ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 101 din 15 septembrie 2021pentru modificarea art. 5 pct. IV^4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 16 septembrie 2021
  Având în vedere adoptarea Recomandării Consiliului din 30 octombrie 2020 privind „O punte către locuri de muncă - consolidarea Garanției pentru tineret“ și de înlocuire a Recomandării Consiliului din 22 aprilie 2013 privind înființarea unei garanții pentru tineret, prin care se urmărește consolidarea Garanției pentru tineret, care are rolul de a se asigura că toți tinerii cu vârsta sub 30 de ani - NEET beneficiază de o ofertă de calitate de ocupare, de formare continuă, de ucenicie sau de stagiu într-o perioadă de patru luni de la momentul în care au devenit șomeri sau au abandonat cursurile de învățământ, în conformitate cu Principiul 4 al Pilonului European al Drepturilor Sociale,
  ținând cont de faptul că extinderea categoriei de vârstă se aliniază măsurilor și programelor legate de tineret ale statelor membre ale Uniunii Europene, care sunt disponibile în general pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani,
  luând în considerare faptul că anul 2020, în contextul pandemiei de COVID-19, s-a caracterizat prin suspendarea unor activități economice pe perioada stării de urgență și, respectiv, a stării de alertă, iar pentru anul 2021 este necesar să se asigure o participare mai mare pe piața muncii a tuturor persoanelor, inclusiv a persoanelor beneficiare de ajutor social, astfel încât să fie create avantaje atât pentru angajați, cât și pentru angajatori, pe de o parte, prin creșterea veniturilor persoanelor singure/familiilor beneficiare de ajutor social, iar, pe de altă parte, prin asigurarea forței de muncă necesare la nivelul angajatorilor,
  ținând cont de rezultatele campaniei dispuse de Ministerul Muncii și Protecției Sociale de verificare a stabilirii și acordării ajutorului social și pentru identificarea măsurilor de creștere a ocupării persoanelor apte de muncă, realizată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, care a evidențiat necesitatea introducerii de stimulente pentru a crește gradul de ocupare în rândul persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social,
  luând în considerare faptul că o parte din persoanele care beneficiază de ajutor social nu au finalizat un nivel de învățământ care să le permită accesul la cursuri de formare/calificare/recalificare și la un loc de muncă, este necesar să se creeze o legătură mai strânsă între beneficiarii de ajutor social și procesul de învățământ prin urmarea cursurilor programului educațional „A doua șansă“.
  În absența unor măsuri adecvate, aplicabile în regim de urgență, pot fi afectate din punctul de vedere al resurselor financiare necesare traiului zilnic, mai ales în contextul pandemiei de COVID-19, un număr de aproximativ 10.000 de persoane apte de muncă ce ar putea asigura forța de muncă necesară pentru reluarea și dezvoltarea activităților economice. Aceste măsuri fac obiectul modificării și completării Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
  Ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, în domeniul social și economic ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung pe piața muncii, dar și asupra veniturilor populației,
  aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată și impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  La articolul 5 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările și completările ulterioare, punctul IV^4 se modifică și va avea următorul cuprins: IV^4. tânăr NEET - persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani și până la împlinirea vârstei de 30 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională;


  Articolul II

  Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (1) se abrogă.2. După articolul 6^2 se introduce un nou articol, articolul 6^3, cu următorul cuprins:

  Articolul 6^3

  În situația în care persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social se angajează cu contract individual de muncă sau în baza unui raport de serviciu, pentru o perioadă de cel puțin 24 de luni, acordarea ajutorului social se prelungește pentru o perioadă de 6 luni, în cuantumul primit anterior angajării.
  3. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social au obligația să se prezinte la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă la fiecare 6 luni, începând cu luna în care au obținut dovada prevăzută la alin. (1), sau ori de câte ori sunt solicitate de aceasta.4. La articolul 8 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
  i) sumelor primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională organizate în condițiile legii, dacă acestea nu sunt considerate venituri salariale potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
  5. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Primăriile vor dezvolta sisteme informatice de transmitere a solicitărilor, astfel încât cererile și documentele doveditoare să poată fi depuse și înregistrate electronic, până la finalul anului 2026.6. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Pentru menținerea dreptului la ajutorul social în condițiile art. 6^3, situația nominală prevăzută la alin. (2) cuprinde și informații cu privire la perioada pentru care persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social se angajează cu contract individual de muncă sau în baza unui raport de serviciu.7. La articolul 15, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (9) și (10), cu următorul cuprins:(9) Se asimilează situațiilor prevăzute la alin. (7) și neprezentarea la solicitarea agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, în condițiile prevăzute la art. 7 alin. (3), a persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social. (10) Nu sunt asimilate situațiilor prevăzute la alin. (7) situațiile în care persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social nu s-au prezentat la solicitarea agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical eliberat de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist. Dovada neprezentării din motive medicale se prezintă la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă, în termen de 30 de zile de la eliberare.8. După articolul 15^1 se introduce un nou articol, articolul 15^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 15^2
  (1) Pentru facilitarea angajării, precum și a participării la cursuri de formare profesională, în cazul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social care nu au un nivel de educație școlară sau cunoștințele necesare potrivit Cadrului național al calificărilor prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare, agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă recomandă, în cadrul serviciilor de informare și consiliere profesională, înscrierea și parcurgerea cursurilor programului educațional «A doua șansă» reglementate prin metodologia privind organizarea programului, elaborată și aprobată de către Ministerul Educației. (2) Inspectoratele școlare județene/al municipiului București, denumite în continuare inspectorate școlare, comunică lunar atât agențiilor teritoriale, cât și agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă numărul locurilor disponibile pentru înscrierea în cadrul programului educațional «A doua șansă». (3) Inspectoratele școlare aprobă, după caz, majorarea numărului de locuri în formațiunile deja existente, organizate în condițiile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care numărul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social depășește numărul de locuri disponibile pentru programul educațional «A doua șansă». În funcție de numărul solicitanților, inspectoratele școlare pot aproba înființarea de noi formațiuni pentru anul școlar următor. (4) Refuzul persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social de a participa la cursurile programelor educaționale de tip «A doua șansă» conduce la încetarea dreptului la ajutorul social, în aceste situații fiind aplicabile prevederile art. 15 alin. (8).(5) Comunicarea situației centralizate a persoanelor apte de muncă beneficiare de ajutor social se realizează electronic sau prin preluarea datelor din Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIR) pentru activitățile din domeniul preuniversitar, organizat în baza Ordinului ministrului educației naționale nr. 4.371/2017. Transmiterea datelor se realizează în conformitate cu dispozițiile protocolului încheiat între Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și Ministerul Educației.
  9. La articolul 18 alineatul (1), litera d) se abrogă.10. La articolul 20 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) în cazul în care beneficiarii nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege, cu excepția situației prevăzute la art. 6^3;
  11. La articolul 20 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
  e) în cazul în care se constată situațiile prevăzute la art. 15 alin. (7) și art. 15^2 alin. (4);
  12. La articolul 20 alineatul (1), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) și i), cu următorul cuprins:
  h) după finalizarea perioadei de prelungire a acordării ajutorului social prevăzute la art. 6^3;
  i) în cazul încetării raporturilor de muncă sau de serviciu înainte de finalizarea perioadei de 6 luni prevăzute la art. 6^3.
  13. La articolul 20, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) În vederea stabilirii situațiilor de excepție prevăzute la alin. (1) lit. a), agenția teritorială are obligația de a comunica primarului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea situației prevăzute la art. 15 alin. (2), un tabel nominal cu persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social care s-au angajat pentru o perioadă de cel puțin 24 de luni.(1^2) Verificarea situației de încetare prevăzute la alin. (1) lit. i) se face cu sprijinul inspectoratelor teritoriale de muncă, pe baza Registrului electronic de evidență a salariaților.14. La articolul 20, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Încetarea dreptului la ajutor social se face prin dispoziție scrisă a primarului. În situațiile de încetare prevăzute la alin. (1) lit. e), h) și i), agenția teritorială are obligația de a comunica primarului înregistrarea situațiilor prevăzute la art. 15 alin. (7) și (9), precum și la art. 15^2 alin. (4), în vederea emiterii dispoziției de încetare a dreptului.15. La articolul 21, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:(4) Sumele acordate în perioada prevăzută la art. 6^3 nu constituie debit și nu se recuperează de la titularul dreptului.(5) În cazul în care se înregistrează situația prevăzută la art. 20 alin. (1) lit. i), sumele acordate se recuperează numai în situația în care încetarea raportului de muncă sau de serviciu are loc pentru motive care țin de persoana salariatului, persoană aptă de muncă beneficiară de ajutor social, conform art. 61 lit. a) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(6) În situația prevăzută la alin. (5) sunt aplicabile dispozițiile art. 15 alin. (8).16. La articolul 28^1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 28^1
  (1) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei neîndeplinirea de către primar a obligațiilor prevăzute la art. 6 alin. (4) și alin. (7)-(9), art. 6^1 alin. (2), art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13^1 alin. (3) și (4), art. 14^1 alin. (1) și (3), art. 15 alin. (3), art. 15^1 alin. (2), art. 17 alin. (1) și art. 20 alin. (3).
  17. La articolul 28^1 alineatul (2), după litera a) se introduc două noi litere, literele a^1) și a^2), cu următorul cuprins:
  a^1) neîntocmirea de către personalul serviciului public de asistență socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuții în domeniul protecției sociale din aparatul propriu de specialitate al autorităților administrației publice locale a anchetelor sociale potrivit art. 14^1 alin. (1);
  a^2) netransmiterea de către inspectoratele școlare a situației lunare prevăzute la art. 15^2 alin. (5);
  18. La articolul 28^1, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei neîndeplinirea de către titularul ajutorului social a obligațiilor prevăzute la art. 14 alin. (1).19. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 29^1
  (1) Pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social care urmează cursurile programului „«A doua șansă» la o distanță mai mare de 5 km față de locuința acestora, autoritățile administrației publice locale asigură transportul acestora.(2) Pentru fiecare persoană în situația prevăzută la alin. (1), autoritățile administrației publice locale beneficiază de decontarea transportului în limita sumei de 500 lei/persoană/ semestru școlar.(3) Decontarea sumelor prevăzute la alin. (2) se realizează din bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile teritoriale.(4) Procedura de decontare se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


  Articolul III
  (1) În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Muncii și Protecției Sociale va elabora și va supune spre aprobare Guvernului hotărârea de modificare și completare în mod corespunzător a Hotărârii Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.(2) Prevederile art. II se aplică odată cu intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului de modificare și completare a normelor metodologice prevăzute la alin. (1), cu excepția pct. 17, care intră în vigoare în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestei hotărâri.


  Articolul IV

  Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Cseke Attila Zoltán
  Ministrul educației,
  Sorin-Mihai Cîmpeanu,
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu

  București, 15 septembrie 2021.
  Nr. 101.
  ----