HOTĂRÂRE nr. 1.079 din 26 octombrie 2011
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 780 din 3 noiembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 25 septembrie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 3, după litera ş) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:
  "t) planul de operare - documentaţia elaborată de către producătorii de baterii şi acumulatori, prevăzuţi la lit. l), prin care prezintă ansamblul activităţilor pe care le vor desfăşura pe perioada de valabilitate a planului şi modalitatea prin care vor îndeplini obligaţiile care le revin, în ceea ce priveşte gestionarea bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori şi care se prezintă autorităţii centrale pentru protecţia mediului în scopul evaluării şi aprobării acestuia, potrivit prevederilor art. 7^1."
  2. La articolul 7, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(8) Producătorii de baterii şi acumulatori sunt obligaţi să informeze Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu privire la modalitatea de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la alin. (7), până la data de 28 februarie a fiecărui an."
  3. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 7^1. - Procedura şi criteriile de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de autorizare se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri."


  Articolul II

  Ordinul comun al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de faceri privind aprobarea procedurilor şi criteriilor prevăzute la art. 7^1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta hotărâre, va fi emis în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul mediului şi pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul economiei, comerţului
  şi mediului de afaceri,
  Ion Ariton
  p. Ministrul afacerilor europene,
  Bogdan Mănoiu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 26 octombrie 2011.
  Nr. 1.079.
  ----------