de liberă practică în specialitate, necesar pentru fiecare activitate psihologică specifică desfășurată de către psihologii cu drept de liberă practică, se desfășoară potrivit procedurilor și standardelor de calitate în serviciile psihologice.


  Articolul 3

  Evaluarea psihologică prevăzută la art. 1 alin. (1) se efectuează obligatoriu înaintea începerii pregătirii practice la școala de conducători auto în vederea obținerii permisului de conducere auto sau pentru obținerea de noi categorii, și în cazul obținerii unui nou permis de conducere auto în cazul celor care au fost anulate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


  Articolul 4
  (1) Evaluarea psihologică prevăzută la art. 1 alin. (1) se finalizează cu următoarele documente:
  a) aviz psihologic apt;
  b) aviz psihologic inapt.
  (2) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. a) face parte din dosarul de școlarizare al candidatului și este obligatoriu înaintea începerii pregătirii practice de conducători auto în vederea obținerii permisului de conducere auto sau obținerea de noi categorii.(3) Activitățile și documentele prevăzute la alin. (1) sunt realizate în conformitate cu standardele de calitate în serviciile psihologice, menționate la art. 2.(4) Modelul documentului profesional prevăzut la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 1.(5) Avizele psihologice eliberate de psihologul examinator vor avea aplicate ștampila unității, semnătura, precum și ștampila cu timbru sec, în partea dreaptă sus a avizului. Conținutul și forma ștampilei cu timbru sec vor fi identice cu cele ale ștampilei cu tuș.(6) Seria avizelor va cuprinde indicativul județului în care se află unitatea psihologică, iar numărul avizului va avea două componente: prima componentă va fi identică cu numărul certificatului de autorizare, iar a doua va fi identică cu numărul curent al avizului.(7) În cazul avizelor de INAPT se vor menționa posibilitatea de contestație, termenul de efectuare a acesteia, precum și locul unde se va depune contestația.


  Articolul 5

  Valabilitatea documentelor prevăzute la art. 4 alin. (1), în vederea începerii pregătirii practice la școala de conducători auto pentru obținerea permisului de conducere auto sau pentru obținerea de noi categorii, este de 6 luni de la data înregistrării în registrul de evidență a actelor profesionale ale psihologului cu drept de liberă practică.


  Articolul 6

  Candidatul al cărui permis de conducere auto a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătorești de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) și art. 115 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să facă dovada că este apt din punct de vedere medical pentru conducere auto a autovehiculelor din grupa din care face parte categoria solicitată, printr-un document eliberat de o unitate de asistență medicală autorizată, precum și faptul că este apt din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice, printr-un document eliberat de un laborator de specialitate autorizat.


  Capitolul II Stabilirea condițiilor de autorizare de către Ministerul Transporturilor a activității de evaluare psihologică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie

  Articolul 7
  (1) În vederea autorizării, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) înregistrează la structura medicală din cadrul Ministerului Transporturilor o cerere de autorizare însoțită de documente doveditoare privind îndeplinirea condițiilor necesare, care constituie dosarul de autorizare.(2) Dosarul de autorizare trebuie să conțină următoarele documente doveditoare:
  a) cerere de autorizare, prevăzută în anexa nr. 2;
  b) dovada plății tarifului de autorizare;
  c) dovezile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 8 alin. (4), după cum urmează:1. în cazul titularului:– atestatul de liberă practică în specialitatea psihologia transporturilor în copie semnată pentru conformitate cu originalul;– actul constitutiv al persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2), în copie semnată pentru conformitate cu originalul;– copia certificatului unic de înregistrare emis de registrul comerțului, însoțit de anexă, în copie semnată pentru conformitate cu originalul;– dovada dreptului de folosință privind îndeplinirea condițiilor de spațiu, copie certificată „Conform cu originalul“;– dovada deținerii în proprietate a aparaturii și instrumentelor necesare efectuării evaluării psihologice, care să indeplinească standardele de calitate în domeniu;2. în cazul psihologului salariat:– atestatul de liberă practică în specialitatea psihologia transporturilor în copie semnată pentru conformitate cu originalul;– contractul individual de muncă, însoțit de un raport per salariat din Registrul general de evidență a salariaților și de confirmarea de transmitere Revisal, în copie semnată de angajatorul prevăzut la art. 1 alin. (2) pentru conformitate cu originalul; – dovada dreptului de folosință privind îndeplinirea condițiilor de spațiu, copie certificată „Conform cu originalul“;– dovada deținerii în proprietate a aparaturii și instrumentelor necesare efectuării evaluării psihologice, care să îndeplinească standardele de calitate în domeniu;
  d) programul de lucru săptămânal al psihologului cu drept de liberă practică.
  (3) Dosarul pentru avizare trebuie să conțină:
  a) solicitare-tip pentru avizare, prevăzută în anexa nr. 3;
  b) raport de activitate pentru anul precedent;
  c) copia filei din registrul prevăzut art. 8 alin. (4) pct. (vii), care să cuprindă ultimele trei luni de intrări/înregistrări;
  d) declarație pe propria răspundere privind menținerea condițiilor inițiale la autorizare;
  e) dovada plății tarifului de avizare.
  (4) Dosarul pentru avizare se transmite structurii medicale din cadrul Ministerului Transporturilor cu minimum 30 de zile înainte de expirare, conform datei de eliberare a autorizației.(5) În cazul schimbării sediului profesional/punctului de lucru autorizat, solicitantul este obligat să notifice structura medicală din cadrul Ministerului Transporturilor, în termen de maximum 3 zile. După notificare, solicitantul va depune la structura medicală din cadrul Ministerului Transporturilor un dosar care trebuie să cuprindă documentele prevăzute la alin. (2). Solicitarea va respecta procedura de autorizare.


  Articolul 8
  (1) Autorizarea persoanelor prevăzute art. 1 alin. (2) se face în baza confirmării îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 7.(2) Autorizația se emite de către Ministerul Transporturilor în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de autorizare la Ministerul Transporturilor.(3) Certificatul de autorizare are o valabilitate de 5 ani și se vizează anual de către Ministerul Transporturilor.(4) Psihologul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:(i) să dețină atestat de liberă practică în specialitatea psihologia transporturilor, potrivit Standardelor de calitate în serviciile psihologice;(ii) să își desfășoare activitatea profesională într-o formă independentă de exercitare a profesiei, în calitate de titular sau salariat, într-un spațiu de minimum 20 mp, adecvat condițiilor specifice de evaluare psihologică (mobilat, iluminat, având confort termic și fonic minim necesar, delimitat de alte activități, cu mijloace informatice); (iii) psihologii salariați în cadrul formelor independente de exercitare a profesiei să aibă încheiate contracte individuale de muncă, cu extras REGES/REVISAL cu o normă de lucru de minimum 20 de ore pe săptămână și o durată de minimum 60 de minute/examinare;(iv) pentru unitățile din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor, psihologii salariați în cadrul formelor independente de exercitare a profesiei să aibă încheiate contracte individuale de muncă;(v) să utilizeze metode și tehnici de evaluare psihologică corespunzătoare standardelor de calitate specifice;(vi) să aibă atestat de liberă practică în specialitatea psihologia transporturilor emis de către Colegiul Psihologilor din România;(vii) să dețină și să completeze corespunzător registrul de evidență a examinărilor în vederea obținerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie, prevăzut în anexa nr. 6;(viii) să întocmească corect și complet actele profesionale de evaluare psihologică, să organizeze evidența acestora și să le păstreze în conformitate cu reglementările în vigoare;(ix) să aibă capacitatea informatică să înregistreze și să raporteze lunar în format electronic structurii medicale din cadrul Ministerului Transporturilor situația evaluărilor efectuate. Raportarea avizelor de inaptitudine se efectuează zilnic;(x) să transmită, cu cel puțin 30 de zile înainte de data de expirare, solicitarea de avizare anuală structurii medicale din cadrul Ministerului Transporturilor;(xi) să afișeze la loc vizibil tarifele practicate, programul de lucru și autorizația;(xii) să notifice structura medicală din cadrul Ministerului Transporturilor în cazul în care se modifică componența structurilor de psihologie și formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.


  Articolul 9
  (1) Personalul împuternicit de către structura medicală din Ministerul Transporturilor va verifica dosarele de autorizare cu privire la îndeplinirea condițiilor necesare realizării activității de evaluare psihologică specifică obținerii permisului de conducere auto și va încheia un proces-verbal de verificare a concordanței documentației transmise cu ceea ce se regăsește în teren, completat olograf, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7; copia procesului-verbal de autorizare se înmânează reprezentatului legal al unității psihologice.(2) În termen de maximum 45 de zile de la înregistrarea solicitării și în baza verificării realizate, structura medicală din Ministerul Transporturilor va propune conducerii ministerului aprobarea eliberării unui certificat de autorizare pentru psihologul cu drept de liberă practică în vederea realizării de către acesta a evaluării psihologice specifice obținerii permisului de conducere auto sau va propune respingerea solicitării de autorizare. Modelul certificatului de autorizare este prevăzut în anexa nr. 5.(3) Personalul împuternicit de către structura medicală din Ministerul Transporturilor va verifica dosarele pentru avizare cu privire la menținerea condițiilor care au stat la baza autorizării și a respectării reglementărilor legale privind efectuarea examinărilor psihologice ale persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie și va încheia un proces-verbal de verificare a documentației, conform anexei nr. 8.(4) În baza verificării realizate, structura medicală din Ministerul Transporturilor va propune conducerii ministerului acordarea sau respingerea autorizării, respectiv avizării.


  Articolul 10
  (1) Controlul privind modul de respectare a condițiilor de autorizare se va efectua conform planului lunar de control, precum și la sesizare.(2) Controlul se efectuează de către o comisie formată din persoanele împuternicite de structura medicală din Ministerul Transporturilor.(3) În urma controlului se va încheia un proces-verbal completat olograf, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4; copia procesului-verbal se înmânează reprezentatului legal al unității psihologice. (4) Pe baza verificării/controlului structura medicală din Ministerul Transporturilor propune conducerii Ministerului Transporturilor următoarele:
  a) emiterea sau avizarea autorizației, după caz;
  b) sancționarea prin avertisment scris cu termen de remediere a neconformităților în maximum 30 de zile de la data comunicării pentru neafișarea la loc vizibil a tarifelor practicate, programului de lucru și a autorizației;
  c) sancționarea prin suspendarea autorizației pentru o perioadă de 90 de zile pentru neîndeplinirea următoarelor obligații:(i) completarea corectă și completă a înregistrărilor privind avizele psihologice în registrul de evidență a examinărilor în vederea obținerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie;(ii) transmiterea solicitării de avizare structurii medicale din cadrul Ministerului Transporturilor, cu minimum 30 de zile înainte de expirare;(iii) păstrarea dosarului persoanei examinate cu toate documentele necesare;(iv) raportarea electronică trimestrială a numărului de examinări psihologice efectuate potrivit prezentului ordin, la structura medicală din cadrul Ministerului Transporturilor;(v) raportarea avizelor de inapt structurii medicale din Ministerul Transporturilor în termenul prevăzut la art. 8;(vi) lipsa remedierii în termen de maximum 15 zile a neregulilor constatate care au fost sancționate conform lit. b);
  d) suspendarea autorizației pentru o perioadă de 6 luni se aplică pentru refuzul de a pune la dispoziția personalului din cadrul structurii medicale din cadrul Ministerul Transporturilor a documentelor solicitate cu ocazia controlului;
  e) suspendarea autorizației pentru o perioadă de 1 an pentru nerespectarea următoarelor condiții:(i) alocarea unui timp minim pentru evaluarea psihologică de 60 de minute, conform procedurii standard; (ii) eliberarea unui aviz psihologic neconform reglementărilor din prezentele norme;
  f) suspendarea autorizației pentru o perioadă de 2 ani pentru nerespectarea următoarelor condiții:(i) îndeplinirea condițiilor prevăzute pentru obținerea autorizației pe toată durata valabilității autorizației;(ii) utilizarea de metode și tehnici de evaluare psihologică corespunzătoare standardelor de calitate specifice;(iii) remedierea în termen de maximum 15 zile a neregulilor constatate care au fost sancționate conform lit. e);
  g) anularea autorizației pentru neîndeplinirea următoarelor obligații:(i) întocmirea corectă și completă a actelor profesionale de evaluare psihologică, organizarea evidenței acestora și păstrarea în conformitate cu reglementările în vigoare; (ii) eliberarea unui aviz psihologic fără ca persoanele să fie prezente la evaluarea psihologică;(iii) în cazul desfășurării activității de examinare psihologică într-o altă locație decât cea pentru care s-a emis autorizația de către Ministerul Transporturilor;(iv) notificarea structurii medicale din cadrul Ministerului Transporturilor în cazul în care se modifică componența structurilor de psihologie și formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;(v) funcționarea fără viză anuală;(vi) neremedierea în termen de maximum 15 zile a neregulilor constatate care au fost sancționate conform lit. f)
  (5) Pe perioada aplicării sancțiunii administrative, psihologul sancționat nu poate solicita reautorizarea formei de exercitare a profesiei prevăzută de Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare.(6) Contestațiile la sancțiunile aplicate se depun în termen de maximum 15 zile de la data comunicării, în conformitate cu normele legale în vigoare.


  Articolul 11

  Structura medicală din Ministerul Transporturilor va întocmi, până la data de 25 a fiecărei luni, lista laboratoarelor de specialitate autorizate conform prevederilor prezentelor norme pentru evaluarea psihologică specifică obținerii permisului de conducere auto, pe care o va publica pe pagina electronică a instituției.


  Articolul 12
  (1) Perioada de autorizare pentru efectuarea evaluării psihologice a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie este de 5 ani.(2) Unitățile agreate de legislația în vigoare în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuții în siguranța transporturilor nu se supun unei noi autorizări, acestea având obligația respectării prevederilor prezentelor norme pentru evaluarea psihologică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie.(3) Tariful prevăzut pentru eliberarea autorizației este de 500 lei. (4) Tariful prevăzut pentru avizarea anuală a autorizației este de 300 lei.(5) Tarif prevăzut pentru eliberarea unui duplicat al autorizației în situații care o impun (de exemplu, pierdere, deteriorare) este de 300 lei.(6) Tarifele prevăzute la alin. (3), (4) și (5) se plătesc în lei, în contul RO58TREZ7005032XXX001068, ATCP Municipiul București, C.I.F. 13633330, deschis pentru titularul Ministerul Transporturilor, și se actualizează, după caz, prin ordin al ministrului transporturilor.


  Articolul 13

  Avizele psihologice emise de psihologul cu drept de liberă practică se pot contesta în termen de 30 zile, la Comisia centrală medicală și psihologică în siguranța transporturilor din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate nr. 1 Witting București.


  Articolul 14

  Avizele psihologice emise de psihologul cu drept de liberă practică, neautorizat în condițiile prezentelor norme, atrage după sine răspunderea materială, civilă sau penală, după caz și se sesizează Colegiul Psihologilor din România.


  Articolul 15

  Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme.


  Anexa nr. 1

  la norme*)
  *) Anexa nr. 1 la norme este reprodusă în facsimil.


  Anexa nr. 2

  la norme

  CERERE DE AUTORIZARE

  Subsemnatul/Unitatea …………………, cu sediul în …………….., prin prezenta solicit autorizarea de către Ministerul Transporturilor, în vederea realizării evaluărilor psihologice pentru obținerea permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie.
  Semnătura și ștampila
  Data


  Anexa nr. 3

  la norme

  SOLICITARE DE AVIZARE

  Subsemnatul/Unitatea ..............., cu sediul în ........., prin prezenta solicit avizarea pentru perioada .............. în vederea realizării evaluărilor psihologice pentru obținerea permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie în perioada sus-menționată.
  Semnătura și ștampila
  Data


  Anexa nr. 4

  la norme
  PROCES VERBAL

  întocmit astăzi, .........................., pentru unitatea .................................................
  sediul/punctul de lucru din …………………….…, cu ocazia controlului menținerii condițiilor care au stat la baza autorizării și a respectării reglementărilor legale privind efectuarea examinărilor psihologice pentru persoane în vederea obținerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie
  Subsemnații: 1. ................... 2. ........................... 3. ...................., reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, am procedat la verificarea în vederea menținerii condițiilor care au stat la baza autorizării și am constatat următoarele:1. menținerea condițiilor de spațiu
  [] Da [] Nu
  Observații: .............................................................................
  .........................................................................................
  .........................................................................................
  2. menținerea resurselor umane
  [] Da [] Nu
  Observații: .........................................................................................
  .........................................................................................
  .........................................................................................
  3. menținerea condițiilor de dotare cu aparatură
  [] Da [] Nu
  Observații: .........................................................................................
  .........................................................................................
  ............................................................................................
  4. respectarea reglementărilor în vigoare în ceea ce privește condițiile de desfășurare a activității:
  a) Programul de lucru destinat activităților de examinare psihologică pentru persoane, în vederea obținerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie, este afișat la loc vizibil.
   Da  Nu
  Observații: .........................................................................................
  .........................................................................................
  .........................................................................................

  b) Tarifele practicate și certificatul de autorizare sunt afișate la loc vizibil.
   Da  Nu
  Observații: .........................................................................................
  .........................................................................................
  .........................................................................................

  c) registru unic de evidență al examinărilor:
   Da  Nu
  Observații: .........................................................................................
  .........................................................................................
  .........................................................................................

  d) respectă nr. de examinări/zi
   Da  Nu
  Observații: .........................................................................................
  .........................................................................................
  .........................................................................................

  e) Caietele de examinare și avizele eliberate sunt întocmite conform prevederilor legale în vigoare.
   Da  Nu
  Observații: .........................................................................................
  .........................................................................................
  .........................................................................................

  f) Au solicitat persoanelor examinate o declarație pe propria răspundere, din care să reiasă faptul că nu au mai fost examinate psihologic la o altă unitate pentru funcția pentru care solicită examinarea.
   Da  Nu
  Observații: .........................................................................................
  .........................................................................................
  .........................................................................................

  g) Au raportat examinările psihologice efectuate, în vederea obținerii permisului de conducere auto pentru autovehicule, tractoare agricole sau forestiere și tramvaie, la structura medicală din cadrul Ministerului Transporturilor.
   Da  Nu
  Observații: .........................................................................................
  .........................................................................................
  .........................................................................................
  Semnături
  Membrii comisiei Ministerului Transporturilor
  Numele Semnătura
  Reprezentantul legal al unității agreate
  Numele Semnătura


  Anexa nr. 5

  la norme*)
  *) Anexa nr. 5 la norme este reprodusă în facsimil.


  - față -
  - verso -


  Anexa nr. 6

  la norme

  REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
  a examinărilor în vederea obținerii permisului de conducere auto pentru autovehicule,
  tractoare agricole sau forestiere și tramvaie


  Nr.

  Numele și prenumele

  CNP

  Nr. dosar examinare

  Data eliberării avizului

  Avizul obținut

  Seria și nr. aviz

  Observații

  1.

  2.

  3.


  Anexa nr. 7

  la norme

  PROCES-VERBAL

  de verificare în vederea autorizării, întocmit astăzi, ..............., la unitatea ................................. la sediul/punctul de lucru din ..................
  Subsemnații:
  1. ......................... 2. ............................. 3. ..........................., reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, în prezența................................., reprezentant legal al unității, am procedat la verificarea concordanței datelor transmise și am constatat următoarele:
  1. condiții de spațiu:
  .........................................................................................
  .........................................................................................
  .........................................................................................
  2. atestatul de liberă practică:
  .........................................................................................
  .........................................................................................
  .........................................................................................
  3. resurse umane:
  .........................................................................................
  .........................................................................................
  .........................................................................................
  4. condiții de dotare cu aparatură:
  .........................................................................................
  .........................................................................................
  .........................................................................................
  5. transmiterea datelor în format electronic:
  .........................................................................................
  .........................................................................................
  .........................................................................................

  Semnături
  Membrii comisiei Ministerului Transporturilor
  Numele Semnătura
  Reprezentantul legal al unității
  Numele Semnătura


  Anexa nr. 8

  la norme

  PROCES-VERBAL
  încheiat în vederea avizării, întocmit astăzi, ..........................

  Subsemnații
  1. ............................ 2. ............................... 3. ................., reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, am procedat la verificarea documentației transmise și am constatat următoarele:
  a) solicitare-tip de avizare
  [] Da [] Nu
  Observații: .............................................................................................
  .............................................................................................
  .............................................................................................

  b) raport de activitate pentru anul precedent
  [] Da [] Nu
  Observații:.............................................................................................
  .............................................................................................
  .............................................................................................

  c) copia filei din registrul prevăzut art. 8 alin. (4) lit. (vii), care să cuprindă ultimele trei luni intrări/înregistrări
  [] Da [] Nu
  Observații: .............................................................................................
  .............................................................................................
  .............................................................................................

  d) declarație pe propria răspundere privind menținerea condițiilor inițiale la autorizare
  [] Da [] Nu
  Observații:..............................................................................................
  .............................................................................................
  .............................................................................................

  e) dovada plății tarifului de avizare
  [] Da [] Nu
  Observații: .............................................................................................
  .............................................................................................
  .............................................................................................

  Semnături
  Membrii comisiei Ministerului Transporturilor
  Numele Semnătura

  ----