REGULAMENT din 19 septembrie 2018privind numirea și revocarea procurorilor cu funcții de conducere din cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 21 septembrie 2018 Notă
  Aprobat prin Hotărârea nr. 910 din 19 septembrie 2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 812 din 21 septembrie 2018. 


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție, denumită în continuare secția, funcționează în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.(2) Secția este condusă de un procuror-șef secție, ajutat de un procuror-șef adjunct, funcții denumite în continuare și funcții de conducere.(3) Procurorul-șef al acestei secții este numit în funcție de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în urma unui concurs organizat în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale prezentului regulament.(4) Procurorul-șef adjunct este numit în funcție de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea motivată a procurorului-șef secție, dintre procurorii numiți în cadrul acestei secții.(5) Procurorul-șef secție și procurorul-șef adjunct sunt numiți în funcție pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată.


  Articolul 2
  (1) Concursul pentru numirea în funcția de procuror-șef secție se organizează de Consiliul Superior al Magistraturii.(2) Organizarea concursului se anunță cu cel puțin 60 de zile înainte de data susținerii concursului, prin publicare pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii. (3) Data, locul și calendarul de desfășurare a concursului se aprobă prin hotărâre de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcției resurse umane și organizare, și se afișează pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, la aceeași dată cu anunțul de organizare a concursului.


  Capitolul II Concursul pentru numirea în funcție a procurorului-șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție

  Secţiunea 1 Înscrierea la concurs

  Articolul 3

  Pentru a participa la concursul pentru numirea în funcția de procuror-șef secție, procurorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
  a) să nu fi fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani;
  b) să aibă cel puțin gradul de parchet de pe lângă curtea de apel;
  c) să aibă o vechime efectivă de cel puțin 18 ani în funcția de procuror;
  d) să aibă o bună pregătire profesională;
  e) să aibă o conduită morală ireproșabilă.


  Articolul 4
  (1) Procurorii își depun candidaturile, în termen de 15 zile de la publicarea datei concursului, la Consiliul Superior al Magistraturii. Fiecare candidat va depune un curriculum vitae, declarațiile prevăzute la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, o declarație pe propria răspundere, potrivit legii penale, din care să rezulte că nu sunt și nu au fost lucrători operativi, inclusiv acoperiți, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informații, un proiect privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere și orice alte înscrisuri pe care candidatul le consideră relevante în susținerea candidaturii sale.(2) Proiectul referitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere se depune în 4 exemplare identice, pe suport hârtie și în format electronic, pe suport specific, la Consiliul Superior al Magistraturii. Proiectul poate avea cel mult 30 de pagini.(3) Documentele depuse de fiecare candidat vor fi publicate pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, cu cel puțin 10 zile înaintea concursului, cu respectarea dispozițiilor legale privind protejarea datelor cu caracter personal, prin anonimizarea acestora, cu excepția numelui candidatului.


  Secţiunea a 2-a Organizarea și desfășurarea concursului

  Articolul 5

  Concursul pentru numirea în funcția de procuror-șef secție constă în prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției pentru care se candidează.


  Articolul 6
  (1) Comisia de organizare a concursului este condusă de un președinte, care este secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii. În cazul imposibilității îndeplinirii funcției de către acesta, comisia este condusă, în ordine, de secretarul general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii, de directorul Direcției resurse umane și organizare sau de directorul adjunct al acestei direcții.(2) Membrii comisiei de organizare se desemnează de către președintele acesteia din personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, cu funcții de conducere și execuție, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.


  Articolul 7

  Comisia de organizare a concursului are, în principal, următoarele atribuții:1. centralizează cererile de înscriere la concurs, întocmește listele de înscriere, verifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor legale de participare la concurs prevăzute la art. 3 lit. a)-c), întocmește și afișează lista candidaților care îndeplinesc condițiile legale de participare la concurs și afișează lista finală a candidaților și documentele prevăzute la art. 4 alin. (3), după ce a asigurat anonimizarea acestora;2. în termen de două zile de la afișarea listei finale cu candidații care au întrunit condițiile de participare la concurs, solicită Inspecției Judiciare să efectueze verificarea aspectelor privind integritatea candidaților;3. îndeplinește toate activitățile necesare pentru organizarea și desfășurarea concursului, cu excepția celor date în competența comisiei de concurs.


  Articolul 8
  (1) Comisia de concurs pentru proba constând în prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere pentru care se candidează, denumită în continuare comisia de concurs, este formată din:
  a) 3 membri judecători, care fac parte din Secția pentru judecători și au funcționat la o instanță de grad de cel puțin curte de apel, desemnați de Secția pentru judecători;
  b) un membru procuror, care face parte din Secția pentru procurori și a funcționat la un parchet de grad de cel puțin parchet de pe lângă curtea de apel, desemnat de Secția pentru procurori.
  (2) Comisia de concurs își desemnează un președinte dintre membrii acesteia.(3) În componența comisiei, fiecare secție își desemnează și câte un supleant care îl va înlocui de drept pe acel membru al comisiei care, din motive întemeiate, nu își poate exercita atribuțiile. Înlocuirea se efectuează de președintele comisiei.(4) Desemnarea membrilor comisiei are loc cu cel puțin 10 zile înaintea datei de susținere a concursului.


  Articolul 9
  (1) Nu pot fi numite în comisia de organizare a concursului sau în comisia de concurs persoanele care au soțul sau soția, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaților. Dacă incompatibilitatea se ivește ulterior desemnării membrilor comisiilor, membrul în cauză are obligația să se retragă și să îi comunice de îndată această situație președintelui comisiei, în vederea înlocuirii sale.(2) Situațiile de incompatibilitate a președintelui comisiei de concurs și a membrilor acesteia sunt soluționate de secția corespunzătoare din care fac parte aceștia. Situațiile de incompatibilitate a membrilor comisiei de organizare sunt soluționate de președintele acestei comisii, iar situațiile de incompatibilitate a președintelui comisiei de organizare sunt soluționate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.


  Articolul 10
  (1) În termen de 5 zile de la data expirării termenului de depunere a candidaturilor, listele cu candidații care îndeplinesc condițiile legale de participare la concurs se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.(2) Candidații respinși în urma verificării pot formula contestații, în termen de 24 de ore de la publicarea pe site, la Consiliul Superior al Magistraturii. Contestațiile vor fi soluționate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, prin hotărâre care se comunică de îndată contestatorului.(3) După soluționarea contestațiilor se întocmește lista finală a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs, listă care se aduce la cunoștința publică prin modalitatea prevăzută la alin. (1).


  Articolul 11
  (1) Candidații susțin oral, în fața comisiei de concurs, proiectul referitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere, în cadrul unui interviu care este transmis în direct pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii. Susținerea proiectului are o durată de maximum 30 de minute, fiind urmată de întrebările comisiei de concurs și răspunsurile candidatului. (2) Evaluarea și notarea candidaturilor și a proiectelor depuse se realizează de fiecare membru al comisiei de concurs, pe baza următoarelor criterii:
  a) competențele manageriale, gestiunea eficientă a resurselor, capacitatea de a-și asuma decizii și responsabilități, competențele de comunicare și rezistența la stres;
  b) integritatea candidatului, evaluarea activității de procuror și modul în care acesta se raportează la valori specifice profesiei, precum independența justiției ori respectarea drepturilor și libertăților fundamentale.
  (3) În ceea ce privește criteriul prevăzut la alin. (2) lit. a) pot fi avute în vedere, pe lângă proiect, și aspectele care rezultă din rapoartele de evaluare, dacă acestea au vizat și o funcție de conducere, precum și aspectele relevante în acest sens rezultate din susținerea interviului. (4) Evaluarea integrității candidaților se face pe baza raportului întocmit de Inspecția Judiciară sub acest aspect, precum și a răspunsurilor primite de la candidat la întrebările adresate pe baza acestui raport, a datelor existente la dosarul profesional, a documentelor depuse de candidat, a modului în care candidatul se raportează la valori precum independența justiției, imparțialitatea magistraților, integritatea și a aspectelor ridicate în cadrul discuțiilor.(5) Raportul întocmit de Inspecția Judiciară se trimite comisiei de organizare a concursului cu cel puțin 10 zile înainte de data stabilită pentru proba interviului. (6) Evaluarea activității de procuror se face pe baza ultimului raport de evaluare întocmit, a aspectelor relevante rezultate din susținerea interviului, din analiza lucrărilor depuse, precum și a aspectelor relevante verificabile rezultate din activitatea sa anterioară, de care comisia ia cunoștință în orice mod.(7) Pentru fiecare dintre cele două categorii de criterii prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) se poate acorda un punctaj maxim de câte 10 puncte.(8) Membrii comisiei de concurs primesc pentru fiecare candidat câte o fișă de evaluare nominală, pe care se notează fiecare categorie de criterii cu puncte situate între 1 și maximul punctajului alocat, respectiv 10 puncte. Fișele de evaluare cuprind, de asemenea, numele membrului comisiei de concurs care a efectuat notarea și semnătura acestuia.(9) Este nulă fișa de evaluare pe care nu s-a notat punctajul la unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2). Fișa de evaluare nulă nu va fi luată în considerare la calcularea punctajului mediu obținut de candidat. În cazul în care în fișa de evaluare s-a alocat un punctaj mai mare decât cel maxim pentru fiecare criteriu prevăzut de prezentul articol se ia în calcul punctajul maxim pentru acel criteriu.(10) Punctajul final obținut de fiecare candidat se calculează ca medie aritmetică a punctajelor acordate de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.(11) Imediat după finalizarea probei, comisia de concurs centralizează fișele de evaluare și stabilește punctajele finale obținute de candidați. Pe baza punctajelor finale se întocmește tabelul de clasificare a candidaților. Tabelul de clasificare a candidaților este comunicat comisiei de organizare, care asigură publicarea pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.(12) La punctaje egale au prioritate, în următoarea ordine: candidații care au vechime mai mare la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau, după caz, la parchetul de pe lângă curtea de apel, candidații care au deținut anterior funcții de conducere, candidații care au titlul științific de doctor în drept. (13) Rezultatele sunt definitive și nu pot fi contestate.


  Articolul 12

  Interviul susținut de candidat se înregistrează cu mijloace audiovideo. Înregistrările se păstrează o perioadă de un an de la data desfășurării probei.


  Articolul 13
  (1) Rezultatele finale ale concursului se prezintă Plenului Consiliului Superior al Magistraturii în vederea validării. (2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate invalida concursul, în tot sau în parte, în cazurile în care constată că nu au fost respectate condițiile prevăzute de lege ori de regulament cu privire la organizarea concursului.


  Articolul 14

  La propunerea comisiei de concurs, în termen de cel mult 10 zile de la publicarea rezultatelor concursului, prin hotărârea de validare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii numește în funcția de procuror-șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție pe candidatul cu cel mai mare punctaj obținut după evaluarea candidaturilor și a proiectelor.


  Capitolul III Numirea în funcție a procurorului-șef adjunct al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție

  Articolul 15
  (1) Numirea în funcția de procuror-șef adjunct se face de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea motivată a procurorului-șef secție, pe baza candidaturilor depuse de procurorii numiți în cadrul secției.(2) Procurorii își depun candidaturile în termen de 15 zile de la publicarea anunțului privind procedura de numire în această funcție, la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Fiecare candidat va depune un curriculum vitae, declarațiile prevăzute la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, o declarație pe propria răspundere, potrivit legii penale, din care să rezulte că nu sunt și nu au fost lucrători operativi, inclusiv acoperiți, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informații și orice alte înscrisuri pe care candidatul le consideră relevante în susținerea candidaturii sale.


  Articolul 16
  (1) Pe baza candidaturilor depuse, procurorul-șef secție consultă procurorii secției, cu respectarea confidențialității opțiunilor, și consemnează rezultatul într-un referat, semnat și datat.(2) În cazul în care s-au depus mai multe candidaturi, procurorul-șef secție, pe baza aprecierilor proprii și a rezultatelor consultării procurorilor secției, selectează una dintre candidaturi. Motivarea propunerii trebuie să cuprindă o analiză a candidaturilor depuse, temeiurile care au justificat selecția și motivele respingerii celorlalte candidaturi.


  Articolul 17
  (1) Propunerea motivată de numire în funcție formulată de procurorul-șef secție se transmite Consiliului Superior al Magistraturii, însoțită de candidatura depusă de procurorul selectat, de declarațiile prevăzute la art. 15 alin. (2) și de eventualele înscrisuri relevante depuse de candidat, precum și de referatul privind consultarea procurorilor secției.(2) Direcția resurse umane și organizare întocmește, pe baza propunerii formulate, în termen de cel mult 10 zile, un referat în care consemnează:
  a) evoluția carierei profesionale a procurorului propus pentru numire, cu evidențierea calificativului acordat la ultima evaluare și, dacă este cazul, a mențiunii privind sancțiunile disciplinare aplicate în ultimii 3 ani;
  b) depunerea declarațiilor prevăzute la art. 15 alin. (2);
  c) conținutul propunerii motivate a procurorului-șef secție și al consultării procurorilor secției.
  (3) Atunci când Plenul Consiliului Superior al Magistraturii apreciază necesar, procurorul propus pentru numirea în funcția de procuror-șef adjunct va susține în fața Plenului un interviu care constă în:– verificarea aptitudinilor manageriale și de comunicare, vizând în esență capacitatea de organizare, rapiditatea în luarea deciziilor, rezistența la stres, autoperfecționarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie și planificare pe termen scurt, mediu și lung, inițiativă, capacitatea de adaptare rapidă, capacitatea de relaționare și comunicare;– verificarea cunoștințelor specifice funcției pentru care s-a depus candidatura.(4) Membrii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pot adresa candidatului întrebări referitoare la conduita și deontologia profesională, precum și la împrejurări rezultate din cuprinsul propunerii motivate întocmite de procurorul-șef și pot consulta ultimul raport de evaluare a activității profesionale a candidatului.


  Capitolul IV Revocarea din funcție a procurorilor cu funcții de conducere din cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție

  Articolul 18
  (1) Revocarea din funcția de procuror-șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție se face de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea unei comisii constituite potrivit art. 8 alin. (1), pentru următoarele motive:
  a) în cazul neîndeplinirii atribuțiilor specifice funcției;
  b) în cazul în care acesta a fost sancționat disciplinar în ultimii 3 ani;
  c) în cazul în care nu mai îndeplinește una dintre condițiile necesare pentru numirea în funcția de conducere.
  (2) Constituirea comisiei prevăzute la alin. (1) se dispune de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii ori de câte ori există elemente cu privire la incidența situațiilor de revocare din funcția de procuror-șef secție, din oficiu sau la sesizarea Secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii. Constituirea comisiei poate fi dispusă de Plen și în situația în care, dintr-un raport al Inspecției Judiciare, rezultă elemente privind incidența situațiilor de revocare din funcție prevăzute la alin. (1).(3) Dispozițiile art. 8 și 9 se aplică în mod corespunzător.


  Articolul 19
  (1) După constituire, pentru a analiza sesizarea formulată, dacă apreciază necesar, comisia solicită Inspecției Judiciare efectuarea de verificări sub aspectul celor sesizate.(2) Președintele comisiei fixează un termen pentru dezbaterea sesizării, dispunând citarea procurorului-șef secție și, dacă este cazul, comunicarea raportului întocmit de Inspecția Judiciară în vederea luării la cunoștință și formulării unor eventuale obiecții.(3) La data stabilită, comisia analizează sesizarea și, dacă este cazul, raportul Inspecției Judiciare și eventualele obiecții formulate de procurorul-șef secție.(4) Procurorul-șef secție are dreptul de a fi prezent în fața comisiei și de a formula apărări.(5) În situația în care apreciază că a intervenit unul dintre cazurile prevăzute la art. 18 alin. (1), comisia propune Plenului revocarea din funcția de conducere.


  Articolul 20
  (1) Plenul hotărăște asupra revocării din funcție, cu încunoștințarea procurorului-șef secție, care are dreptul de a fi prezent în fața Plenului și de a formula apărări.(2) Hotărârea Plenului se redactează în termen de 20 de zile de la pronunțare și se comunică de îndată procurorului-șef secție revocat din funcție.


  Articolul 21
  (1) Revocarea din funcția de procuror-șef adjunct al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție se face de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea motivată a procurorului-șef secție, pentru următoarele motive:
  a) în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuțiilor specifice funcției;
  b) în cazul în care acesta a fost sancționat disciplinar;
  c) în cazul în care nu mai îndeplinește una dintre condițiile necesare pentru numirea în funcția de conducere.
  (2) După primirea propunerii, dacă apreciază necesar, Plenul dispune efectuarea de verificări de către Inspecția Judiciară.(3) Președintele Consiliului Superior al Magistraturii fixează un termen pentru dezbaterea propunerii, dispunând citarea procurorului-șef adjunct și comunicarea raportului întocmit de Inspecția Judiciară, în vederea luării la cunoștință și formulării unor eventuale obiecții.(4) Dispozițiile art. 20 se aplică în mod corespunzător.


  Capitolul V Dispoziții finale și tranzitorii

  Articolul 22

  Toate documentele întocmite pentru concurs se păstrează în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Direcției resurse umane și organizare.


  Articolul 23

  Toate termenele stabilite în cadrul prezentului regulament se calculează potrivit art. 181 și următoarele din Codul de procedură civilă.


  Articolul 24
  (1) Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 10 alin. (1) și ale art. 11 alin. (5), pentru primul concurs în vederea numirii în funcția de procuror-șef secție, anunțul privind organizarea concursului se publică cu cel puțin 30 de zile înaintea datei interviului, termenul de depunere a candidaturilor este de 10 zile de la publicarea acestuia, termenul de verificare a condițiilor de înscriere la concurs este de două zile, iar raportul Inspecției Judiciare se transmite cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru proba interviului. (2) Pentru concursul prevăzut la alin. (1), prin derogare de la prevederile art. 14, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii numește în funcția de procuror-șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție în termen de cel mult 5 zile de la publicarea rezultatelor concursului.

  ----