ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 19 din 22 februarie 2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 10 martie 2006
  Având în vedere necesitatea reglementării de urgență a aspectelor privind plaja cu destinație turistică, dat fiind faptul că sezonul turistic pe litoralul românesc începe la data de 1 mai a fiecărui an, așa cum prevede art. 34 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrală a zonei costiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 280/2003,
  luând în considerare necesitatea reglementării modului de utilizare a plajelor de către operatorii care încheie contracte de închiriere a plajei cu Administrația Națională "Apele Române",
  ținând cont de necesitatea organizării ca servicii publice în subordinea autorităților administrației publice locale a posturilor de salvare și a posturilor de prim ajutor până la începutul sezonului turistic 2006,
  ținând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonanței de urgență, ar conduce la imposibilitatea organizării corespunzătoare a activităților specifice sezonului estival și la imposibilitatea îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activităților de turism pe plajele Mării Negre, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul 1

  Prezenta ordonanță de urgență are ca obiect reglementarea modului de utilizare a plajelor Mării Negre, în scopul conservării corespunzătoare a acestora și al asigurării unei protecții adecvate pentru turiști.


  Articolul 2
  (1) Utilizarea plajelor în scop turistic se poate face de către persoane fizice și juridice:
  a) operatori economici care administrează structuri de primire turistice;
  b) proprietari ori administratori de ansambluri rezidențiale care desfășoară activități de turism;
  c) operatori economici care desfășoară activități de divertisment, agrement și/sau sportive;
  d) autorități ale administrației publice locale.
  (la 15-04-2010, Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 35 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 15 aprilie 2010. )
  (1^1) Utilizatorii plajelor în scop turistic prevăzuți la alin. (1) încheie contracte de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor, pentru unul sau mai multe sezoane estivale, în condițiile legii.
  (la 21-10-2010, Alin. (1^1) al art. 2 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 186 din 14 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 18 octombrie 2010, care modifică pct. 2 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 35 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 15 aprilie 2010. )
  (2) Titularul dreptului de administrare a plajelor încheie contracte de închiriere cu autoritățile administrației publice locale din localitățile riverane Mării Negre, la solicitarea acestora, pentru o cotă de până la 20% din suprafața plajelor utilizate în scop turistic care sunt situate pe raza lor administrativ-teritorială.(3) Criteriile minime privind utilizarea plajelor în scop turistic se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru turism, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(4) Procedura de emitere și de retragere a autorizației turistice se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru turism, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(5) Întreținerea și exploatarea plajelor neutilizate în scop turistic se fac de către Administrația Națională «Apele Române», prin Direcția Apelor Dobrogea-Litoral.(6) Utilizarea plajelor cu destinație turistică pentru care nu s-au încheiat contracte de închiriere se reglementează prin ordin comun al conducătorului autorității publice centrale pentru turism și al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului.
  (la 19-05-2009, Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009. )


  Articolul 3
  (1) Sezonul turistic estival pe litoralul Mării Negre începe la data de 1 mai și se încheie la data de 30 septembrie ale fiecărui an.(2) Utilizatorii plajelor cu destinație turistică au obligația ca la începerea sezonului turistic estival să amenajeze plaja cu destinație turistică și să asigure serviciile turistice necesare, în conformitate cu reglementările în vigoare.
  (la 19-05-2009, Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009, prin înlocuirea sintagmei "operatori de plajă" cu sintagma "utilizatorii de plajă". )
  (3) Administrația Națională «Apele Române», prin Direcția Apelor Dobrogea-Litoral, realizează lucrările de întreținere și ecologizare a plajelor, lucrări finanțate atât din bugetul propriu, cât și din veniturile obținute de la utilizatorii plajelor cu destinație turistică, proporțional cu suprafața de plajă utilizată.
  (la 19-05-2009, Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009. )


  Articolul 4
  (1) Autoritățile administrației publice locale pe a căror rază teritorială se află plaje cu destinație turistică au următoarele obligații:
  a) să organizeze și să asigure servicii publice de salvare acvatică - salvamar și posturi de prim ajutor;
  b) să asigure lucrările de canalizare și alimentare cu apă până în zona limitrofă plajei cu destinație turistică;
  (la 19-05-2009, Litera b) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009. )

  c) să asigure ordinea publică pe plaja utilizată în scop turistic;
  (la 19-05-2009, Litera c) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009. )
  (2) Sursele de finanțare pentru realizarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) sunt asigurate prin bugetele locale și din alte surse, potrivit legii.
  (la 29-09-2014, Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 58 din 22 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014. )
  (2^1) Finanțarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se asigură prin bugetele locale din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate anual cu această destinație, prin legea bugetului de stat, la propunerea fundamentată a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
  (la 04-04-2015, Alin. (2^1) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 64 din 31 martie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 1 aprilie 2015, care modifică pct. 2 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 58 din 22 septembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 29 septembrie 2014. )
  (3) Normele metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare și a posturilor de prim ajutor pe plajă se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru turism și a Ministerului Administrației și Internelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.


  Articolul 5

  Utilizatorii de plajă au următoarele obligații:
  (la 19-05-2009, Partea introductivă a art. 5 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009, prin înlocuirea sintagmei "operatori de plajă" cu sintagma "utilizatorii de plajă". )

  a) să solicite și să obțină autorizația turistică pentru suprafața de plajă care face obiectul contractului de închiriere;
  (la 19-05-2009, Litera a) a art. 5 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009. )

  b) să întrețină și să igienizeze zilnic și ori de câte ori este nevoie suprafața de plajă utilizată;
  (la 09-04-2010, Litera b) a art. 5 a fost modificată de pct. 3 al articolul unic din LEGEA nr. 63 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 6 aprilie 2010, care modifică pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009. )

  c) să mențină în bună stare de funcționare dotările de pe plajă, inclusiv cele de agrement;
  d) să asigure condițiile sanitare și de protecție a mediului în zonele de îmbăiere și pe plajă;
  e) să sesizeze autoritățile de gospodărire a apelor și de protecție a mediului și autoritățile de sănătate publică în cazul prezenței în apa mării a substanțelor poluante;
  f) să îndepărteze de pe plajă și din zona submersă de îmbăiere obiectele periculoase;
  g) să nu realizeze pe plajă construcții și dotări cu alte destinații decât cele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență;
  h) să permită accesul liber pe plajă și libera circulație a persoanelor în spațiul plajei;
  i) să monteze panouri cu instrucțiuni de utilizare a plajei, a zonei și a apei de îmbăiere;
  (la 19-05-2009, Litera i) a art. 5 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009. )

  j) să nu permită desfășurarea activităților de comerț ambulant pe plajă;
  k) să nu permită camparea pe plajă.


  Articolul 6
  (1) Construcțiile și dotările admise a se amplasa pe plaja cu destinație turistică sunt următoarele:
  a) module de grupuri sanitare, numai în cazurile în care acestea nu se pot amplasa în zona limitrofă;
  b) dotări pentru agrement specific plajei;
  c) posturi de prim ajutor și de salvare;
  d) construcții și amenajări cu caracter provizoriu, demontabile;
  e) instalații de captare a energiei solare în zona bateriilor de dușuri.
  (2) Caracteristicile și modalitatea de amplasare a construcțiilor și dotărilor sunt prevăzute în documentațiile urbanistice.
  (la 19-05-2009, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009. )


  Articolul 7

  În vederea protecției turiștilor, pe plajele litoralului Mării Negre utilizate în scop turistic se interzice circulația sau staționarea vehiculelor, cu excepția celor care asigură intervenții operative și a utilajelor de întreținere a plajelor.
  (la 21-03-2022, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 18 martie 2022 )


  Articolul 7^1
  (1) Accesul persoanelor fizice însoțite de animale de companie, pe plajele litoralului Mării Negre utilizate în scop turistic, este permis oricând în afara sezonului estival.(2) Pe durata sezonului estival, accesul persoanelor fizice însoțite de animale de companie, pe plajele litoralului Mării Negre utilizate în scop turistic, este permis numai cu acordul operatorilor de plaje, în condițiile alin. (3).(3) Accesul cu animale de companie pe plajele litoralului Mării Negre utilizate în scop turistic este permis indiferent de perioada din an, cu condiția ca animalele de companie să fie ținute în zgardă sau ham și lesă.(4) Posesorii de animale de companie au obligația de a deține asupra lor pungi pentru strângerea dejecțiilor produse de acestea, de a curăța zona respectivă și de a le arunca la gunoi.
  (la 21-03-2022, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 18 martie 2022 )


  Articolul 7^2
  (1) Indiferent de perioada din an, pe plajele litoralului Mării Negre utilizate în scop turistic este permis accesul câinilor utilitari aparținând persoanelor cu dizabilități.(2) Prin excepție de la prevederile art. 7^1 alin. (2), pe durata sezonului estival, accesul câinilor din dotarea Ministerului Afacerilor Interne și al câinilor utilitari aparținând persoanelor cu dizabilități, pe plajele litoralului Mării Negre utilizate în scop turistic, este permis fără acordul operatorilor de plaje.
  (la 21-03-2022, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 18 martie 2022 )


  Articolul 8
  (1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 10.000 lei și 20.000 lei săvârșirea de către persoane fizice sau juridice a următoarelor fapte:
  (la 09-04-2010, Partea introductivă a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 4 al articolul unic din LEGEA nr. 63 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 6 aprilie 2010, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009, cu pct. 5^1. )

  a) desfășurarea de activități turistice pe plajă fără a deține autorizație turistică;
  b) nerespectarea obligației privind accesul liber pe plajă și libera circulație a persoanelor în spațiul plajei;
  c) nerespectarea prevederilor privind întreținerea și igienizarea zilnică a suprafeței de plajă închiriate;
  d) nerespectarea prevederilor privind menținerea în bună stare de funcționare a dotărilor de pe plajă, inclusiv a celor de agrement;
  e) neasigurarea condițiilor sanitare și de protecție a mediului în zonele de îmbăiere și pe plajă;
  f) neamenajarea plajei cu destinație turistică la începutul sezonului turistic estival;
  g) neasigurarea lucrărilor de canalizare și alimentare cu apă până la zona limitrofă plajei;
  h) amplasarea pe plajă a altor construcții sau dotări decât cele admise;
  i) permiterea campării pe plaja cu destinație turistică;
  j) neorganizarea sau neasigurarea serviciului public de salvare și a posturilor de prim ajutor;
  k) circulația sau staționarea autovehiculelor pe plajă, cu excepția celor care asigură intervenții operative și a utilajelor de întreținere a plajelor;
  l) permiterea realizării de activități de comerț ambulant pe plajă;
  m) abrogată;
  (la 21-03-2022, Litera m) din Alineatul (1), Articolul 8 a fost abrogată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 18 martie 2022 )
  n) nerespectarea obligației privind îndepărtarea obiectelor periculoase de pe plajă și din zona submersă de îmbăiere;
  o) neafișarea instrucțiunilor de utilizare a plajei, a zonei și a apei de îmbăiere.
  (la 19-05-2009, Litera o) a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009. )

  p) nesesizarea autorităților de gospodărire a apelor și de protecție a mediului și a autorităților de sănătate publică în cazul prezenței în apa mării a substanțelor poluante.
  (la 09-04-2010, Litera p) a alin. (1) al art. 8 a fost introdusă de pct. 5 al articolul unic din LEGEA nr. 63 din 31 martie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 6 aprilie 2010, care completează art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009, cu pct. 6^1. )
  (1^1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 de lei la 1.000 de lei nerespectarea de către persoanele fizice a obligației de a ține animalele de companie în zgardă sau ham și lesă pe toată perioada prezenței pe plajele litoralului Mării Negre utilizate în scop turistic.
  (la 21-03-2022, Articolul 8 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 18 martie 2022 )
  (1^2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 de lei la 10.000 de lei nerespectarea de către persoanele fizice a obligației de a strânge dejecțiile produse de animalele de companie pe plajele litoralului Mării Negre utilizate în scop turistic, de a curăța zona respectivă și de a le arunca la gunoi.
  (la 21-03-2022, Articolul 8 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 18 martie 2022 )
  (2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către:
  a) persoane anume desemnate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. c), e), g), h), k) și p);
  b) persoane anume desemnate din cadrul autorității publice centrale pentru turism, pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), f), h)-j), l), n) și o);
  c) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române, ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române și polițiștii locali, pentru contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. i), k) și l), alin. (1^1) și (1^2).
  (la 21-03-2022, Alineatul (2) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 56 din 17 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 18 martie 2022 )


  Articolul 9

  Dispozițiile art. 8 se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 9^1

  Sumele necesare asigurării serviciilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) se asigură în anul 2006 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor pentru Direcția Apelor Dobrogea Litoral, buget care va fi suplimentat cu cuantumul corespunzător sumei cheltuite în anul 2005 pentru asigurarea acestor servicii.
  (la 09-07-2006, Art. 9^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 274 din 4 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 6 iulie 2006. )


  Articolul 10

  Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:
  a) alin. (3) al art. 33 din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 26 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare;
  b) Hotărârea Guvernului nr. 107/1996 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea turistică a plajei litoralului Mării Negre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 6 martie 1996;
  c) Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2002 pentru aprobarea Normelor privind organizarea posturilor de salvare și a posturilor de prim ajutor pe plaje și în ștranduri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002;
  d) Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 455/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea, clasificarea, avizarea și controlul activităților de turism în zona costieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 18 martie 2004.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  Ministrul transporturilor,
  construcțiilor și turismului,
  Gheorghe Dobre
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

  București, 22 februarie 2006.
  Nr. 19.

  Anexă

  Abrogată.
  (la 19-05-2009, Anexa a fost abrogată de pct. 7 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 6 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 330 din 19 mai 2009. )

  -------