HOTĂRÂRE nr. 1.143 din 22 octombrie 2021privind desființarea Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Ploiești și reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1035 din 29 octombrie 2021
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 172 alin. (5) și (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Se aprobă desființarea Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Ploiești, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Mihai Bravu nr. 116, județul Prahova, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Județean Prahova.(2) Desființarea spitalului prevăzut la alin. (1) se realizează prin reorganizarea acestuia în structură fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Ploiești, str. Găgeni nr. 100, județul Prahova, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Județean Prahova, și funcționarea în continuare a structurii preluate în spațiile actuale.


  Articolul 2

  Structura organizatorică a Spitalului Județean de Urgență Ploiești, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2), se aprobă prin act administrativ al conducătorului unității administrativ-teritoriale, cu avizul Ministerului Sănătății, potrivit prevederilor art. 172 alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 3
  (1) Personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în cadrul unității sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) va fi preluat de către Spitalul Județean de Urgență Ploiești.(2) Personalul tehnic, economic, administrativ și de întreținere care își desfășoară activitatea în cadrul unității sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) va fi preluat de către Spitalul Județean de Urgență Ploiești, cu încadrarea în normativul de personal, sau, după caz, se redistribuie la alte unități sanitare din rețeaua Consiliului Județean Prahova.


  Articolul 4

  Patrimoniul Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Ploiești, stabilit pe baza bilanțului contabil de închidere la data predării-preluării, însoțit de balanța de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturile de execuție întocmite pe fiecare sursă de finanțare și celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, va fi preluat de către Spitalul Județean de Urgență Ploiești, prin protocol de predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 5

  La data împlinirii termenului prevăzut la art. 2, numărul curent 265 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale și la Primăria Municipiului București și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenței medicale către autoritățile administrației publice locale și către Primăria Municipiului București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Kelemen Hunor
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  p. Ministrul sănătății, interimar,
  Vass Levente,
  secretar de stat

  București, 22 octombrie 2021.
  Nr. 1.143.
  -----