HOTĂRÂRE nr. 1.044 din 18 noiembrie 2014
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Numărul maxim de posturi al Agenţiei Naţionale Anti-Doping este de 73 de posturi, inclusiv demnitarii."
  2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
  3. În anexa nr. 2, după articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 1^1. - Laboratorul de control doping este entitate independentă din punct de vedere analitic şi operaţional faţă de Agenţie şi de orice structură sportivă."
  4. În anexa nr. 2, la articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Veniturile proprii se asigură din:
  a) venituri din valorificările produselor provenite din activităţi proprii ori anexe, în legătură cu obiectivele prevăzute de lege;
  b) donaţii, legate şi sponsorizări, în condiţiile legii;
  c) contracte de prestări de servicii pentru efectuarea analizelor doping;
  d) tarife pentru formarea şi perfecţionarea ofiţerilor de control doping;
  e) tarife pentru testarea suplimentelor nutritive;
  f) tarife pentru analiză dosar suplimente nutritive;
  g) proiecte de cercetare;
  h) taxe pentru activitatea prestată de comisiile prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  i) fonduri obţinute în cadrul colaborărilor internaţionale;
  j) taxă pentru participarea la cursul de instruire din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping;
  k) taxa pentru eliberarea certificatului de funcţionare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping, potrivit dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 104/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  l) fonduri rambursabile/nerambursabile, cum ar fi, fără a se limita la acestea, fondurile comunitare şi/sau alte fonduri acordate de instituţiile financiare naţionale/internaţionale, în condiţiile prevăzute de lege;
  m) alte surse de venituri în condiţiile legii."


  Articolul II

  Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,
  Graziela Elena Vâjială
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Ministrul muncii, familiei, protecţiei
  sociale şi persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Bucureşti, 18 noiembrie 2014.
  Nr. 1.044.


  Anexa
  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Agenţiei Naţionale Anti-Doping
  Numărul maxim de posturi = 73, inclusiv demnitari
  *Font 9*
             ┌─────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────────────────────┐
             │ CONSILIUL │ │ │ │ CONSILIUL DE PREVENIRE │
             │ DIRECTOR ├────┤ PREŞEDINTE ├────┤ ŞI COMBATERE A TRAFICULUI │
             │ │ │ │ │ILICIT DE SUBSTANŢE CUPRINSE│
             └─────────────┘ └───────┬────┘ │ ÎN LISTA INTERZISĂ │
                                        │ └────────────────────────────┘
                                        │
                                        │ ┌─────────────┐
                                        │ │ CABINET │
                                        ├─────>│ PREŞEDINTE │
                                        │ └─────────────┘
                                        │ ┌─────────────────┐
                                        │ │ LABORATOR │
                                        ├──────────────────────>│ CONTROL DOPING │
                                        │ └─────────┬───────┘
                                        │ │
              COMISIA DE APEL ---------┤ COMISIA DE ┌────────┴───────┐
                                        │ ACORDARE A V V
                                        │ SCUTIRILOR ┌────────────┐ ┌────────────────┐
                                        ├---- PENTRU UZ │COMPARTIMENT│ │ COMPARTIMENT DE│
   COMISIA DE AUDIERE A SPORTIVILOR │ TERAPEUTIC │ ANALIZĂ │ │CERCETARE PENTRU│
    ŞI A PERSONALULUI ASISTENT AL -----┤ │ DOPING │ │ PREVENIREA │
    SPORTIVILOR CARE AU ÎNCĂLCAT │ └────────────┘ │ DOPAJULUI │
     REGLEMENTĂRILE ANTI-DOPING │ └────────────────┘
                                        │ ┌───────────────┐
                                        │ │ COMPARTIMENTUL│
                                        ├─────>│ AUDIT INTERN*)│
                                        │ └───────────────┘
                   ┌────────────────────┴───────────────┐
                   v v
          ┌───────────────────┐ ┌────────────────┐
          │ SECRETAR GENERAL │ │ VICEPREŞEDINTE │
          └───────┬───────────┘ └───────┬────────┘
                  │ │
                  │ │
                  v v
      ┌────────────────────────┐ ┌───────────────────────┐
      │ DIRECŢIA ECONOMICĂ, │ │ DIRECŢIA GENERALĂ DE │
      │ ADMINISTRATIV, JURIDIC │ │ TESTARE, ANTI-TRAFIC │
      │ ŞI RESURSE UMANE │ │ SUBSTANŢE INTERZISE, │
      └────────────────────────┘ │ RELAŢII PUBLICE ŞI │
                                            │ INTERNAŢIONALE │
                                            └───────────────────────┘
  Notă

  ──────────

  *) Compartimentul audit intern se organizează la nivel de birou.

  ──────────

  -------