LEGE nr. 609 din 22 decembrie 2003
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 23 decembrie 2003  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 86 din 28 august 2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:
  "Ordonanţă privind unele reglementări în domeniul financiar"
  2. Titlul capitolului I va avea următorul cuprins:
  "Reglementări specifice în domeniul financiar"
  3. La capitolul I, alineatul (3) al articolului (4) va avea următorul cuprins:
  "(3) Preţurile de vânzare a mărfurilor vor fi exprimate în euro şi vor fi afişate la vedere. Excepţie fac ziarele şi revistele, care pot fi comercializate şi în lei, în limita a 500.000 lei. Pentru aceste vânzări nu se vor întocmi bonuri fiscale şi nu se vor solicita cumpărătorilor paşaportul, cartea de îmbarcare sau biletul de avion. Pentru justificarea vânzărilor se va face zilnic un singur bon fiscal."
  4. La capitolul I, alineatul (5) al articolului 6 va avea următorul cuprins:
  "(5) Prin derogare de la prevederile legale în vigoare, comercializarea mărfurilor străine prin astfel de magazine este considerată export, pentru care se vor întocmi formalităţile specifice exportului şi se vor aplica prevederile art. 11 lit. a) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată."
  5. La capitolul I, alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:
  "(2) Toate autorizaţiile emise în cursul anului 2003 în baza Legii nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2003 pentru instituirea unor măsuri speciale privind producţia, importul şi comercializarea uleiurilor minerale sunt valabile până la data de 31 decembrie 2003."
  6. La capitolul I, articolul 22 va avea următorul cuprins:
  "Art. 22. - Predarea-primirea în administrare a bunurilor mobile şi imobile între Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţie, respectiv unităţile subordonate acesteia, se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare".
  7. La capitolul I, alineatul (1) al articolului 27 va avea următorul cuprins:
  "Art. 27. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, activitatea privind declararea, constatarea, controlul, colectarea şi soluţionarea contestaţiilor pentru contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurări pentru şomaj, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate şi contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, precum şi alte contribuţii datorate de persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de angajator sau entităţile asimilate angajatorului, denumite în continuare contribuţii sociale, se va realiza de către Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile sale subordonate, care au şi calitatea de creditor bugetar."
  8. La capitolul I, alineatele (1) şi (4) ale articolului 28 vor avea următorul cuprins:
  "Art. 28. - (1) Persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de angajator sau entităţile asimilate angajatorului au obligaţia să declare contribuţiile sociale datorate lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează drepturile salariale. Declararea se face la unităţile subordonate ale Ministerului Finanţelor Publice unde sunt luate în evidenţă ca plătitori de impozite şi taxe.
  .............................................................
  (4) Persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de angajator sau entităţile asimilate angajatorului au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de contribuţii sociale conform legislaţiei privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe."
  9. La capitolul I, alineatul (2) al articolului 38 va avea următorul cuprins:
  "(2) Obligaţiile angajatorilor sau entităţilor asimilate angajatorului de depunere a Declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj şi a listelor nominale privind persoanele asigurate pentru care se plăteşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi personalul care intră/iese în/din activitate, rămân supuse prevederilor legale care reglementează contribuţiile sociale."
  10. La capitolul I, alineatul (1) al articolului 39 va avea următorul cuprins:
  "Art. 39. - (1) Debitorii plătitori de contribuţii sociale, persoane juridice şi persoane fizice care au calitatea de angajator sau entităţile asimilate angajatorului, sunt obligaţi să întocmească pe propria răspundere şi să depună, până la 15 februarie 2004 la unităţile subordonate Ministerului Finanţelor Publice la care sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe, declaraţii-inventar privind contribuţiile sociale în sold la 31 decembrie 2003 şi neachitate până la 31 ianuarie 2004, inclusiv accesoriile aferente, pe ani fiscali."
  11. La capitolul II articolul II punctul 5, alineatul (3) al articolului 24 va avea următorul cuprins:
  "(3) Nedecontarea de către unităţile bancare a sumelor cuvenite bugetului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data debitării contului plătitorului, atrage pentru plătitor dobânzi şi penalităţi la nivelul celor prevăzute la art. 14 alin. (1), art. 16 şi la art. 17 alin. (1), după cele 3 zile lucrătoare."
  12. La capitolul II, alineatul (2) al articolului V va avea următorul cuprins:
  "(2) Cererile pentru acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor bugetare restante, însoţite de documentaţia aferentă întocmită în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pot fi depuse de către debitori numai până la data de 1 decembrie 2003, inclusiv. Termenul maxim de soluţionare a acestora este 31 martie 2003, inclusiv."
  13. La capitolul II articolul V, după alineatul (3) se introduce un alineat nou, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) În situaţia în care, ulterior încheierii unei convenţii de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 491/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se constată că sumele şi celelalte informaţii care au stat la baza analizei cererii de acordare a înlesnirilor la plată au fost eronate şi au implicaţii majore în conţinutul convenţiei respective sau se constată erori materiale de altă natură, începând cu data de 1 ianuarie 2004, pe baza documentelor care atestă această situaţie, se încheie un act adiţional de corectare a convenţiei."
  14. La capitolul II secţiunea a 7-a articolul IX, articolul 14 va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - Onorariile stabilite pentru expertizele contabile dispuse din oficiu în cursul procesului penal, conform art. 116, 124 şi 125 din Codul de procedură penală, în cauzele privind infracţiuni prevăzute în Codul penal sau în legi speciale, prin care a fost prejudiciat avutul public, vor fi avansate de la bugetul de stat prin bugetele Ministerului Justiţiei, Ministerului Public sau Ministerului Administraţiei şi Internelor, după caz, urmând ca sumele să fie recuperate de la persoanele vinovate la pronunţarea hotărârii judecătoreşti definitive."
  15. La capitolul II secţiunea a 9-a, la articolul XI se introduce un alineat nou, alineatul (2), cu următorul cuprins:
  "(2) Societăţile cu capital integral de stat ce urmează să fie supuse privatizării potrivit prevederilor Legii nr. 268/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi societăţile comerciale privatizate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/1999 beneficiază de scutirea de plată a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel aferente obligaţiilor bugetare datorate şi neachitate la data de 31 decembrie 2001, care fac obiectul înlesnirilor la plată conform legii, calculate, după caz, de la data transferului dreptului de proprietate sau conform art. III, până la data emiterii ordinului comun, şi neachitate. Pentru societăţile comerciale pentru care s-au emis ordinele comune, scutirea de plată se acordă prin act adiţional la ordinele respective, iar sumele ce fac obiectul scutirii la plată sunt stabilite prin certificate de obligaţii bugetare emise de organele competente."
  16. La capitolul II, după secţiunea a 9-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 9^1 -a, cu următorul cuprins:
  "SECŢIUNEA a 9^1 -a
  Modificarea art. 18 alin. (6^2) al Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
  Art. XI^1. - Articolul 18 alin. (6^2) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  <<(6^2) Societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, aflate în proces de privatizare, precum şi cele privatizate începând cu 1 decembrie 2001, pentru care au fost emise sau urmează a fi emise ordinele comune de acordare a înlesnirilor la plată, beneficiază de scutirea de plată a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel aferente obligaţiilor bugetare datorate şi neachitate la data de 31 decembrie 2001, care fac obiectul înlesnirilor la plată conform legii, calculate, după caz, de la data semnării contractului de vânzare-cumpărare sau de la data transferului dreptului de proprietate până la data emiterii ordinului comun, şi neachitate. Pentru societăţile comerciale pentru care s-au emis ordinele comune, scutirea de plată se acordă prin act adiţional la ordinele respective, iar sumele ce fac obiectul scutirii la plată sunt stabilite prin certificate de obligaţii bugetare emise de organele competente.>>"
  17. Punctul 17 din anexa la ordonanţă va avea următorul cuprins:
  "17. Articole din sticlă, cristal, porţelan, lemn, metal (exclusiv mobilă)."
  18. În anexa la ordonanţă, după punctul 27 se introduc două puncte noi, 28 şi 29, cu următorul cuprins:
  "28. gravuri (înrămate sau neînrămate);
  "29. tablouri de mici dimensiuni"
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  Bucureşti, 22 decembrie 2003.
  Nr. 609.
  -------------