HOTĂRÂRE nr. 22 din 16 ianuarie 2003
pentru abrogarea unor dispoziţii legale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor metodologii contabile şi fiscale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 27 ianuarie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Pe data de 1 ianuarie 2003 se abroga:
  a) Hotărârea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor măsuri de executare a Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 22 decembrie 1993;
  b) punctul A din monografia cuprinsă în anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 909/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 8 ianuarie 1998;
  c) anexa nr. 2 - Înregistrarea în contabilitate a diferenţelor rezultate în urma reevaluarii imobilizarilor corporale - la normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 403/2000 privind reevaluarea imobilizarilor corporale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 7 iunie 2000.


  Articolul 2

  Instrucţiunile privind metodologia de calcul al impozitului pe profit, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 859/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 640 din 29 august 2002, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Punctul 1.16 va avea următorul cuprins:
  "1.16. Persoanele juridice române fără scop patrimonial care obţin venituri din activităţi economice plătesc impozit pe profit pentru profitul corespunzător veniturilor ce depăşesc limitele stabilite la art. 1 alin. (4) din lege. În scopul determinării impozitului pe profit datorat pentru activitatea economică impozabilă se face ponderea veniturilor economice neimpozabile în total venituri din activităţi economice. Ponderea rezultată se aplică la valoarea impozitului pe profit calculat la nivelul întregii activităţi economice, în vederea stabilirii impozitului datorat pentru activitatea economică impozabilă.
  Cursul de schimb valutar euro/ROL este cel de la data înregistrării veniturilor în contabilitate."
  2. Punctul 2.13 va avea următorul cuprins:
  "2.13. În cazul exporturilor complexe cota redusă de impozit pe profit se acordă atât contractantului general, cat şi subcontractanţilor definiţi potrivit legii, proporţional cu contribuţia la realizarea exportului.
  Prin export complex, în sensul legii, se înţelege exportul de echipamente, instalaţii sau părţi de instalaţii, separat sau împreună cu tehnologii, licenţe, know-how, asistenţa tehnica, proiectare, construcţii-montaj, lucrări de punere în funcţiune şi recepţie, precum şi piesele de schimb şi materialele aferente.
  De asemenea, sunt considerate exporturi complexe lucrările geologice de proiectare-explorare, lucrările de exploatare pentru zăcăminte minerale, construcţii de reţele electrice, executarea de foraje de sonde, construcţii de schele, de instalaţii şi conducte de transport, de depozitare şi de distribuire a produselor petroliere şi a gazelor naturale, precum şi realizarea de nave complete, de obiective în domeniile agriculturii, imbunatatirilor funciare, amenajărilor hidrotehnice, silvice, organizarea exploatarilor forestiere şi altele asemenea."
  3. Punctul 7.1 se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:
  "Veniturile şi cheltuielile reprezentând dobânzi sau penalităţi prevăzute în contractele comerciale pentru neefectuarea plăţilor la data scadentei, determinate pe baza dobânzii de referinţa a Băncii Naţionale a României şi/sau a evoluţiei cursului unor valute, sunt venituri impozabile, respectiv cheltuieli deductibile, la data încasării sau plăţii acestora."
  4. Punctul 9.1 se completează cu 3 noi alineate cu următorul cuprins:
  "Cheltuielile de reclama şi publicitate reprezintă cheltuielile efectuate în scopul popularizarii firmei, produsului sau serviciului, utilizând mijloace de informare în baza unui contract scris, precum şi costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare.
  Se includ în categoria cheltuielilor de reclama şi publicitate şi bunurile care se acordă în cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru încercarea produselor şi demonstratii la punctele de vânzare, precum şi alte bunuri acordate cu scopul stimulării vânzărilor.
  Sunt considerate ca fiind aferente realizării veniturilor, potrivit art. 9 alin. (1) din lege, şi cheltuielile cu ambalajele pe durata de viaţa stabilită de către contribuabil."
  5. Punctul 9.5 se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:
  "Rezervele constituite reprezentând facilităţi fiscale acordate în baza unor acte normative nu sunt distribuibile acţionarilor sau asociaţilor şi nu se utilizează pentru majorarea capitalului social şi acoperirea pierderilor contabile. Acelaşi regim se aplică şi sumelor reprezentând facilităţi fiscale care la schimbarea sistemului contabil au fost preluate în rezultatul reportat."
  6. Punctul 9.7 se completează cu doua noi alineate cu următorul cuprins:
  "Sunt nedeductibile cheltuielile cu impozitul pe profit, inclusiv cele reprezentând diferenţe din anii precedenti sau din anul curent, precum şi impozitele plătite în străinătate. Sunt nedeductibile şi impozitele cu reţinere la sursa plătite în numele persoanelor fizice şi juridice nerezidente pentru veniturile realizate din România.
  Majorările, amenzile şi penalităţile datorate către autorităţi străine ori în cadrul contractelor economice încheiate cu autorităţi străine sau persoane nerezidente în România, care potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri sunt tratate ca dobânzi, sunt cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil."
  7. Punctul 10.2 va avea următorul cuprins:
  "10.2. În vederea determinării valorii deductibile a cheltuielilor cu dobânzile se efectuează mai întâi ajustarile conform art. 10 alin. (5) din lege. Valoarea cheltuielilor cu dobânzile care excede nivelul de deductibilitate permis conform art. 10 alin. (5) este considerată nedeductibila, fără a mai fi luată în calcul în perioadele următoare.
  În cazul în care capitalul propriu are o valoare negativa sau gradul de îndatorare este mai mare ori egal cu 1, contribuabilul aplica limitarea prevăzută la art. 10 alin. (2) din lege.
  Intra sub incidenţa art. 10 alin. (3) din lege pierderea neta din diferenţe de curs valutar aferente capitalului împrumutat.
  Instituţiile de credit autorizate sunt cele autorizate, potrivit legii, de Banca Naţionala a României."
  8. Punctul 10.3 va avea următorul cuprins:
  "10.3. Gradul de îndatorare al capitalului se determina ca raport între capitalul împrumutat şi capitalul propriu. Prin capital împrumutat se înţelege totalul creditelor şi împrumuturilor cu termen de rambursare peste un an, respectiv credite bancare, împrumuturi de la instituţii financiare, împrumuturi de la acţionari, asociaţi sau alte persoane, credite furnizori.
  Capitalul propriu cuprinde capitalul social, rezervele legale, alte rezerve, profitul nedistribuit, rezultatul exerciţiului şi alte elemente de capital propriu constituite potrivit reglementărilor legale.
                          Capital împrumutat
   Gradul de îndatorare = ──────────────────
                           Capital propriu

  Pentru calculul deductibilitatii cheltuielilor cu dobânzile se vor avea în vedere următoarele:
  a) Pentru împrumuturile angajate de la alte entităţi decât instituţiile de credit autorizate se va aplica limita prevăzută la art. 10 alin. (5) din lege, indiferent de perioada în care au fost contractate.
  b) Cheltuielile cu dobânda aferentă împrumuturilor contractate după data de 1 iulie 2002 sunt deductibile aplicând limita de deductibilitate prevăzută la art. 10 alin. (2) din lege după aplicarea limitei de deductibilitate prevăzute la art. 10 alin. (5), după caz.
  c) În scopul aplicării art. 10 alin. (5) din lege nivelul ratei dobânzilor recunoscute la calculul profitului impozabil este:
  - rata dobânzii de referinţa este cea din ultima luna a trimestrului pentru care se calculează impozitul pe profit, publicată de Banca Naţionala a României în Monitorul Oficial al României, Partea I;
  - ratele dobânzilor LIBOR şi EURIBOR sunt cele din ultima zi a trimestrului pentru care se calculează impozitul pe profit corespunzător perioadei contractuale.
  Ministerul Finanţelor Publice publică, prin ordin al ministrului finanţelor publice, nivelul ratelor dobânzilor LIBOR şi EURIBOR.
  d) Modul de calcul al dobânzii conform art. 10 alin. (5) din lege va fi cel corespunzător modului de calcul al dobânzii aferente împrumuturilor.
  e) Rezultatul exerciţiului luat în calcul la determinarea capitalului propriu pentru sfârşitul perioadei este cel înregistrat de contribuabil înainte de calculul impozitului pe profit.
  Cheltuielile cu dobânzile insumate cu pierderea neta din diferenţele de curs valutar aferente împrumuturilor cu termen de rambursare mai mare de un an, luate în considerare la calculul gradului de îndatorare, sunt deductibile la determinarea profitului impozabil în limitele prevăzute la art. 10 alin. (2) din lege."
  9. După punctul 10.9 se introduce punctul 10.10 cu următorul cuprins:
  "10.10. În aplicarea art. 10 alin. (7) din lege, persoanele juridice care desfăşoară activităţi de leasing financiar, precum şi societăţile de credit ipotecar sunt asimilate instituţiilor de credit."
  10. Punctul 35.2 se completează cu un nou alineat cu următorul cuprins:
  "Contribuabilii care înregistrează în situaţiile financiare la 31 decembrie 2002 provizioane pentru diferenţe nefavorabile de curs valutar aferente creanţelor şi datoriilor în devize, potrivit Regulamentului de aplicare a Legii contabilităţii nr. 82/1991, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993, deduc din punct de vedere fiscal cheltuiala cu provizionul la nivelul pierderii nete din diferenţe de curs."


  Articolul 3

  Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 598/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 22 iunie 2002, se modifica după cum urmează:
  1. Litera b) de la alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:
  "b) bunurile distruse ca urmare a unor calamitati sau a altor cauze de forta majoră, perisabilitatile în limitele prevăzute prin normele aprobate prin hotărâre a Guvernului;"
  2. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - (1) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (7) din lege, aportul în natura la capitalul social al unei societăţi comerciale, efectuat între doua persoane impozabile înregistrate ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată, în situaţia în care beneficiarul are drept de deducere integral a taxei pe valoarea adăugată, nu constituie livrare de bunuri. Persoana impozabilă care a adus aportul în natura are drept de deducere a taxei pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 22 alin. (4) lit. e) din lege, dacă a dedus total sau parţial taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor acordate ca aport în natura sau părţilor lor componente."
  3. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 7 se abroga.
  4. Articolul 29 va avea următorul cuprins:
  "Art. 29. - În sensul prevederilor art. 11 alin. (1) lit. c) din lege sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată transporturile de marfa şi/sau de persoane, efectuate cu nave sau aeronave sub pavilion românesc, comandate de beneficiari din străinătate, direct sau prin case de expediţie, în şi din porturile şi aeroporturile din România. Justificarea scutirii se face cu documentele care confirma efectuarea transportului. Pentru transporturile de marfa şi/sau de persoane, efectuate cu nave sau aeronave sub pavilion românesc, comandate de beneficiari din străinătate, direct sau prin case de expediţie, efectuate între doua porturi/aeroporturi din străinătate, locul prestării este în străinătate, iar transportatorii beneficiază de dreptul de deducere potrivit art. 22 alin. (4) lit. d) din lege."
  5. Alineatul (2) al articolului 66 va avea următorul cuprins:
  "(2) Garanţia se constituie printr-un depozit banesc sau printr-o scrisoare de garanţie bancară emisă de o banca autorizata de Banca Naţionala a României, astfel:
  a) pentru sume de rambursat cuprinse între 1 şi 10 miliarde lei inclusiv, garanţia se va constitui în procent de 20% din suma pentru care s-a aprobat rambursarea;
  b) pentru sume de rambursat de peste 10 miliarde lei exclusiv, garanţia se va constitui în procent de 30% din suma pentru care s-a aprobat rambursarea."
  6. Punctul 7 din "Fişa de analiza de risc pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată cu control ulterior", prevăzută în anexa nr. 3, se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 16 ianuarie 2003.
  Nr. 22.
  ─────────────────