ORDIN nr. 622 din 30 mai 2014
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 622 din 30 mai 2014
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 363 din 29 mai 2014
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 402 din 30 mai 2014  Având în vedere:
  - Referatul de aprobare al secretarului general al Ministerului Sănătăţii nr. N.B./3.567 din 30 mai 2014 şi al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG 864/29 mai 2014;
  - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;
  - Ordinul ministrul sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015,
  în temeiul:
  - dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
  - dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 1 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Pentru serviciile de înaltă performanţă decontate de casele de asigurări de sănătate: RMN, CT, scintigrafie şi angiografie se utilizează biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice - formular cu regim special, al cărui model este prevăzut în anexele nr. 1a, 1b, 1c şi 1d, după caz."
  2. La articolul 1, alineatele (3) şi (4) se abrogă.
  3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate organizează tipărirea, distribuirea, înserierea şi numerotarea formularelor de bilete de trimitere pentru investigaţii paraclinice, formulare ce conţin elemente de protecţie împotriva falsificării şi contrafacerii, potrivit tuturor elementelor prevăzute în anexa nr. 1, respectiv în anexele nr. 1a, 1b, 1c şi 1d."
  4. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Se aprobă Lista abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi cele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană, conform prevederilor respectivelor documente, prevăzută în anexa nr. 3."
  5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - Anexele nr. 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
  6. În anexa nr. 1, la punctul 2, câmpul "CNP/CE/PASS" se modifică şi va avea următorul cuprins: "CID/CNP/CE/PASS".
  7. În anexa nr. 1, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
      "3. Cod diagnostic P A/S C M
             [][][][][] Diagnostic ........ [] [] [] []
             [][][][][] ...................

        Data .../..../... Semnătura medicului.... Cod parafă [][][][][][] LS."
        trimiterii

  8. În anexa nr. 1, punctul 7 se abrogă.
  9. În anexa nr. 1a, la punctul 2, sintagma "CNP/CE/PASS" se modifică şi va avea următorul cuprins: "CID/CNP/CE/PASS".
  10. În anexa nr. 1a, punctul 7 se abrogă.
  11. În anexa nr. 1b, la punctul 2, sintagma "CNP/CE/PASS" se modifică şi va avea următorul cuprins: "CID/CNP/CE/PASS".
  12. În anexa nr. 1b, punctul 7 se abrogă.
  13. În anexa nr. 1c, la punctul 2, sintagma "CNP/CE/PASS" se modifică şi va avea următorul cuprins: "CID/CNP/CE/PASS".
  14. În anexa nr. 1c, punctul 7 se abrogă.
  15. În anexa nr. 1d, la punctul 2, câmpul "CNP/CE/PASS" se modifică şi va avea următorul cuprins: "CID/CNP/CE/PASS".
  16. În anexa nr. 1d, punctul 7 se abrogă.
  17. Anexa nr. 1e se abrogă.
  18. În anexa nr. 2, la litera A, prima teză de la punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "1. Recomandarea pentru investigaţii medicale paraclinice se face pe formularul cu regim special descris în anexa nr. 1 la ordin, respectiv în anexele nr. 1a, 1b, 1c şi 1d la ordin, de către medicii care au, potrivit legii, dreptul de a face recomandări de investigaţii medicale paraclinice în sistemul de asigurări sociale de sănătate.(...)"
  19. În anexa nr. 2, la litera B, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "1. Biletul de trimitere este tipărit pe hârtie autocopiantă în două culori. Exemplarul 2 (verde) rămâne în carnet, la medicul care a făcut trimiterea, iar exemplarul 1 (alb) se predă asiguratului, care îl depune la furnizorul de servicii medicale paraclinice care va efectua investigaţiile recomandate. Furnizorul de servicii medicale paraclinice va păstra exemplarul alb (originalul), pe care îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia."
  20. În anexa nr. 2, la litera B, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "4. Furnizorul de servicii medicale îşi va organiza modul de gestionare şi evidenţă a carnetelor cu bilete de trimitere, precum şi modul de păstrare a carnetelor epuizate.
  Pentru furnizorii de servicii medicale care au mai mulţi medici angajaţi care au dreptul de a trimite asiguratul la investigaţii medicale paraclinice pe baza biletului de trimitere, distribuirea şi arhivarea carnetelor cu bilete de trimitere la nivelul furnizorului se vor face pe baza unui tabel centralizator care va conţine următoarele rubrici obligatorii: numele şi prenumele medicului, data repartizării carnetului/carnetelor, seria (cu numerele) carnetului/carnetelor repartizat/repartizate, semnătura de primire şi parafa, data returnării în arhivă a exemplarului 2, seria biletelor de trimitere returnate (exemplarul 2), semnătura de returnare şi parafa.
  Înregistrarea biletelor de trimitere emise asiguraţilor se va face în registrul de consultaţii, la rubrica "Recomandări", unde se vor nota seria şi numărul biletului de trimitere emis."
  21. În anexa nr. 2, la litera C, la câmpul 2, la litera c), a 12-a liniuţă "Card european (CE)" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "- se bifează căsuţa "Card european (CE)" pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/ale Spaţiului Economic European/ai Confederaţiei Elveţiene (cu excepţia României), titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate;"
  22. În anexa nr. 2, la litera C, la câmpul 2, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "e) câmpul "CID/CNP/CE/PASS" corespunde codului unic de asigurare/codului numeric personal/numărului cardului european/numărului paşaportului. Acest câmp va permite alocarea până la 20 de caractere şi se completează astfel:
  - pentru cetăţenii români se completează codul unic de asigurare sau, după caz, codul numeric personal al pacientului format din 13 cifre, lăsând libere restul de 7 căsuţe; se poate aplica şi codul de bare aferent CNP-ului asiguratului beneficiar;
  - pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene se va completa: numărul paşaportului/cărţii de identitate pentru beneficiarii formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, respectiv toate cele 20 de căsuţe corespunzătoare numărului de identificare al cardului european de asigurări de sănătate (câmpul nr. 8 de pe acesta) pentru titularii de card european;
  - pentru cetăţenii străini din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii se va completa numărul paşaportului.
  Pentru cetăţenii străini menţionaţi mai sus se va preciza cetăţenia, prin selecţia codului ţării din Lista abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi Confederaţia Elveţiană, conform prevederilor respectivelor documente, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin."
  23. În anexa nr. 2, la litera C, reglementările pentru câmpul 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Câmpul 3:
  - "Cod diagnostic"
  (i) se vor completa căsuţele destinate codului de diagnostic corespunzător diagnosticului sau diagnosticelor cunoscute ori prezumtive pentru care se recomandă investigaţiile, utilizând clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală; pentru biletele de trimitere emise de medicii de familie prin care se recomandă investigaţii paraclinice în cadrul consultaţiilor preventive din pachetul de bază codul de diagnostic completat va fi 999.
  (ii) se va bifa cu "x": căsuţa P pentru efectuarea de investigaţii paraclinice specifice pentru unele afecţiuni cuprinse în programele naţionale de sănătate: diabetul şi bolile de nutriţie, precum şi cele pentru afecţiunile oncologice; căsuţa A/S pentru efectuarea de investigaţii paraclinice specifice pentru afecţiunile acute/subacute; căsuţa C pentru efectuarea de investigaţii paraclinice specifice pentru bolile cronice, altele decât cele incluse în programele naţionale de sănătate: diabet şi boli de nutriţie, precum şi cele pentru afecţiuni oncologice; căsuţa M pentru efectuarea de investigaţii paraclinice pentru cazurile la care se realizează plan de management integrat pentru boli cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind: riscul cardiovascular înalt - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2/astmul bronşic/boala cronică respiratorie obstructivă (BPOC)/boala cronică de rinichi; pentru stabilirea termenului de valabilitate a biletului de trimitere, conform prevederilor din contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia.
  Dată fiind perioada de valabilitate a biletului de trimitere, diferită pentru: afecţiuni acute/subacute; afecţiuni cronice; unele afecţiuni cuprinse în programele naţionale de sănătate: diabetul şi bolile de nutriţie, precum şi afecţiunile oncologice, pe acelaşi formular de bilet de trimitere nu se va combina tip diagnostic acut/subacut cu tip diagnostic cronic sau cu tip diagnostic pentru afecţiuni cuprinse în programele naţionale de sănătate: diabetul şi bolile de nutriţie şi afecţiunile oncologice.
  Pentru recomandarea de investigaţii paraclinice pentru cazurile la care se realizează plan de management integrat pentru boli cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind: riscul cardiovascular înalt - HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2/astmul bronşic/boala cronică respiratorie obstructivă (BPOC)/boala cronică de rinichi, se va completa bilet de trimitere distinct, acesta având termen de valabilitate conform prevederilor din contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia.
  Pentru recomandarea de investigaţii histopatologice şi citologice se va întocmi bilet de trimitere distinct, având termen de valabilitate conform prevederilor din contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia.
  Pentru biletele de trimitere emise de medicii de familie prin care se recomandă investigaţii paraclinice în cadrul consultaţiilor preventive din pachetul de bază (cod de diagnostic 999) nu se completează niciuna dintre căsuţele de la câmpul "tip diagnostic".
  NOTĂ:
  În situaţiile în care se utilizează formularele biletelor de trimitere pentru investigaţii paraclinice tipărite pe hârtie autocopiantă în 3 culori (dar nu mai târziu de 31 mai 2014), pentru cazurile la care se realizează plan de management integrat, medicul care face recomandarea va menţiona "management de caz" pe formularul biletului de trimitere, aplicând totodată semnătura şi parafa, fără a se completa vreuna dintre căsuţele: P; A/S; C.
  (iii) - "Data trimiterii" - se va specifica data trimiterii asiguratului pentru efectuarea investigaţiilor recomandate; la biletele de trimitere pentru recomandarea de investigaţii histopatologice şi citologice, la câmpul "data trimiterii" se va specifica data trimiterii asiguratului pentru efectuarea investigaţiilor recomandate sau se va specifica data recoltării probei/probelor la nivelul medicului de specialitate din ambulatoriu (dată ce coincide cu data transmiterii probei/probelor recoltate către laboratorul de anatomie patologică), după caz.
  (iv) - "Semnătura medicului/Cod parafă/L.S." - se execută specimenul de semnătură a medicului care a emis biletul de trimitere şi se aplică parafa şi codul corespunzător acestuia; se aplică ştampila furnizorului de servicii medicale care a emis biletul de trimitere; medicii pot aplica şi codul de bare aferent codului de parafă.
  (v) - "Data reconfirmării" - în situaţia în care asiguratul se internează în spital în perioada de valabilitate a biletului de trimitere şi investigaţiile medicale paraclinice de înaltă performanţă nu au fost efectuate în timpul spitalizării, se va specifica data reconfirmării trimiterii asiguratului pentru efectuarea investigaţiilor recomandate, medicul fiind obligat să completeze cele două exemplare ale biletului de trimitere.
  (vi) - "Semnătura medicului/Cod parafă/L.S." - se execută specimenul de semnătură a medicului care a reconfirmat biletul de trimitere şi se aplică parafa şi codul corespunzător acestuia pe cele două exemplare ale biletului de trimitere; se aplică ştampila furnizorului de servicii medicale care a reconfirmat biletul de trimitere pe cele două exemplare ale biletului de trimitere; medicii pot aplica şi codul de bare aferent codului de parafă pe cele două exemplare ale biletului de trimitere."
  24. În anexa nr. 2, la litera C, la câmpul 4, a 5-a liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:
  - "Investigaţii efectuate" - se va completa prin bifare cu "x" de furnizorul de servicii medicale paraclinice care a efectuat investigaţiile. În situaţia în care furnizorul nu poate efectua toate investigaţiile prescrise, le va anula cu o linie pe cele neefectuate, pe biletul de trimitere, fără a avea posibilitatea înlocuirii sau adăugării altor investigaţii medicale paraclinice, prin completarea acestuia la nivelul laboratorului/punctului de lucru."
  25. În anexa nr. 2, la litera C, la câmpul 4, a 7-a liniuţă "- În situaţia în care se completează anexa 1-e:" şi pct. 4.1 - 4.5 ale acesteia se abrogă.
  26. În anexa nr. 2, la câmpul 6, după liniuţa a 2-a se introduce o nouă liniuţă cu următorul cuprins:
  "- pe biletele de trimitere pentru investigaţii histologice şi citologice se completează de către asigurat câmpurile "data prezentării asiguratului" şi "semnătura asiguratului", numai în situaţia în care recoltarea probei/probelor se face la nivelul laboratorului."
  27. În anexa nr. 2, la litera C, reglementările de la câmpul 7 se abrogă.
  28. În anexa nr. 2, la litera C, reglementările de la câmpul 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Câmpul 8 - "Date care necesită a fi inscripţionate pe versoul biletului de trimitere pentru investigaţii medicale paraclinice":
  În situaţia în care, din motive obiective, investigaţiile nu au putut fi efectuate la momentul prezentării asiguratului, furnizorul de servicii medicale paraclinice are obligaţia de a-l programa în perioada de valabilitate a biletului de trimitere, consemnând pe versoul exemplarului de bilet de trimitere data prezentării pentru programare şi data programării, semnătura şi ştampila furnizorului; dacă asiguratul refuză programarea, furnizorul va restitui asiguratului biletul de trimitere pentru ca acesta să se poată prezenta la alt furnizor de investigaţii medicale paraclinice. La momentul prezentării la furnizorul de investigaţii paraclinice din ambulatoriu pentru efectuarea investigaţiilor, cu excepţia examinărilor histopatologice şi citologice, asiguratul va declara pe propria răspundere pe versoul biletului de trimitere că a fost sau nu internat pe perioada de la data eliberării biletului de trimitere până la data efectuării investigaţiilor."
  29. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Formularele biletelor de trimitere pentru investigaţii paraclinice al căror model este prevăzut în anexele nr. 1, 1a, 1b, 1c şi 1d la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, în formatul aprobat anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, se utilizează până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 31 august 2014, inclusiv.


  Articolul III

  Până la tipărirea formularelor biletelor de trimitere pentru investigaţii paraclinice în formatul prevăzut de Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, şi achiziţionarea acestora de către furnizorii de servicii medicale se utilizează formularele biletelor de trimitere pentru investigaţii paraclinice în formatul aprobat anterior intrării în vigoare a prezentului ordin (dar nu mai târziu de 31 august 2014, inclusiv), respectiv biletul de trimitere este tipărit pe hârtie autocopiantă în 3 culori. Exemplarul 3 (verde) şi 2 (roz) rămân în carnet, la medicul care a făcut trimiterea, iar exemplarul 1 (alb) se predă asiguratului, care îl depune la furnizorul de servicii medicale paraclinice care va efectua investigaţiile recomandate. Furnizorul de servicii medicale paraclinice va păstra exemplarul alb (originalul) şi îl va prezenta casei de asigurări de sănătate doar la solicitarea acesteia.


  Articolul IV

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu data de 1 iunie 2014.
  p. Ministrul sănătăţii,
  Francisk Iulian Chiriac, secretar de stat
  p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Gheorghe-Radu Ţibichi


  Anexa
  (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 868/542/2011)
  LISTA
  abrevierilor pentru ţările cu care România are acorduri, înţelegeri,
  convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii
  şi statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi
  Confederaţia Elveţiană, conform prevederilor respectivelor documente
  Codul ţării Denumirea ţării Card european de asigurări de sănătate Acord internaţional
  AF Afganistan NU NU
  ZA Africa de Sud NU NU
  AL Albania NU DA
  DZ Algeria NU DA
  AD Andorra NU NU
  AO Angola NU NU
  AI Anguilla NU NU
  AG Antigua şi Barbuda NU NU
  AN Antilele Olandeze (Bonaire) NU NU
  AR Argentina NU NU
  AM Armenia NU DA
  AW Aruba NU NU
  SH Teritoriile britanice de peste mări NU NU
  AU Australia NU NU
  AT Austria DA NU
  AZ Azerbaidjan NU NU
  BS Bahamas NU NU
  BH Bahrain NU NU
  BD Bangladesh NU NU
  BB Barbados NU NU
  BY Belarus NU DA
  BE Belgia DA NU
  BZ Belize NU NU
  BJ Benin NU NU
  BM Bermude NU NU
  BO Bolivia NU NU
  BA Bosnia şi Herţegovina NU DA
  BW Botswana NU NU
  BR Brazilia NU NU
  BN Brunei NU NU
  BG Bulgaria DA NU
  BF Burkina Faso NU NU
  BI Burundi NU NU
  BT Bhutan NU NU
  KH Cambodgia NU NU
  CM Camerun NU NU
  CA Canada NU NU
  SP Insulele Canare NU NU
  CV Capul Verde NU NU
  KY Insulele Cayman NU NU
  CZ Cehia DA NU
  CF Republica Centrafricană NU NU
  CL Chile NU NU
  CN China NU DA
  TD Ciad NU NU
  CY Cipru DA NU
  CI Cote d'Ivoire NU NU
  CO Columbia NU NU
  YT Mayotte NU NU
  PM Saint Pierre şi Miquelon NU NU
  KM Uniunea Comorelor NU NU
  CD Republica Democrată Congo NU NU
  CG Republica Congo NU NU
  KR Coreea de Sud NU DA
  CR Costa Rica NU NU
  HR Croaţia DA NU
  CU Cuba NU DA
  DK Danemarca DA NU
  DJ Djibouti NU NU
  DM Dominica NU NU
  DO Republica Dominicană NU NU
  EC Ecuador NU NU
  EG Egipt NU NU
  SV El Salvador NU NU
  CH Elveţia DA NU
  AE Emiratele Arabe Unite NU NU
  ER Eritreea NU NU
  EE Estonia DA NU
  ET Etiopia NU NU
  FJ Fiji NU NU
  FI Finlanda DA NU
  FR Franţa DA NU
  GA Gabon NU NU
  GM Gambia NU NU
  GE Georgia NU NU
  GS Georgia de Sud şi Insulele Sandwich de Sud NU NU
  DE Germania DA NU
  GH Ghana NU NU
  GI Gibraltar NU NU
  GR Grecia DA NU
  GD Grenada NU NU
  GL Groenlanda NU NU
  GP Guadelupa NU NU
  GU Guam NU NU
  GT Guatemala NU NU
  GN Guineea NU NU
  GW Guineea-Bissau NU NU
  GQ Guineea Ecuatorială NU NU
  GY Guyana NU NU
  GF Guyana Franceză NU NU
  HT Haiti NU NU
  HN Honduras NU NU
  IN India NU DA
  ID Indonezia NU NU
  CK Insulele Cook NU NU
  FK Insulele Falkland (Malvine) NU NU
  FO Insulele Feroe NU NU
  MP Insulele Mariane NU NU
  SB Insulele Solomon NU NU
  VG Insulele Virgine Britanice NU NU
  VI Insulele Virgine SUA NU NU
  WF Insulele Wallis şi Futuna NU NU
  JO Regatul Haşemit al Iordaniei NU DA
  IR Republica Islamică Iran NU NU
  IQ Irak NU NU
  IE Irlanda DA NU
  IS Islanda DA NU
  PS Autoritatea Palestiniană NU NU
  IT Italia DA NU
  JM Jamaica NU NU
  JP Japonia NU NU
  KZ Kazahstan NU NU
  KE Kenya NU NU
  KG Kârgâzstan NU NU
  KI Kiribati NU NU
  XZ Kosovo NU NU
  KW Kuwait NU DA
  LA Laos NU NU
  LS Lesotho NU NU
  LV Letonia DA NU
  LB Liban NU NU
  LR Liberia NU NU
  LY Libia NU NU
  LI Liechtenstein DA NU
  LT Lituania DA NU
  LU Luxemburg DA NU
  GB Marea Britanie DA NU
  MO Macao NU NU
  MK Macedonia NU DA
  MG Madagascar NU NU
  MY Malaysia NU NU
  MW Malawi NU NU
  MV Maldive NU NU
  ML Mali NU NU
  MT Malta DA NU
  MA Maroc NU NU
  MH Marshall (insule) NU NU
  MQ Martinica NU NU
  MR Mauritania NU NU
  MU Mauritius NU NU
  MX Mexic NU NU
  FM Micronezia (stat federal) NU NU
  MD Moldova NU DA
  MC Monaco NU NU
  MN Mongolia NU NU
  MS Montserrat NU NU
  MZ Mozambic NU NU
  MM Myanmar NU NU
  NA Namibia NU NU
  NR Nauru NU NU
  NP Nepal NU NU
  NI Nicaragua NU NU
  NE Niger NU NU
  NG Nigeria NU NU
  NU Insula Niue NU NU
  NF Insula Norfolk NU NU
  NO Norvegia DA NU
  NC Noua Caledonie NU NU
  NZ Noua Zeelandă NU NU
  NL Olanda DA NU
  OM Oman NU NU
  PK Pakistan NU NU
  PW Palau NU NU
  PA Panama NU NU
  PG Papua Noua Guinee NU NU
  PY Paraguay NU NU
  PE Peru NU DA
  PH Filipine NU NU
  PN Insulele Pitcairn, Henderson, Ducie şi Oeno NU NU
  PF Polinezia Franceză NU NU
  PL Polonia DA NU
  PR Puerto Rico NU NU
  PT Portugalia DA NU
  QA Qatar NU NU
  KP Coreea de Nord NU DA
  RE Reunion NU NU
  RU Rusia (federaţie) NU DA
  RW Rwanda NU NU
  AS Samoa (SUA) NU NU
  WS Samoa Occidentală NU NU
  SM San Marino NU NU
  ST Sao Tome şi Principe NU NU
  SA Arabia Saudită NU NU
  SN Senegal NU NU
  RS Serbia NU DA
  SC Seychelles NU NU
  KN Federaţia Saint Kitts şi Nevis NU NU
  LC Saint Lucia NU NU
  VC Saint Vincent şi Grenadinele NU NU
  SL Sierra Leone NU NU
  SG Singapore NU NU
  SY Siria NU DA
  SK Slovacia DA NU
  SI Slovenia DA NU
  SO Somalia NU NU
  ES Spania DA NU
  LK Sri Lanka NU NU
  US Statele Unite ale Americii NU NU
  SD Sudan NU NU
  SE Suedia DA NU
  SR Surinam NU NU
  SZ Swaziland NU NU
  TJ Tadjikistan NU NU
  TH Thailanda NU NU
  TW Taiwan NU NU
  TZ Tanzania NU NU
  IO Teritoriul Britanic din Oceanul Indian NU NU
  TF Teritoriile Australe şi Antarctice Franceze NU NU
  TG Togo NU NU
  TK Tokelau NU NU
  TO Tonga NU NU
  TT Trinidad şi Tobago NU NU
  TN Tunisia NU NU
  TR Turcia NU DA
  TM Turkmenistan NU NU
  TV Tuvalu NU NU
  UG Uganda NU NU
  UA Ucraina NU DA
  HU Ungaria DA NU
  UY Uruguay NU NU
  UZ Uzbekistan NU NU
  VU Vanuatu NU NU
  VA Vatican NU NU
  VE Venezuela NU NU
  VN Vietnam NU NU
  YE Yemen NU NU
  ZM Zambia NU NU
  ZW Zimbabwe NU NU
  IL Israel NU NU
  ME Muntenegru NU DA

  ----