ORDIN nr. 1.248 din 6 decembrie 2012
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 8 ianuarie 2013  Având în vedere:
  - Referatul de aprobare al Direcţiei organizare şi politici salariale nr. R.A. 851/2012;
  - Adresa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi nr. 50.618/2012,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Raed Arafat
  Bucureşti, 6 decembrie 2012.
  Nr. 1.248.


  Anexa
  REGULAMENT
  de organizare şi funcţionare al Spitalului Clinic Judeţean
  de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Spitalul "Sf. Spiridon" Iaşi a fost înfiinţat în anul 1757 şi prin Adresa nr. II/C/281 din 31 august 1990 a Ministerului Sănătăţii - Direcţia economică, plan, prognoză devine unitate sanitară cu personalitate juridică, cu denumirea de Spitalul Universitar "Sf. Spiridon" Iaşi, iar prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 117/2000*) se atestă ca unitate sanitară cu personalitate juridică sub denumirea de Spitalul Universitar "Sf. Spiridon" Iaşi.
  (2) Prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 639/2000*) se aprobă schimbarea denumirii spitalului în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi.
  ______ Notă *) Ordinele ministrului sănătăţii nr. 117/2000 şi nr. 639/2000 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (3) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi, denumit în continuare spital, dispune de un număr sporit de spaţii destinate examinării şi efectuării tratamentului pacienţilor internaţi, inclusiv tratamentului ambulatoriu, săli de operaţii, spaţii pentru prestaţii diagnostice şi de laborator, de investigaţie radiologică, ecograf, computer-tomograf, RMN, secţii clinice etc.
  (4) Serviciile medicale acordate de spital pot fi preventive şi curative. Spitalul, prin activitatea medicală şi activitatea de cercetare, participă la asigurarea stării de sănătate a populaţiei.
  (5) Activităţile organizatorice şi funcţionale cu caracter medico-sanitar din spital sunt reglementate şi supuse controlului Ministerului Sănătăţii.
  (6) Asistenţa medicală în spital se realizează în cadru autorizat potrivit legii.
  (7) Spitalul trebuie să îndeplinească condiţiile de autorizare sanitară, de funcţionare şi de competenţă prevăzute de lege.


  Capitolul II Obiectul de activitate


  Articolul 2

  În raport cu obiectul său de activitate, spitalul asigură pentru populaţia deservită, în principal, următoarele servicii medicale:
  a) prevenirea şi combaterea bolilor cu potenţial endemo-epidemic;
  b) primul ajutor medical şi asistenţă medicală de urgenţă, dacă starea sănătăţii persoanei este critică;
  c) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, stabilirea diagnosticului, efectuarea tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale tuturor bolnavilor spitalizaţi;
  d) recuperarea medicală a bolnavilor;
  e) achiziţionarea, gestionarea şi distribuirea medicamentelor;
  f) achiziţionarea, depozitarea, distribuirea şi întreţinerea instrumentarului şi aparaturii medicale, a altor produse tehnico-medicale, potrivit normelor în vigoare;
  g) controlul şi urmărirea calităţii medicamentelor administrate bolnavilor, în vederea creşterii eficienţei tratamentelor, evitării riscului terapeutic şi a fenomenelor adverse;
  h) desfăşurarea unei activităţi de cercetare ştiinţifică având ca scop promovarea stării de sănătate a pacienţilor;
  i) crearea unor condiţii moderne de confort, asigurarea unei alimentaţii specifice afecţiunilor şi servirea mesei în condiţii de igienă;
  j) educaţia sanitară a bolnavilor internaţi sau asistaţi în ambulatoriu;
  k) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă şi de pază contra incendiilor, precum şi a celor privind protecţia civilă, corespunzător normelor legale;
  l) organizarea şi desfăşurarea activităţii de arhivare a documentelor primite, generate şi deţinute de unitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  m) asigurarea condiţiilor optime de păstrare a fondului de documente, cu respectarea termenelor de păstrare stabilite pentru unităţile sanitare.


  Articolul 3

  În cadrul spitalului se desfăşoară şi următoarele activităţi:
  a) învăţământ medico-farmaceutic;
  b) învăţământ universitar;
  c) învăţământ postuniversitar;
  d) cercetare ştiinţifică medicală.


  Articolul 4

  Pregătirea cadrelor medicale, rezidenţilor, studenţilor, doctoranzilor, masteranzilor şi elevilor în spital este admisă atât pentru cei din învăţământul de stat, cât şi pentru cei din învăţământul privat autorizat sau acreditat potrivit legii.


  Articolul 5

  Activităţile de învăţământ şi cercetare sunt astfel organizate încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale.


  Articolul 6

  Colaborarea dintre spital şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical, se desfăşoară pe bază de contract, încheiat conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.


  Articolul 7

  Cercetarea ştiinţifică medicală se efectuează pe bază de teme şi de contracte de cercetare, încheiate între spitalşi finanţatorul cercetării.


  Articolul 8

  Spitalul are obligaţia să desfăşoare activitatea de educaţie medicală şi cercetare (EMC) pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal. Costurile acestor activităţi sunt de regulă suportate de personalul beneficiar. Spitalul poate suporta astfel de costuri în condiţiile alocărilor bugetare.


  Articolul 9

  (1) Spitalul asigură condiţii de investigaţii medicale, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.
  (2) Spitalul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor, stabilite de către organele competente.
  (3) Spitalul răspunde pentru păstrarea confidenţialităţii tuturor informaţiilor având legătură cu serviciile medicale acordate asiguraţilor faţă de terţi.
  (4) Spitalul răspunde pentru acordarea serviciilor medicale asiguraţilor în mod nediscriminatoriu, precum şi pentru respectarea dreptului la libera alegere a serviciilor medicale.


  Articolul 10

  (1) Spitalul are obligaţia de a acorda primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii acesteia este critică. După stabilizarea funcţiilor vitale, spitalul va asigura, după caz, transportul autorizat obligatoriu la o altă instituţie medico-sanitară de profil.
  (2) Spitalul va fi în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi în alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora.
  (3) Cheltuielile efectuate de spital, în caz război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză se rambursează de către stat, prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 11

  (1) Spitalul are obligaţia să înregistreze, să stocheze, să prelucreze şi să transmită informaţiile privind activitatea de îngrijire, conform normelor elaborate de Ministerul Sănătăţii.
  (2) Raportările se fac atât la Ministerul Sănătăţii, cât şi la Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Iaşi.
  (3) Personalul medical are obligaţia de a respecta clauzele contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Iaşi şi este sancţionat corespunzător legii în cazul nerespectării acestor clauze.
  (4) Spitalul are obligaţia de a completa prescripţiile medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale).
  Atribuţiile spitalului


  Articolul 12

  Spitalul este obligat, în principiu, să asigure:
  a) prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale;
  b) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri medicale bolnavilor spitalizaţi;
  c) stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii spitalizaţi;
  d) aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor;
  e) aprovizionarea cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dezinfecţie;
  f) aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentaţii corespunzătoare atât din punct de vedere calitativ, cât şi din punct de vedere cantitativ, conform legislaţiei în vigoare;
  g) asigurarea unui microclimat corespunzător, astfel încât să fie prevenită apariţia de infecţii nosocomiale;
  h) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi pază contra incendiilor conform normelor în vigoare;
  i) limitarea accesului vizitatorilor în spital în perioada de carantină, iar în unele secţii, interzicerea vizitării;
  j) atribuţiile personalului din cadrul spitalului sunt stabilite prin fişele de post.


  Capitolul III Conducerea spitalului


  Articolul 13

  Spitalul este condus de un manager, persoană fizică. În cadrul spitalului se organizează şi funcţionează Consiliul de administraţie şi Comitetul director.


  Articolul 14

  Conducerea spitalului este formată din:
  ● Consiliul de administraţie;
  ● manager, care asigură conducerea curentă a spitalului;
  ● Comitetul director, format din:
  - manager;
  - director medical;
  - director financiar-contabil;
  - director de îngrijiri.
  1. Consiliul de administraţie


  Articolul 15

  (1) În conformitate cu legislaţia în vigoare, la nivelul spitalului se înfiinţează Consiliul de administraţie, care are rol de a dezbate principalele probleme de strategie şi de organizare şi funcţionare a spitalului şi de a face recomandări managerului spitalului în urma dezbaterilor. Consiliul de administraţie are următoarea componenţă:
  - 3 reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi şi 3 membri supleanţi;
  - un reprezentant numit de Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi un membru supleant;
  - un reprezentant al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" Iaşi şi un membru supleant;
  - un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;
  - un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu statut de invitat.
  (2) Managerul participă la şedinţele Consiliului de administraţie fără drept de vot.
  (3) Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la şedinţele Consiliului de administraţie.


  Articolul 16

  Atribuţiile principale ale Consiliului de administraţie sunt următoarele:
  1. avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
  2. organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager, în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii;
  3. aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
  4. avizează programul anual al achiziţiilor publice, întocmit în condiţiile legii;
  5. analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii Comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
  6. propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai Comitetului director în cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
  2. Managerul


  Articolul 17

  (1) Spitalul este condus de către un manager. Acesta încheie un contract de management cu Ministerul Sănătăţii pe o perioadă de 3 ani. Contractul de management poate fi prelungit pe o perioadă de 3 luni, maximum de două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a postului, sau poate înceta înainte de termen în urma evaluării anuale efectuate pe baza criteriilor de performanţă stabilite de Ministerul Sănătăţii.
  (2) Atribuţiile managerului sunt prevăzute în contractul de management, conform legislaţiei în vigoare.
  (3) Managerul va respecta incompatibilităţile şi conflictele de interese stabilite prin lege.
  3. Comitetul director


  Articolul 18

  (1) Din Comitetul director fac parte:
  a) managerul;
  b) directorul medical;
  c) directorul financiar-contabil;
  d) directorul de îngrijiri.
  (2) Ocuparea funcţiilor specifice Comitetului director se face prin concurs organizat de managerul spitalului.
  (3) În spital, directorul medical poate fi cadru didactic universitar.


  Articolul 19

  Comitetul director are, în principal, următoarele atribuţii:
  1. elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale Consiliului medical;
  2. elaborează, pe baza propunerilor Consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
  3. propune managerului, în vederea aprobării:
  (i) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;
  (îi) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
  4. elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
  5. propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de spitalizare, igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
  6. elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;
  7. urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;
  8. analizează propunerea Consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care o supune spre aprobare managerului;
  9. asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;
  10. analizează, la propunerea Consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurile şi protocoalele de practică medicale;
  11. elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;
  12. la propunerea Consiliului medical, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;
  13. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
  14. întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu Consiliului medical şi le prezintă Ministerului Sănătăţii;
  15. negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Iaşi;
  16. se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului spitalului, şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi;
  17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii spitalului;
  18. negociază cu şeful de secţie/laborator/serviciu şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanţă ai managementului secţiei/laboratorului/serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al secţiei/laboratorului/serviciului;
  19. răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;
  20. analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al spitalului.
  4. Directorul medical


  Articolul 20

  Atribuţiile specifice directorului medical sunt:
  1. coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale şi bugetul de venituri şi cheltuieli;
  2. monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează, împreună cu şefii de secţii/laboratoare/servicii, propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale, bugetul de venituri şi cheltuieli;
  3. aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;
  4. răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pacienţilor internaţi;
  5. coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;
  6. întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de secţii/ laboratoare/servicii;
  7. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
  8. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
  9. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
  10. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.);
  11. participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;
  12. stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
  13. supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;
  14. întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului al căror nivel este stabilit anual;
  15. preia, exercită şi îndeplineşte toate prerogativele şi sarcinile funcţiei de manager al spitalului în intervalele de timp în care managerul lipseşte din activitate;
  16. îndeplineşte toate sarcinile ce îi revin conform legislaţiei în vigoare privind aprobarea normelor de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare;
  17. duce la îndeplinire sarcinile ce îi revin conform hotărârilor luate în şedinţele Comitetului director sau pe cele trasate de manager;
  18. prezintă Consiliului de administraţie informări trimestriale cu privire la activitatea Consiliului medical;
  19. sprijină managerul în demersul de creştere a veniturilor proprii ale spitalului, inclusiv din donaţii, fonduri ale comunităţii locale şi din orice sursă legală;
  20. coordonează, îndrumă şi răspunde de activitatea secţiilor/compartimentelor cu paturi, a laboratoarelor paraclinice, serviciului de anatomie patologică, farmaciei şi a altor structuri funcţionale ca: sterilizare, bloc operator etc.
  5. Directorul financiar-contabil


  Articolul 21

  Atribuţiile specifice Directorului financiar-contabil sunt:
  1. asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a spitalului, în conformitate cu dispoziţiile legale;
  2. organizează contabilitatea în cadrul spitalului, în conformitate cu dispoziţiile legale, şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor financiar-contabile;
  3. asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale;
  4. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli;
  5. asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;
  6. participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Iaşi;
  7. angajează spitalul prin semnătură alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale, având obligaţia, în condiţiile legii, de a le refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale;
  8. analizează din punct de vedere financiar planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză;
  9. participă la organizarea sistemului informaţional al spitalului, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor financiar-contabile;
  10. evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici;
  11. asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor spitalului către bugetul statului, Trezoreria Statului şi terţi;
  12. asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în spital;
  13. asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
  14. organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora;
  15. ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor;
  16. asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestiunii;
  17. răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin Serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi la asigurarea integrităţii patrimoniului;
  18. îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale;
  19. împreună cu Serviciul achiziţii publice şi Compartimentul administrativ întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor încasate în baza contractului de furnizare de servicii medicale;
  20. organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a salariaţilor din subordine;
  21. organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea mijloacelor materiale în unitate.
  6. Directorul de îngrijiri


  Articolul 22

  Atribuţiile specifice directorului de îngrijiri sunt:
  1. controlează îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa postului de către personalul din subordine; coordonează, controlează şi răspunde de activitatea desfăşurată de asistenţii medicali şefi din unitate;
  2. organizează întâlniri de lucru cu asistenţii medicali şefi;
  3. monitorizează calitatea serviciilor de îngrijire acordate, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;
  4. monitorizează procesul de implementare a ghidurilor şi protocoalelor de practică elaborate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi aprobate de Ministerul Sănătăţii;
  5. stabileşte pentru personalul din subordine, la propunerea asistenţilor medicali şefi, necesarul şi conţinutul programelor de perfecţionare organizate în cadrul spitalului;
  6. analizează şi avizează participarea personalului din subordine la programele de educaţie medicală continuă organizate în afara instituţiei;
  7. colaborează cu Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu instituţiile de învăţământ şi cu alte instituţii acreditate la realizarea programelor de perfecţionare pentru asistenţii medicali;
  8. avizează şi coordonează modul de desfăşurare a pregătirii practice a viitorilor asistenţi medicali;
  9. controlează modul în care se asigură bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă, de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia;
  10. asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către asistenţii medicali a legislaţiei privind exercitarea profesiei de asistent medical;
  11. participă la activităţile organizaţiilor profesionale ale asistenţilor medicali;
  12. analizează şi participă la soluţionarea sancţiunilor propuse pentru personalul din subordine;
  13. asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către întregul personal din subordine a regulilor de etică profesională;
  14. ia măsuri pentru cunoaşterea şi respectarea comportamentului igienic şi a regulilor de tehnică aseptică de către personalul din subordine;
  15. aprobă programul de activitate lunar al personalului din subordine şi programarea concediilor de odihnă pentru acesta;
  16. ia măsuri pentru respectarea de către vizitatori a normelor de igienă (portul echipamentului, evitarea aglomerării în saloane);
  17. asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către personalul din subordine a reglementărilor legale privind normele generale de sănătate şi securitate în muncă, regulamentului de organizare şi funcţionare al spitalului, regulamentului intern, normelor privind prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale şi normelor privind gestionarea deşeurilor provenite din activităţile medicale.


  Capitolul IV Structura organizatorică a spitalului


  Articolul 23

  Structura organizatorică a spitalului se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în condiţiile legii, fiind compusă din:
  Secţia/Compartimentul/Laboratorul/Cabinetul din structură
  Secţia clinică cardiologie
  Compartiment terapie intensivă coronarieni
  Secţia clinică chirurgie generală I
  Secţia clinică chirurgie generală II
  Compartiment chirurgie laparoscopică
  Secţia clinică chirurgie generală III
  Compartiment neurochirurgie
  Compartiment chirurgie laparoscopică
  Secţia clinică chirurgie generală IV
  Secţia clinică chirurgie generală V
  Secţia chirurgie vasculară
  Secţia clinică chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă
  Compartiment arşi
  Secţia clinică medicină internă I
  Secţia clinică medicină internă II
  Compartiment neurologie
  Secţia clinică medicină internă III
  Compartiment cardiologie
  Compartiment terapie intensivă coronarieni
  Secţia clinică medicină internă IV
  Secţia clinică gastroenterologie I
  Compartiment terapie acută
  Secţia clinică gastroenterologie II
  Secţia clinică ortopedie şi traumatologie
  Secţia clinică oftalmologie
  Compartiment anestezie şi terapie intensivă
  Compartiment pentru copii Secţia clinică O.R.L.
  Compartiment anestezie şi terapie intensivă
  Secţia clinică dermatovenerologie
  Secţia clinică chirurgie orală şi maxilo-facială
  Compartiment anestezie şi terapie intensivă
  Secţia clinică endocrinologie
  Compartiment pentru copii
  Secţia clinică diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
  Compartiment terapie acută
  Compartiment hematologie
  Secţia clinică imunologie şi alergologie
  Secţia clinică A.T.I. I
  Secţia A.T.I. II
  Compartiment de toxicologie
  Unitatea primire urgenţe Iaşi (UPU) - SMURD cu puncte de lucru în: - str. G-ral Berthelot nr. 2, Iaşi - Târgu Frumos
  - Cabinetul de medicină dentară de urgenţă
  Blocuri operatorii
  Farmacia cu un punct de lucru în: - str. G-ral Berthelot nr. 2, Iaşi
  Farmacologie clinică
  Unitatea de transfuzie sanguină (UTS)
  Sterilizare
  Laborator de analize medicale cu punct de lucru în: - str. G-ral Berthelot nr. 2, Iaşi - Târgu Frumos
  Laborator de radiologie şi imagistică medicală cu un punct de lucru în: - str. Gral Berthelot nr. 2, Iaşi
  Serviciul de anatomie patologică cu un punct de lucru în: - str. G-ral Berthelot nr. 2, Iaşi
  Citologie
  Histopatologie
  Prosectură
  Laborator de medicină nucleară (radioizotopi)
  Laborator de radioterapie (accelerator liniar de particule, brahiterapie, cobaltoterapie)
  Laborator de angiografie
  Laborator de explorări funcţionale cu un punct de lucru în: - str. G-ral Berthelot, nr. 2, Iaşi
  Compartiment de explorări genetice
  Laborator de endoscopie digestivă diagnostică şi terapeutică
  Laborator de endoscopie digestivă
  Laborator de endoscopie bronşică
  Laborator de imunologie şi alergologie
  Laborator de toxicologie
  Cabinet planificare familială
  Serviciul de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale
  Compartiment ortoptică
  Cabinete diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
  Serviciul de evaluare şi statistică medicală
  Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialităţile:
  medicină internă
  cardiologie
  gastroenterologie
  chirurgie generală
  ortopedie şi traumatologie
  chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă
  chirurgie vasculară
  obstetrică-ginecologie
  pediatrie
  neurologie
  psihiatrie
  psihiatrie pediatrică
  dermatovenerologie
  ORL
  oftalmologie
  endocrinologie
  reumatologie
  chirurgie orală şi maxilo-facială
  geriatrie şi gerontologie
  urologie
  hematologie
  alergologie şi imunologie clinică
  medicina muncii
  Laborator de analize medicale
  Laborator de radiologie şi imagistică medicală
  Laborator de recuperare, medicină fizică şi balneologie
  Laborator de radioterapie
  Laborator de explorări funcţionale
  Compartiment audiologie
  Punct de lucru al ambulatoriului integrat al spitalului din str. G-ral Berthelot nr. 2, Iaşi, cu cabinete în specialităţile:
  chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă
  medicină internă
  ortopedie şi traumatologie
  chirurgie generală
  Ambulatoriul de specialitate de stomatologie pediatrică (se desfăşoară activitate de învăţământ)
  Ambulatoriul de specialitate de stomatologie - adulţi (se desfăşoară activitate de învăţământ)
  La nivelul spitalului funcţionează Institutul de gastroenterologie şi hepatologie, care cuprinde secţiile clinice gastroenterologie I şi II şi Laboratorul de endoscopie digestivă şi terapeutică
  La nivelul spitalului funcţionează Centrul clinic judeţean de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
  Aparat funcţional


  Articolul 24

  Actuala structură se poate modifica ca urmare a aprobării unei noi structuri prin ordin al ministrului sănătăţii, la o dată ulterioară aprobării prezentului regulament de organizare şi funcţionare.
  A. Secţii şi compartimente cu paturi
  A1. Generalităţi


  Articolul 25

  Secţiile cu paturi au, în principal, următoarele obiective privind asistenţa medicală la primirea în camera de gardă:
  1. examinarea imediată completă, trierea medicală şi epidemiologică a bolnavilor pentru internare;
  2. asigurarea primului ajutor şi acordarea asistenţei medicale calificate şi specializate până când bolnavul este stabilizat şi ajunge în secţie;
  3. îmbăierea, dezinfecţia şi deparazitarea bolnavilor;
  4. asigurarea transportului bolnavilor în secţie;
  5. ţinerea evidenţei zilnice a internării bolnavilor şi asigurarea comunicării cu secţiile privind locurile libere.
  A2. Aspecte specifice
  I. Secţiile clinice chirurgie generală I, chirurgie generală II, chirurgie generală III, chirurgie generală IV, chirurgie generală V, chirurgie vasculară, chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă, chirurgie orală şi maxilo-facială, ortopedie şi traumatologie


  Articolul 26

  Secţiile clinice chirurgie generală I, chirurgie generală II, chirurgie generală III, chirurgie generală IV, chirurgie generală V, chirurgie vasculară, chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă, chirurgie orală şi maxilo-facială, ortopedie şi traumatologie au, în principal, următoarele obiective:
  1. examinarea imediată, completă, trierea medicală şi epidemiologică a bolnavilor pentru internare;
  2. asigurarea primului ajutor şi acordarea asistenţei medicale calificate şi specializate până când bolnavul este stabilizat şi ajunge în secţie;
  3. asigurarea aparatului de urgenţă, cu aprobarea conducerii spitalului;
  4. îmbăierea bolnavilor, dezinfecţia şi deparazitarea bolnavilor;
  5. asigurarea transportului bolnavilor în secţie;
  6. ţinerea evidenţei zilnice a internării bolnavilor şi asigurarea comunicării cu secţiile privind locurile libere;
  7. repartizarea bolnavilor în saloane cu respectarea măsurilor de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale;
  8. examinarea imediată de către medicul chirurg a bolnavilor internaţi de urgenţă şi a celor cu stare biologică alterată;
  9. stabilirea parcursului în vederea confirmării, precizării sau nuanţării diagnosticului de internare;
  10. precizarea cât mai rapidă, prin consultări de specialitate, a afecţiunilor asociate patologiei chirurgicale;
  11. întocmirea foii de observaţie în primele 24 de ore pentru pacienţii cronici şi la prezentare pentru pacienţii internaţi de urgenţă;
  12. stabilirea diagnosticului preoperator, inclusiv stadiul bolii;
  13. stabilirea indicaţiei operatorii, justificarea acesteia şi alegerea procedurii tehnice şi tactice, la propunerea medicului curant şi cu acordul şefului de secţie;
  14. obţinerea consimţământului informat în scris al pacientului în tratamentul chirurgical propus;
  15. pregătirea preoperatorie generală, locală şi asigurarea consultului preanestezic;
  16. asigurarea şi verificarea îndeplinirii tratamentelor medicale pre- şi postoperatorii;
  17. supravegherea evoluţiei pre- şi postoperatorii generale şi locale;
  18. precizarea recomandărilor de urmat la externare şi stabilirea contactelor postoperatorii.
  II. Secţia clinică A.T.I. I şi Secţia A.T.I. II


  Articolul 27

  Secţia clinică A.T.I. I şi Secţia A.T.I. II au, în principal, următoarele obiective:
  1. repartizarea bolnavilor în saloane în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale;
  2. efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;
  3. declararea cazurilor de boli contagioase şi de boli profesionale conform reglementărilor în vigoare;
  4. asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv ale bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi de anestezie; indicarea, folosirea şi administrarea alimentaţiei dietetice, a medicamentelor, a agenţilor fizici, a instrumentarului şi aparaturii medicale, precum şi asigurarea timp de 24 de ore a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;
  5. consulturi interdisciplinare la recomandarea medicului curant;
  6. asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;
  7. asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce;
  8. asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
  9. desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia;
  10. cazurile mult prea grave, cu prognostic extrem de sever, se direcţionează spre servicii de paleaţie.
  III. Secţiile clinice medicină internă I, medicină internă II, medicină internă III, medicină internă IV şi cardiologie


  Articolul 28

  Secţiile clinice medicină internă I, medicină internă II, medicină internă III, medicină internă IV şi cardiologie au, în principal, următoarele obiective:
  1. examinarea imediată, completă şi trierea medicală a bolnavilor pentru internare;
  2. asigurarea transportului bolnavilor în secţie;
  3. repartizarea bolnavilor în saloane, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale;
  4. efectuarea în cel mai scurt timp a examenului clinic şi a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;
  5. declararea cazurilor de boli contagioase şi de boli profesionale conform reglementărilor în vigoare;
  6. recoltarea de probe biologice pentru efectuarea analizelor;
  7. asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv ale bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale;
  8. indicarea, folosirea şi administrarea medicamentelor, a instrumentarului şi aparaturii medicale;
  9. asigurarea aparatului de urgenţă, cu aprobarea conducerii spitalului;
  10. obţinerea consimţământului informat în scris al pacientului privind tratamentul necesar;
  11. asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora;
  12. asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
  13. desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia.
  INSTITUTUL DE GASTROENTEROLOGIE ŞI HEPATOLOGI


  Articolul 29

  (1) În cadrul spitalului funcţionează Institutul de gastroenterologie şi hepatologie, structură fără personalitate juridică, care cuprinde: Secţia clinică gastroenterologie I, Secţia clinică gastroenterologie II şi Laboratorul de endoscopie digestivă diagnostică şi terapeutică.
  (2) Conducerea activităţii Institutului de gastroenterologie şi hepatologie se asigură de către un medic-şef, în condiţiile prevăzute de lege pentru funcţia de medic şef secţie.
  (3) Medicul-şef al Institutului de gastroenterologie şi hepatologie coordonează activitatea secţiilor cu paturi şi a structurilor paraclinice, care fac parte din structura institutului.
  (4) Medicul-şef al Institutului de gastroenterologie şi hepatologie participă la toate şedinţele Comitetului director, la fundamentarea bugetului institutului şi la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate şi cu direcţia de sănătate publică pentru derularea programelor naţionale de sănătate.
  (5) Institutul de gastroenterologie şi hepatologie coordonează programele de sănătate specifice bolilor gastrice şi hepatice, prin medicii specialişti din structura proprie.
  (6) În contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat între casa de asigurări de sănătate şi spital se menţionează distinct valoarea din contract corespunzătoare serviciilor medicale furnizate de Institutul de gastroenterologie şi hepatologie.
  (7) Managerul spitalului stabileşte, prin fişa postului, atribuţii specifice pentru personalul din structura economico-financiară şi din structura de achiziţii care asigură buna desfăşurare a activităţii Institutului de gastroenterologie şi hepatologie.
  IV. Secţiile clinice gastroenterologie I şi gastroenterologie II


  Articolul 30

  Secţiile clinice gastroenterologie I şi gastroenterologie II au, în principal, următoarele obiective:
  1. asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime în ziua internării;
  2. efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;
  3. declararea cazurilor de boli contagioase şi de boli profesionale conform reglementărilor în vigoare;
  4. asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv ale bolii;
  5. asigurarea, zi şi noapte, a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;
  6. asigurarea trusei de urgenţă, cu aprobarea conducerii spitalului;
  7. asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea corectă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;
  8. asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale, psihice şi funcţionale;
  9. asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
  10. desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia;
  11. transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice, pentru bolnavii externaţi, medicilor de familie.
  V. Secţiile clinice dermatovenerologie, endocrinologie, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, imunologie şi alergologie şi Compartimentul hematologie


  Articolul 31

  Secţiile clinice dermatovenerologie, endocrinologie, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, imunologie şi alergologie şi Compartimentul hematologie au, în principal, următoarele obiective:
  1. examinarea imediată, completă şi trierea medicală a bolnavilor pentru internare;
  2. asigurarea transportului bolnavilor în secţie;
  3. repartizarea bolnavilor în saloane, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale;
  4. efectuarea în cel mai scurt timp a examenului clinic şi a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;
  5. declararea cazurilor de boli contagioase şi de boli profesionale conform reglementărilor în vigoare;
  6. recoltarea de probe biologice pentru efectuarea analizelor;
  7. asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv ale bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale;
  8. indicarea, folosirea şi administrarea medicamentelor, a instrumentarului şi aparaturii medicale;
  9. asigurarea aparatului de urgenţă, cu aprobarea conducerii spitalului;
  10. obţinerea consimţământului informat în scris al pacientului privind tratamentul necesar;
  11. asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora;
  12. asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
  13. desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia.
  VI. Secţiile clinice ORL şi oftalmologie


  Articolul 32

  Secţiile clinice ORL şi oftalmologie au, în principal, următoarele obiective:
  1. asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime în ziua internării;
  2. efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului;
  3. declararea cazurilor de boli contagioase şi de boli profesionale conform reglementărilor în vigoare;
  4. asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv ale bolii;
  5. asigurarea, zi şi noapte, a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;
  6. asigurarea trusei de urgenţă, cu aprobarea conducerii spitalului;
  7. asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea corectă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;
  8. asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale, psihice şi funcţionale;
  9. asigurarea alimentaţiei bolnavilor, în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
  10. desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia;
  11. transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice, pentru bolnavii externaţi, medicilor de familie.
  VII. Spitalizare de zi


  Articolul 33

  Spitalizarea de zi are, în principal, următoarele obiective:
  1. asigurarea spitalizării bolnavilor în funcţie de gravitatea diagnosticului şi în funcţie de indicaţiile medicilor;
  2. supravegherea evoluţiei pre şi postoperatorii generale şi locale;
  3. precizarea recomandărilor de urmat la externare şi stabilirea contactelor postoperatorii;
  4. asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare), individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv ale bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale;
  5. supravegherea intraterapeutică a pacienţilor;
  6. asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea curentă a acestora, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului;
  7. consulturi interdisciplinare la recomandarea medicului curant;
  8. asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce.
  B. Compartimente fără paturi
  I. Blocurile operatorii


  Articolul 34

  Blocurile operatorii au, în principal, următoarele obiective:
  1. desfăşurarea activităţii operatorii a spitalului;
  2. asigurarea măsurilor de antisepsie necesare menţinerii condiţiilor optime de desfăşurare a actului operator;
  3. asigurarea condiţiilor necesare respectării măsurilor de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale;
  4. ţinerea evidenţei zilnice a pacienţilor care se operează şi asigurarea comunicării cu Secţia clinică anestezie şi terapie intensivă privind locurile libere;
  5. asigurarea împreună cu personalul Secţiei clinice anestezie şi terapie intensivă, a transportului bolnavilor din blocul operator în Secţia clinică anestezie şi terapie intensivă;
  6. urmărirea consumului de materiale şi raportarea lui în sistemul informatic;
  7. asigurarea manipulării, depozitării şi transportului la Laboratorul de analize medicale şi Serviciul de anatomie patologică al produselor biologice recoltate în actul operator.
  II. Sterilizare


  Articolul 35

  Sterilizarea are, în principal, următoarele obiective:
  1. verificarea modului de pregătire şi împachetare a materialelor trimise pentru sterilizare şi respingerea truselor necorespunzătoare;
  2. eliminarea încărcăturii microbiene, încărcăturii organice şi a biofilmului de pe dispozitivele medicale;
  3. sterilizarea propriu-zisă şi sistemul de control al procesului;
  4. procedurile de control şi marcare a produselor finite;
  5. sesizarea eventualelor neconformităţi şi luarea imediată a măsurilor necesare;
  6. înregistrarea şi arhivarea datelor privind procesul de sterilizare;
  7. efectuarea sterilizării, respectând normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunile de sterilizare, a fiecărui aparat;
  8. banderolarea şi etichetarea truselor şi pachetelor cu materiale sterilizate;
  9. ţinerea evidenţei activităţii de sterilizare pe aparate şi şarje;
  10. efectuarea testelor de control şi evidenţa acestora;
  11. asigurarea circuitului de stocare, distribuţie şi transport la utilizatori;
  12. asigurarea circuitelor pentru securitatea personalului, a mediului şi integritatea dispozitivelor medicale;
  13. supravegherea şi corectarea condiţiilor de desfăşurare a procesului de sterilizare;
  14. verificarea calităţii aerului, apei şi a fluidelor utilizate;
  15. verificarea stării de igienă a suprafeţelor;
  16. verificarea modului de funcţionare a echipamentelor de sterilizare;
  17. verificarea modului de funcţionare a echipamentelor de control, măsură şi testare.
  III. Farmacie


  Articolul 36

  (1) În cadrul spitalului funcţionează o farmacie cu circuit închis. Farmacia asigură şi gestionează întreaga medicaţie necesară bolnavilor internaţi.
  (2) Farmacia are în principal următoarele obiective:
  1. recepţia produselor farmaceutice şi a materialelor sanitare pe baza documentelor de primire;
  2. participarea la întocmirea necesarului privind aprovizionarea cu medicamente, depozitarea şi păstrarea lor în condiţii corespunzătoare;
  3. verificarea termenului de valabilitate a medicamentelor şi substanţelor farmaceutice;
  4. asigurarea de medicamente necesare activităţii de asistenţă medicală a spitalului;
  5. păstrarea, prepararea şi eliberarea medicamentelor de orice natură şi formă, potrivit Farmacopei Române în vigoare, a specialităţilor farmaceutice autorizate şi a altor produse farmaceutice, conform nomenclatorului aprobat de Ministerul Sănătăţii;
  6. depozitarea produselor conform normelor în vigoare (farmacopee, standarde sau norme interne), ţinându-se seama de natura şi proprietăţile lor fizico-chimice;
  7. organizarea şi efectuarea controlului calităţii medicamentului şi luarea de măsuri ori de câte ori este necesar pentru preîntâmpinarea accidentelor, informând imediat organul superior;
  8. asigurarea controlului preventiv, verificarea organoleptică şi fizică, verificarea operaţiilor finale, analiza calitativă a medicamentului la masa de analize;
  9. prepararea şi eliberarea medicamentelor potrivit normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii;
  10. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de medicamente şi unele materiale sanitare;
  11. operarea în programul informatic a documentelor de eliberare a medicamentelor;
  12. participarea, pe baza consumurilor şi a stocurilor din farmacie, la efectuarea comenzilor lunare de medicamente simptomatice şi citostatice.
  IV. Unitatea de transfuzie sanguină


  Articolul 37

  (1) În spital este organizată ca structură independentă a spitalului Unitatea de transfuzie sanguină, care este subordonată managerului spitalului.
  (2) Programul de lucru al Unităţii de transfuzie sanguină din spital este permanent.
  (3) În Unitatea de transfuzie sanguină din spital se desfăşoară următoarele activităţi:
  1. aprovizionarea cu sânge total şi componente de sânge, pe baza solicitărilor scrise din secţiile spitalului;
  2. recepţia, evidenţa, stocarea şi livrarea sângelui total şi a componentelor sanguine către secţiile spitalului;
  3. distribuţia de sânge şi componente sanguine de la un centru de transfuzie furnizor către spitalul beneficiar, care se face în baza unui contract de furnizare ce stabileşte condiţiile de distribuţie şi documentaţia aferentă obligatorie;
  4. efectuarea testelor pretransfuzionale;
  5. pregătirea unităţilor de sânge total şi a componentelor sanguine în vederea administrării;
  6. consiliere privind utilizarea clinică a sângelui total şi a componentelor sanguine;
  7. prezervarea probelor biologice pretransfuzionale şi a unităţilor de sânge sau a componentelor sanguine administrate pentru o perioadă de 48 de ore posttransfuzional în spaţiile frigorifice cu această destinaţie;
  8. întocmirea documentaţiei corespunzătoare tuturor activităţilor desfăşurate;
  9. raportarea tuturor evenimentelor legate de actul transfuzional către centrul de transfuzie teritorial;
  10. păstrarea eşantioanelor din ser sau plasmă recoltate pretransfuzional, în cazul tuturor pacienţilor transfuzaţi, pentru o perioadă de minimum 6 luni, în spaţii frigorifice (-15-18┬░C) cu această destinaţie.
  (4) Conducerea spitalului are obligaţia întocmirii planului anual de educaţie continuă şi evaluare periodică a personalului cu activitate în domeniul transfuziei.


  Articolul 38

  Laboratoarele din cadrul structurii organizatorice a spitalului sunt organizate astfel:
  1. Laborator de analize medicale;
  2. Laborator de radiologie şi imagistică medicală;
  3. Laborator de medicină nucleară;
  4. Laborator de angiografie;
  5. Laborator de explorări funcţionale;
  6. Laborator de endoscopie digestivă diagnostică şi terapeutică;
  7. Laborator de endoscopie digestivă;
  8. Laborator de endoscopie bronşică;
  9. Laborator de imunologie şi alergologie;
  10. Laborator de toxicologie;
  11. Compartiment de explorări genetice.
  V. Laboratorul de analize medicale şi laboratorul toxicologie


  Articolul 39

  Laboratoarele de analize medicale şi toxicologie au, în principal, următoarele obiective:
  1. efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, microbiologie, toxicologie, parazitologie, micologie, necesare precizării diagnosticului, stadiului de evoluţie a bolii şi examenelor profilactice;
  2. recepţionarea produselor sosite pentru examen de laborator şi înserierea lor corectă;
  3. asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor;
  4. redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;
  5. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de laborator specifice;
  6. raportarea statistică a numărului de analize efectuate pe bolnavii internaţi.
  VI. Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală


  Articolul 40

  (1) Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală are în componenţa sa două compartimente:
  - Compartiment computer-tomograf;
  - Compartiment radiologie şi imagistică medicală.
  (2) Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală are, în principal, următoarele obiective:
  1. efectuarea examenelor radiologice şi imagistice în laborator şi la patul bolnavului, la indicaţia medicului primar sau a medicului specialist;
  2. colaborarea cu medicii clinicieni în scopul precizării diagnosticului;
  3. organizarea şi utilizarea corespunzătoare a filmotecii şi a arhivei;
  4. înregistrarea tuturor examinărilor efectuate;
  5. aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor şi personalului din laborator;
  6. respectarea tuturor prevederilor legale specifice domeniului elaborate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Ministerul Sănătăţii;
  7. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de filme şi materiale de laborator specifice;
  8. raportarea statistică a numărului de examinări efectuate pe bolnavii internaţi şi în ambulatoriu.
  VII. Laboratorul de medicină nucleară


  Articolul 41

  Laboratorul de medicină nucleară are, în principal, următoarele obiective:
  1. executarea explorărilor funcţionale şi morfologice cu ajutorul radioizotopilor pentru diferite boli la bolnavii din ambulatoriu şi cei internaţi;
  2. efectuarea scintigrafiilor şi a ecografiilor;
  3. executarea explorărilor cu surse radioactive deschise în bolile care necesită acest tip de diagnostic;
  4. asigurarea circuitului izotopilor radioactivi în condiţii de evitare a poluării interne şi externe a mediului ambiant;
  5. colaborarea cu medicii clinicieni în scopul precizării diagnosticului;
  6. organizarea şi utilizarea corespunzătoare a arhivei;
  7. înregistrarea tuturor examinărilor efectuate;
  8. aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor şi personalului din laborator;
  9. respectarea tuturor prevederilor legale specifice domeniului elaborate de Comisa Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare şi Ministerul Sănătăţii;
  10. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de materiale de laborator specifice;
  11. completarea corectă şi la zi a formularelor tipizate din sistemul informaţional al Ministerului Sănătăţii cu datele corespunzătoare activităţii desfăşurate.
  VIII. Laboratorul de explorări funcţionale


  Articolul 42

  Laboratorul de explorări funcţionale asigură:
  1. efectuarea investigaţiilor medicale: electroencefalografie, spirometrie, electrocardiografie, montare holter cardiac, determinarea indicelui gleznă-braţ, oscilometrie, test de efort, conform solicitărilor medicilor de specialitate şi în raport cu dotarea existentă;
  2. redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;
  3. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de laborator specifice;
  4. raportarea statistică a numărului de analize efectuate pe bolnavii internaţi.
  IX. Laboratorul de endoscopie digestivă diagnostică şi terapeutică


  Articolul 43

  (1) Laboratorul de endoscopie digestivă diagnostică şi terapeutică face parte din cadrul Institutului de gastroenterologie şi hepatologie.
  (2) Laboratorul de endoscopie digestivă diagnostică şi terapeutică este organizat şi funcţionează cu două compartimente pentru asigurarea explorărilor endoscopice diagnostice aplicate tractului digestiv. În acest cadru sunt efectuate:
  - endoscopii digestive superioare: eso-gastro-duodenoscopii şi enteroscopii proximale (jejunoscopii);
  - endoscopii digestive inferioare: colonoscopii şi ileoscopii distale.
  (3) Laboratorul de endoscopie digestivă diagnostică şi terapeutică este dotat cu instrumentar specific, este deservit de personal medical specializat şi are ca obiective şi sarcini:
  1. examinarea, evaluarea indicaţiei procedurilor explorării endoscopice şi consilierea bolnavilor;
  2. efectuarea tehnicilor endoscopice diagnostice;
  3. recunoaşterea şi caracterizarea descriptivă a leziunilor identificate;
  4. prelevarea de probe biopsice pentru documentarea histopatologică a leziunilor;
  5. efectuarea tehnicilor terapeutice cu aplicabilitate în regim de urgenţă pentru condiţii patologice relevate de endoscopia digestivă diagnostică, respectiv extragerea corpilor străini impactaţi în tractul digestiv superior;
  6. redactarea buletinelor de proceduri.
  (4) Laboratorul de endoscopie digestivă diagnostică şi terapeutică este organizat şi funcţionează pentru efectuarea procedurilor terapeutice endoscopie/radioendoscopie. Este dotat corespunzător cu echipamente endoscopice (inclusiv auxiliare) şi radiologice. În acest cadru sunt realizate:
  1. bandarea endoscopică a varicelor esofagiene;
  2. dilatarea radioendoscopică a stenozelor esofagiene benigne şi achalasiei cardiei;
  3. protezarea radioendoscopică a stenozelor esofagiene maligne;
  4. gastrotomia endoscopică percutanată;
  5. polipectomia endoscopică la nivelul tractului digestiv superior şi inferior;
  6. colangio-pantografia retrogradă endoscopică;
  7. sfincterectomia oddiană;
  8. extragerea endoscopică a calculilor de la nivelul căii biliare principale.
  X. Laboratorul de endoscopie digestivă


  Articolul 44

  Laboratorul de endoscopie digestivă este organizat şi funcţionează pentru asigurarea explorărilor endoscopice ale tractului digestiv, efectuând endoscopii digestive. Laboratorul de endoscopie digestivă este dotat cu instrumentar specific şi este deservit de personal medical specializat. Laboratorul de endoscopie digestivă se ocupă cu redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate, întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de laborator specifice, raportarea statistică a numărului de analize efectuate pe bolnavii internaţi.
  XI. Laboratorul de endoscopie bronşică


  Articolul 45

  Laboratorul de endoscopie bronşică are, în principal, următoarele obiective:
  1. recoltează probe în vederea realizării biopsiilor;
  2. examinează pacienţii, stabileşte diagnosticul folosind tehnici medicale specifice, indică sau, după caz, efectuează tratamentul corespunzător, consemnează observaţiile în foaia de observaţie a pacientului;
  3. efectuează manevre specifice competenţei de endoscopie bronşică;
  4. urmăreşte starea pacienţilor după examenul endoscopic şi adoptă măsuri medicale în caz de nevoie;
  5. urmăreşte şi asigură folosirea şi întreţinerea corectă a aparaturii medicale;
  6. urmăreşte aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi de prevenire a contaminării aparaturii cu produse infectate.
  XII. Laboratorul de imunologie şi alergologie


  Articolul 46

  Laboratorul de imunologie şi alergologie are următoarele obiective:
  1. efectuarea analizelor de imunologie: evaluarea serologică a markerilor infecţioşi atât la pacienţii internaţi, cât şi la cei din ambulatoriu, precum şi testarea periodică a personalului medical al spitalului (markeri endocrini, tumorali, autoimuni);
  2. recepţionarea produselor sosite pentru examen de laborator şi înserierea lor corectă;
  3. asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor;
  4. redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;
  5. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de laborator specifice;
  6. raportarea statistică a numărului de analize efectuate pe bolnavii internaţi.
  XIII. Compartimentul de explorări genetice


  Articolul 47

  Compartimentul de explorări genetice are ca obiective:
  1. testarea HLA = human leukocyte antigen pentru programul naţional de transplant;
  2. testarea HLA = human leukocyte antigen pentru diverse patologii;
  3. testarea HPV = human papilloma virus pentru persoanele cu risc;
  4. recepţionarea produselor sosite pentru examen de laborator şi înserierea lor corectă;
  5. asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor;
  6. redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;
  7. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de laborator specifice;
  8. raportarea statistică a numărului de analize efectuate pe bolnavii internaţi.
  XIV. Serviciul de anatomie patologică


  Articolul 48

  (1) Serviciul de anatomie patologică are în componenţa sa următoarele compartimente:
  - citologie;
  - histopatologie şi imunohistochimie;
  - prosectură.
  (2) Serviciul de anatomie patologică are, în principal, următoarele obiective:
  1. efectuarea de autopsii la toate cazurile decedate în spital, care nu sunt cazuri medico-legale, în vederea stabilirii, confirmării sau completării diagnosticului clinic şi precizării cauzei medicale a morţii, inclusiv tuturor copiilor până la vârsta de un an, indiferent de locul decesului;
  2. efectuarea de îmbălsămări, spălarea, îmbrăcarea şi cosmetizarea cadavrelor;
  3. eliberarea certificatului de îmbălsămare pe baza certificatului constatator de deces completat şi semnat de medicul anatomopatolog;
  4. eliberarea cadavrelor în conformitate cu normele în vigoare;
  5. efectuarea diagnosticului histopatologic sau citopatologic asupra produselor biologice recoltate;
  6. colaborarea cu celelalte laboratoare din cadrul spitalului, în vederea efectuării unor cercetări complementare speciale, bacteriologice, biochimice, experimentale;
  7. comunicarea trimestrială adresată conducerii, cuprinzând situaţia cazurilor finalizate, după următorul model: număr cazuri autopsiate, număr cazuri scutite de autopsie, număr cazuri cu diagnostic concordant, număr cazuri cu diagnostic discordant parţial, număr cazuri cu discordanţă majoră între diagnosticul final şi diagnosticul la deces stabilit în secţie;
  8. raportarea statistică a numărului de proceduri efectuate;
  9. raportarea statistică a numărului de analize efectuate;
  10. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achiziţii publice de reactivi şi materiale de laborator specifice;
  11. eliberarea pe bază de cerere, conform legislaţiei în vigoare, a probelor în vederea unui consult de specialitate sau pentru investigaţii suplimentare;
  12. primirea, înregistrarea şi prelucrarea pieselor operatorii (extemporaneu şi la parafină), biopsice şi a pieselor de la necropsie, examene citologice;
  13. prepararea coloranţilor şi a reactivilor;
  14. arhivarea lamelelor şi a blocurilor.
  XV. Serviciul de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale


  Articolul 49

  Serviciul de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale are, în principal, următoarele obiective:
  1. elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale;
  2. asigură supravegherea epidemiologică a infecţiilor nosocomiale şi a cazurilor de boli transmisibile prin colectarea, înregistrarea, analiza, interpretarea şi diseminarea datelor;
  3. propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau control cu caracter de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau al unui focar de infecţie nosocomială;
  4. întocmeşte harta punctelor şi segmentelor de risc pentru infecţia nosocomială privind modul de sterilizare şi menţinerea sterilităţii în spital, decontaminarea mediului fizic şi curăţenia din spital, zonele "fierbinţi" cu activitate de risc sau cu dotare tehnică şi edilitară favorizantă pentru infecţiile nosocomiale;
  5. verifică respectarea normelor de igienă, de igienă a produselor alimentare, în special a celor dietetice, normelor de sterilizare şi menţinerii sterilităţii materialelor sanitare şi a soluţiilor injectabile;
  6. organizează măsurile de remediere a deficienţelor constatate;
  7. supraveghează şi controlează efectuarea decontaminării mediului din spital prin curăţare chimică şi dezinfecţie;
  8. supraveghează şi controlează activitatea de îndepărtare şi neutralizare a reziduurilor, în mod special a reziduurilor periculoase rezultate din activitatea medicală;
  9. supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale spitalului, circulaţia asistaţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;
  10. supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor profesionale de supraveghere, triaj, depistare, izolare, diagnostic, tratament şi raportare pentru infecţiile nosocomiale;
  11. supraveghează şi controlează corectitudinea înregistrării suspiciunilor de infecţie la asistaţi, derularea investigaţiilor etiologice ale sindroamelor infecţioase, operativitatea transmiterii informaţiilor aferente la structura de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale;
  12. răspunde prompt când primeşte informaţii din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecţii nosocomiale;
  13. dispune măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare;
  14. întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar;
  15. organizează şi realizează programe instructiv-educative, colaborând cu personalul calificat din secţii/compartimente;
  16. coordonează elaborarea şi actualizarea anuală, împreună cu conducerile secţiilor, a Ghidului de prevenire a infecţiilor nosocomiale;
  17. implementează şi evaluează activitatea de prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale;
  18. organizează depistarea, raportarea, evidenţa, izolarea, tratarea şi aplicarea măsurilor de control în caz de boală transmisibilă internată sau apărută în spital;
  19. efectuează studii epidemiologice privind morbiditatea, severitatea infecţiilor nosocomiale.
  XVI. Serviciul de evaluare şi statistică medicală


  Articolul 50

  Serviciul de evaluare şi statistică medicală are, în principal, următoarele obiective:
  1. întocmeşte rapoartele, centralizările, dările de seamă şi situaţiile statistice periodice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale. Unde este cazul, se anexează copii ale documentelor pe baza cărora s-a întocmit raportul;
  2. execută, în termenele stabilite, toate lucrările de statistică medicală, precum şi pe cele necesare pentru activitatea operativă a instituţiei;
  3. asigură circuitul informaţional al datelor prin sistemul informatic existent;
  4. introduce zilnic, verifică şi transmite datele privitoare la pacienţi din foaia de observaţie clinică generală;
  5. transmite şi prelucrează datele prin internet;
  6. primeşte documentaţia medicală a bolnavilor externaţi (foi de observaţie);
  7. clasifică foile de observaţie ale bolnavilor externaţi pe grupe de boli, pe secţii, pe an;
  8. ţine evidenţa datelor statistice pe formulare stabilite de Ministerul Sănătăţii şi întocmeşte rapoartele statistice ale spitalului, verificând exactitatea datelor statistice ale secţiilor cuprinse în rapoartele secţiilor;
  9. pune la dispoziţia secţiilor datele statistice şi documentaţia medicală necesare pentru activitatea curentă şi asigură prelucrarea datelor statistice;
  10. urmăreşte corelarea diferiţilor indicatori de activitate comparativ cu alte unităţi sau pe ţară şi informează şefii de secţie şi conducerea unităţii;
  11. ţine la zi evidenţa informatizată a pacienţilor externaţi şi răspunde de corectitudinea datelor introduse în calculator;
  12. întocmeşte documentaţia medicală a bolnavilor externaţi din spital (foi de observaţie, foi de temperatură);
  13. asigură controlul zilnic al foilor de mişcare şi compararea cu baza de date;
  14. asigură înregistrarea mişcării zilnice a bolnavilor în centralizatorul electronic;
  15. efectuează controlul periodic al listei bolnavilor externaţi şi întocmeşte situaţia numerică a acestora;
  16. asigură centralizarea concediilor medicale furnizate de secţii, tipărirea şi expedierea prin e-mail la Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi;
  17. urmăreşte înregistrarea corectă a datelor bolnavilor.
  XVII. UPU-SMURD


  Articolul 51

  UPU-SMURD are, în principal, următoarele obiective:
  a) triajul urgenţelor la prezentarea la spital;
  b) primirea, stabilizarea şi tratamentul iniţial al tuturor urgenţelor, cu prioritate al urgenţelor majore;
  c) asigurarea asistenţei medicale de urgenţă pentru urgenţe majore în echipele mobile de intervenţie (consult, stabilizare, monitorizare, tratament, transport);
  d) investigaţii clinice şi paraclinice necesare stabilirii diagnosticului şi începerii tratamentului iniţial;
  e) consultul de specialitate în echipă cu medicii de gardă din spital pentru stabilirea secţiei în care urmează să se interneze pacienţii;
  f) monitorizare, tratament şi reevaluare pentru pacienţii care necesită internare, maximum 6 ore;
  g) tratament, stabilizare şi reevaluare pentru pacienţii care nu necesită internare;
  h) înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi raportarea adecvată a informaţiei medicale;
  i) formarea continuă a personalului propriu şi formarea în medicina de urgenţă a altor categorii de personal medical.
  C. Ambulatoriul integrat


  Articolul 52

  (1) Ambulatoriul integrat are în componenţa sa următoarele cabinete şi compartimente:
  1. medicină internă;
  2. cardiologie;
  3. gastroenterologie;
  4. chirurgie generală;
  5. ortopedie şi traumatologie;
  6. obstetrică-ginecologie;
  7. pediatrie;
  8. neurologie;
  9. psihiatrie;
  10. psihiatrie pediatrică;
  11. dermatovenerologie;
  12. ORL;
  13. oftalmologie;
  14. endocrinologie;
  15. reumatologie;
  16. chirurgie orală şi maxilo-facială;
  17. geriatrie şi gerontologie;
  18. urologie;
  19. hematologie;
  20. alergologie şi imunologie clinică;
  21. chirurgie vasculară;
  22. chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă;
  23. laborator de analize medicale;
  24. laborator de radiologie şi imagistică medicală;
  25. laborator de recuperare, medicină fizică şi balneologie;
  26. laborator de radioterapie;
  27. laborator de explorări funcţionale;
  28. compartiment audiologie.
  (2) Ambulatoriul integrat are, în principal, următoarele obiective:
  1. consultarea, investigarea, stabilirea diagnosticului, a tratamentului medical şi/sau chirurgical, îngrijirea, administrarea medicamentelor asiguraţilor;
  2. monitorizarea şi controlul pacienţilor care au fost internaţi în spital şi care au venit la controalele programate la solicitarea medicului curant sau cu bilet de trimitere de la medicul de familie ori de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, pentru afecţiunile pentru care au fost internaţi;
  3. consultaţii interdisciplinare pentru pacienţii internaţi în unitate sau pentru cei internaţi în alte spitale, în baza relaţiilor contractuale stabilite între unităţile sanitare respective; acestea se vor acorda prioritar;
  4. informarea medicului de familie, prin scrisoare medicală expediată direct, despre diagnosticul şi tratamentele recomandate;
  5. întocmirea listelor de aşteptare pentru serviciile medicale programabile.
  (3) În relaţiile contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi, ambulatoriul integrat are următoarele obligaţii:
  a) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate şi a activităţii desfăşurate;
  b) să informeze asiguraţii despre pachetul de servicii de bază, pachetul minimal de servicii medicale şi pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ;
  c) să respecte confidenţialitatea tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, precum şi intimitatea şi demnitatea acestora;
  d) să raporteze datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală, potrivit formularelor de raportare;
  e) să respecte prevederile actelor normative privind raportarea bolilor;
  f) să respecte programul de lucru, pe care să îl afişeze la loc vizibil;
  g) să respecte prevederile actelor normative referitoare la sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
  h) să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele prevăzute în Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman;
  i) să nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medico-chirurgicală;
  j) să acorde servicii medicale tuturor asiguraţilor fără nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;
  k) să acorde servicii medicale şi investigaţii paraclinice în regim de urgenţă femeii gravide;
  l) să solicite documentele care atestă calitatea de asigurat, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru;
  m) să informeze medicul de familie la care este înscris asiguratul, prin scrisoare medicală expediată direct, despre diagnosticul şi tratamentele recomandate şi să transmită rezultatul investigaţiilor paraclinice;
  n) să întocmească liste de aşteptare pentru serviciile medicale programabile;
  o) să acorde servicii medicale tuturor asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă asiguratul;
  p) să acorde cu prioritate consultaţii medicale personalului angajat în unităţile sanitare publice.
  D1. Ambulatoriul de specialitate de stomatologie pediatrică


  Articolul 53

  În cadrul ambulatoriului de specialitate de stomatologie pediatrică se desfăşoară activitatea de învăţământ universitar şi postuniversitar. Se efectuează servicii de ortodonţie şi ortopedie dento-facială.
  D2. Ambulatoriul de specialitate de stomatologie - adulţi


  Articolul 54

  În cadrul ambulatoriului de specialitate de stomatologie - adulţi se desfăşoară activitatea de învăţământ universitar şi postuniversitar în specialităţile: endodonţie, parodontologie şi protetică dentară. Servicii medicale oferite de ambulatoriul de specialitate de stomatologie - adulţi sunt:
  - chirurgie (extracţii, incizii, abcese, supuraţii);
  - igienă orală (detartraj, periaj);
  - protetică: cimentări şi ablaţii punţi, reparaţii şi retuşuri proteze;
  - urgenţe de medicină dentară;
  - terapie carii (plombe, tratament de canal, devitalizare).
  E. Structura aparatului funcţional


  Articolul 55

  Structura activităţii administrative cuprinde servicii, birouri şi compartimente, cu atribuţii şi responsabilităţi specifice domeniului de activitate.
  I. Serviciul financiar-contabilitate
  Serviciul financiar-contabilitate asigură:
  1. organizarea contabilităţii conform prevederilor legale şi asigurarea efectuării corecte şi la timp a înregistrărilor;
  2. organizarea analizei periodice a utilizării bunurilor materiale şi luarea măsurilor necesare, împreună cu celelalte birouri şi servicii din unitate, în ceea ce priveşte stocurile disponibile, supranormative, fără mişcare sau cu mişcare lentă ori pentru prevenirea oricăror altor imobilizări de fonduri;
  3. întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a dărilor de seamă contabile;
  4. exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale;
  5. participarea la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;
  6. organizarea evidenţei tehnico-operative şi gestionare; asigurarea ţinerii lor corecte şi la zi;
  7. organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale şi regularizarea diferenţelor constatate;
  8. întocmirea proiectelor privind bugetul de venituri şi cheltuieli;
  9. efectuarea corectă şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar;
  10. verificarea încadrării în creditele necesare, a comenzilor şi contractelor emise, înlimita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobate;
  11. verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conţinutului şi legalităţii operaţiunii;
  12. întocmirea propunerilor de plan casă pentru plăţi în numerar;
  13. luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrităţii patrimoniului şi pentru recuperarea pagubelor produse;
  14. întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
  15. informatizarea evidentelor contabile;
  16. îndeplinirea condiţiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanţiilor şi reţinerea ratelor;
  17. măsurile de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special;
  18. exercitarea controlului operativ curent, în conformitate cu dispoziţiile în vigoare;
  19. organizarea acţiunilor de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru personalul propriu;
  20. întocmirea studiilor privind îmbunătăţirea activităţii economice din unitate şi propunerea măsurilor corespunzătoare;
  21. întocmirea studiilor privind costurile comparative pe diverşi indicatori: zi de spitalizare, pat, pat efectiv ocupat, bolnav etc., comparativ pe secţiile din unitate, analizarea cauzelor care determină diferenţe şi propunerea eliminării celor subiective;
  22. analizarea şi pregătirea din punct de vedere financiar a evaluării eficienţei utilizării mijloacelor materiale şi financiare puse la dispoziţia unităţii; luarea măsurilor necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase şi inoportune.
  II. Serviciul R.U.N.O.S.
  Serviciul R.U.N.O.S. are ca obiective:
  1. aplicarea legislaţiei în domeniul managementului resurselor umane privind angajarea, evaluarea, perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul unităţii;
  2. asigură întocmirea documentaţiilor privind modificarea/ actualizarea organigramei spitalului, a numărului de posturi, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţii;
  3. efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii;
  4. urmăreşte întocmirea şi actualizarea de către conducătorii de compartimente a fişelor de post şi asigură gestionarea lor conform prevederilor legale;
  5. gestionează procesul de realizare a evaluării şi întocmirea rapoartelor/fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
  6. stabileşte şi actualizează, conform reglementărilor legale, salariile de încadrare şi celelalte drepturi salariale pentru personalul din cadrul unităţii;
  7. asigură introducerea în baza de date a informaţiilor referitoare la personal şi actualizează baza cu datele noilor angajaţi;
  8. întocmeşte documentaţia privind pensionarea pentru limită de vârstă sau invaliditate pentru personalul din unitate;
  9. întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţă a salariaţilor;
  10. asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte lucrările privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi pe baza proceselor-verbale ale comisiilor, în conformitate cu prevederile legale;
  11. calculează vechimea în specialitate şi vechimea în muncă la încadrare;
  12. execută lucrările de normare a personalului, aplicând criteriile de normare din normativele în vigoare;
  13. fundamentează fondul de salarii necesar personalului din unitate în vederea întocmirii proiectului de buget de venituri şi cheltuieli;
  14. întocmeşte lunar lucrările de salarizare;
  15. întocmeşte şi transmite situaţiile periodice solicitate de Ministerul Sănătăţii, Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Iaşi, Direcţia judeţeană de finanţe, Direcţia judeţeană de statistică, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Iaşi;
  16. asigură operarea programărilor şi efectuării concediilor de odihnă ale angajaţilor;
  17. întocmeşte formalităţile în vederea acordării de concedii cu/fără plată şi tine evidenţa acestora;
  18. eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat care atestă vechimea în muncă sau drepturile salariale;
  19. întocmeşte documentaţia privind sancţionarea personalului unităţii;
  20. întocmeşte orice alte lucrări prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  21. asigură confidenţialitatea datelor salariaţilor în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  III. Compartimentul aprovizionare, transport
  Compartimentul aprovizionare, transport are ca obiective:
  1. asigură aprovizionarea ritmică şi la timp cu toate bunurile, medicamentele şi materialele necesare bunului mers al activităţilor medicale, administrative şi tehnice;
  2. coordonează activitatea magaziilor, asigurând condiţii optime de păstrare şi depozitare a bunurilor în condiţii igienico-sanitare conform normelor în vigoare;
  3. efectuează recepţia calitativ şi cantitativ a materialelor, alimentelor primite de la furnizori în baza avizului de însoţire a mărfii, întocmeşte notele de intrare-recepţie, ţine evidenţa stocurilor, efectuează inventarul periodic privind produsele existente în gestiune;
  4. urmăreşte distribuirea judicioasă a materialelor în secţiile şi serviciile spitalului;
  5. urmăreşte asigurarea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport;
  6. verifică şi controlează depunerea documentaţiilor în vederea reviziilor tehnice, efectuarea controlului curent periodic al autovehiculelor din unitate, verifică şi certifică datele din foile de parcurs ale conducătorilor auto.
  IV. Compartimentul administrativ
  Compartimentul administrativ are ca obiective:
  1. organizează şi asigură ordinea şi curăţenia în incinta spitalului;
  2. asigură măsurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativ-gospodăresc în condiţii de eficienţă maximă;
  3. ia măsurile necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de confort şi de alimentaţie a bolnavilor;
  4. asigură funcţionarea în bune condiţii a blocului alimentar, a garderobei bolnavilor;
  5. asigură aplicarea şi respectarea normelor de pază contra incendiilor;
  6. verifică şi controlează efectuarea pazei în spital;
  7. organizează şi asigură primirea, circuitul, păstrarea şi evidenţa corespondenţei;
  8. asigură păstrarea arhivei unităţii conform normelor legale;
  9. întocmeşte listele de mijloace fixe ce se casează sau se conservă: asigură evidenţa acestora şi urmăreşte modul de finalizare a acestor operaţii.
  V. Serviciul achiziţii publice, contractare
  Serviciul achiziţii publice, contractare are ca obiective:
  1. răspunde de primirea referatelor de necesitate de la compartimentele de specialitate în vederea elaborării programului anual al achiziţiilor publice;
  2. elaborează şi execută programul anual al achiziţiilor publice cu respectarea baremului în vigoare;
  3. se preocupă de avizarea şi aprobarea programului anual al achiziţiilor publice la nivelul conducerii spitalului;
  4. primeşte ofertele de la furnizori prin registratură;
  5. elaborează şi distribuie documentaţia de atribuire/de concurs (caiet de sarcini);
  6. supune spre aprobare documentaţia de atribuire/de concurs;
  7. îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate (prin sistemul electronic, Monitorul Oficial al României, publicaţii);
  8. organizează, iniţiază, derulează şi finalizează proceduri de achiziţie;
  9. elaborează procesul-verbal de deschidere a şedinţei de verificare a ofertelor prezentate;
  10. elaborează centralizatorul de preţuri;
  11. asigură deschiderea raportului procedurii;
  12. elaborează adrese de informare (descalificaţi, calificaţi, câştigători, necâştigători) pentru fiecare produs achiziţionat şi fiecare operator economic angajat în procedura de achiziţie publică;
  13. evaluează ofertele şi atribuie contracte de achiziţie publică alături de comisiile de evaluare;
  14. finalizează raportul procedurii;
  15. redactează şi semnează contractele şi se preocupă de avizarea şi semnarea acestora la nivelul conducerii spitalului;
  16. introducerea, în sistemul informatic integrat al spitalului, a datelor privind acordurile-cadru, contractele subsecvente, contractele de achiziţii, actele adiţionale aferente acestora şi notele justificative;
  17. urmăreşte derularea realizării contractelor;
  18. întreprinde demersurile necesare (formulare punct de vedere, copii ale documentelor etc.) soluţionării contestaţiilor formulate împotriva procedurilor spitalului şi depuse la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
  19. urmăreşte modul de constituire a garanţiei de participare şi a garanţiei de bună execuţie;
  20. întocmeşte graficul de livrări pentru bunurile, serviciile şi lucrările achiziţionate (anexele la contracte);
  21. constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
  22. răspunde de legalitatea procedurilor de achiziţie efectuate;
  23. coordonează şi elaborează, în baza necesităţilor transmise de către celelalte compartimente din cadrulspitalului, documentele (studii de piaţă, note justificative, contracte de achiziţie) necesare achiziţionării directe de produse, servicii sau lucrări care nu depăşesc plafonul-limită prevăzut de legislaţie pentru achiziţiile directe;
  24. derulează şi finalizează achiziţiile directe;
  25. asigură relaţiile de corespondenţă şi dialog cu instituţiile de control în domeniul achiziţiilor publice;
  26. verifică sesizările referitoare la nerespectarea prevederilor legale privind atribuirea contractului de achiziţie;
  27. întocmeşte situaţii şi rapoarte specifice activităţii Serviciului achiziţii publice, contractare;
  28. întocmeşte, actualizează şi propune spre aprobarea conducerii spitalului proceduri de lucru şi/sau operaţionale specifice.
  VI. Compartimentul juridic
  Compartimentul juridic are ca obiective:
  1. avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic, la cererea conducerii, pe cele care pot angaja răspunderea patrimonială a spitalului, precum şi orice alte acte care produc efecte juridice;
  2. reprezintă şi apără drepturile şi interesele legitime ale spitalului în raporturile lui cu instituţii de orice natură şi cu orice persoană, fie ea juridică sau fizică, română ori străină, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea spitalului;
  3. urmăreşte apariţia actelor normative şi semnalează organelor de conducere şi serviciilor interesate atribuţiile/noţiunile de interes specific pentru acestea;
  4. asigură consultanţa juridică pentru membrii Comitetului director sau pentru şefii secţiilor/laboratoarelor/serviciilor/ compartimentelor, precum şi pentru personalul salariat al spitalului, atât timp cât aceasta nu contravine intereselor; în acest sens, acordă consultaţii şi redactează cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;
  5. redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea spitalului;
  6. redactează proiectele de contracte;
  7. redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, consimţământul, conţinutul şi data actelor încheiate care privesc spitalul, la cererea managerului;
  8. verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;
  9. participă alături de alţi membri în comisii de cercetări disciplinare şi alte comisii din cadrul spitalului;
  10. redactează documente/acte/contracte juridice, la solicitarea membrilor Comitetului director sau a şefilor de secţie/laborator/serviciu/compartiment;
  11. nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta;
  12. este obligat să respecte dispoziţiile legale privitoare la interesele contrare în aceeaşi cauză sau în cauze conexe ori la conflictul de interese pe care spitalul le poate avea;
  13. este obligat să respecte secretul şi confidenţialitatea activităţii sale, în condiţiile legii;
  14. îndeplineşte orice alte lucrări cu caracter juridic;
  15. consilierul juridic va avizaşi va semna acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ, precum şi semnătura sa fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentului respectiv.
  VII. Compartimentul tehnic
  Compartimentul tehnic are ca obiective:
  1. asigură activitatea de întreţinere şi reparaţii ale instalaţiilor sanitare, electrice, clădirilor;
  2. efectuează lucrări de reparaţii, în regie proprie;
  3. urmăreşte efectuarea de reparaţii capitale şi de investiţii, recepţionează şi verifică cantitativ şi calitativ lucrările executate de muncitori terţi;
  4. asigură buna întreţinere a clădirilor, instalaţiilor şi utilajelor;
  5. stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor, instalaţiilor sau utilajelor şi propune măsuri corespunzătoare;
  6. stabileşte necesarul de materiale de întreţinere;
  7. analizează dotarea unităţii, starea clădirii şi elaborează proiectul planului de investiţii sau de reparaţii capitale;
  8. urmăreşte asigurarea documentaţiei tehnice pentru investiţii şi reparaţii capitale;
  9. asigură repartizarea muncitorilor pe locuri de muncă, în raport cu necesităţile de activitate;
  10. exploatează şi întreţine centralele şi punctele termice în conformitate cu prescripţiile tehnice ale Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - pentru exploatarea cazanelor de abur, asigură condiţiile necesare desfăşurării unei activităţi corespunzătoare în instalaţiile şi utilajele supuse autorizării Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat;
  11. exploatează şi întreţine instalaţiile de oxigen, vid şi aer comprimat, urmăreşte buna funcţionare a lifturilor şi a aparaturii din blocul alimentar;
  12. asigură funcţionarea instalaţiilor frigorifice şi de climatizare din dotare;
  13. asigură funcţionarea iluminatului de siguranţă cu grup electrogen;
  14. certifică consumurile de apă, gaz, electricitate aferente spitalului şi altor consumatori din cadrul spitalului;
  15. asigură asistenţă tehnică la recepţionarea aparaturii medicale;
  16. urmăreşte repararea şi verificarea aparatelor de măsură şi control conform instrucţiunilor metrologice;
  17. întocmeşte, după necesităţi, contracte de reparaţii, service şi asistenţă tehnică cu unităţile specializate;
  18. verifică respectarea condiţiilor de siguranţă în exploatarea reţelelor de energie, gaze şi utilităţi energetice; intervine imediat în caz de nerespectare a regulamentelor, normativelor şi prescripţiilor tehnice de exploatare - reparaţii;
  19. controlează modul de realizare a măsurilor de reducere şi raţionalizare a consumului de resurse energetice şi utilităţi; răspunde de stabilirea măsurilor de corecţie în cazul constatării unor nereguli în acest sens;
  20. întocmeşte documentaţii tehnice şi economice pentru fundamentarea unor lucrări de reparaţii, modernizări sau retehnologizări ale instalaţiilor energetice în vederea reducerii consumurilor energetice;
  21. întocmeşte documentaţia necesară pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor privind consumul de energie şi instalarea de utilaje energetice care necesită aprobări;
  22. asigură controlul permanent al modului cum sunt exploatate şi întreţinute reţelele de distribuţie şi instalaţiile de utilizare a gazelor naturale;
  23. asigură anchetarea avariilor în instalaţiile energetice şi de fluide medicale.
  VIII. Compartimentul securitatea muncii PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă
  Compartimentul securitatea muncii PSI, protecţie civilă şi situaţii de urgenţă are ca obiective:
  1. asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă, precum şi reevaluarea riscurilor ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă şi propune măsurile de prevenire corespunzătoare, ce vor alcătui programul anual de protecţie a muncii;
  2. asigură auditarea securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul unităţii ori de câte ori sunt modificate condiţiile de muncă şi stabileşte nivelul de securitate; auditarea presupune analiza activităţii şi stabilirea gradului de conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
  3. controlează pe baza programului de activitate toate locurile de muncă, în scopul prevenirii accidentelor de muncă;
  4. verifică periodic sau ori de câte ori este nevoie dacă noxele se încadrează în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă, pe baza măsurătorilor efectuate de către organismele abilitate sau laboratoare, şi propune măsuri tehnice şi organizatorice de reducere a acestora;
  5. asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de sănătate şi securitate în muncă prin cele 3 forme de instructaje;
  6. propune măsuri pentru formarea personalului cu responsabilităţi în domeniul protecţiei muncii;
  7. organizează instructajul de protecţia muncii;
  8. elaborează lista privind dotarea personalului cu echipamente individuale de protecţie şi de lucru;
  9. participă la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora;
  10. colaborează cu cabinetul de medicina muncii pentru cunoaşterea la zi a situaţiei îmbolnăvirilor profesionale, efectuarea de controale la locurile de muncă;
  11. efectuează instructajul de protecţia muncii pentru personalul nou-angajat în unitate, înaintea încheierii contractului individual de muncă.
  IX. Compartimentul audit
  Compartimentul audit are următoarele obiective:
  1. elaborează planul anual şi planul strategic de audit intern;
  2. efectuează activităţi de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management şi control sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
  3. asigură consilierea managerului spitalului;
  4. întocmeşte rapoarte către conducerea spitalului cu recomandările şi concluziile rezultate din activitatea de audit;
  5. elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern.
  X. Compartimentul informatică
  Compartimentul informatică are următoarele obiective:
  1. coordonează activitatea de prelucrare automată a datelor la toate nivelurile de agregare;
  2. coordonează activitatea de implementare şi întreţinere a aplicaţiilor informatice;
  3. coordonează activitatea de exploatare şi întreţinere a echipamentelor de calcul din dotarea spitalului;
  4. participă la întocmirea necesarului echipamentelor de calcul şi materiale consumabile pentru buna desfăşurare a activităţii de informatică;
  5. participă la recepţionarea echipamentelor de calcul noi intrate în spital, identifică şi propune spre casare echipamentele de calcul uzate;
  6. asigură relaţiile cu prestatorii care execută lucrări şi service specifice activităţii de informatică;
  7. răspunde de actualizarea site-ului spitalului.
  XI. Compartimentul relaţii cu publicul
  Compartimentul relaţii cu publicul asigură desfăşurarea în condiţii de maximă eficienţă şi operativitate a activităţii de relaţii publice, prin stabilirea unei relaţii directe cu cetăţenii şi salariaţii, oferind informaţii de ordin general asupra activităţii medicale desfăşurate în cadrul unităţii.
  Compartimentul relaţii cu publicul are următoarele obiective:
  1. asigură desfăşurarea optimă a activităţilor de relaţii publice;
  2. asigură informarea permanentă referitoare la principalele activităţi ale spitalului;
  3. desfăşoară activitatea de analiză a cererilor cetăţenilor şi salariaţilor spitalului, furnizând informaţiile necesare pentru soluţionarea problemelor prezentate sau solicitate, şi, sprijină totodată soluţionarea legală şi la termen a cererilor şi petiţiilor primite, precum şi comunicarea modului de soluţionare a cererilor respective;
  4. realizează legătura dintre cetăţean şi spital pentru clarificarea tuturor problemelor, în vederea rezolvării cererii solicitanţilor;
  5. realizează legătura dintre spital şi sindicate în vederea analizei soluţionării, conform legislaţiei în vigoare, a revendicărilor sindicale;
  6. colaborează cu Compartimentul informatică al spitalului pentru actualizarea site-ului spitalului cu informaţii periodice, conform reglementărilor legale;
  7. întocmeşte şi comunică răspunsurile la solicitările pacienţilor, în ceea ce priveşte informaţiile privind starea de sănătate a acestora, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
  8. întocmeşte şi comunică răspunsurile organelor de cercetare penală (poliţie, parchet), instanţelor de judecată, privind starea de sănătate a pacienţilor, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
  9. întocmeşte şi comunică informaţiile de interes public persoanelor fizice/persoanelor juridice;
  10. înregistrează şi arhivează adresele primite din partea persoanelor ce solicită accesul la baza de date a spitalului, cu respectarea legislaţiei în vigoare privind confidenţialitatea acestora;
  11. comunică răspunsurile sau copia foilor de observaţie clinice pentru Institutul de Medicină Legală în vederea elaborării certificatelor medico-legale, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
  XII. Compartimentul culte
  Compartimentul culte are, în principal, următoarele obiective:
  1. săvârşeşte serviciile religioase, conform programului aprobat de eparhia respectivă, cu acordul conducerii spitalului;
  2. întreţine convorbiri duhovniceşti cu bolnavii, cu membrii familiei sau aparţinătorii lor.


  Capitolul V Consiliile şi comisiile ce funcţionează în cadrul spitalului


  Articolul 56

  În conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cadrul spitalului au fost organizate următoarele consilii şi comisii, astfel:
  1. Consiliul medical


  Articolul 57

  (1) Directorul medical este preşedintele Consiliului medical. Consiliul medical funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare, este alcătuit din şefii de secţii, de laboratoare, farmacistul-şef şi directorul de îngrijiri.
  (2) Principalele atribuţii ale Consiliului medical, conform legislaţiei în vigoare, sunt următoarele:
  a) îmbunătăţeşte standardele clinice şi modelele de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate, în vederea creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor;
  b) monitorizează şi evaluează activitatea medicală desfăşurată în spital în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;
  c) înaintează Comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului;
  d) propune Comitetului director măsuri pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi conform ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;
  e) alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.
  2. Consiliul etic


  Articolul 58

  Consiliul etic are, în principal, următoarele atribuţii:
  1. analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relaţia pacient-medic/asistentă, a normelor de comportament, a disciplinei în spital;
  2. verifică dacă, prin conduita lui, personalul medico-sanitar şi auxiliar încalcă drepturile pacienţilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
  3. sesizează organele abilitate ale statului în situaţiile în care constată încălcări ale codului de deontologie medicală, ale drepturilor pacienţilor, precum şi ale normelor de conduită profesională aprobate potrivit legii;
  4. analizează sesizările ce privesc plăţi informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau condiţionarea exercitării actului medical de obţinerea unor foloase; propune, în funcţie de caz, măsuri de intrare în legalitate;
  5. veghează pentru respectarea, în cazurile terminale, a demnităţii umane şi propune măsuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale.
  3. Nucleul de calitate


  Articolul 59

  În principal, activitatea nucleului de calitate constă în:
  1. monitorizarea internă a calităţii serviciilor medicale;
  2. întocmirea punctajului şi reactualizarea periodică a acestuia;
  3. monitorizarea calităţii îngrijirilor medicale în raport cu indicatorii activităţii clinice şi financiare;
  4. prezentarea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale pe secţii/laboratoare/servicii şi global pe spital;
  5. cooperarea cu reprezentanţii desemnaţi pentru monitorizarea externă a calităţii;
  6. organizarea anchetelor de evaluare a satisfacţiei asiguraţilor şi personalului;
  7. pregătirea personalului angajat în vederea cunoaşterii parametrilor de lucru specifici fiecărui sector de activitate şi verificarea modului de implementare a sistemului de management al calităţii.
  4. Comitetul de sănătate şi securitate în muncă


  Articolul 60

  Comitetul de securitate şi sănătate în muncă are următoarele atribuţii:
  1. aprobă programul anual de protecţia muncii;
  2. urmăreşte modul în care se aplică reglementările legislative privind protecţia muncii;
  3. analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională existenţi la locurile de muncă;
  4. promovează iniţiativele proprii sau ale celorlalţi angajaţi vizând prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
  5. efectuează cercetări în cazul producerii unor accidente de muncă sau al apariţiei de îmbolnăviri profesionale;
  6. efectuează inspecţii la locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
  7. sesizează inspectoratele teritoriale de stat pentru protecţia muncii pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, atunci când constată încălcarea normelor legale de protecţia muncii sau când între managerul spitalului şi ceilalţi membrii ai comitetului există divergenţe privind modul în care se asigură securitatea şi sănătatea lucrărilor;
  8. realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale activităţii cu implicaţii în domeniul protecţiei muncii.
  5. Comisia medicamentelor şi materialelor sanitare


  Articolul 61

  Comisia medicamentelor şi materialelor sanitare are, în principal, următoarele atribuţii:
  1. verifică şi avizează prescrierea medicamentelor la nivelul spitalului;
  2. avizează prescrierea de medicamente pentru cazuri medicale speciale;
  3. detectarea precoce a reacţiilor adverse şi a interacţiunii produselor medicamentoase;
  4. monitorizarea frecvenţei reacţiilor adverse cunoscute;
  5. identificarea factorilor de risc şi a mecanismelor fundamentale ale reacţiilor adverse;
  6. estimarea aspectelor cantitative privind factorii de risc;
  7. analiza şi difuzarea informaţiilor necesare prescrierii corecte şi reglementării circulaţiei produselor medicamentoase;
  8. urmăreşte utilizarea raţională şi în siguranţă a produselor medicamentoase;
  9. evaluarea şi comunicarea raportului risc/beneficiu pentru produsele medicamentoase;
  10. estimarea necesităţilor cantitative şi calitative ale materialelor folosite în desfăşurarea activităţii din spital;
  11. urmăreşte utilizarea raţională a materialelor sanitare.
  6. Comisia de cercetare disciplinară


  Articolul 62

  Comisia de cercetare disciplinară are, în principal, următoarele atribuţii:
  1. analiza abaterilor disciplinare săvârşite de către salariaţii unităţii;
  2. analiza încălcării normelor legale în vigoare, a prevederilor codului muncii, a regulamentului intern, a contractului individual de muncă, a ordinelor şi dispoziţiilor legale ale conducătorilor ierarhici;
  3. stabilirea împrejurărilor în care fapta a fost săvârşită;
  4. analiza gradului de vinovăţie a salariatului, precum şi consecinţele abaterii disciplinare;
  5. verificarea eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de salariat;
  6. efectuarea cercetării disciplinare prealabile;
  7. propune sancţiunea ce urmează a fi aprobată de către manager.
  7. Comisia de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor şi pentru promovare


  Articolul 63

  Comisia de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor şi pentru promovare are următoarele atribuţii principale:
  1. selectează dosarele de concurs/examen ale candidaţilor;
  2. stabileşte subiectele pentru proba scrisă;
  3. stabileşte planul interviului şi realizează interviul;
  4. stabileşte planul probei practice şi asigură condiţiile necesare realizării ei;
  5. notează pentru fiecare candidat fiecare probă a concursului/examenului;
  6. transmite secretariatului comisiei rezultatele concursului/examenului pentru a fi comunicate candidaţilor.
  8. Comisia de soluţionare a contestaţiilor


  Articolul 64

  Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii:
  1. soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la notarea fiecărei probe a concursului/examenului;
  2. transmite secretariatului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.
  9. Comisia de etică


  Articolul 65

  Comisia de etică din cadrul spitalului are următoarele atribuţii:
  - îşi dă acordul cu privire la începerea oricărui studiu clinic care se desfăşoară în cadrul spitalului;
  - aprobă sau respinge începerea oricărui studiu clinic pentru care a fost solicitată;
  - efectuează analize privind modul de îndeplinire a prevederilor reglementărilor specifice pentru avizele acordate;
  - monitorizează desfăşurarea trialurilor clinice şi înregistrează evenimentele survenite în desfăşurarea acestora;
  - menţine evidenţa avizelor acordate privind studiile clinice care se desfăşoară în cadrul spitalului;
  - raportează anual organelor în drept situaţia acordării şi retragerii avizelor proiectelor de cercetare medicală şi biomedicală.
  10. Comisia de analiză a deceselor intraspitaliceşti


  Articolul 66

  Atribuţiile Comisiei de analiză a deceselor intraspitaliceşti sunt următoarele:
  - analizează datele medicale obţinute din foaia de observaţie, investigaţiile paraclinice, diagnosticul anatomopatologic necroptic (macroscopic şi histopatologic);
  - evidenţiază gradul de concordanţă diagnostică între diagnosticul de internare, diagnosticul de externare şi final (anatomopatologic), având ca scop creşterea gradului de concordanţă diagnostică;
  - realizează o statistică a deceselor din spital pe secţii şi a numărului de necropsii în raport cu numărul de internări din spital, evidenţiind totodată patologia cea mai frecventă a deceselor;
  - dezbaterea cazurilor, aducerea în atenţie a celor mai noi şi mai corespunzătoare tratamente medicale care se aplică pacienţilor din spital reprezentând o modalitate de creştere a nivelului ştiinţific al echipei medicale;
  - aducerea la cunoştinţa membrilor comisiei a reglementărilor legislative nou-apărute în vederea optimizării activităţii medicale.
  11. Comisia de dialog social


  Articolul 67

  La nivelul spitalului funcţionează Comisia de dialog social în scopul creşterii transparenţei în adoptarea deciziilor privind reorganizarea şi restructurarea sistemului de sănătate, precum şi pentru implicarea directă a reprezentanţilor sindicatelor din domeniul sanitar în acest proces.
  12. Comisia de analiză pentru revalidarea cazurilor invalidate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar


  Articolul 68

  Comisia este constituită în baza prevederilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi este compusă din reprezentanţi ai spitalului şi ai Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Iaşi.
  13. Comisia de transfuzie şi hemovigilenţă


  Articolul 69

  La nivelul unităţii, potrivit prevederilor legale în vigoare, funcţionează Comisia de transfuzie şi hemovigilenţă, având următoarele atribuţii:
  a) verifică dacă dosarul medical/foaia de observaţie al/a bolnavului cuprinde documentele menţionate, potrivit legii;
  b) este sesizată în legătură cu orice problemă privitoare la circuitul de transmitere a informaţiilor pentru ameliorarea eficacităţii hemovigilenţei;
  c) verifică condiţiile de preluare, de stocare şi distribuţie a depozitelor de sânge din unitatea de transfuzie sanguină a spitalului;
  d) întocmeşte rapoarte bianuale de evaluare a hemovigilenţei, pe care le transmite coordonatorului judeţean de hemovigilenţă;
  e) transmite coordonatorului judeţean de hemovigilenţă rapoartele, conform legii;
  f) participă la efectuarea anchetelor epidemiologice şi a studiilor privind factorii implicaţi în producerea reacţiilor sau a incidentelor adverse severe (donator, unitate de sânge ori produs sanguin primitor);
  g) transmite coordonatorului judeţean de hemovigilenţă, direcţiei de sănătate publică şi inspecţiei sanitare de stat rapoarte, conform legii.


  Capitolul VI Finanţarea spitalului


  Articolul 70

  (1) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon" Iaşi este instituţie sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale, finanţat integral din venituri proprii, şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare, care presupune:
  a) organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, aprobat de conducerea unităţii, de către consiliul de administraţie şi cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;
  b) elaborarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, pe baza evaluării veniturilor proprii din anul bugetar şi a repartizării cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale secţiilor/laboratoarelor/serviciilor/compartimentelor din structura spitalului.
  (2) Finanţarea se asigură din venituri realizate în raport cu serviciile medicale furnizate pe baza contractului încheiat cu casele de asigurări de sănătate, venituri de la bugetul de stat - programe de sănătate, subvenţii provenite din accize, donaţii, sponsorizări, concesiuni şi închirieri, prestări de servicii şi alte surse.
  (3) Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului cu casa de asigurări sociale de sănătate reprezintă sursa principală a veniturilor în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli şi se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări sociale de sănătate, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.
  (4) De la bugetul de stat se asigură:
  a) desfăşurarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate;
  b) dotarea cu echipamente medicale, în condiţiile legii;
  c) expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră;
  d) modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparaţii capitale;
  e) activităţi didactice şi de cercetare;
  f) alte cheltuieli curente şi de capital.
  (5) Spitalul poate realiza venituri suplimentare din:
  a) donaţii şi sponsorizări;
  b) legate;
  c) asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică;
  d) închirierea unor spaţii medicale, dotări cu echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii;
  e) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări private sau cu operatorii economici;
  f) editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical;
  g) servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi;
  h) contracte de cercetare;
  i) alte surse, conform legii.


  Capitolul VII Dispoziţii finale


  Articolul 71

  (1) Toate categoriile de personal ale spitalului au obligaţia respectării prezentului regulament de organizare şi funcţionare.
  (2) Toate secţiile/laboratoarele/serviciile/compartimentele au obligaţia elaborării şi respectării procedurilor operaţionale specifice activităţilor desfăşurate în cadrul spitalului.
  (3) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al spitalului va fi adus la cunoştinţa tuturor salariaţilor pe bază de semnătură, după aprobarea acestuia prin ordin al ministrului sănătăţii.
  (4) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare al spitalului se completează cu prevederile legale în vigoare.


  Articolul 72

  Modificarea regulamentului de organizare şi funcţionare se face cu avizul consiliului de administraţie şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.
  ________