ORDIN nr. 577 din 8 august 2008
privind programul de lucru al poliţiştilor, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 22 august 2008  Având în vedere prevederile art. 39 şi 44 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,
  ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin:

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  În sensul prezentului ordin, prin program de lucru se înţelege perioada în care poliţistul îşi desfăşoară activitatea şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile de serviciu potrivit prevederilor fişei postului.


  Articolul 2

  (1) Durata programului de lucru al poliţistului este, de regulă, 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână, cu un repaus săptămânal de 2 zile, de regulă sâmbăta şi duminica.
  (2) Acordarea zilelor de odihnă săptămânală ce se cuvin poliţistului, în zile consecutive, poate fi amânată, în mod excepţional, numai dacă interesele serviciului o impun, cel mult de două ori într-o lună, fără a depăşi 30 de zile de la data la care persoana a fost la program.
  (3) Durata maximă legală a programului de lucru nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. Prin excepţie, durata programului de lucru poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pentru o perioadă de referinţă de 3 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.


  Articolul 3

  (1) Programul de lucru se organizează în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08,00-16,00.
  (2) În unităţile în care programul de lucru nu poate fi desfăşurat în intervalul de timp prevăzut la alin. (1), acesta este organizat, prin dispoziţia şefilor structurilor respective, cu consultarea Corpului Naţional al Poliţiştilor şi a altor asociaţii profesionale legal constituite, precum şi a sindicatelor reprezentative, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.
  (3) Prin excepţie, pentru desfăşurarea unor activităţi temporare cu caracter specific, şefii de unităţi pot organiza, fără consultarea asociaţiilor cu caracter profesional şi a organizaţiilor sindicale reprezentative, programul de lucru în alt interval orar, cu obligaţia de a asigura timpul liber corespunzător.
  (4) Programul de lucru al compartimentelor care desfăşoară activităţi cu publicul se stabileşte de către şeful unităţii, în raport cu amploarea activităţii, asigurându-se personalului respectarea programului de lucru legal şi repartizarea corespunzătoare a volumului de muncă.


  Articolul 4

  (1) În situaţii de catastrofe, calamităţi, tulburări de amploare ale ordinii şi siguranţei publice ori alte asemenea evenimente, la instituirea stării de urgenţă sau a stării de asediu, la declararea mobilizării şi la război, la alarmarea unităţii, poliţistul este obligat să se prezinte de îndată la unitatea din care face parte.
  (2) În cazul producerii vreuneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), poliţistul care se află într-o altă localitate se prezintă în cel mai scurt timp la cea mai apropiată unitate a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi ia legătura cu unitatea din care face parte.


  Articolul 5

  (1) Pentru poliţiştii încadraţi, conform statelor de organizare şi fişelor posturilor, pe funcţii care impun o specializare profesională pentru care legislaţia în vigoare prevede un timp de lucru mai mic de 8 ore pe zi, programul de lucru va fi adaptat corespunzător.
  (2) Şeful unităţii poate dispune reducerea programului de lucru în caz de condiţii climaterice extreme, intemperii şi în alte condiţii prevăzute de lege, fără recuperarea orelor ce constituie diminuarea programului de lucru.


  Articolul 6

  Programul de lucru pentru poliţistul detaşat în afara Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se stabileşte de către şeful unităţii unde acesta este detaşat.


  Articolul 7

  (1) Poliţistul delegat îşi desfăşoară activitatea conform programului normal de lucru al unităţii la care este delegat.
  (2) Pe timpul delegării nu se pot plăti ore suplimentare.


  Articolul 8

  (1) Prin modul de proiectare a fişelor posturilor şi prin organizarea activităţii, şefii unităţilor asigură încărcarea echilibrată cu sarcini a poliţiştilor, potrivit fiecărei categorii profesionale, utilizarea completă de către aceştia a timpului de muncă şi îndeplinirea îndatoririlor curente în timpul programului normal de lucru.
  (2) În situaţii neprevăzute, care impun desfăşurarea de activităţi peste durata normală a programului de lucru, şeful unităţii dispune în scris, cu justificarea temeinică a hotărârii sale, efectuarea de ore suplimentare.
  (3) Sarcinile care presupun desfăşurarea de activităţi după încheierea programului normal de lucru şi cele care necesită chemarea poliţiştilor la serviciu, de la domiciliu, din timpul liber al acestora, se îndeplinesc în condiţiile alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (2).


  Articolul 9

  La evaluarea capacităţii manageriale a şefului unităţii, conducerea ierarhică, potrivit competenţelor, va avea în vedere şi utilizarea eficientă a personalului avut la dispoziţie.


  Articolul 10

  Orele de serviciu prestate de poliţist peste durata prevăzută la art. 2 alin. (1) se consideră ore suplimentare şi se plătesc sau se compensează cu timp liber corespunzător, conform dispoziţiilor legale privind salarizarea poliţiştilor.


  Articolul 11

  Poliţistul care din motive întemeiate întârzie sau absentează de la serviciu este obligat să anunţe imediat şeful nemijlocit.


  Articolul 12

  Poliţistul poate părăsi locul de muncă în timpul programului numai în situaţii temeinic justificate, cu acordul şefului nemijlocit, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare.


  Articolul 13

  (1) Situaţia prezenţei la programul de lucru se întocmeşte de către compartimentul cabinet, secretariat (similar) sau de către şeful ierarhic/persoana desemnată şi se transmite în timp util la structura financiar-contabilă de care aparţine unitatea.
  (2) Situaţia prevăzută la alin. (1) se aprobă de şeful unităţii, singurul în măsură să opereze modificări ulterioare, pentru situaţii legal justificate.
  (3) Situaţia privind orele suplimentare prestate de poliţişti peste programul normal de lucru se ţine de către şeful nemijlocit, potrivit tabelului prezentat în anexa nr. 1. Situaţia centralizatoare, la nivelul unităţii, cu poliţiştii care au desfăşurat ore suplimentare se face potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2.
  (4) Înscrierea de date neconforme cu realitatea referitoare la prezenţa la programul de lucru se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.


  Capitolul II Dispoziţii specifice


  Articolul 14

  (1) Caracterul permanent şi obligatoriu al serviciului poliţienesc obligă poliţistul ca pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu să se prezinte la programul de lucru stabilit, precum şi în afara acestuia, în situaţii temeinic justificate.
  (2) Programul de lucru este stabilit astfel încât să se asigure continuitatea serviciului poliţienesc şi refacerea capacităţii de muncă, în condiţiile prevăzute de lege.
  (3) Între două zile de muncă, timpul de repaus acordat poliţistului nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.


  Articolul 15

  (1) Pentru poliţiştii care desfăşoară activitatea în schimburi, precum şi pentru cei care desfăşoară activităţi operative se asigură în cursul unei luni cel puţin un repaus săptămânal, sâmbăta şi duminica, în zile consecutive.
  (2) Poliţiştii aflaţi în timpul liber, după efectuarea serviciului, nu participă la executarea şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare, la activităţile de pregătire fizică, la analize profesionale sau orice alte activităţi care nu sunt impuse de o stare excepţională sau de necesitate. Participarea poliţistului la astfel de activităţi din timpul liber se face prin compensarea în mod corespunzător cu timp liber sau plata orelor suplimentare.
  (3) Munca suplimentară şi munca de noapte sunt prestate de către poliţişti în limitele şi cu drepturile compensatorii prevăzute de lege.


  Articolul 16

  Orele efectuate în scopul asigurării serviciului de permanenţă se compensează prin acordarea de timp liber corespunzător, în zilele imediat următoare, iar când nu este posibil, şeful unităţii, pe baza unei planificări, acordă zilele de recuperare în următoarele 60 de zile lucrătoare.


  Articolul 17

  (1) Pe timpul executării unor misiuni şi acţiuni punctuale, specifice serviciului poliţienesc, programul de lucru se stabileşte de către şeful unităţii.
  (2) În cazul structurilor operative, în funcţie de specificul misiunilor sau de situaţia operativă existentă, se va asigura prezenţa la serviciu a cel puţin 1/3 din poliţişti, inclusiv în zilele nelucrătoare.
  (3) Când misiunile/acţiunile se desfăşoară neîntrerupt mai multe zile, poliţiştilor li se asigură o zi de odihnă pentru fiecare 3 zile efectuate, la care se adaugă numărul zilelor de odihnă legale cuprinse în perioada respectivă.
  (4) În cazul în care activitatea nu poate fi întreruptă în zilele de sâmbătă şi duminică, zilele de repaus săptămânal vor fi acordate în alte zile ale săptămânii sau, prin planificare, vor fi cumulate pe o perioadă mai mare, cu respectarea principiului continuităţii serviciului poliţienesc.
  (5) Prevederile alin. (1)-(4) nu se aplică acţiunilor şi misiunilor desfăşurate în afara teritoriului naţional.


  Articolul 18

  În unităţile de învăţământ ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, care asigură pregătire poliţienească, programul de lucru va fi organizat în funcţie de activităţile didactice specifice, cu consultarea Corpului Naţional al Poliţiştilor şi a altor asociaţii profesionale legal constituite, precum şi a sindicatelor reprezentative, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.


  Capitolul III Dispoziţii finale


  Articolul 19

  Programul de lucru al poliţiştilor se precizează în fişa postului, în condiţiile stabilite de normele interne ce reglementează activitatea de management al resurselor umane în unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.


  Articolul 20

  Nerespectarea prevederilor prezentului ordin privind programul de lucru, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal atrage după sine sancţiunile prevăzute de actele normative în vigoare.


  Articolul 21

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 22

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Cristian David
  Bucureşti, 8 august 2008.
  Nr. 577.


  Anexa 1
  MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  Unitatea ..............
  SITUAŢIE
  privind orele suplimentare prestate peste programul normal de lucru
  de către personalul (denumirea structurii) în luna ...........
  ┌────┬─────────┬───────┬─────────────┬──────────┬───┬─────────┬──────────┬─────┐
  │Nr. │Numele şi│Activi-│Cine a dispus│Intervalul│Nr.│Semnătura│Semnătura │Obs. │
  │crt.│prenumele│tatea │desfăşurarea │ de timp │ore│poliţis- │şefului │ │
  │ │ │desfă- │activităţii │ │ │tului │nemijlocit│ │
  │ │ │şurată │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
  ├────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
  ├────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
  ├────┼─────────┼───────┼─────────────┼──────────┼───┼─────────┼──────────┼─────┤
  └────┴─────────┴───────┴─────────────┴──────────┴───┴─────────┴──────────┴─────┘


  Anexa 2
  MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  Unitatea ..................
  Aprob
  ───────
  Şeful unităţii
  SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
  cu personalul (denumirea structurii) care a desfăşurat ore suplimentare
  în luna ......................
  ┌────┬─────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
  │Nr. │ Gradul │Numele şi │Numărul de ore│Numărul de ore│ Numărul de │
  │crt.│ profesional │prenumele ├──────┬───────┤ compensate │ ore plătite │
  │ │ │ │ 75% │ 100% │ │ │
  ├────┼─────────────┼──────────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────┤
  ├────┼─────────────┼──────────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────┤
  ├────┼─────────────┼──────────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────┤
  ├────┼─────────────┼──────────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────┤
  ├────┼─────────────┼──────────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────┤
  ├────┼─────────────┼──────────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────┤
  ├────┼─────────────┼──────────┼──────┼───────┼──────────────┼──────────────┤
  └────┴─────────────┴──────────┴──────┴───────┴──────────────┴──────────────┘

  Şeful nemijlocit,
  .................
  ___________