ORDIN nr. 547 din 20 martie 2009
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 3 aprilie 2009  Având în vedere dispoziţiile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi ale art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,
  ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

  Articolul I

  Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 23 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La punctul 1 "Angajarea cheltuielilor", după primul paragraf se introduc 6 noi paragrafe, cu următorul cuprins:
  "Creditul de angajament reprezintă limita maximă a cheltuielilor ce pot fi angajate, în timpul exerciţiului bugetar, în limitele aprobate.
  Creditul bugetar este suma aprobată prin buget, reprezentând limita maximă până la care se pot ordonanţa şi efectua plăţi în cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate în cursul exerciţiului bugetar şi/sau din exerciţii anterioare pentru acţiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanţa şi efectua plăţi din buget pentru celelalte acţiuni.
  Acţiunile multianuale reprezintă programe, proiecte şi altele asemenea care se desfăşoară pe o perioadă mai mare de un an şi dau naştere la credite de angajament şi credite bugetare.
  În conformitate cu acţiunile finanţate prin buget, sunt considerate acţiuni multianuale:
  - programele sau proiectele finanţate în cadrul acordurilor de împrumut care se preiau de Ministerul Finanţelor Publice, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare;
  - programele întocmite de ordonatorii principali de credite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.159/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind conţinutul, forma de prezentare şi structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor acţiuni sau ansamblu de acţiuni, prezentate în anexa la bugetul ordonatorilor principali de credite;
  - programele de investiţii publice care se prezintă în anexa la bugetul ordonatorilor principali de credite;
  - programele finanţate din fonduri externe nerambursabile de preaderare, precum şi programele şi proiectele finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor agricole comune şi de pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare.
  Fondurile aferente acestor acţiuni multianuale se vor evidenţia sub forma creditelor de angajament şi a creditelor bugetare, în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite.
  Anexele respective sunt considerate parte integrantă a bugetului unui ordonator principal de credite."
  2. La punctul 1 paragraful 9 litera a), teza 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Proiectul de angajament legal se prezintă pentru viza de control financiar preventiv propriu împreună cu formularul «Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament» sau împreună cu formularul «Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare», după caz, potrivit modelelor prezentate în anexele nr. 1a) şi 1b) la prezentele norme metodologice."
  3. La punctul 3 "Ordonanţarea cheltuielilor", după paragraful 4 se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:
  "La înscrierea informaţiilor în coloana 1 «Disponibil înaintea efectuării plăţii» din formularul «Ordonanţare de plată» se va ţine cont de angajamentele bugetare evidenţiate în contul 8066 «Angajamente bugetare», precum şi de plăţile efectuate din contul 770 «Finanţarea de la buget» sau din alte conturi de disponibilităţi, după caz, dar şi de cheltuielile care au fost angajate, lichidate şi ordonanţate anterior şi care nu au apărut decontate în extrasul de cont la momentul întocmirii formularului «Ordonanţare de plată»."
  4. La punctul 5 "Organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale", paragraful 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Evidenţa angajamentelor bugetare şi legale se va ţine în mod obligatoriu de către compartimentul contabilitate/financiar-contabilitate. Ţinerea acestei evidenţe în paralel şi la alte compartimente, inclusiv de persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu, este opţională."
  5. La punctul 5 "Organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale", după ultimul paragraf se introduc 11 noi paragrafe, cu următorul cuprins:
  "Contul 8071 «Credite de angajament aprobate»
  Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice ţin evidenţa creditelor de angajament aprobate în anexa la bugetul ordonatorului de credite, pentru exerciţiul bugetar respectiv.
  Contabilitatea analitică a creditelor de angajament aprobate se ţine pe structura bugetului aprobat.
  În debitul contului se înregistrează creditele de angajament aprobate, cu defalcarea pe trimestre, precum şi suplimentările efectuate în cursul exerciţiului bugetar, care majorează creditele de angajament.
  În creditul contului se înregistrează diminuările de credite de angajament aprobate şi efectuate în cursul exerciţiului bugetar.
  Soldul debitor al contului reprezintă totalul creditelor de angajament aprobate la un moment dat.
  Contul 8072 «Credite de angajament angajate»
  Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa creditelor de angajament angajate în limita creditelor de angajament aprobate.
  Contabilitatea analitică a creditelor de angajament angajate se ţine pe structura bugetului aprobat.
  În debitul contului se înregistrează creditele de angajament aprobate, precum şi modificările efectuate în cursul exerciţiului bugetar asupra creditelor de angajament aprobate.
  În creditul contului se înregistrează creditele de angajament angajate, precum şi modificările efectuate în cursul exerciţiului bugetar asupra acestora.
  Soldul debitor al contului reprezintă creditele de angajament neangajate, care vor putea fi angajate în anul următor.
  Conturile de angajamente bugetare şi legale se vor ţine pe analitice distincte pentru acţiunile multianuale şi celelalte acţiuni."
  6. În tot cuprinsul normelor metodologice, sintagma "persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv" se înlocuieşte cu sintagma "persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu", iar sintagma "viza de control financiar preventiv" se înlocuieşte cu sintagma "viza de control financiar preventiv propriu".
  De asemenea, în tot cuprinsul normelor metodologice simbolul contului 940 se înlocuieşte cu 8060 şi îşi păstrează aceeaşi denumire, simbolul contului 950 se înlocuieşte cu 8066 şi îşi păstrează aceeaşi denumire şi simbolul contului 960 se înlocuieşte cu 8067 şi îşi păstrează aceeaşi denumire.
  7. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexele nr. 1a) şi 1b) al căror cuprins este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.


  Articolul II

  Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 20 martie 2009.
  Nr. 547.


  Anexa 1
  [Anexa nr. 1a) la normele metodologice]


      MINISTERUL (INSTITUŢIA)
      ...........................
      ...........................


                                           Data emiterii ..............
                                           Compartimentul de specialitate .......
                                           ......................................
                                           Nr. .....................


                               PROPUNERE DE ANGAJARE
                            a unei cheltuieli în limita
                              creditelor de angajament


      Scopul: .........................
      Beneficiar: ..............................
      Calculul disponibilului de credite de angajament

                                                                     - lei -
  ┌───────────────────────────┬─────────────┬──────────┬────────────┬──────────────────────┬────────────┐
  │ANEXA LA BUGET*) │ │ │ │ Suma angajată │ │
  │Subdiviziunea clasificaţiei│ │ │ Disponibil ├──────────┬───────┬───┤ Disponibil │
  │bugetului aprobat │ Credite de │Credite de│ de credite │ valuta │ │ │ de credite │
  │cap. ............... │ angajament │angajament│ de ├─────┬────┤ │ │ de │
  │subcap. ............ │ (ct. 8071 + │ angajate │ angajament │ │ │ curs │ │ angajament │
  │titlu .............. │SID ct. 8072)│(ct. 8072)│ce mai poate│felul│suma│valutar│lei│ rămas de │
  │art. ............... │ │ │ fi angajat │ │ │ │ │ angajat │
  │alin. .............. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────┼────┼───────┼───┼────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │3 = col. 1-2│ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │8 = col. 3-7│
  ├───────────────────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────┼────┼───────┼───┼────────────┤
  │ ............ │ .......... │......... │ .......... │.... │....│...... │...│ ......... │
  └───────────────────────────┴─────────────┴──────────┴────────────┴─────┴────┴───────┴───┴────────────┘                                                 TOTAL ...........

   
  ┌--------------------------------------┬-------------------------------------┐
   | | |
   | Compartimentul Compartimentul | Control financiar preventiv |
   | de specialitate de contabilitate**)| |
   | | |
   | | CFPP CFPD |
   | | |
   | Data ........ Data ....... | Data ...... Data ........ |
   | | |
   | | Viza Viza |
   | | |
   | Semnătura ..... Semnătura ....... | Semnătura ..... Semnătura ..... |
   | | |
   └--------------------------------------┴-------------------------------------┘


  --------
      *) Se completează pentru acţiunile multianuale pe baza datelor din anexele
  la bugetul ordonatorului de credite, prin care au fost stabilite creditele
  de angajament.
      **) Răspunde de datele înscrise în coloanele 1, 2 şi 3.


                               Ordonator de credite,
                              .......................

                           Data ......................
                           Semnătura .................


  Anexa 2
  [Anexa nr. 1b) la normele metodologice]


      MINISTERUL (INSTITUŢIA)
      ...........................


                                   Data emiterii .................
                                   Compartimentul de specialitate ...........
                                   ..........................................
                                   Nr. .............................                               PROPUNERE DE ANGAJARE
                  a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare


      Scopul: .........................
      Beneficiar: .....................
      Calculul disponibilului de credite bugetare

                                                                    - lei -
  ┌───────────────────────────┬─────────────┬──────────┬────────────┬──────────────────────┬────────────┐
  │ │ │ │ │ Suma angajată │ │
  │Subdiviziunea clasificaţiei│ │ Credite │ Disponibil ├──────────┬───────┬───┤ Disponibil │
  │bugetului aprobat │ Credite │ bugetare │ de credite │ valuta │ │ │ de credite │
  │cap. ............... │ bugetare │ angajate │bugetare ce ├─────┬────┤ │ │ bugetare │
  │subcap. ............ │ aprobate │ (din │ mai poate │ │ │ curs │ │ rămas │
  │titlu .............. │ (ct. 8060) │ct. 8066) │ fi angajat │felul│suma│valutar│lei│ de angajat │
  │art. ............... │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │alin. .............. │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────┼────┼───────┼───┼────────────┤
  │ 0 │ 1 │ 2 │3 = col. 1-2│ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │8 = col. 3-7│
  ├───────────────────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼─────┼────┼───────┼───┼────────────┤
  │ ............ │ .......... │......... │ .......... │.... │....│...... │...│ ......... │
  └───────────────────────────┴─────────────┴──────────┴────────────┴─────┴────┴───────┴───┴────────────┘                                                 TOTAL ...........

   
  ┌--------------------------------------┬-------------------------------------┐
   | | |
   | Compartimentul Compartimentul | Control financiar preventiv |
   | de specialitate de contabilitate*) | |
   | | |
   | | CFPP CFPD |
   | | |
   | Data ........ Data ....... | Data ...... Data ........ |
   | | |
   | | Viza Viza |
   | | |
   | Semnătura ..... Semnătura ....... | Semnătura ..... Semnătura ..... |
   | | |
   └--------------------------------------┴-------------------------------------┘


  --------
      *) Răspunde de datele înscrise în coloanele 1, 2 şi 3.


                               Ordonator de credite,
                              .......................

                           Data ......................
                           Semnătura .................
  -------