ORDIN nr. 6.072 din 31 august 2023privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 1 septembrie 2023
  Având în vedere prevederile art. 248 alin. (2) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, precum și prevederile art. 260 alin. (2) din Legea învățământului superior nr. 199/2023,
  în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1
  (1) Se aprobă calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Se aprobă calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii învățământului superior nr. 199/2023, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. (3) Până la elaborarea metodologiilor, regulamentelor și a altor acte normative necesare pentru punerea în aplicare a Legii nr. 198/2023 se aplică dispozițiile privind organizarea, funcționarea sistemului de învățământ preuniversitar și desfășurarea procesului de învățământ aflate sau intrate în vigoare la data de 1 septembrie 2023.(4) Până la elaborarea metodologiilor, regulamentelor și a altor acte normative necesare pentru punerea în aplicare a Legii nr. 199/2023 se aplică dispozițiile privind organizarea, funcționarea sistemului de învățământ superior și desfășurarea procesului de învățământ aflate sau intrate în vigoare la data de 1 septembrie 2023. (5) În situații justificate, pentru buna desfășurare a procesului de învățământ, ministrul educației emite instrucțiuni.


  Articolul 2
  (1) Planurile-cadru și programele școlare pentru învățământul preuniversitar aplicabile la data emiterii prezentului ordin rămân valabile până la modificarea curriculumului național, în conformitate cu dispozițiile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, respectiv până la începutul anului școlar 2025-2026. Calendarul de intrare în vigoare a noului curriculum se stabilește prin ordin al ministrului educației. (2) Până la intrarea în vigoare a dispozițiilor art. 101 privind evaluarea națională și admiterea la liceu, din Legea nr. 198/2023, se aplică prevederile legale în vigoare la data de 1 septembrie 2023, iar calendarul de desfășurare a examenelor naționale, calendarul de desfășurare a admiterii în clasa a IX-a și graficul examenelor de certificare a competențelor profesionale se aprobă, anual, prin ordin al ministrului educației.


  Articolul 3

  Până la intrarea în vigoare a dispozițiilor art. 102 privind examenul național de bacalaureat, din Legea nr. 198/2023, se aplică prevederile legale în vigoare la data de 1 septembrie 2023.


  Articolul 4

  Până la intrarea în vigoare a dispozițiilor art. 174, art. 177 și art. 185 privind examenul național de licențiere în cariera didactică, concursul național de ocupare a posturilor didactice de predare și obținerea gradelor didactice II și I din Legea nr. 198/2023 se desfășoară cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data de 1 septembrie 2023.


  Articolul 5

  Până la intrarea în vigoare a prevederilor art. 86 privind curriculumul la decizia elevului din oferta școlii din Legea nr. 198/2023 se aplică prevederile legale în vigoare la data de 1 septembrie 2023.


  Articolul 6

  Până la data de 8 septembrie 2023, la propunerea Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, ministrul educației emite ordinul de aprobare a metodologiei-cadru de acordare a burselor de merit, burselor sociale, burselor tehnologice și burselor de excelență olimpică I și II, cu aplicabilitate începând din anul școlar 2023-2024.


  Articolul 7

  Metodologia de reorganizare a claselor de învățământ tehnic și profesional, cu durata de 3 ani, reglementat de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, care funcționează în cadrul școlilor profesionale și liceelor tehnologice, se emite până la data de 31 decembrie 2024.


  Articolul 8
  (1) Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 261 din Legea nr. 199/2023, instituțiile de învățământ superior definitivează noile carte universitare, regulamentele și metodologiile de organizare și funcționare a acestora, pentru stabilirea noilor organe de conducere în conformitate cu dispozițiile acestei legi.(2) Procedurile desfășurate la nivelul instituțiilor de învățământ superior privind stabilirea modului de alegere a structurilor de conducere din cadrul acestora sunt valabile și după data intrării în vigoare a prezentului ordin.


  Articolul 9
  (1) Direcțiile generale, direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, inspectoratele școlare județene/al municipiului București, instituțiile de învățământ superior și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.(2) În cuprinsul prezentului ordin, începând cu data reorganizării instituțiilor subordonate Ministerului Educației, denumirea „inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București“ se va citi „direcția județeană de învățământ preuniversitar/Direcția Municipiului București de Învățământ Preuniversitar“.


  Articolul 10

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației,
  Ligia Deca

  București, 31 august 2023.
  Nr. 6.072.

  Anexa nr. 1

  Calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023


  Nr. crt.

  Denumirea actului normativ

  Termen final

  1.

  Hotărâre de Guvern privind standardele de calitate pentru unitățile de educație timpurie ori serviciile de educație timpurie complementare

  01.12.2023

  2.

  Hotărâre de Guvern privind transportul elevilor

  08.09.2023

  3.

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea structurii organizatorice, precum și funcțiile și atribuțiile aparatului propriu al Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare

  04.10.2023

  4.

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea structurii organizatorice, precum și funcțiile și atribuțiile aparatului propriu ale IȘE

  04.10.2023

  5.

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea metodologiei-cadru privind acordarea serviciilor educaționale și de asistență oferite beneficiarilor primari cu cerințe educaționale speciale, de stabilire a nivelului de sprijin necesar, precum și de implementare a planului individualizat de servicii

  01.11.2023

  6.

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului Național Integrat de Reducere a Abandonului Școlar

  01.11.2023

  7.

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea structurii organizatorice și regulamentul de funcționare ale ARACIIP și ale birourilor județene/biroului municipiului București ale/al ARACIIP

  01.11.2023

  8.

  Hotărârea de Guvern de instituire a PNMS

  01.11.2023

  9.

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev, inclusiv factorul de multiplicare pentru UIP sub 300 de studenți

  01.12.2023

  10.

  Hotărâre de Guvern privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Integrat de Management al Școlarității

  01.12.2023

  11.

  Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Învățământ Tehnologic și Tehnologic Dual

  01.12.2023

  12.

  Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Federației Sportului Școlar și Universitar

  01.12.2023

  13.

  Hotărâre de Guvern privind structura organizatorică și regulamentul de funcționare ale Centrului Național pentru Educație Incluzivă

  01.12.2023

  14.

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea Metodologiei pentru oferirea de facilități angajatorilor care înființează unități de învățământ preuniversitar pentru a oferi servicii de educație timpurie, destinate cu precădere copiilor propriilor angajați

  01.12.2023

  15.

  Hotărâre de Guvern privind stabilirea atribuțiilor, structurii, organizării și funcționarea Centrelor de formare continuă în limbile minorităților naționale

  01.12.2023

  16.

  Hotărâre de Guvern privind tarifele percepute de ARACIIP

  17.12.2023

  17.

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea Planului național pentru siguranța în învățământul preuniversitar

  01.01.2024

  18.

  Hotărâre de Guvern privind tipurile de informații conținute și formatul actelor de studii

  01.01.2024

  19.

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea Planului național de combatere a violenței școlare

  01.02.2024

  20.

  Hotărâre de Guvern privind Strategia națională pentru susținerea părinților

  01.02.2024

  21.

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea metodologiei-cadru de evaluare instituțională în vederea autorizării privind funcționarea provizorie, acreditării și evaluării periodice a unităților de învățământ din învățământul preuniversitar

  01.12.2023

  22.

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor, a competițiilor școlare, extrașcolare și extracurriculare, a taberelor de profil, a simpozioanelor și a altor activități specifice, cuantumul stimulentelor financiare acordate profesorilor care i-au pregătit și unităților școlare de proveniență a premianților

  01.04.2024

  23.

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea procedurii de acordare a voucherelor educaționale pentru servicii de sprijin, intervenții psihopedagogice și materiale de suport

  01.04.2024

  24.

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului național „Vouchere culturale pentru elevi“

  01.04.2024

  25.

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului național de formare a cadrelor didactice în vederea creșterii nivelului de alfabetizare funcțională a elevilor

  01.04.2024

  26.

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea standardelor de calitate pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar

  01.12.2023

  27.

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea stimulentelor financiare pentru cadrele didactice încadrate în unitățile de învățământ din zonele de investiții prioritare în educație

  01.04.2024

  28.

  Hotărâre de Guvern privind condițiile financiare aplicabile și forma de angajare a persoanelor selectate pentru a activa în unități de învățământ din străinătate pentru predarea limbii române

  01.04.2024

  29.

  Hotărâre de Guvern privind condițiile de finanțare a beneficiarilor de burse pentru românii de pretutindeni

  01.04.2024

  30.

  Hotărâre de Guvern privind înființarea, organizarea și funcționarea Unității Executive pentru Suport, Mentenanță și Asistență Tehnică pentru Digitalizare

  01.04.2024

  31.

  Hotărâre de Guvern privind Registrul național al calificărilor

  01.04.2024

  32.

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă

  01.04.2024

  33.

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea normelor metodologice de elaborare a statutului și rutei de profesionalizare a personalului care lucrează în domeniul educației pe tot parcursul vieții

  01.04.2024

  34.

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului național „O carte pentru fiecare“

  01.04.2024

  35.

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea setului de standarde de calitate pentru programele de formare inițială și setul de standarde profesionale pentru funcțiile didactice

  01.04.2024

  36.

  Hotărâre de Guvern privind desfășurarea practicii pedagogice

  01.04.2024

  37.

  Hotărâre de Guvern privind finanțarea investițiilor specifice în agricultură și silvicultură desfășurate în cadrul liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol și silvic

  01.04.2024

  38.

  Hotărâre de Guvern privind stabilirea condițiilor de școlarizare a elevilor străini, inclusiv condițiile de finanțare

  01.04.2024

  39.

  Hotărâre de Guvern privind standardul informatic minim pentru dezvoltarea platformelor strategice educaționale

  01.04.2024

  40.

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea Strategiei naționale pentru digitalizarea educației și dezvoltarea competențelor digitale în rândul comunității educaționale

  01.09.2024

  41.

  Hotărâre de Guvern privind stabilirea taxelor pentru elevii care se prezintă la examenul național de bacalaureat după cele 3 susțineri gratuite

  01.08.2025

  42.

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea metodologiei de funcționare, utilizare și aprobare a formatului Cardului național de elev

  01.08.2025

  43.

  Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de educație timpurie

  31.12.2023

  44.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului național „Școala altfel“

  29.09.2023

  45.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație al unității de învățământ preuniversitar

  04.09.2023

  46.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor elevilor

  04.09.2023

  47.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al unităților de educație extrașcolară

  04.09.2023

  48.

  Ordin al ministrului educației privind organizarea și funcționarea învățământului liceal cu frecvență seral și cu frecvență redusă

  01.04.2024

  49.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru depășirea formațiunilor de antepreșcolari, preșcolari sau de elevi cu cel mult 2 beneficiari

  15.09.2023

  50.

  Ordin al ministrului educației pentru aprobarea metodologiei privind organizarea claselor în regim simultan

  15.11.2023

  51.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea procedurii de distribuție aleatorie

  15.11.2023

  52.

  Ordin al ministrului educației pentru aprobarea Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și personalului școlii, precum și al altor situații corelate, în mediul școlar, și al suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar

  18.09.2023

  53.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea profilului de formare al absolventului

  30.09.2023

  54.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a CNFÎP

  01.10.2023

  55.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea structurii, organizării și funcționării Unității pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar

  01.10.2023

  56.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului Național pentru Formare și Dezvoltarea în Cariera Didactică

  17.10.2023

  57.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea componenței Consiliului ARACIIP

  01.11.2023

  58.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea criteriilor pentru includerea unităților de învățământ în PNMS și pentru aprobarea listei acestora

  15.11.2023

  59.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea indicatorilor de eficiență și impact ai PNMS

  15.11.2023

  60.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare a concursului privind ocuparea funcției de director al BJ-ARACIIP

  01.11.2023

  61.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de președinte al ARACIIP

  01.11.2023

  62.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru asigurarea accesului copiilor din spectrul autist la educație de calitate și servicii de asistență specifice

  01.11.2023

  63.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea modelului Registrului declarațiilor de interese și procedura de declarare a intereselor

  01.11.2023

  64.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a DJIP/DMBIP

  01.11.2023

  65.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a centrelor pentru carieră didactică

  01.11.2023

  66.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Inspecție Școlară

  01.11.2023

  67.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru funcționarea consiliului de administrație și consiliului consultativ al DJIP/DMBIP

  01.11.2023

  68.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Standardelor pentru realizarea camerelor resursă pentru suport educațional și psihopedagogic

  01.11.2023

  69.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea structurii organizatorice a DJIP/DMBIP

  01.11.2023

  70.

  Ordin al ministrului educației privind înființarea BJ-ARACIIP

  01.11.2023

  71.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru reducerea normei didactice cadrelor didactice care coordonează implementarea proiectelor europene la nivel de unitate de învățământ

  15.11.2023

  72.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru înființarea unităților de învățământ unice la nivelul unității administrativ-teritoriale pentru limbă de predare

  15.11.2023

  73.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei-cadru pentru reîncadrarea în funcția de personal didactic a personalului didactic pensionat

  15.11.2023

  74.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învățământul preuniversitar de stat cu personal încadrat în regim de plata cu ora, cu personal didactic de predare asociat sau pensionat

  15.11.2023

  75.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru reorganizarea unităților de învățământ

  15.11.2023

  76.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru angajarea de personal în situații justificate de lipsa de personal titular

  15.11.2023

  77.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru detașarea în interesul învățământului

  15.11.2023

  78.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea normei didactice în învățământul special, a consilierului școlar și profesorului logoped

  01.12.2023

  79.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru organizarea învățământului obligatoriu la forma de învățământ cu frecvență redusă

  14.04.2024

  80.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare a concursului național unic pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

  15.11.2023

  81.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea procedurii de constituire a posturilor didactice la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar

  15.11.2023

  82.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea listei bolilor profesionale dobândite ca urmare a desfășurării activităților didactice

  01.12.2023

  83.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea listei platformelor educaționale digitale și a metodologiilor privind gestionarea bazelor de date aferente

  01.12.2023

  84.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de evaluare a rezultatelor învățării programelor de formare continuă și procedura-cadru de finanțare

  01.12.2023

  85.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru înființarea consorțiilor școlare

  01.12.2023

  86.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea modului de îndeplinire a obligațiilor asumate de părțile implicate în fiecare consorțiu de învățământ dual

  01.12.2023

  87.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev

  01.12.2023

  88.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea normelor metodologice de finanțare a învățământului preuniversitar

  01.12.2023

  89.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Planului anual de cercetare - Institutul de Științe ale Educației

  01.12.2023

  90.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a CJRAE/CMBRAE

  01.12.2023

  91.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Desegregare Școlară

  01.12.2023

  92.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea tarifelor pentru plata colaboratorilor CNCE și IȘE

  01.12.2023

  93.

  Ordin al ministrului educației privind organizarea și funcționarea programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (este și în LIS)

  01.12.2023

  94.

  Ordin al ministrului educației privind stabilirea unităților de învățământ aflate în zone defavorizate sau izolate pentru acordarea primei de instalare

  01.12.2023

  95.

  Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică privind modificarea Ordinului nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), cu modificările și completările ulterioare

  01.12.2023

  96.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea contractului educațional-tip, inclusiv măsurile și sancțiunile aplicabile

  31.12.2023

  97.

  Ordin al ministrului educației privind conținutul contractului educațional încheiat în unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

  31.12.2023

  98.

  Ordin privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

  31.12.2023

  99.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind organizarea programului educațional „A doua șansă“

  01.04.2024

  100.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de finanțare a proiectelor de educație extrașcolară organizate la nivel național și internațional

  01.01.2024

  101.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului pentru întocmirea calendarelor de proiecte de educație extrașcolară

  01.01.2024

  102.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului privind organizarea activităților componente ale Planului național pentru siguranța în învățământul preuniversitar

  01.01.2024

  103.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare a învățământului preuniversitar pedagogic

  01.01.2024

  104.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea unui program de reconversie profesională pentru ocupația de educator pentru educație timpurie

  01.01.2024

  105.

  Ordin al ministrului educației privind omologarea mijloacelor de învățământ

  01.01.2024

  106.

  Ordin al ministrului educației privind regimul actelor de studii emise de unitățile și de instituțiile de învățământ

  01.01.2024

  107.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea contractului de management educațional și a contractului de management administrativ-financiar

  01.02.2024

  108.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea, înființarea, organizarea, funcționarea, planul de migrare și interconectare, precum și calendarul operaționalizării catalogului electronic

  01.02.2024

  109.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind constituirea, organizarea concursului de selecție și funcționarea corpului managerilor educaționali

  01.02.2024

  110.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de prevenire și gestionare a suspiciunilor de rele tratamente aplicate minorilor

  01.02.2024

  111.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor antepreșcolari și preșcolari în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în serviciile de educație timpurie complementare

  01.02.2024

  112.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare și funcționare a Comisiei pentru Tranziția către Învățământul Dual

  01.02.2024

  113.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare a concursului național de recrutare pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ

  01.02.2024

  114.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de constituire a comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director și director adjunct al unității de învățământ preuniversitar

  01.02.2024

  115.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director general/director general adjunct al DJIP/DMBIP

  01.02.2024

  116.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de evaluare anuală a directorilor generali/directorilor generali adjuncți

  01.02.2024

  117.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare a concursului public pentru directorii unităților destinate activităților extrașcolare

  01.02.2024

  118.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare a concursului în vederea ocupării funcțiilor de îndrumare și control din DJIP/DMBIP

  01.02.2024

  119.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare a concursului național pentru ocuparea funcțiilor de conducere de director birou județean al ARACIIP, respectiv a funcțiilor de conducere de director din cadrul CCD

  01.02.2024

  120.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru înscrierea copiilor în învățământul primar

  01.02.2024

  121.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru organizarea grupelor de acomodare

  01.02.2024

  122.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru organizarea programului Școala după școală

  01.02.2024

  123.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea formatului portofoliului educațional și modalitatea de funcționare a acestuia

  01.02.2024

  124.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru predarea disciplinei Religie

  01.02.2024

  125.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea normelor specifice privind instalarea camerelor de supraveghere audio-video

  01.02.2024

  126.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea reperelor curriculare și calificărilor de formare inițială în specialitate a personalului didactic

  01.02.2024

  127.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea standardelor profesionale care formează profilul profesional al managerului școlar

  01.02.2024

  128.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea standardelor profesionale pentru funcțiile didactice

  01.02.2024

  129.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea planurilor-cadru pentru învățământul liceal

  29.02.2024

  130.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ și programelor școlare pentru învățământul liceal vocațional teologic

  29.02.2024

  131.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea calendarului proiectelor de educație extrașcolară

  01.03.2024

  132.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru consiliere vocațională, orientare școlară și profesională pe parcursul ciclului gimnazial

  01.03.2024

  133.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru înscrierea elevilor în clasa a V-a, la unitățile de învățământ care nu dețin clase de nivel primar

  01.03.2024

  134.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru organizarea învățământului postliceal

  01.03.2024

  135.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea programului Învățare remedială

  01.12.2023

  136.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind organizarea și monitorizarea școlarizării integrate a elevelor gravide și a elevilor părinți

  01.03.2024

  137.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind înființarea și autorizarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot și de aplicație

  01.03.2024

  138.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea normelor metodologice pentru aprobarea alternativelor educaționale

  01.03.2024

  139.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea normelor metodologice pentru realizarea activităților propuse în cadrul programului Învățare remedială

  01.03.2024

  140.

  Ordin al ministrului educației privind organizarea nivelurilor de învățământ pentru alternativele educaționale

  01.03.2024

  141.

  Ordin al ministrului educației privind stabilirea criteriilor pentru admiterea în învățământul postliceal

  01.03.2024

  142.

  Ordin al ministrului educației pentru aplicarea dispozițiilor art. 35 din Legea nr. 198/2023 privind activitățile de tutorat din cadrul programelor de învățământ tehnologic dual

  01.04.2024

  143.

  Ordin al ministrului educației pentru aprobarea metodologiei privind autorizarea/acreditarea centrelor de evaluare a competențelor profesionale obținute în contexte de învățare nonformală și informală

  01.04.2024

  144.

  Ordin al ministrului educației pentru aprobarea metodologiei privind rezultatele învățării în domeniul formării continue a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și control

  01.04.2024

  145.

  Ordin al ministrului educației pentru aprobarea metodologiei privind procedura și criteriile de selecție a profesioniștilor din alte domenii fundamentale ale dezvoltării copilului și adolescentului: sănătate, consiliere/evaluare/terapie psihologică și asistență socială

  01.04.2024

  146.

  Ordin al ministrului educației pentru aprobarea metodologiei privind profilul profesional al cadrului didactic

  01.04.2024

  147.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea activităților specifice de gestionare a activităților medicale la nivelul unităților de învățământ

  01.04.2024

  148.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea avizelor pentru exercitarea profesiei

  01.04.2024

  149.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea codului-cadru de etică profesională

  01.04.2024

  150.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea componenței Grupului Național pentru Asigurarea Calității în Educație și Formare Profesională

  01.04.2024

  151.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea condițiilor de desfășurare a stagiului atestat de pregătire teoretică și practică în educație specială

  01.04.2024

  152.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea condițiilor de ocupare a funcțiilor didactice specifice CCD, școlilor din spital și a funcției de profesor-mentor

  01.04.2024

  153.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea condițiilor de ocupare a funcției de tehnician

  01.04.2024

  154.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea criteriilor de evaluare a activității profesionale a personalului didactic de predare în baza rezultatelor evaluărilor sumative standardizate

  01.04.2024

  155.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea criteriilor pentru studiul disciplinelor de specialitate pe clase, grupe sau individual în cadrul învățământului de artă și sportiv

  01.04.2024

  156.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea degrevării totale sau parțiale pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare și control

  01.04.2024

  157.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea listei de filiere/profiluri/specializări/calificări pentru care absolvenții învățământului liceal pot susține un examen de certificare a calificării

  01.04.2024

  158.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea listei liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol

  01.04.2024

  159.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea listei liceelor tehnologice cu profil preponderent silvic

  01.04.2024

  160.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de prevenire a segregării școlare și intervenție în situații de segregare școlară

  01.04.2024

  161.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de echivalare a activității de instruire practică desfășurată la operatorul economic

  01.04.2024

  162.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare, desfășurare și stabilire a calendarului pentru examenul de certificare de nivel 3 și 4

  01.04.2024

  163.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de acordare a stimulentelor financiare sau de altă natură, finanțate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, pentru elevii care participă la acțiuni de voluntariat

  01.04.2024

  164.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de promovare a 2 ani de studii într-un an școlar

  01.04.2024

  165.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de evaluarea instituțională în vederea autorizării privind funcționarea provizorie, a acreditării și evaluării periodice a unităților de învățământ special

  01.12.2023

  166.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a furnizorilor de educație timpurie antepreșcolară, a alternativelor educaționale și a unităților de învățământ special

  01.04.2024

  167.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de acordare a statutului de școală verde

  01.04.2024

  168.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare a activităților din cadrul practicii pedagogice, coordonate de instituțiile de învățământ superior

  01.04.2024

  169.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de evaluare a activității personalului didactic de predare și didactic auxiliar

  01.04.2024

  170.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de evaluare anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și a inspectorilor școlari din cadrul DJIP/DMBIP

  01.04.2024

  171.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de evaluare anuală a activității inspectorilor școlari din birourile județene/biroul municipiului București ale/al ARACIIP

  01.04.2024

  172.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de personalul de conducere al DJIP/DMBIP

  01.04.2024

  173.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de evaluare a directorului biroului județean al ARACIIP

  01.04.2024

  174.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacantate pe parcursul anului școlar

  01.04.2024

  175.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare a probei de evaluare a competențelor pedagogice și în didactica specialității

  01.04.2024

  176.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare și funcționare a școlarizării la domiciliu

  01.04.2024

  177.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare a concursului „Școala Europeană“

  01.04.2024

  178.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru asigurarea condițiilor de egalizare de șanse, în funcție de tipul de tulburare/afecțiune/dizabilitate

  01.04.2024

  179.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru prelungirea școlarizării elevilor cu CES

  01.04.2024

  180.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru finalizarea absolvirii nivelului de învățământ corespunzător în cazul specializărilor unice la nivel național la data retragerii acreditării/autorizației de funcționare

  01.04.2024

  181.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru criteriile de încadrare a unei unități de învățământ liceal într-una dintre cele trei filiere, teoretică, vocațională sau tehnologică

  01.04.2024

  182.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru colaborarea între unitățile de învățământ care desfășoară învățământ de artă și învățământ sportiv și unitățile de educație extrașcolară cu activități de profil

  01.04.2024

  183.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru modul de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale

  01.04.2024

  184.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea listei probelor, conținutului programelor, calendarului, procedurii, precum și modului de organizare și desfășurare a evaluării naționale și a examenului național de bacalaureat pentru elevii din afara granițelor țării

  01.04.2024

  185.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru înscrierea în registrul special al unităților de învățământ de tip școală românească în afara granițelor țării

  01.04.2024

  186.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru înscrierea elevilor în unități de învățământ după școlarizarea în alte sisteme de învățământ

  01.04.2024

  187.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru organizarea programelor de limbă, cultură și civilizație românească ca parte a învățământului antepreșcolar, preșcolar, primar, gimnazial și liceal

  01.04.2024

  188.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru realizarea raportului descriptiv de evaluare referitor la dezvoltarea fizică și la formarea competențelor cognitive și socioemoționale ale copilului

  01.04.2024

  189.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru susținerea evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a

  01.04.2024

  190.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru autorizarea privind funcționarea provizorie, acreditarea și evaluarea periodică a unităților de educație extrașcolară

  01.12.2023

  191.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru utilizarea și asigurarea manualelor școlare alternative și altor auxiliare didactice

  01.04.2024

  192.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru înființarea de clase constituite pe bază de contracte de parteneriat între unități de învățământ de stat și particulare acreditate, între unități de învățământ și operatori economici, precum și între instituții din țară și străinătate, pe baza unor acorduri interguvernamentale sau interinstituționale

  01.04.2024

  193.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru cartografierea și identificarea zonelor de investiții prioritare în educație

  01.04.2024

  194.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru transferul formațiunilor de studiu constituite la nivelul spitalelor care funcționează în cadrul unităților de învățământ preuniversitar speciale

  01.04.2024

  195.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru consilierea administrativă pe perioada școlarizării în spital

  01.04.2024

  196.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind asigurarea suportului necesar pentru elevii cu tulburări specifice de învățare, precum și a protocolului național de evaluare complexă

  01.04.2024

  197.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind organizarea și funcționarea echipelor multidisciplinare

  01.04.2024

  198.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind desfășurarea activităților în sistem online sau hibrid în unitățile de învățământ

  01.04.2024

  199.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind acordarea burselor pentru românii de pretutindeni

  01.04.2024

  200.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind condițiile de școlarizare a bursierilor români de pretutindeni

  01.04.2024

  201.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind organizarea și funcționarea centrelor județene de excelență/Centrului Municipiului București pentru Excelență

  01.04.2024

  202.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind evaluarea instituțională în vederea autorizării privind funcționarea provizorie, a acreditării și evaluării periodice a furnizorilor de educație timpurie

  01.12.2023

  203.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind autorizarea de funcționare provizorie, acreditarea și evaluarea periodică a alternativelor educaționale

  01.12.2023

  204.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind avizarea organizațiilor furnizoare de educație care școlarizează în baza unui curriculum al altui stat

  01.04.2024

  205.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind verificarea aplicării componentelor de etică și integritate

  01.04.2024

  206.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind organizarea, funcționarea și rolurile consiliilor de coordonare a zonelor de investiții prioritare în educație

  01.04.2024

  207.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind înregistrarea și monitorizarea portofoliilor profesionale și a programelor de formare profesională ale cadrelor didactice

  01.04.2024

  208.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei prin care se stabilește tipul programelor pentru dezvoltare în cariera didactică, asigurarea calității programelor și sistemul de acumulare a creditelor

  01.04.2024

  209.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind înființarea, organizarea și funcționarea școlilor din spital

  01.04.2024

  210.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei referitoare la efectuarea concediului de odihnă anual de către cadrele didactice

  01.04.2024

  211.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei și standardelor naționale de evaluare

  01.01.2024

  212.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei și criteriilor de repartizare a elevilor/studenților în unitățile de aplicație pentru desfășurarea pregătirii practice

  01.04.2024

  213.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei și criteriilor de selecție a membrilor Corpului de mentorat și licențiere în cariera didactică

  01.04.2024

  214.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei și criteriilor de obținere a titlului de profesor emerit

  01.04.2024

  215.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei și a condițiilor de participare a cadrelor didactice la organizarea și funcționarea cluburilor și cercurilor ȘTIAM

  01.04.2024

  216.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei și criteriilor de acordare a gradației de merit

  01.04.2024

  217.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei-cadru privind acordarea serviciilor educaționale și de asistență oferite beneficiarilor primari cu cerințe educaționale speciale, de stabilire a nivelului de sprijin necesar, precum și de implementare a planului individualizat de servicii

  01.04.2024

  218.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei-cadru pentru acordarea premiului pentru activitate suplimentară (2%)

  01.04.2024

  219.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea modelului „Planului educațional personalizat“, precum și procedura de monitorizare a acestuia

  01.04.2024

  220.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea modului de utilizare a veniturilor proprii, obținute prin valorificarea produselor realizate din loturile didactice, pepiniere, răchitării, păstrăvării, păduri didactice, fonduri cinegetice didactice

  01.04.2024

  221.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea normelor metodologice pentru înmatricularea persoanelor care nu dețin un cod numeric personal

  01.04.2024

  222.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea normelor metodologice pentru asigurarea resurselor umane, curriculare, informaționale, materiale și financiare pentru susținerea elevilor capabili de performanțe înalte

  01.04.2024

  223.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea planului național de formare continuă a resurselor umane din învățământul preuniversitar

  01.04.2024

  224.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul liceal militar

  01.04.2024

  225.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea procedurii de acces și participare pe piața forței de muncă și/sau în învățământul superior a beneficiarilor primari cu CES

  01.04.2024

  226.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea procedurii de emitere a acordului ARACIIP privind reprofilarea și înființarea de noi cercuri, discipline sau ramuri sportive în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive școlare

  01.04.2024

  227.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea procedurii de înscriere în clasa a IX-a fără susținerea evaluării naționale sau a concursului de admitere la liceu

  01.03.2024

  228.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea procedurilor de elaborare a avizelor de schimbare a destinației bazei materiale și a terenului unităților de învățământ preuniversitar

  01.04.2024

  229.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea programelor școlare, programelor de asistență psihopedagogică, a manualelor și metodologiilor didactice alternative, precum și metodelor de evaluare adaptate tipului și nivelului de severitate a dizabilității

  01.04.2024

  230.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea programelor școlare pentru disciplinele de specialitate militară

  01.04.2024

  231.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Programului național de stimulare a excelenței didactice

  01.04.2024

  232.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea recunoașterii rezultatelor învățării obținute de elevii care participă la mobilități în proiectele finanțate prin programele UE în domeniul educației

  01.04.2024

  233.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a educației incluzive

  01.04.2024

  234.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național al Elevilor

  01.02.2024

  235.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Național pentru Excelență

  01.04.2024

  236.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de inspecție școlară generală, tematică și inspecția de specialitate a unităților de învățământ preuniversitar

  01.04.2024

  237.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului de experți externi pentru monitorizare și control

  01.04.2024

  238.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului consultativ pentru învățământ preuniversitar

  01.04.2024

  239.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea învățământului de artă și învățământului sportiv integrat

  01.04.2024

  240.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea distincțiilor și premiilor

  01.04.2024

  241.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului pentru funcționarea bibliotecilor școlare, inclusiv cele virtuale

  01.04.2024

  242.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea standardelor de pregătire profesională

  01.04.2024

  243.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea standardelor ocupaționale pentru ocupațiile specifice sistemului de învățământ preuniversitar

  01.04.2024

  244.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Standardelor privind asigurarea bazei materiale necesare pentru integrarea copiilor cu CES în unitățile de învățământ preuniversitar

  01.04.2024

  245.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea standardelor specifice de calitate privind educația specială

  01.12.2023

  246.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea standardelor specifice de calitate privind educația timpurie, educația extrașcolară, alternativele educaționale și serviciile complementare

  01.12.2023

  247.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Statutului elevului

  01.02.2024

  248.

  Ordin al ministrului educației privind constituirea comisiei de expertiza capacității de muncă în domeniul educației pentru aprobarea situațiilor de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală

  01.04.2024

  249.

  Ordin al ministrului educației privind operaționalizarea mecanismului de monitorizare a nivelului de maturitate digitală pentru învățământul preuniversitar

  01.04.2024

  250.

  Ordin al ministrului educației privind organizarea și funcționarea învățământului liceal vocațional teologic

  01.04.2024

  251.

  Ordin al ministrului educației privind organizarea și funcționarea Corpului Național al Profesorilor pentru „Școala din spital“

  01.04.2024

  252.

  Ordin al ministrului educației privind organizarea, funcționarea și accesul în filiera tehnologică, durata și conținutul programelor de pregătire profesională, contractul-cadru de parteneriat, contractul individual de pregătire practică, precum și modul de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării

  01.04.2024

  253.

  Ordin al ministrului educației privind organizarea, funcționarea și accesul în învățământul liceal tehnologic dual, precum și modul de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării

  01.04.2024

  254.

  Ordin al ministrului educației privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor învățării obținute de cadrele didactice care participă la mobilități în proiectele finanțate prin programele UE în domeniul educației

  01.04.2024

  255.

  Ordin al ministrului educației privind reperele de adaptare curriculară în funcție de nivelul de sprijin

  01.04.2024

  256.

  Ordin al ministrului educației privind stabilirea cadrului general de organizare și funcționare a structurilor parteneriale consultative pentru învățământul liceal tehnologic

  01.04.2024

  257.

  Ordin al ministrului educației privind stabilirea condițiilor de studii, vechime și competențe pentru funcția didactică auxiliară de informatician sau analist programator

  01.04.2024

  258.

  Ordin al ministrului educației privind stabilirea condițiilor de emitere a documentelor școlare

  01.04.2024

  259.

  Ordin al ministrului educației privind stabilirea procedurii de acordare a avizului ARACIIP pentru înființarea de specializări în cadrul profilurilor autorizate

  01.04.2024

  260.

  Ordin al ministrului educației privind unitățile de învățământ preuniversitar înființate în structura sau în subordinea instituțiilor de învățământ superior și unitățile de educație extrașcolară din sistemul național de învățământ

  01.04.2024

  261.

  Ordin comun al ministrului educației, al ministrului sănătății și al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse privind aprobarea metodologiei privind organizarea și funcționarea serviciilor de intervenție timpurie

  01.04.2024

  262.

  Ordin comun al ministrului educației și al ministrului justiției privind desfășurarea activităților de instruire școlară în penitenciare, centre educative și centrele de detenție

  01.04.2024

  263.

  Ordin comun al ministrului educației și al ministrului sănătății privind aprobarea metodologiei pentru asigurarea asistenței medicale în unitățile de învățământ preuniversitar, precum și examinarea periodică a stării de sănătate a beneficiarilor primari

  01.04.2024

  264.

  Ordin comun al ministrului educației și al ministrului apărării naționale privind conducerea, îndrumarea și controlul activităților specifice procesului educațional în cadrul unităților de învățământ liceal militar

  01.04.2024

  265.

  Ordin al ministrului educației privind normele de încadrare și de activitate ale mediatorului școlar

  01.04.2024

  266.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru obținerea calificărilor în cadrul CDEOȘ

  31.08.2024

  267.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru proiectarea și aprobarea CDEOȘ pentru filiera tehnologică

  31.08.2024

  268.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea programei școlare, manualele, materialele didactice și metodologiile specifice pentru disciplina „Istoria Evreilor. Holocaustul“

  31.08.2024

  269.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea programei școlare, manualele, materialele didactice și metodologiile specifice pentru disciplina „Istoria Comunismului din România“

  31.08.2024

  270.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea programelor școlare pentru disciplinele de specialitate

  31.08.2024

  271.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea programelor și manualelor disciplinei „Istoria și tradițiile minorității naționale“

  31.08.2024

  272.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea trunchiului comun pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal, indiferent de filieră, profil și specializare/calificare profesională

  31.08.2024

  273.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare a examenului de bacalaureat pentru elevii surzi și/sau hipoacuzici

  01.09.2024

  274.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea listei disciplinelor la examenul național de bacalaureat

  01.08.2025

  275.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru organizarea cursurilor de pregătire în vederea promovării examenului național de bacalaureat

  01.08.2025

  276.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare a examenului de bacalaureat

  01.08.2025

  277.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru echivalarea competențelor lingvistice și digitale

  31.08.2025

  278.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea calendarului desfășurării concursului de admitere

  01.08.2026

  279.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru organizarea evaluării naționale

  01.08.2026

  280.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare a examenului național de licențiere în cariera didactică

  01.08.2027

  281.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor pentru obținerea gradelor didactice

  01.08.2027


  Anexa nr. 2

  Calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii învățământului superior nr. 199/2023


  Nr. crt.

  Denumirea actului normativ

  Termen final

  1.

  Hotărâre de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice privind transportul studenților

  15.09.2023

  2.

  Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Codului-cadru de etică și deontologie universitară

  01.11.2023

  3.

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea structurii organizatorice, atribuțiile specifice, numărul de posturi pentru Autoritatea Națională pentru Calificări

  01.11.2023

  4.

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din instituțiile de învățământ superior

  01.11.2023

  5.

  Hotărâre de Guvern pentru aprobarea metodologiei-cadru privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică

  01.11.2023

  6.

  Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Federației Sportului Școlar și Universitar

  01.12.2023

  7.

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea structurii organizatorice și a regulamentului de funcționare ale CNRID

  01.12.2023

  8.

  Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Institutului Limbii Române

  01.12.2023

  9.

  Hotărâre de Guvern pentru aprobarea tipurilor de conținut și formatul actelor de studii, precum și al suplimentului la diplomă

  01.01.2024

  10.

  Hotărâre de Guvern pentru aprobarea metodologiei privind elementele și procesele de evaluare externă și de auditare

  01.01.2024

  11.

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea metodologiei de evaluare externă, standardele și indicatorii specifici pentru fiecare proces de evaluare externă a instituțiilor de învățământ superior

  01.01.2024

  12.

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea tarifelor de autorizare, de acreditare și de menținere a acreditării pentru organizațiile furnizoare de educație/instituțiile de învățământ superior și pentru programe și domenii de studii

  01.01.2024

  13.

  Hotărâre de Guvern pentru aprobarea titlurilor și calificărilor universitare

  01.02.2024

  14.

  Hotărâre de Guvern pentru aprobarea burselor și stagiilor pentru școlarizarea studenților români de pretutindeni și a studenților străini

  01.02.2024

  15.

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea formatului și conținutului cadrului național al calificărilor

  01.02.2024

  16.

  Hotărâre de Guvern pentru aprobarea cadrului strategic privind internaționalizarea sistemului de învățământ superior

  01.04.2024

  17.

  Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Programului Național pentru Internaționalizare Universitară „Study in Romania“

  01.04.2024

  18.

  Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Programului Național de Reducere a Abandonului Universitar

  01.04.2024

  19.

  Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Programului Național de Sprijinire a Învățării Științelor Exacte, a Ingineriei și Matematicii

  01.04.2024

  20.

  Hotărâre de Guvern pentru aprobarea metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță,

  01.04.2024

  21.

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea Registrului Național al Calificărilor

  01.04.2024

  22.

  Hotărâre de Guvern pentru aprobarea metodologiei privind corespondența nivelurilor de calificare și titlurile ocupațiilor din COR

  01.04.2024

  23.

  Hotărâre de Guvern pentru operaționalizarea Platformei Naționale de Raportare Unică în Învățământul Superior (PNRUIS)

  01.09.2024

  24.

  Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Registrului Unic Național Integrat al Diplomelor și Actelor de Studii (RUNIDAS)

  01.09.2024

  25.

  Hotărâre de Guvern privind aprobarea sistemului de indicatori pentru monitorizarea eficienței manageriale, a echității și a relevanței învățământului superior pentru piața muncii

  01.09.2024

  26.

  Ordin al ministrului educației privind constituirea CNFIS

  15.09.2023

  27.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare CNFIS

  15.09.2023

  28.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor de la bugetul de stat și cuantumul minim al bursei sociale

  01.10.2023

  29.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului-cadru privind studiile universitare de doctorat

  01.11.2023

  30.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea standardelor minimale naționale pentru obținerea atestatului de abilitare

  01.11.2023

  31.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea standardelor minimale naționale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice de conferențiar și profesor din învățământul superior, a atestatului de abilitare, precum și a diplomei de doctor

  01.11.2023

  32.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru obținerea atestatului de abilitare

  01.11.2023

  33.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea setului de indicatori necesari pentru monitorizarea învățământului superior

  01.11.2023

  34.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea procedurii pentru virarea către Ministerul Educației a 5% din încasările în valută

  01.12.2023

  35.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de finanțare a instituțiilor de învățământ superior

  01.12.2023

  36.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru utilizarea sumelor din finanțare bază, într-un procent de maximum 10%, pentru cheltuieli de investiții

  01.12.2023

  37.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltare instituțională

  01.12.2023

  38.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare a procesului de admitere în învățământul superior

  01.01.2024

  39.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor

  01.01.2024

  40.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei-cadru privind admiterea la programele de studii universitare de masterat

  01.01.2024

  41.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru finanțarea învățământului superior dual

  01.01.2024

  42.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru organizarea învățământului superior dual (ciclul scurt, I, II și III, doctorat profesional)

  01.01.2024

  43.

  Ordin comun al ministrului educației și al ministrului de finanțare privind aprobarea metodologiei pentru scutirea plății impozitului pe venitul din salarii personalului desemnat de operatorul economic

  01.01.2024

  44.

  Ordin comun al ministrului educației, al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului finanțelor privind aprobarea condițiilor specifice pentru persoanele care sunt îndrumători de practică și tutori

  01.01.2024

  45.

  Ordin al ministrului educației privind stabilirea cuantumului minim al bursei de excelență olimpică I/
  internațională

  01.01.2024

  46.

  Ordin comun al ministrului educației și al ministrului afacerilor externe privind aprobarea metodologiei de acordare burse și stagii de specializare a românilor de pretutindeni

  01.01.2024

  47.

  Ordin comun al ministrului educației și al ministrului cercetării, inovării și digitalizării privind aprobarea standardelor minimale naționale necesare și obligatorii pentru conferirea gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

  01.01.2024

  48.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de confirmare a deciziei agenției de evaluare a calității înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior

  01.01.2024

  49.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de recunoaștere automată a diplomelor și certificatelor obținute în instituții de învățământ superior din statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană

  01.02.2024

  50.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea listei instituțiilor de învățământ de prestigiu

  01.02.2024

  51.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei-cadru pentru organizarea de programe de studii integrate finalizate cu diplomă comună sau diplomă dublă sau multiplă

  01.02.2024

  52.

  Ordin al ministrului educației pentru aprobarea standardelor minime privind organizarea activităților de evaluare continuă și evaluare sumativă

  01.02.2024

  53.

  Ordin al ministrului educației pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind actele de studii și documentele universitare emise de instituțiile de învățământ superior

  01.02.2024

  54.

  Ordin al ministrului educației pentru aprobarea listei dublelor specializări

  01.02.2024

  55.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a programelor de studii postuniversitare de formare profesională a adulților

  01.02.2024

  56.

  Ordin al ministrului educației privind organizarea practicii pedagogice din cadrul programelor de studii universitare de masterat didactic

  01.02.2024

  57.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului

  01.02.2024

  58.

  Ordin comun al ministrului educației și al ministrului sănătății privind aprobarea metodologiei pentru acordarea asistenței medicale, stomatologice și psihologice gratuite studenților

  01.02.2024

  59.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare și funcționare a centrelor de consiliere din instituțiile de învățământ superior

  01.02.2024

  60.

  Ordin al ministrului educației pentru aprobarea Nomenclatorului programelor de studii cu profil similar

  01.03.2024

  61.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei-cadru pentru recunoașterea și echivalarea, precum și recunoașterea studiilor sau a perioadelor de studii efectuate în țară sau în străinătate

  01.03.2024

  62.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru înscrierea și înregistrarea programelor de studii în Registrul Național al Calificărilor

  01.03.2024

  63.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea specializărilor pentru care se organizează licență didactică cu dublă specializare

  01.03.2024

  64.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru finanțarea cercetării științifice universitare

  01.03.2024

  65.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru alocare de resurse financiare consorțiilor sau instituțiilor de învățământ superior fuzionate

  01.03.2024

  66.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de acordare a creditelor transferabile în învățarea pe tot parcursul vieții

  01.03.2024

  67.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru restituirea contravalorii serviciilor de școlarizare cu finanțare de la bugetul de stat

  01.04.2024

  68.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru mobilitatea academică

  01.04.2024

  69.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor de la bugetul de stat pentru studenții înmatriculați la programele de licență didactică cu dublă specializare sau masterat didactic

  01.04.2024

  70.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de alocare a codului matricol individual, precum și conținutul informațiilor care vor fi scrise în RMUR/RUNIDAS

  01.04.2024

  71.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea normelor pentru accesibilizarea învățământului superior pentru persoanele cu dizabilități

  01.04.2024

  72.

  Ordin comun al ministrului educației și al ministrului afacerilor externe privind aprobarea metodologiei de acordare a burselor pentru stagii de formare profesională a cadrelor didactice care predau limba română sau în limba română în unități de învățământ sau instituții de învățământ superior din străinătate

  01.04.2024

  73.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea condițiilor de școlarizare a românilor de pretutindeni și a cetățenilor străini

  01.04.2024

  74.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru închirierea bunurilor mobile și imobile din proprietatea privată a statului

  01.04.2024

  75.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea comisiilor de etică universitară

  01.04.2024

  76.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru utilizarea microcertificărilor

  01.04.2024

  77.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru modelele de certificate utilizate, interoperabilitatea registrelor și fluiditatea schimbului de date

  01.04.2024

  78.

  Ordin comun al ministrului educației și al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea corespondenței dintre nivelurile CNC, actele de studii sau calificare eliberate, tipul de programe de educație și formare profesională prin care pot fi dobândite niveluri de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor, precum și condițiilor de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare

  01.04.2024

  79.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru recunoașterea certificatelor dobândite, după caz, în sistem formal, nonformal și informal la furnizori de formare profesională autorizați/acreditați sau în centre de evaluare a competențelor autorizate/acreditate și/sau în cadrul altor entități cu rol echivalent din afara României

  01.04.2024

  80.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru identificarea, descrierea, evaluarea, validarea și certificarea rezultatelor învățării obținute în contexte nonformale și informale

  01.04.2024

  81.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru recunoașterea competențelor dobândite de tineri și adulți, în contexte nonformale și informale, în cadrul centrelor de evaluare

  01.04.2024

  82.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, statului de funcții și condițiilor de încadrare ale personalului ANC

  01.04.2024

  83.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a consiliului consultativ la nivelul ANC

  01.04.2024

  84.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de elaborare și actualizare a calificărilor profesionale

  01.04.2024

  85.

  Ordin comun al ministrului educației și al ministrului muncii și solidarității sociale pentru aprobarea metodologiei privind elaborarea, validarea, aprobarea și gestionarea standardelor ocupaționale și de calificare

  01.04.2024

  86.

  Ordin al ministrului educației pentru aprobarea metodologiei privind stabilirea criteriilor și procedurilor de evaluare și certificare a evaluatorilor de competențe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori și a evaluatorilor externi

  01.04.2024

  87.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului pentru autorizarea/acreditarea centrelor de evaluare a competențelor profesionale obținute în contexte de învățare nonformală și informală

  01.04.2024

  88.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea standardelor pentru acordarea certificatului de competențe transversale

  01.04.2024

  89.

  Ordin comun al ministrului educației și al ministrului sănătății privind aprobarea formularului specific pentru încadrarea într-o funcție didactică de predare sau didactică auxiliară

  01.04.2024

  90.

  Ordin comun al ministrului educației și al ministrului sănătății privind aprobarea modului de acordare a avizelor pentru exercitarea funcțiilor didactice de predare sau didactice auxiliare

  01.04.2024

  91.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru conferirea de plachete și diplome aniversare

  01.04.2024

  92.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea Comitetului de selecție pentru comisiile de specialitate CNATDCU

  01.06.2024

  93.

  Ordin al ministrului educației privind constituirea Registrului de experți CNATDCU

  01.08.2024

  94.

  Ordin al ministrului educației privind constituirea Registrului de experți CNEMU

  01.08.2024

  95.

  Ordin al ministrului educației privind constituirea și organizarea secretariatului tehnic al comisiilor naționale

  01.08.2024

  96.

  Ordin al ministrului educației privind constituirea CNEMU

  01.08.2024

  97.

  Ordin al ministrului educației privind constituirea CNSPIS

  01.08.2024

  98.

  Ordin al ministrului educației privind constituirea CNBU

  01.08.2024

  99.

  Ordin al ministrului educației privind constituirea CNATDCU

  01.08.2024

  100.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a CNATDCU

  01.08.2024

  101.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a CNEMU

  01.08.2024

  102.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a CNSPIS

  01.08.2024

  103.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a CNBU

  01.08.2024

  104.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea nomenclatorului tipurilor de documente cuprinse în RUNIDAS

  01.09.2024

  105.

  Ordin al ministrului educației privind aprobarea normelor pentru organizarea activităților extracurriculare - științifice, tehnice, cultural-artistice și sportive

  01.11.2024

  -----