HOTĂRÂRE nr. 1.168 din 2 octombrie 2003
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 726 din 17 octombrie 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 64/1999, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 64/1999, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Procedurile privind programarea controlului fiscal şi criteriile de selectare a contribuabililor, precum şi Carta drepturilor şi obligaţiilor contribuabililor pe timpul desfăşurării controlului se aproba prin ordin al ministrului finanţelor publice.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 886/1999 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 8 noiembrie 1999.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministrul administraţiei
  şi internelor,
  Ioan Rus
  Bucureşti, 2 octombrie 2003.
  Nr. 1.168.


  Anexa
  NORME METODOLOGICE
  pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 64/1999, cu modificările şi completările ulterioare

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Controlul fiscal cuprinde ansamblul activităţilor care au ca scop verificarea realităţii, legalităţii şi sinceritatii declaraţiilor, verificarea corectitudinii şi exactitatii îndeplinirii, conform legii, a obligaţiilor fiscale de către contribuabili, precum şi activitatea de investigare şi constatare a evaziunii fiscale.


  Articolul 2

  Sunt supuse controlului fiscal persoanele fizice şi juridice române şi străine, precum şi asociaţiile fără personalitate juridică, cărora le revin, potrivit reglementărilor legale în vigoare, obligaţii fiscale, denumite în continuare contribuabili.
  Controlul fiscal poate fi de fond, tematic sau inopinat.
  Controlul fiscal de fond se va efectua, de regula, pe ani fiscali incheiati.


  Capitolul II Drepturile şi obligaţiile organelor de control fiscal


  Articolul 3

  Pentru aplicarea art. 6 lit. a) din ordonanţa:
  (1) În cazul efectuării controlului fiscal prin sondaj, se va specifică în actul de control perioada supusă sondajului, care nu poate fi mai mica de o luna calendaristică din cadrul unui trimestru. Sondajul se va efectua asupra documentelor, menţionându-se plafonul valoric până la care s-a verificat. Când se constata abateri de natura evaziunii fiscale, controlul se va efectua asupra tuturor documentelor financiar-contabile.
  (2) Pentru perioadele verificate ce depăşesc un trimestru dintr-un an fiscal, controlul prin sondaj se va efectua pentru cel puţin o luna calendaristică din fiecare trimestru.


  Articolul 4

  Pentru aplicarea art. 6 lit. b) din ordonanţa:
  În cazul în care contribuabilii nu răspund în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, se va consemna aceasta în procesul-verbal de control şi se vor aplica sancţiunile prevăzute de ordonanţa.


  Articolul 5

  Pentru aplicarea art. 6 lit. m) din ordonanţa:
  (1) Persoana desemnată de contribuabil sa însoţească organul de control fiscal trebuie să cunoască activitatea desfăşurată de contribuabil.
  (2) Accesul organului de control fiscal este permis şi în afară programului normal de lucru al contribuabilului, dacă sunt îndeplinite simultan următoarele doua condiţii:
  a) exista autorizarea scrisă a conducătorului organului de control fiscal. Aceasta autorizaţie se obţine în baza referatului întocmit de echipa de control fiscal, prin care se motiveaza solicitarea accesului în afară programului normal de lucru al contribuabilului;
  b) se obţine acordul scris al contribuabilului. Acordul va fi înregistrat la registratura contribuabilului şi se va anexa la actul de control încheiat.


  Articolul 6

  Pentru aplicarea art. 7 din ordonanţa:
  (1) Sistemele de prelucrare automată a datelor utilizate pentru ţinerea evidentelor contabile şi a altor evidente trebuie să îndeplinească condiţiile minimale privind programele informatice utilizate în domeniul financiar-contabil, stabilite prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 425/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de întocmire şi utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiară şi contabila, precum şi a modelelor acestora, cu modificările ulterioare.
  (2) Contribuabilul răspunde de îndeplinirea de către sistemul de prelucrare a datelor a condiţiilor minimale stabilite de Ministerul Finanţelor Publice şi va asigura o persoană de specialitate pentru prezentarea informaţiilor solicitate de organul de control fiscal.


  Articolul 7

  Pentru aplicarea art. 8 din ordonanţa:
  (1) Informaţiile solicitate în scris vor cuprinde:
  a) denumirea unităţii de control fiscal solicitante;
  b) persoana, unitatea sau instituţia căreia i se adresează solicitarea;
  c) datele de identificare ale contribuabilului pentru care sunt solicitate informaţii;
  d) actele, evidentele sau datele care fac obiectul solicitării;
  e) data limita până la care să fie furnizate informaţiile cerute;
  f) semnatura organului de control fiscal.
  (2) Toate datele şi informaţiile primite de unitatea de control fiscal în baza art. 8 din ordonanţa sunt supuse secretului fiscal.


  Capitolul III Drepturile şi obligaţiile contribuabililor


  Articolul 8

  Pentru aplicarea art. 11^1 din ordonanţa:
  (1) Înaintea începerii acţiunilor de control fiscal de fond, unitatea de control fiscal va proceda la înştiinţarea contribuabililor cu privire la selectarea şi programarea lor în vederea controlului, prin transmiterea unui aviz de verificare.
  (2) În cazul verificărilor efectuate la sucursalele şi/sau punctele de lucru ale unui contribuabil, dispersate teritorial, avizul de verificare se va transmite atât acestora, cat şi la sediul social al contribuabilului.
  (3) Avizul de verificare va cuprinde:
  a) denumirea unităţii fiscale care a dispus controlul fiscal;
  b) numele şi prenumele sau denumirea contribuabilului, inclusiv a sucursalelor/punctelor de lucru;
  c) adresa sediului social, domiciliul sau reşedinţa contribuabilului;
  d) codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului;
  e) baza legală a desfăşurării controlului fiscal;
  f) data la care este programat sa înceapă controlul fiscal;
  g) impozitele, taxele şi contribuţiile care vor fi verificate;
  h) perioada care urmează să fie supusă controlului fiscal;
  i) semnatura conducătorului unităţii fiscale.
  De asemenea, în avizul de verificare se va menţiona obligaţia contribuabililor de a pune la dispoziţia organelor de control fiscal toate documentele şi evidentele contabile, precum şi de a asigura spaţiul de lucru, precum şi toate celelalte condiţii necesare pentru desfăşurarea controlului fiscal.
  (4) Avizul de verificare va fi însoţit de un extras din Carta drepturilor şi obligaţiilor contribuabililor pe timpul desfăşurării controlului fiscal, aprobată prin ordin al ministrului finanţelor publice.
  (5) Avizul de verificare va fi comunicat contribuabililor cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data începerii efective a acţiunii de control fiscal prin următoarele mijloace: prin posta cu confirmare de primire, prin curier, cu inmanare sub semnatura şi cu număr de înregistrare la contribuabil.
  (6) Solicitarea contribuabilului de amânare a controlului fiscal va fi adresată, în scris, unităţii fiscale competente, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea avizului de verificare, şi trebuie să conţină motivele pentru care se solicita aceasta şi data până la care se solicita.
  (7) În cazul în care contribuabilul prezintă motive întemeiate pentru amânarea controlului fiscal, unitatea de control fiscal va comunică contribuabilului data la care a fost reprogramat controlul fiscal.
  (8) Prezentarea la contribuabil se va face numai pe baza delegaţiei de control, emisă de conducătorul unităţii fiscale competente să efectueze controlul fiscal, şi a legitimatiei de serviciu.
  (9) Împuternicirea trebuie să conţină:
  a) denumirea unităţii fiscale care a dispus efectuarea controlului fiscal;
  b) datele de identificare ale organelor de control care urmează să efectueze controlul fiscal: numele, prenumele, numărul legitimatiei de control fiscal;
  c) datele de identificare ale contribuabilului care urmează să fie controlat: denumirea/numele şi prenumele, codul unic de înregistrare/codul numeric personal, adresa;
  d) data începerii controlului fiscal;
  e) semnatura conducătorului unităţii fiscale.
  (10) Controlul inopinat se efectuează de organele de control fiscal cu atribuţii în acest sens şi se exercită operativ, iar în raport de constatări se vor efectua controale de fond sau tematice.


  Articolul 9

  Pentru aplicarea art. 12 lit. c) din ordonanţa:
  Pe întreaga durata a controlului fiscal contribuabilii au dreptul sa beneficieze de asistenţa de specialitate, prin experţi contabili, contabili autorizaţi, consultanţi fiscali etc., sau de asistenţa juridică ori de câte ori sunt solicitati de organele de control fiscal sa furnizeze informaţii, explicaţii şi justificări. Aceştia trebuie să fie împuterniciţi de către contribuabil.


  Capitolul IV Reguli de procedura


  Articolul 10

  Pentru aplicarea art. 19 din ordonanţa:
  (1) Datele suplimentare, necunoscute organelor de control fiscal la data efectuării controlului fiscal la un contribuabil, care motiveaza decizia de reverificare a unei anumite perioade, pot rezultă în situaţii cum sunt:
  a) efectuarea unor controale fiscale incrucisate asupra documentelor justificative şi/sau contabile ale unui grup de contribuabili din care face parte şi contribuabilul în cauza;
  b) obţinerea pe parcursul acţiunilor de control fiscal efectuate la alţi contribuabili a unor date sau informaţii suplimentare referitoare la activitatea contribuabilului, într-o perioadă care a fost deja supusă controlului fiscal;
  c) solicitări ale organelor de urmărire penală în cadrul cercetării cazurilor de evaziune fiscală;
  d) informaţii obţinute de la terţi, de natura sa modifice sau sa influenteze, în mod semnificativ, rezultatele controlului fiscal anterior.
  (2) Reverificarea unei perioade impozabile se realizează numai din iniţiativa organelor de control fiscal şi nu la solicitarea contribuabililor, aceştia din urma având dreptul de a contesta deciziile organelor de control fiscal.
  (3) Organul de control fiscal solicita, până la împlinirea termenului de prescripţie prevăzut în ordonanţa, reverificarea unei perioade impozabile prin întocmirea unui referat în care sunt prezentate motivele solicitării. Referatul este supus aprobării conducătorului organului de control fiscal.


  Articolul 11

  Pentru aplicarea art. 20 din ordonanţa:
  (1) Toate constatările efectuate în timpul desfăşurării controlului fiscal se consemnează, în mod obligatoriu, în procese-verbale de control, în note de constatare sau în procese-verbale de constatare a contravenţiilor, după caz.
  (2) Procesul-verbal de control este un document bilateral, întocmit în doua exemplare, din care un exemplar pentru unitatea fiscală, iar celălalt pentru contribuabil.
  (3) Conţinutul procesului-verbal de control trebuie redactat astfel încât acesta să poată fi citit independent de alte documente şi sa nu dea posibilitatea mai multor interpretări.
  (4) Procesul-verbal de control va fi structurat pe 4 capitole, astfel:
  Capitolul I va cuprinde date referitoare la:
  a) unitatea fiscală care a dispus controlul fiscal;
  b) datele organelor de control care au efectuat controlul fiscal: numele, prenumele, funcţia, numărul legitimatiei de control, numărul delegaţiei de control;
  c) obiectul controlului fiscal;
  d) perioada supusă controlului fiscal;
  e) durata şi locul desfăşurării controlului fiscal;
  f) tipul de verificare efectuată (totală sau prin sondaj), de fond, tematica sau inopinata.
  Capitolul II va cuprinde date generale despre contribuabil, şi anume:
  1. datele de identificare a contribuabilului supus controlului fiscal:
  a) denumirea/numele şi prenumele;
  b) codul unic de înregistrare/codul numeric personal;
  c) adresa sediului social/domiciliul/reşedinţa;
  2. datele de identificare a sucursalelor sau punctelor de lucru, dacă este cazul;
  3. forma de proprietate;
  4. felul activităţii desfăşurate, utilizând Clasificarea activităţilor din economia naţionala - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, actualizată;
  5. cifra de afaceri, conform ultimului bilanţ contabil aprobat;
  6. capitalul social subscris şi cel vărsat;
  7. persoana care asigura conducerea activităţii contribuabilului în timpul desfăşurării controlului fiscal;
  8. persoana care răspunde de conducerea contabilităţii;
  9. persoana desemnată de contribuabil sa îl reprezinte pe durata controlului fiscal;
  10. conturile bancare, precum şi societăţile comerciale bancare la care acestea sunt deschise;
  11. denumirea clienţilor şi furnizorilor mai importanti cu care contribuabilul are relaţii de afaceri;
  12. date privind istoricul firmei: patronii, actionarii, cesiuni etc.
  Capitolul III, care reprezintă partea principala a procesului-verbal, va cuprinde constatările efective ale organelor de control fiscal, structurate pe obligaţiile fiscale (impozite, taxe, contribuţii la fonduri speciale) care au făcut obiectul verificării.
  Pentru fiecare obligaţie fiscală vor fi avute în vedere următoarele elemente:
  a) baza legală pentru stabilirea, calcularea şi vărsarea impozitului;
  b) constatările organului de control fiscal, prezentate în mod concret, clar şi precis, cu privire la modul de stabilire, calculare şi vărsare a obligaţiei fiscale;
  c) dispoziţiile legale incalcate, cu menţionarea articolului, alineatului etc.;
  d) consecinţele fiscale ale constatărilor;
  e) diferenţele de obligaţii fiscale stabilite, cauzele care le-au generat. Calculul detaliat al acestora va fi prezentat într-o anexa la procesul-verbal;
  f) dobânzile, majorările de întârziere, penalităţile de întârziere şi alte penalităţi stabilite în condiţiile legii, calculul detaliat al acestora urmând a fi prezentat într-o anexa la procesul-verbal;
  g) contravenţiile constatate, cu precizarea prevederilor legale incalcate, amenzile aplicate şi baza legală pentru aplicarea acestora, precum şi a numărului procesului-verbal de constatare a contravenţiilor încheiat;
  h) termenul de plată a obligaţiilor fiscale constatate;
  i) justificări, explicaţii şi puncte de vedere ale contribuabilului cu privire la debitele stabilite, în cazul în care acesta şi le-a exprimat;
  j) numele, prenumele şi funcţia persoanelor răspunzătoare (în cazul în care sunt antrenate raspunderi), justificările şi explicaţiile scrise ale acestora, precum şi punctul de vedere al organului de control fiscal cu privire la aceste motivatii;
  k) eventualele măsuri dispuse sau recomandări făcute contribuabilului pentru remedierea deficienţelor şi intrarea în legalitate;
  l) plăţile efectuate de contribuabil în timpul şi ca urmare a controlului fiscal, dacă este cazul;
  m) dacă în timpul controlului fiscal sau la finalizarea acestuia se constată că exista pericolul ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşi ascundă ori să îşi înstrăineze patrimoniul, organul de control fiscal are obligaţia sa întocmească Decizia privind măsurile asiguratorii, prevăzută în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 203/2003 pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate utilizate în domeniul colectării creanţelor bugetului de stat.
  În cazul în care nu s-au constatat abateri care să genereze calcularea de diferenţe, se va face menţiunea corespunzătoare.
  Capitolul IV al procesului-verbal de control va cuprinde:
  a) situaţia sintetică a constatărilor efectuate (diferenţe de impozite şi taxe stabilite, dobânzi calculate, amenzi şi penalităţi aplicate, propuneri în vederea efectuării de compensări etc.);
  b) alte date şi informaţii care ar putea fi relevante;
  c) menţiunea ca toate documentele puse la dispoziţie organului de control au fost restituite;
  d) o anexa generală în care vor fi sintetizate, pentru fiecare obligaţie fiscală: diferenţele de impozit stabilite, majorările de întârziere, dobânzile, penalităţile de întârziere şi alte penalităţi calculate, potrivit legii;
  e) anexe, pentru fiecare obligaţie fiscală, cu calculul detaliat pentru fiecare dintre acestea, inclusiv majorările de întârziere, dobânzile corespunzătoare, penalităţile de întârziere şi alte penalităţi calculate, potrivit legii;
  f) copiile proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor, dacă este cazul;
  g) notele de constatare întocmite, dacă este cazul;
  h) documente sau copii de pe acestea, precum şi note explicative;
  i) actul întocmit de organul de control fiscal, care reprezintă dovada reţinerii documentelor sau a altor bunuri;
  j) acordul scris pentru accesul organului de control fiscal în afară programului normal de lucru al contribuabilului, dacă este cazul.
  (5) Procesul-verbal de control va fi semnat de organul de control care a efectuat controlul fiscal, căruia îi revine responsabilitatea pentru constatările înscrise în acesta, precum şi de contribuabil sau de reprezentantul legal al acestuia.
  (6) Ambele exemplare ale procesului-verbal de control, împreună cu anexele sale, se înregistrează la registratura contribuabilului controlat, imediat după semnarea lor de către cei îndreptăţiţi, dându-se acelaşi număr şi aceeaşi dată pe fiecare exemplar.
  (7) Potrivit prevederilor art. 4 lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, republicată, procesul-verbal reprezintă titlu de creanta prin care se stabileşte şi se individualizează suma de plată, pentru obligaţii bugetare reprezentând impozite şi taxe, contribuţii, fonduri speciale, dobânzi, majorări de întârziere, penalităţi de întârziere şi penalităţi, stabilite de organele competente pe baza evidentelor şi documentelor verificate.
  (8) Diferenţele de impozite şi taxe, dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente acestora, stabilite cu ocazia controlului fiscal, se plătesc la termenele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002, republicată, cu modificările ulterioare.
  (9) Data comunicării către contribuabil a rezultatelor controlului fiscal este considerată data semnării procesuluiverbal de control de către contribuabil sau de reprezentantul sau legal.
  (10) În cazul în care contribuabilul sau reprezentantul sau legal refuza semnarea procesului-verbal de control, rezultatele controlului fiscal vor fi comunicate acestuia printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire, data primirii de către contribuabil a scrisorii constituind data comunicării.
  (11) Procesul-verbal de control fiscal va fi înregistrat la registratura unităţii fiscale care a dispus controlul, în termen de 3 zile lucrătoare de la încheierea controlului fiscal.
  (12) Procesul-verbal de control se înregistrează în Registrul unic de control existent la contribuabil.
  (13) Nota de constatare se întocmeşte şi în cazul în care, în timpul controlului fiscal, se fac constatări a căror reconstituire ori dovedire ulterioară nu este întotdeauna posibila sau ori de câte ori organul de control fiscal considera necesar.
  (14) Procesul-verbal de constatare a contravenţiilor se încheie pentru acele fapte ale căror constatare şi sancţionare sunt de competenţa organelor fiscale, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind regimul contravenţiilor.
  (15) Pentru urmărirea efectuării plăţii obligaţiilor bugetare stabilite prin actul de control, organul de control fiscal va transmite actul de control încheiat şi celelalte documente unităţii fiscale unde este înregistrat contribuabilul.
  *
  Pentru impozitele, taxele, contribuţiile, majorările de întârziere, penalităţile de întârziere, alte penalităţi legale şi dobânzile calculate de plătitor, dar neachitate la scadenta, organul de control fiscal va comunică unităţii fiscale unde este înregistrat contribuabilul cuantumul acestora, în vederea urmăririi încasării, potrivit legii.
  Pentru sancţiunile contravenţionale titlul executoriu îl reprezintă procesul-verbal de constatare a contravenţiilor, rămas definitiv prin neexercitarea caii de atac, sau hotărârea judecătorească prin care a fost respinsă plângerea contravenientului, după caz.
  ──────────────