LEGE nr. 270 din 7 iulie 2009privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 13 iulie 2009
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25 din 18 martie 2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 23 martie 2009, cu următoarele completări:1. La articolul I, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 18^1, cu următorul cuprins:18^1. La articolul 72, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 72
  (1) La evaluarea calității instituției de credit din statul terț se au în vedere criteriile prevăzute la art. 26 alin. (1), care se aplică în mod corespunzător, precum și cel puțin următoarele:
  2. La articolul I, după punctul 34 se introduce un nou punct, punctul 34^1, cu următorul cuprins:34^1. La articolul 230, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Acționarii față de care s-a dispus măsura prevăzută la alin. (1) nu mai pot achiziționa noi acțiuni ale instituției de credit, persoană juridică română.3. La articolul I, după punctul 34^1 se introduce un nou punct, punctul 34^2, cu următorul cuprins:34^2. La articolul 230, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Acționarii al căror exercițiu al drepturilor de vot nu este suspendat pot ține adunare generală și pot să ia orice hotărâre de competența acesteia, cu majoritatea prevăzută de lege sau, după caz, de actul constitutiv, majoritatea respectivă fiind raportată în acest caz la totalul capitalului social deținut de acționarii în cauză.4. La articolul I, după punctul 34^2 se introduce un nou punct, punctul 34^3, cu următorul cuprins:34^3. După articolul 230 se introduce un nou articol, articolul 230^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 230^1
  (1) În scopul remedierii unei situații de deteriorare semnificativă a indicatorilor prudențiali și de performanță financiară ai unei instituții de credit, persoană juridică română, sau al prevenirii apariției unei deteriorări semnificative previzibile a acestora, de natură să pericliteze în perspectivă apropiată capacitatea instituției de credit de a respecta cerințele prudențiale, Banca Națională a României este abilitată să adopte următoarele măsuri:
  a) să solicite persoanelor care dețin participații calificate să susțină financiar instituția de credit prin majorarea capitalului social;
  b) să solicite persoanelor care dețin participații calificate să susțină financiar instituția de credit, prin acordarea de împrumuturi eligibile pentru a fi incluse în calculul fondurilor proprii conform reglementărilor în materie emise de Banca Națională a României și/sau convertirea în acțiuni a unor astfel de împrumuturi;
  c) să interzică repartizarea totală sau parțială a profitului pe alte destinații decât cele prevăzute de lege ca fiind obligatorii, până când Banca Națională a României constată remedierea situației financiare a instituției de credit.
  (2) Dacă persoanele care dețin participații calificate nu se conformează, în termenele indicate de Banca Națională a României, măsurilor dispuse potrivit alin. (1) lit. a) sau b), devin incidente prevederile art. 230 alin. (1) și (3). În acest caz, Banca Națională a României revocă măsura suspendării exercitării drepturilor de vot numai dacă circumstanțele care au generat adoptarea măsurii au încetat să mai existe.»
  5. La articolul I, după punctul 34^3 se introduce un nou punct, punctul 34^4, cu următorul cuprins:34^4. Articolul 231 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 231
  (1) Exercițiul drepturilor de vot ale persoanelor care nu s-au conformat obligației de notificare, potrivit art. 25 alin. (1), ori care au achiziționat o participație calificată fără a ține seama de opoziția formulată de Banca Națională a României, potrivit art. 26 alin. (2), este suspendat de drept.(2) Pentru ținerea unei adunări generale a acționarilor sunt aplicabile prevederile art. 230 alin. (3).
  6. La articolul I, după punctul 34^4 se introduce un nou punct, punctul 34^5, cu următorul cuprins:34^5. Articolul 232 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 232
  (1) Persoanele care au achiziționat o participație calificată fără a ține seama de opoziția formulată de Banca Națională a României trebuie să-și vândă, în termen de 3 luni de la data comunicării opoziției, acțiunile aferente participației calificate astfel achiziționate. Dacă după expirarea termenului acțiunile nu au fost vândute, Banca Națională a României dispune instituției de credit, persoană juridică română, anularea acțiunilor respective, emiterea unor noi acțiuni purtând același număr și vânzarea acestora, urmând ca prețul încasat din vânzare să fie consemnat la dispoziția deținătorului inițial, după reținerea cheltuielilor ocazionate de vânzare.(2) Consiliul de administrație, respectiv directoratul instituției de credit, răspunde de îndeplinirea măsurilor necesare pentru anularea acțiunilor, potrivit alin. (1), și vânzarea acțiunilor nou-emise.(3) Dacă din lipsă de cumpărători vânzarea nu are loc sau se realizează numai o vânzare parțială a acțiunilor nou-emise, instituția de credit procedează la reducerea capitalului social cu diferența dintre capitalul social înregistrat și cel deținut de acționarii cu drept de vot.(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător și în cazul persoanelor care nu s-au conformat obligației de notificare a achiziției unei participații calificate conform prevederilor art. 25 alin. (1) și care, în termenul prevăzut de Banca Națională a României, nu furnizează acesteia informațiile și documentația necesare evaluării prevăzute la art. 26 alin. (1). În acest caz, Banca Națională a României se poate opune achiziției conform prevederilor art. 26 alin. (2).


  Articolul II

  Instituțiile de credit care au încheiat contracte de muncă cu persoanele desemnate să exercite mandatul de director/membru al directoratului au la dispoziție 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi pentru îndeplinirea formalităților necesare încetării acestor contracte. În caz contrar, prin derogare de la prevederile art. 56 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, aceste contracte de muncă încetează de drept la încheierea termenului de 6 luni.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALEXANDRU PEREȘ

  București, 7 iulie 2009.
  Nr. 270.
  -----