PROCEDURĂ din 21 februarie 2024privind aprobarea investițiilor operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție concesionari, ce constau în instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie amplasate în stațiile electrice de transformare proprii
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 1 martie 2024 Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 3 din 21 februarie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 1 martie 2024.


  Capitolul I Scop și domeniu de aplicare

  Articolul 1
  (1) Prezenta procedură stabilește condițiile în care Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei aprobă realizarea de către operatorul de transport și de sistem și operatorii de distribuție concesionari a investițiilor ce constau în instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile amplasate în stațiile electrice de transformare proprii.(2) Energia electrică generată de instalațiile prevăzute la alin. (1) este utilizată de operatorul de transport și de sistem/operatorii de distribuție concesionari exclusiv pentru acoperirea consumului propriu al stației electrice de transformare proprii în care sunt instalate.(3) Operatorul de transport și de sistem/Operatorii de distribuție concesionari asigură managementul energiei electrice produse de instalațiile prevăzute la alin. (1) pentru a evita evacuarea în rețeaua electrică de interes public a energiei electrice generate de aceste instalații.


  Articolul 2

  Prezenta procedură se aplică de către operatorul de transport și de sistem/operatorii de distribuție concesionari care solicită Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei aprobarea realizării unei instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile amplasate în incinta unei stații electrice de transformare proprii.


  Capitolul II Definiții și abrevieri

  Articolul 3
  (1) Termenii utilizați în prezenta procedură sunt definiți în:
  a) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare;
  b) Procedura privind fundamentarea și aprobarea planurilor de dezvoltare și de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2022, cu modificările și completările ulterioare;
  c) Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2019, cu modificările și completările ulterioare;
  d) Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) Termenii utilizați în prezenta procedură au următoarele semnificații:– consum propriu al stației electrice de transformare - consumul de energie electrică dintr-o stație de transformare necesar pentru alimentarea consumurilor administrative și/sau a serviciilor proprii ale stației.


  Articolul 4

  Abrevierile utilizate în cadrul prezentei proceduri au următoarele semnificații:
  a) ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;
  b) OD - operator de distribuție concesionar;
  c) OTS - operator de transport și de sistem.


  Capitolul III Reguli privind aprobarea investițiilor ce constau în instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate de OTS/OD și amplasate în incinta unei stații electrice de transformare proprii

  Articolul 5
  (1) ANRE poate să aprobe investiții ce constau în instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile amplasate în incinta stațiilor electrice de transformare proprii, în condițiile prezentei proceduri. (2) Aprobarea prevăzută la alin. (1) se realizează pentru fiecare instalație de producere și se materializează prin decizie a președintelui ANRE.


  Articolul 6

  Pentru aprobarea unei investiții ce constă în instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile în incinta unei stații electrice de transformare proprii de către ANRE trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții:
  a) energia electrică produsă este consumată exclusiv pentru alimentarea consumului propriu al stației electrice de transformare proprii în care este amplasată instalația;
  b) OTS/OD include măsuri tehnice pentru gestionarea energiei produse, astfel încât să nu poată fi realizată evacuarea acesteia în rețeaua publică.


  Capitolul IV Etapele și documentația privind aprobarea unei investiții ce constă în instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate de OTS/OD și amplasate în incinta unei stații electrice de transformare proprii

  Articolul 7
  (1) Solicitarea OTS/OD pentru aprobarea realizării unei investiții ce constă în instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile amplasate în incinta unei stații electrice de transformare proprii se face prin transmiterea unei cereri scrise către ANRE, însoțită de următoarele informații/documente:
  a) document ce conține descrierea investiției, a soluției tehnice propuse și a caracteristicilor tehnice, precum și a modului prin care soluția tehnică propusă confirmă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 6;
  b) documentele justificative privind necesitatea, oportunitatea și eficiența investiției, prevăzute de Procedura privind fundamentarea și aprobarea planurilor de dezvoltare și de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2022, cu modificările și completările ulterioare;
  c) pentru instalațiile finanțate parțial sau integral din fonduri proprii ale OTS/OD, analiza cost-beneficiu elaborată de OTS/OD prin care se demonstrează eficiența investiției pentru utilizatorii rețelei electrice;
  d) documentele care dovedesc asigurarea finanțării din fonduri nerambursabile, în cazul în care instalația de producere este finanțată din fonduri nerambursabile.
  (2) În situația în care instalația de producere pentru care se solicită aprobarea este prevăzută cu instalații pentru stocarea energiei produse, care reprezintă componente de rețea complet integrate:
  a) analiza cost-beneficiu prevăzută la alin. (1) lit. c) trebuie să aibă în vedere costurile totale, aferente instalației de producere și stocare;
  b) OTS/OD trebuie să obțină în prealabil exceptarea prevăzută în Regulamentul privind acordarea operatorului de transport și de sistem și operatorilor de distribuție a dreptului de a deține, dezvolta, administra sau exploata instalații de stocare a energiei electrice care sunt componente de rețea complet integrate, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 99/2023.
  (3) Din analiza cost-beneficiu prevăzută la alin. (1) lit. c) trebuie să rezulte că, în fiecare an, pe toată durata de viață a instalației, costurile anuale de capital (amortizare și rentabilitate) plus cele de operare și mentenanță aferente acestei investiții sunt mai mici decât costurile anuale evitate cu achiziția energiei electrice necesare consumului propriu al stației electrice de transformare în care este instalată.


  Articolul 8
  (1) ANRE analizează documentația transmisă de OTS/OD și verifică dacă aceasta respectă prevederile art. 7.(2) În cazul în care documentația nu este completă sau nu sunt respectate prevederile art. 6 sau 7, ANRE informează OTS/OD și solicită clarificări și/sau completarea documentației.(3) OTS/OD are obligația de a transmite toate informațiile și clarificările solicitate de ANRE conform alin. (2).(4) În situația în care OTS/OD nu răspunde sau nu transmite toate informațiile și clarificările solicitate de către ANRE în termen de 6 luni de la data solicitării prevăzute la alin. (2), ANRE notifică solicitantul cu privire la clasarea dosarului.(5) În cazul în care instalația de producere nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta procedură, ANRE respinge cererea OTS/OD și notifică acest fapt solicitantului.


  Articolul 9

  După finalizarea analizei documentației complete depuse de OTS/OD, în situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta procedură, ANRE întocmește un raport care conține cel puțin următoarele informații:
  a) datele de identificare ale solicitantului și ale instalației, precum și lista documentelor depuse de solicitant în vederea soluționării cererii;
  b) detalierea modalității prin care se îndeplinește fiecare condiție prevăzută în prezenta procedură;
  c) costurile și veniturile prognozate pentru fiecare an din analiza cost-beneficiu prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. c).


  Articolul 10
  (1) În baza raportului prevăzut la art. 9, ANRE întocmește proiectul deciziei de aprobare a investiției/investițiilor ce constă/constau în instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile amplasate în incinta unei stații electrice de transformare.(2) În situația solicitării de către același operator de rețea a aprobării investițiilor ce constau în instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile amplasate în incinta mai multor stații electrice de transformare, raportul prevăzut la art. 9 și decizia prevăzută la alin. (1) pot fi emise pentru aprobarea mai multor investiții. (3) Proiectul de decizie prevăzut la alin. (1) se prezintă spre dezbatere și aprobare Comitetului de reglementare al ANRE însoțit de raportul prevăzut la art. 9. (4) Decizia de aprobare este valabilă doar pentru investițiile pentru care a fost acordată.(5) Decizia își încetează valabilitatea prin una dintre următoarele modalități:
  a) prin retragerea motivată de către ANRE, dacă nu mai îndeplinește condițiile pentru care a fost acordată;
  b) prin retragere, la solicitarea OTS/OD;
  c) la finalul duratei de viață reglementate a instalațiilor pentru care a fost acordată.
  (6) La data încetării valabilității deciziei de aprobare nu se mai recunosc costuri de capital aferente investițiilor care fac obiectul acesteia.


  Articolul 11

  Decizia de aprobare a investiției/investițiilor ce constă/constau în instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile amplasate în incinta unei stații electrice de transformare se comunică OTS/OD în termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării și produce efecte de la data comunicării.


  Capitolul V Dispoziții finale

  Articolul 12
  (1) OTS/OD care deține instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile amplasate în stațiile electrice de transformare proprii, finanțate din surse proprii și aprobate conform prezentei proceduri, transmite anual ANRE pentru anul anterior, pe durata de viață reglementată a instalațiilor, la termenul prevăzut la art. 42 alin. (1) din Procedura privind fundamentarea și aprobarea planurilor de dezvoltare și de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2022, cu modificările și completările ulterioare, o situație a costurilor și beneficiilor realizate pentru fiecare investiție de acest tip. În situația în care beneficiile realizate sunt mai mici decât cele prognozate, OTS/OD transmite un document justificativ care conține cauzele identificate pentru această situație.(2) ANRE verifică, pentru fiecare instalație prevăzută la alin. (1), realizarea beneficiilor prognozate care se regăsesc în raportul pe baza căruia a fost emisă decizia de aprobare a investiției/investițiilor. În situația în care beneficiile realizate sunt mai mici decât costurile de capital și operaționale realizate, rentabilitatea aferentă investiției, recunoscută pentru anul respectiv, se diminuează corespunzător, astfel încât costurile de capital și cele operaționale aferente investiției să nu depășească beneficiile realizate.


  Articolul 13
  (1) Investițiile aprobate conform prezentei proceduri se includ în planul de investiții al OTS/OD în categoria dotări, cu respectarea prevederilor Procedurii privind fundamentarea și aprobarea planurilor de dezvoltare și de investiții ale operatorului de transport și de sistem și ale operatorilor de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2022, cu modificările și completările ulterioare.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), investițiile realizate în anul 2023 și aprobate conform prezentei proceduri se consideră investiții suplimentare planului de investiții aferent anului 2023, în categoria dotări, și se raportează până la data de 31 mai 2024 în cadrul unui tabel dedicat acestui tip de investiții.

  ------