HOTĂRÂRE nr. 750 din 14 iulie 2005privind constituirea consiliilor interministeriale permanente
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 28 iulie 2005
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (2) și (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se constituie următoarele consilii interministeriale permanente, denumite în continuare consilii interministeriale, ca organisme cu rol consultativ, fără personalitate juridică, având componenta prevăzută în anexa nr. 1:
  a) Consiliul interministerial pentru afaceri interne și justiție;
  b) Consiliul interministerial pentru relații externe și afaceri europene;
  c) Consiliul interministerial pentru integrare europeană;
  d) Consiliul interministerial pentru probleme economice, politici fiscale și comerciale, piața interna, competitivitate, mediul de afaceri;
  e) Consiliul interministerial pentru administrație și funcție publică, descentralizare, comunități locale;
  f) Consiliul interministerial pentru afaceri sociale, sănătate, protecția consumatorului;
  g) Consiliul interministerial pentru educație, cultura, cercetare, tineret, sport și minorități;
  h) Consiliul interministerial pentru agricultura, dezvoltare rurală și mediu;
  (la 13-03-2017, Litera i) din Articolul 1 a fost abrogată de Articolul 8 din HOTĂRÂREA nr. 99 din 8 martie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 13 martie 2017 )
  j) Consiliul interministerial pentru situații de criza;
  k) Consiliul de planificare strategica.
  (la 05-08-2013, Litera l) din Articolul 1 a fost abrogată de Articolul 19, Capitolul IV din HOTĂRÂREA nr. 548 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 05 august 2013 )
  m) Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat.
  (la 17-02-2010, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1 al Articolului 5 din HOTĂRÂREA nr. 98 din 10 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 17 februarie 2010 )

  n) Consiliul interministerial pentru finalizarea negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020.
  (la 19-10-2012, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1 al Articolului 6 din HOTĂRÂREA nr. 938 din 19 septembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 19 octombrie 2012 )

  o) Consiliul interministerial privind negocierile pentru Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene post 2020 și pentru următoarele cadre financiare multianuale.
  (la 23-10-2017, Articolul 1 a fost completat de Punctul 1, Articolul 8 din HOTĂRÂREA nr. 763 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 23 octombrie 2017 )


  Articolul 2
  (1) Consiliile interministeriale permanente prevăzute la art. 1 lit. a)-j) îndeplinesc următoarele atribuții principale:
  a) soluționează problemele specifice din domeniile majore pe care le gestionează;
  b) asigura coerenta fundamentarii și implementarii politicilor guvernamentale din domeniul respectiv;
  c) asigura comunicarea interministeriala din domeniul respectiv, precum și armonizarea punctelor de vedere;
  d) formează grupuri de lucru interministeriale pentru soluționarea problemelor punctuale cu caracter multisectorial;
  e) propun constituirea, conform prevederilor legale, de comisii interministeriale pentru gestionarea unei anume problematici;
  f) coordonează monitorizarea implementarii politicilor promovate;
  g) elaborează rapoarte periodice;
  h) monitorizează activitatea comisiilor interministeriale și a grupurilor de lucru din subordine.
  (2) Consiliul de planificare strategica îndeplinește următoarele atribuții principale:
  a) stabilește și coordonează prioritățile ce deriva din documente strategice pentru îndeplinirea obiectivelor Guvernului în colaborare cu ministerele de resort;
  b) corelează politicile guvernamentale cu angajamentele și condiționalitatile asumate de Executiv în relația cu organizațiile internaționale;
  c) realizează programarea multianuala a prioritatilor strategice fundamentale și coroborarea acestora cu programarea bugetară pe termen mediu;
  d) corelează politicile ce urmează a fi implementate cu fondurile bugetare alocate pe termen scurt și mediu.


  Articolul 3
  (1) Consiliile interministeriale au ca membri pe miniștrii de stat care coordonează domeniul respectiv, miniștrii de resort din domeniul respectiv, ministrul finanțelor publice, ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, un consilier de stat al primului-ministru pe problematica domeniului respectiv, conform anexei nr. 1.(2) Conducerea consiliilor interministeriale este asigurata, după caz, de primul-ministru, miniștrii de stat, respectiv miniștrii de resort, conform anexei nr. 1.


  Articolul 4
  (1) Consiliile interministeriale se reunesc în ședințe ordinare lunare sau, ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare, la solicitarea oricărui membru.(2) Fiecare membru al consiliului interministerial are dreptul sa introducă o problemă pe agenda intalnirii ordinare sau extraordinare.(3) Deciziile consiliilor interministeriale se iau în unanimitate. În cazul în care nu se ajunge la unanimitate în luarea unei decizii, se vor propune alternative, decizia finala amanandu-se pentru ședința următoare. Luarea unei decizii nu poate fi amânată de mai mult de doua ori, în caz contrar decizia finala urmând a fi luată în prima ședința a Guvernului, pe baza alternativelor menționate.


  Articolul 5
  (1) Consiliile interministeriale prezintă Guvernului rapoarte de activitate periodice, la fiecare 6 luni.(2) La solicitarea Guvernului, consiliile interministeriale vor prezenta rapoarte asupra stadiului de implementare a politicilor guvernamentale intersectoriale gestionate de acestea.


  Articolul 6
  (1) Fiecare consiliu interministerial își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, pe care îl aproba în prima ședința de lucru.(2) Secretariatul tehnic al fiecărui consiliu interministerial se constituie din reprezentanții ministerelor de resort implicate și câte un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului.


  Articolul 7
  (1) În subordinea consiliilor interministeriale pot funcționa comisii interministeriale, înființate conform prevederilor legale în vigoare, precum și grupuri de lucru pentru soluționarea problemelor punctuale, clar definite și cu termene precise.(2) Consiliile interministeriale au obligația de a monitoriza activitatea comisiilor și grupurilor de lucru interministeriale din subordine și de a propune înființarea unor structuri noi sau desființarea celor care și-au îndeplinit obiectivul pentru care au fost constituite.(3) Structura, gradul de reprezentare, mandatul și termenele de realizare a obiectivelor comisiilor sau grupurilor de lucru sunt stabilite de consiliul interministerial în a cărui subordine sunt organizate.(4) În comisiile și grupurile de lucru pot participa, ca membri cu drepturi depline, și reprezentanți ai altor instituții publice care nu fac parte din consiliul coordonator.


  Articolul 8

  La lucrările consiliilor interministeriale, ale comisiilor și grupurilor de lucru subordonate pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai autorităților și instituțiilor administrației publice, ai instituțiilor academice și de învățământ superior, ai organizațiilor societății civile, care ar putea contribui la soluționarea unor probleme aflate pe ordinea de zi.


  Articolul 9
  (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, consiliile interministeriale permanente prevăzute la art. 1 preiau în subordine organismele interministeriale constituite până la această dată, conform anexei nr. 2.(2) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, fiecare consiliu interministerial va face propuneri pentru desființarea sau păstrarea, după caz, a organismelor interministeriale din subordine preluate conform anexei nr. 2.


  Articolul 10

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul delegat pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Mihai Alexandru Voicu
  p. Ministrul justiției,
  Maria Cristina Manda,
  secretar de stat

  București, 14 iulie 2005.
  Nr. 750.

  Anexa nr. 1

  Consilii interministeriale permanente
  Componenta și conducere

  CONSILIU PERMANENT

  COMPONENȚĂ

  CONDUCERE

  I. Consiliul interministerial pentru afaceri interne și justiție

  MJ

  Co-președenție MJ - MAI

  MAI

  MAE

  MFP

  Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat

  SGG

  II. Consiliul interministerial pentru relații externe și afaceri europene

  MAE

  Co-președenție MAE - MIE

  MIE

  MFP

  MAPN

  MEC

  Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat

  SGG

  III. Consiliul interministerial pentru integrare europeană - CEIE

  Primul Ministru Ministru de Stat pentru coordonarea activităților din domeniile culturii, învățământului și integrării europene

  Primul Ministru

  MIE

  MAE

  MFP

  Ministru delegat acquis comunitar

  Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat

  SGG

  IV. Consiliul interministerial pentru probleme economice, politici fiscale și comerciale, piața internă, competitivitate, mediul de afaceri

  Ministru de Stat pentru coordonarea activităților din domeniul economic

  Co-președenție: Ministru de Stat pentru coordonarea activităților din domeniul economic Ministrul de Stat pentru coordonarea activităților din domeniile mediului de afaceri și IMM

  Ministrul de Stat pentru coordonarea activităților din domeniile mediului de afaceri și IMM

  MEC

  MIE

  MAPDR

  Ministrul delegat pentru comerț

  MFP

  Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat

  SGG

  MCTI

  V. Consiliul interministerial pentru administrație și funcției publică, descentralizare, comunități locale

  MAI

  MAI

  SGG

  MFP

  MJ

  Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat

  VI. Consiliul interministerial pentru afaceri sociale, sănătate, protecția consumatorului

  MMSSF

  Co-președenție MMSSF - MS

  MFP

  MEdC

  MS

  Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat

  SGG

  VII. Consiliul interministerial pentru educație, cultură, cercetare, tineret, sport și minorități

  Ministru de Stat pentru coordonarea activităților din domeniile culturii, învățământului și integrării europene

  Ministru de Stat pentru coordonarea activităților din domeniile culturii, învățământului și integrării europene

  MEdC

  MCC

  MCTI

  MFP

  Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat

  SGG

  VIII. Consiliul interministerial pentru agricultură, pescuit, dezvoltare rurală și mediu

  MAPDR MMGA SGG MFP Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat

  Co-președenție MAPDR - MMMGA

  IX. Consiliul interministerial pentru, dezvoltare regională, infrastructură, amenajarea teritoriului și turism

  MTCT

  Co-președenție MTCT - MIE

  MIE

  MAI

  MEC

  MCTI

  Ministrul delegat pentru lucrări publice și amenajarea teritoriului

  MFP

  Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat

  SGG

  X. Consiliul interministerial pentru situații de criză

  MAI

  MAI

  MAPN

  MTCT

  MMGA

  SGG

  MFP

  Cancelaria Primului Ministru-Consilier de Stat

  XI. Consiliul de planificare strategică

  Primul Ministru Miniștri de stat

  Primul Ministru

   

  SGG

  MFP

  DRP

  MIE

  Ministru delegat pentru controlul implementării programelor cu finanțare internațională și urmărirea aplicării acquis-ului comunitar

  XII. Consiliul de coordonare     
  interministerial pentru coordonarea
  infrastructurii comune de comunică-
  ții electronice a statului român și
  a centrelor de servicii informatice

  a) ministrul comunicațiilor și 
  societății informaționale -    
  președinte                     
  b) directorul Serviciului de   
  Telecomunicații Speciale -     
  vicepreședinte                  
  c) secretarul general al Minis-
  terului Administrației și      
  Internelor - vicepreședinte    
  d) secretar de stat în Minis-  
  terul Economiei, Comerțului și 
  Mediului de Afaceri - membru   
  e) secretar de stat în Minis-  
  terul Transporturilor și Infra-
  structurii - membru            
  f) secretar de stat în Minis-  
  terul Finanțelor Publice -membru
  g) secretar de stat în Minis-  
  terul Justiției - membru       
  h) consilier al primului-      
  ministru - membru              
  i) adjunct al directorului     
  Serviciului Român de Informații-
  membru                         

  a) ministrul comunicațiilor și  
  societății informaționale -     
  președinte                      
  b) directorul Serviciului de    
  Telecomunicații Speciale -       
  vicepreședinte                  
  c) secretarul general al Minis- 
  terului Administrației și       
  Internelor - vicepreședinte

  XIII. Consiliul pentru aplicarea politicii în domeniul ajutorului de stat (CIAS)

  a) consilier de stat din aparatul propriu de lucru al prim-ministrului - președinte
  b) președintele Consiliului Concurenței -
   vicepreședinte                             
  c) secretar de stat din cadrul Ministerului
  Finanțelor Publice - membru                
  d) secretar de stat din cadrul Ministerului
  Dezvoltării Regionale, Administrației    
  Publice și Fondurilor Europene - membru    
  e) secretar de stat din cadrul Ministerului
  Economiei - membru                         
  f) secretar de stat din cadrul Ministerului
  Transporturilor - membru                 
  g) secretar de stat din cadrul Ministerului
  Energiei - membru                         
  h) secretar de stat din cadrul Ministerului
  Afacerilor Externe - membru               
  i) secretar de stat din cadrul Ministerului
  pentru Mediul de Afaceri, Comerț și       
  Antreprenoriat - membru                   
  j) secretar de stat din cadrul Ministerului
  Agriculturii și Dezvoltării Rurale - membru
  k) secretar de stat din cadrul Ministerului
  Apelor și Pădurilor - membru               
  l) secretar de stat din cadrul Ministerului
  Mediului - membru                          
  m) secretar de stat din cadrul Ministerului
  Culturii și Identității Naționale - membru
  n) secretar de stat din cadrul Ministerului
  Educației Naționale - membru                
  o) secretar de stat din cadrul Ministerului
  Cercetării și Inovării - membru            
  p) secretar de stat din cadrul Ministerului
  Muncii și Justiției Sociale - membru       
  q) secretar de stat din cadrul Ministerului
  Comunicațiilor și Societății Informaționale
   - membru                                  
  r) secretar de stat din cadrul Ministerului
  Sănătății - membru                        
  s) secretar de stat din cadrul Ministerului
  Tineretului și Sportului - membru          
  ș) președintele Administrației Fondului    
  pentru Mediu - membru                      
  t) președintele Autorității pentru        
  Administrarea Activelor Statului - membru

  consilier de stat din
  aparatul propriu de  lucru al primului -  ministru – președinte
  președintele Consiliului Concurenței - vicepreședinte

  XIV. Consiliul interministerial
  pentru finalizarea negocierilor
  privind Cadrul Financiar       
  Multianual al Uniunii Europene 
  pentru perioada 2014-2020      

  1. Primul-ministru                                 
  2. Viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice
  3. Ministrul afacerilor europene                   
  4. Ministrul afacerilor externe
  5. Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri
  6. Ministrul sănătății                             
  7. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale    
  8. Ministrul dezvoltării regionale și turismului   
  9. Ministrul mediului și pădurilor                 
  10. Ministrul transporturilor și infrastructurii   
  11. Ministrul educației, cercetării, tineretului   
      și sportului                                   
  12. Ministrul administrației și internelor         
  13. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale
  14. Ministrul culturii și patrimoniului național   
  15. Ministrul comunicațiilor și societății         
      informaționale                                 
  16. Ministrul justiției                            
  17. Președintele Comisiei Naționale de Prognoză    
  18. Președintele Institutului Național de Statistică

  Primul-ministru

  XV. Consiliul interministerial privind negocierile pentru Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene post 2020 și pentru următoarele cadre financiare multianuale

   1. Prim-ministrul
   2. Viceprim-ministrul fără portofoliu
   3. Viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene
   4. Viceprim-ministrul, ministrul mediului
   5. Secretarul general al Guvernului
   6. Ministrul afacerilor externe
   7. Ministrul delegat pentru afaceri europene
   8. Ministrul finanțelor publice
   9. Ministrul delegat pentru fonduri europene
  10. Ministrul economiei
  11. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale
  12. Ministrul turismului
  13. Ministrul transporturilor
  14. Ministrul educației naționale
  15. Ministrul afacerilor interne
  16. Ministrul apărării naționale
  17. Ministrul muncii și justiției sociale
  18. Ministrul culturii și identității naționale
  19. Ministrul comunicațiilor și societății informaționale
  20. Ministrul justiției
  21. Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat
  22. Ministrul sănătății
  23. Ministrul energiei
  24. Ministrul cercetării și inovării
  25. Ministrul tineretului și sportului
  26. Ministrul apelor și pădurilor
  27. Președintele Comisiei Naționale de Prognoză
  28. Președintele Institutului Național de Statistică

  Prim-ministrul

  (la 23-10-2017, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 2, Articolul 8 din HOTĂRÂREA nr. 763 din 11 octombrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 23 octombrie 2017 )


  Anexa nr. 2

  Preluarea organismelor interministeriale actuale

  *Font 9*
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
       Consiliu                       Comitete interministeriale preluate
   interministerial
      permanent
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  I. Consiliul         1) Comisia interministeriala pentru monitorizarea aplicării
  interministerial        prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru
  pentru afaceri          asigurarea transparenței în exercitarea demnitatilor publice,
  interne și justiție     a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și
                          sancționarea corupției
                       2) Comisia interministeriala pentru evaluarea despăgubirilor
                          bănești care urmează să fie acordate persoanelor îndreptățite
                          potrivit legii nr. 10/2001
                       3) Comisia centrala pentru aplicarea dispozițiilor legii nr. 9/1998
                       4) Grupul interministerial pentru cercetare-dezvoltare în domeniul
                          securității
                       5) Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării,
                          perfecționării și implementarii legislației în domeniul restituirii
                          proprietății imobiliare, preluată în mod abuziv în perioada 6
                          martie 1945 - 22 decembrie 1989
                       6) Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea și evaluarea
                          activității de prevenire și combatere a traficului de personae
                       7) Consiliul Interministerial pentru Frontierele de Stat ale României
                       8) Grupul Interministerial Roman pentru Managementul Integrat al
                          Frontierei de Stat
                       9) Consiliul inter-ministerial de monitorizare a rezolutiilor
                          privind combaterea terorismului
                      10) Grupul de Coordonare a implementarii Strategiei Naționale
                          privind Migratia
                      11) Grupul interinstitutional de lucru privind Black Sea Border
                          Security Inițiative
                      12) Comisia mixtă de frontieră româno-ucraineana
                      13) Grupul operational de legătură român
                      14) Abrogat.
                      15) Comisia interministeriala pentru repartizarea bunurilor prevăzute
                          la art. 13 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr.
                          12 din 1998
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   II. Consiliul       1) Comitetul interministerial pentru sprijinirea românilor de
  interministerial        pretutindeni
  pentru relații       2) Consiliul interministerial pentru imagine externa
  externe și afaceri   3) Comisia de monitorizare a aplicării Memorandumului de Înțelegere
  europene                între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind
                          Legea maghiarilor din statele vecine Ungariei
                       4) Comitetul interdepartamental pentru coordonarea participării
                          României în programele internaționale de asistența destinate
                          noilor state independente de pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice
                       5) Comisia naționala pentru integrarea României în NATO (va fi
                          înlocuită de Comisia naționala pentru NATO)
                       6) Comisia interministeriala pentru coordonarea și derularea efectivă
                          a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Elene
                          pentru reglementarea definitivă a compensării contribuțiilor de
                          asigurări sociale ale refugiatilor politici greci repatriati din
                          România, semnat la Atena la 23 februarie 1996, ratificat prin
                          Legea nr. 63/1997
                       7) Consiliul interministerial pentru imagine externa
                       8) Consiliul interinstitutional pentru exercitarea mandatului
                          României în Consiliul de Securitate al ONU
                       9) Grupul de lucru pentru negocierea documentului politic de baza
                          ("Acordul de acces") care va reglementa amplasarea facilităților
                          militare și prezenta forțelor SUA pe teritoriul României.
                      10) Grupul român pentru neproliferare/Grupul interinstitutional de
                          lucru privind Proliferation Security Inițiative (PSI)
                      11) Consiliul Afaceri Generale și Relații Externe
                      12) Comitetul Interministerial al Guvernului României pentru relațiile
                          cu Republica Moldova
                      13) Comisia tehnică pentru analiza și soluționarea problemelor de
                          ordin tehnic apărute în funcționarea Sistemului național de 
                          informații privind vizele
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  III. Consiliul       1) Comitetul interministerial pentru integrare europeană
  interministerial     2) Comitetul executiv pentru integrare europeană
  pentru integrare     3) Comitetul de transparenta pentru urmărirea utilizării fondurilor
  europeană               comunitare
                       4) Delegația naționala pentru negocierea aderării României la Uniunea
                          Europeană - negocierile s-au finalizat, abrogare expresă
                       5) Consiliul consultativ pentru negocierea aderării României la
                          Uniunea Europeană - negocierile s-au finalizat, abrogare expresă
                       6) Comitetul interministerial pentru elaborarea și urmărirea
                          implementarii Strategiei Guvernului de comunicare interna și
                          externa privind integrarea României în Uniunea Europeană
                       7) Comisia Interministeriala pentru Programul PHARE de cooperare
                          transfrontaliera 1996 România-Ungaria
                       8) Comitetul de Monitorizare pentru Programul SAPARD
                       9) Comitetul de acreditare naționala SAPARD
                      10) Comitetul de elaborare a Planului Național de Dezvoltare 2007-2013
                      11) Comitetul Interministerial responsabil cu îndeplinirea
                          angajamentelor asumate în cadrul negocierilor cu Uniunea Europeană,
                          privind Capitolul 6 "Concurenta"
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  IV. Consiliul        1) Comitetul interministerial pentru coordonarea și urmărirea
  interministerial        accelerarii decontărilor și recuperării arieratelor
  pentru probleme      2) Comisia guvernamentală pentru offset(comisia guvernamentală
  economice, politice     pentru compensarea achizițiilor de tehnica specială);
  fiscale și           3) Comitetul interministerial de coordonare a organizării și
  comerciale, piața       funcționarii piețelor produselor agricole și alimentare în România;
  interna,             4) Grupul de lucru pentru elaborarea și monitorizarea planului de
  competitivitate,        acțiuni referitor la îmbunătățirea mediului de afaceri;
  mediul de afaceri.   5) Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării și
                          implementarii politicii industriale a româniei și a planului de
                          acțiune aferent;
                       6) Comitetul Interministerial de Garanții și Credite de Comerț Exterior
                       7) Comitetul Interministerial pentru colaborarea Economică a țărilor
                          din Zona Marii Negre
                       8) Comisia guvernamentală pentru participarea României la crearea unei
                          noi organizații interguvernamentale de colaborare economică
                          multilaterala, în locul C.A.E.R.
                       9) Consiliul interministerial de coordonare a Agenției Naționale de
                          Control al Exporturilor
                      10) Comitetului Interministerial pentru Negocierea Acordului de Baza
                          și a celorlalte Protocoale Sectoriale ale Cartei Europene a Energiei
                      11) Comisia interdepartamentala pentru analiza și avizarea ofertelor
                          referitoare la recuperarea și încasarea drepturilor statului,
                          precum și la angajarea și plata obligațiilor care decurg din
                          acorduri comerciale și de plati guvernamentale și aranjamente
                          tehnico-bancare, reglementate prin Ordonanța Guvernului
                          nr. 59/1994
                      12) Comitetul interministerial pentru dezvoltarea relațiilor economice
                          româno-japoneze
                      13) Comisia interministeriala pentru microcredite
                      14) Consiliul pentru export - organism public-privat
                      15) Comisia interdepartamentala pentru avizarea modalităților de
                          încasare a creanțelor României din activitatea de comerț exterior
                          și alte activități externe, derulate în baza acordurilor
                          guvernamentale și comerciale înainte de 31 decembrie 1989
                      16) Comitetul interministerial pentru implementarea măsurilor necesare
                          realizării procesului de restructurare a siderurgiei
                      17) Comisia interministeriala pentru elaborarea programului de
                          restructurare al SC Siderurgica SA. Hunedoara
                      18) Comitetul interministerial de conducere a reformei gestiunii
                          finanțelor publice
                      19) Comitetul interministerial de gestionare a reformei managementului
                          finanțelor publice
                      20) Grupul de lucru pentru dezvoltarea pieței de capital
                      21) Comitetul Interministerial pentru supravegherea Pieței Produselor
                          și Serviciilor și Protecția Consumatorilor
                      22) Consiliul de Coordonare a Activității de Statistica
                      23) Punctul Național de Contact
                      24) Comitetul consultativ pentru dezvoltarea IMM/Grupul de lucru pentru
                          implementarea Cartei Europene pentru întreprinderi mici
                      25) Comitetul interministerial de monitorizare a sistemului de
                          sustinere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul
                          de stat
                      26) Consiliul pentru avizarea licentierii operațiunilor cu produse
                          și tehnologii cu dubla utilizare
                      27) Consiliul interministerial pentru examinarea și avizarea cererilor
                          de licență pentru exportul și importul de produse militare
                      28) Comisia Guvernamentală pentru aprobarea exceptarilor de la plata
                          taxelor vamale a importurilor de produse speciale
                      29) Grupul de lucru privind examinarea politicii comerciale a României
                          în cadrul organizației mondiale a comerțului
                      30) Grupul interministerial de lucru pe politica industriala
                      31) Grupul interministerial de lucru privind "garantarea parțială
                          a riscului aferent datoriei contractate de societățile comerciale,
                          regiile autonome, prestatoare de servicii, pentru finanțarea
                          investițiilor"
                      32) Comisia de licitație pentru plasarea titlurilor de stat prin
                          Banca Naționala a României ca agent al statului
                      33) Comitetul pentru dezvoltarea sistemului național pentru
                          Statistica Finanțelor Guvernamentale
                      34) Comitetul Interministerial de garanții și credite de comerț exterior
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  V. Consiliul         1) Comitetul interministerial pentru relația cu administrația publică
  interministerial     2) Consiliul superior pentru reforma administrației publice
  pentru administrație    coordonarea politicilor publice și ajustare structurală
  și funcția publică,  3) Comitetul tehnic interministerial și grupurile de lucru organizate
  descentralizare,        în conformitate cu dispozițiile legii-cadru privind
  comunități locale       descentralizarea nr. 339/2004
                       4) Comisia interministeriala pentru finalizarea politicii de stabilire
                          a sistemului unitar de salarizare a funcționarilor publici
                       5) Comitetul interministerial pentru coordonarea reformei procesului
                          politicilor publice
                       6) Comisia pentru managerii publici
                       7) Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale
                       8) Comitet interministerial pentru coordonarea procesului de
                          deconcentrare
                       9) Comitetul interministerial pentru stabilirea serviciilor publice
                          deconcentrate
                      10) Consiliul guvernamental pentru monitorizarea reformei
                          administrației publice
                      11) Comisia de supraveghere a funcționarii sistemului electronic de
                          achiziții publice
                      12) Comitetul interministerial pentru implementarea strategiei
                          naționale privind alimentarea cu energie termica a localităților
                          prin sisteme de producere și distribuție centralizate
                      13) Comitetul interministerial pentru îndeplinirea sarcinilor reieșite
                          din programul de iarna în domeniul energetic
                      14) Grupul interministerial de lucru privind criza financiară,
                          insolventa și insolvabilitatea administrației publice locale
                      15) Grupul interministerial de lucru privind garantarea parțială a
                          creditelor contractate de administrația publică locală
                      16) Grupul interministerial de lucru privind revizuirea cadrului legal
                          al contractării împrumuturilor de către administrația publică
                          locală prevăzute în OUG nr. 45/2003
                      17) Grupul interministerial de lucru pentru organizarea "Forumului
                          cooperării descentralizate româno-franceze", Cluj-Napoca 2005
                      18) Comitetul de coordonare a restructurării
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  VI. Consiliul        1) Comisia consultativa interministeriala în domeniul egalității de
  interministerial        sanse între femei și bărbați -CODES
  pentru afaceri       2) Comisia interministeriala prind asistența socială
  sociale, sanitare,   3) Comitetul mixt de implementare și monitorizare pentru buna
  protecția               organizare și coordonare a îndeplinirii Planului general de măsuri
  consumatorului          pentru aplicarea Strategiei de imbunatatire a situației romilor;
                       4) Comisia naționala de promovare a ocupării forței de muncă;
                       5) Comisia anti-saracie și promovare a incluziunii sociale - CASPIS.
                       6) Comisia Naționala de Promovare a Ocupării Forței de Muncă (72/2002)
                       7) Comitetul interministerial pentru prevenirea discriminarii
                       8) Grupul de lucru interministerial constituit în vederea infiintarii
                          administrației unice pentru colectarea, auditul și executarea
                          contribuțiilor la asigurările speciale
                       9) Comisia Naționala de Promovare a Ocupării Forței de Muncă (113/2003)
                      10) Grupul de lucru interministerial constituit pentru rezolvarea
                          problemelor specifice cu care se confrunta cetățenii români care
                          lucrează în străinătate
                      11) Comisia Interministeriala de Omologare a Produselor de Uz
                          Fitosanitar
                      12) Comisia interministeriala pentru elaborarea de strategii,
                          identificarea și implementarea de soluții pentru eficientizarea
                          sistemului sanitar din România și a fluxurilor financiare legate
                          de Casa naționala de asigurări de sănătate
                      13) Comisia naționala pentru supravegherea, controlul și prevenirea
                          cazurilor de infectie HIV/SIDA
                      14) Grupul interministerial pentru elaborarea și monitorizarea
                          Strategiei Guvernului și a Planului de Măsuri de Incluziune
                          Socială privind ținerii care părăsesc instituțiile de ocrotire
                          după împlinirea vârstei de 18 ani
                      15) Grupul la Nivel înalt în domeniul protecției și îngrijirii copilului
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  VII.  Consiliul      1) Comitetul interministerial pentru Problemele Tineretului
  interministerial     2) Comisia Naționala de Acțiune împotriva Violenței în Sport
  pentru educație,     3) Comisia interministeriala pentru urmărirea programului de
  cultura, cercetare,     construcție de sali de sport
  tineret, sport și    4) Consiliul Interministerial pentru Știința, Tehnologie și Inovare
  minorități           5) Comisia pentru întocmirea listelor bunurilor culturale
                          nerestituite din tezaurul României depus la Moscova în perioada
                          1916-1917
                       6) Abrogat.
                       7) Comisia interministeriala pentru zone construite protejate;
                       8) Consiliul Național pentru Politica Științei și Tehnologiei.
                       9) Consiliul de coordonare-Centrul istoric București
                      10) Comisia Naționala pentru Subvenționarea Culturii Scrise
                      11) Comisia pentru atestarea calității de beneficiar al indemnizației
                          pentru activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți
                          sau executanți
                      12) Comitetul consultativ al proiectului "Economia bazată pe cunoaștere"
                      13) Comisia specială de retrocedare a unor bunuri care au aparținut
                          cultelor religioase din România
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  VIII. Consiliul      1) Comisia pentru urmărirea exploatării rationale și a protecției
  interministerial        resurselor naturale din bazinul hidrografic al raului Cerna
  pentru agricultura,     (Comisia Cerna)
  dezvoltare rurală    2) Comitetul Național pentru Protecția Stratului de Ozon
  și mediu             3) Comisia Naționala pentru Schimbări Climatice
                       4) Comitetul interministerial pentru coordonarea integrării domeniului
                          protecției mediului în politicile și strategiile sectoriale la
                          nivel național
                       5) Comitetul interministerial pentru zona montană
                       6) Consiliul interministerial al apelor
                       7) Comitetul Național F.A.O. (C.N./F.A.O.)
                       8) Comisia naționala pentru acordarea etichetei ecologice
                       9) Comitetul de coordonare potrivit Ordonanței Guvernului nr. 15/2000
                          privind declararea orașului Sulina, județul Tulcea și a zonei
                          inconjuratoare ca obiectiv de interes național
                      10) Comitetul de politici strategice a proiectului privind reabilitarea
                          și reforma sectorului de irigații
                      11) Comitetul național pentru combaterea secetei, a degradării
                          terenurilor și a desertificarii
                      12) Grupul de lucru pentru examinarea "Hot spoturilor cu potențial
                          transfrontalier privind Rosia Montană"
                      13) Comitetul de avizare al administrației fondului pentru mediu
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  IX. Consiliul        1) Centrul național pentru așezări umane (habitat)-
  interministerial     2) Consiliul interministerial de avizare lucrări publice de interes
  pentru dezvoltare       național și locuințe sociale
  regionala,           3) Consiliul Național pentru Dezvoltare Regionala
  infrastructura,      4) Comitetul interministerial pentru transportul mărfurilor
  amenajarea              periculoase pe calea ferată
  teritoriului și      5) Consiliul Interministerial pentru Infrastructura Calității și
  turism                  Armonizarea Reglementărilor Tehnice
                       6) Comitetul de monitorizare pentru programul ISPA
                       7) Comitetul interministerial pentru armonizarea strategiilor,
                          programelor și planurilor de acțiuni sectoriale și regionale
                       8) Comitetul Național de Coordonare a Proiectului de dezvoltare a
                          infrastructurii locale în orașele mici și mijlocii (SAMTID)
                       9) Grupul de lucru inter-instituțional care să realizeze o evaluare
                          a schemelor de ajutor de stat existente în zonele libere în
                          vederea compatibilizarii lor cu legislația comunitara
                      10) Comisia interministeriala pentru analiza posibilităților de
                          imbunatatire a condițiilor economice și sociale în Valea Jiului
                      11) Comitetul interministerial pentru rețeaua de transport de interes
                          național și european
                      12) Comitetul interministerial pentru programe și mari obiective de
                          investiții de importanța naționala
                      13) Grupul interministerial de lucru pentru urgentarea asigurării
                          bazei legale și a resurselor financiare necesare pentru construirea
                          posturilor de inspecție veterinara la frontiera
                      14) Comisia interministeriala pentru Valea Jiului
                      15) Comisia Naționala TRACECA
                      16) Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării și
                          implementarii Strategiei naționale în domeniul eficientei
                          energetice și a planului de acțiuni aferent
                      17) Consiliul consultativ de design
                      18) Comitetului interministerial de urmărire a finalizarii contractelor,
                          a finanțării și a stadiului lucrărilor în vederea punerii în
                          funcțiune a Unității 2 de la CNE Cernavoda
                      19) Comisia interministeriala pentru reluarea și finalizarea
                          lucrărilor privind Unitatea 3 de la CNE Cernavoda
                      20) Comitetul pentru siguranța transportului produselor petroliere
                          prin conductele magistrale
                      21) Consiliul interministerial pentru siguranța rutieră 
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  X. Consiliul         1) Comitetul Național pentru Situații de Urgenta
  interministerial     2) Comisia de monitorizare a unor eventuale inundații
  pentru situații      3) Comitetul interministerial pentru situații de criza
  de criza             4) Comitetul de coordonare a proiectului de prevenire și management
                          al dezastrelor
                       5) Comisia pentru transparenta utilizării fondurilor pentru sinistrati
  ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

  (la 13-01-2014, Subpunctul 14 din Punctul I, Anexa nr. 2 a fost abrogat de Articolul 9 din HOTĂRÂREA nr. 6 din 7 ianuarie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 13 ianuarie 2014 )