ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 74 din 10 decembrie 2019pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, precum și pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 997 din 11 decembrie 2019
  Având în vedere că în prezent Ministerul Sănătății organizează admiterea în rezidențiatul pe posturi și pe locuri, prin concurs național, cu tematică și bibliografie unică, în sesiune unică, în trimestrul IV al fiecărui an, în mod descentralizat, regional, doar la nivelul centrelor universitare cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate, prin departamentele de învățământ postuniversitar medical, medico-dentar și farmaceutic,
  având în vedere că pregătirea în rezidențiat reprezintă un proces continuu de pregătire teoretică și practică, se impune asigurarea unui cadru coerent instituțional, unitar și necesar pentru asigurarea formării acestei categorii profesionale în toate activitățile medicale necesare unui sistem sanitar adecvat.
  În considerarea faptului că, potrivit legislației comunitare, instruirea teoretică și practică se face într-o universitate, într-un spital universitar sau, după caz, o instituție de sănătate desemnată în acest scop de către autoritățile sau organismele competente,
  ținând cont că rezidențiatul cuprinde atât practică medicală supravegheată, cât și învățământ postuniversitar,
  dat fiind faptul că în data de 8 decembrie 2019 a fost organizat concursul național de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie, iar, în urma acestei sesiuni, un număr estimativ de 500-600 de candidați, suplimentar cifrei de școlarizare alocate în număr de 4.710, deși vor avea punctaj minim de promovare, nu vor putea fi încadrați în sistemul de formare aferent medicilor rezidenți,
  ținând cont de acest aspect și de necesitatea identificării în regim de urgență a unor soluții alternative imediate în vederea asigurării unei forțe de muncă suficiente și bine pregătite la nivel național,
  deoarece se impune eliminarea inechităților, existente în prezent, având în vedere că un număr semnificativ de cadre medicale încadrate în unitățile medico-militare nu sunt recunoscute ca și coordonatori de rezidențiat, deși sunt cadre universitare în cadrul instituțiilor de învățământ superior particulare acreditate,
  reținându-se necesitatea formării unui număr suficient de specialiști atât în sistemul public, inclusiv în unități medico-militare, cât și în cel privat, respectiv în unități sanitare private și instituții de învățământ superior particulare acreditate,
  luând act de voința expres precizată de către 92% dintre viitori medici rezidenți, în sensul că își doresc să efectueze pregătirea și în spitale private din România, conform datelor publicate de către Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din România - FASMR,
  în considerarea faptului că statul are obligația respectării Constituției României, republicată, ca garant al dreptului la ocrotirea sănătății, și trebuie, prin Ministerul Sănătății, să ia măsurile ce se impun, astfel încât să se asigure cadrul legal necesar rezidenților pentru a efectua pregătirea în întreg sistemul medical românesc, public sau privat,
  ținând cont de faptul că în ultimii ani au plecat din România peste 20.000 de medici, migrație ce a condus la serioase deficiențe de resursă umană în sistemul de sănătate din România,
  în considerarea realității că România are cea mai mare mortalitate de cauze tratabile din Uniunea Europeană, conform datelor publicate recent de către Comisia Europeană,
  având în vedere că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune elaborarea în regim de urgență a unor reglementări privind pregătirea în rezidențiat și în cadrul unităților medico-militare și unităților sanitare private și în instituțiile de învățământ superior particulare acreditate care au în structură programe de studii universitare de licență în domeniul medicină, medicină dentară, farmacie.
  În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 9
  (1) Pregătirea în rezidențiat se desfășoară în mod descentralizat, regional, la nivelul centrelor universitare cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate, prin departamentele de învățământ postuniversitar medical, medico-dentar și farmaceutic, inclusiv în cabinete medicale individuale de medicină de familie, precum și în unități medico-militare și în unități sanitare ale ministerelor cu rețea sanitară proprie sau în unități sanitare aflate în administrarea unităților publice locale.
  2. La articolul 9, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (3^1)-(3^4), cu următorul cuprins:(3^1) Coordonatorii de program de rezidențiat îndrumă pregătirea în rezidențiat la nivel unitar, în mod distinct, pe fiecare specialitate atât în cadrul unităților, cât și al instituțiilor prevăzute la alin. (1) și la art. 9^1 alin. (1).(3^2) În activitatea de pregătire în rezidențiat, coordonatorii de program nominalizează responsabilii de formare pe baza curriculei aprobate.(3^3) Responsabilul de formare trebuie să fie șef de secție, șef de laborator sau farmacist-șef.(3^4) Responsabilul de formare îndrumă medicii rezidenți, medicii dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți, medicii rezidenți încadrați în direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București pe întreaga durată a perioadei de stagiu, realizată în secțiile din cadrul unităților, cât și al instituțiilor prevăzute la alin. (1) și la art. 9^1 alin. (1).3. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 9^1
  (1) Pregătirea în rezidențiat se poate desfășura și în cadrul unităților sanitare private și în instituțiile de învățământ superior particulare acreditate, care au în structură programe de studii universitare de licență în domeniul medicină, medicină dentară, farmacie, în condițiile îndeplinirii de către acestea a criteriilor și condițiilor de pregătire în rezidențiat aprobate prin ordin al ministrului sănătății.(2) Unitățile și instituțiile prevăzute la alin. (1) propun Ministerului Sănătății coordonatorii de program de rezidențiat, directorii de program, precum și responsabilii de formare.
  4. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Criteriile și procedurile de acreditare și reacreditare a acestor unități sanitare se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.5. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 12^1
  (1) Rezidenții pot efectua pregătirea de specialitate și în cadrul unităților și instituțiilor prevăzute la art. 9^1 alin. (1). (2) Unitățile și instituțiile de pregătire se nominalizează la cererea acestora de către Ministerul Sănătății, după verificarea îndeplinirii condițiilor și criteriilor prevăzute la art. 9^1 alin. (1).
  6. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 13
  (1) Cheltuielile de personal aferente medicilor rezidenți, medicilor dentiști rezidenți și farmaciștilor rezidenți, medicilor rezidenți încadrați în direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, în alte unități cu personalitate juridică din subordinea Ministerului Sănătății, din unități sanitare de stat și private și din cadrul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă se suportă de la bugetul de stat, în limita duratei maxime prevăzute pentru specialitatea pentru care optează.
  7. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Instituțiile de învățământ superior particulare acreditate suportă din venituri proprii cheltuielile aferente coordonatorilor de program de rezidențiat, directorilor de program, precum și responsabililor de formare.8. La articolul 13^1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Plata lunară a bursei de rezidențiat se realizează din bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Sănătății pentru unitățile sanitare de stat din subordinea sa, pentru unitățile sanitare private și pentru unitățile sanitare de stat din subordinea autorităților administrației publice locale, în baza normelor metodologice de aplicare aprobate prin ordin al ministrului sănătății, respectiv prin bugetele aprobate ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, în baza normelor metodologice de aplicare aprobate de ordonatorii principali de credite ai acestora, precum și prin bugetul aprobat Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru rezidenții din cadrul Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă.


  Articolul II

  Drepturile salariale de care beneficiază medicii rezidenți, medicii dentiști rezidenți și farmaciștii rezidenți, medicii rezidenți încadrați în direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București care efectuează pregătirea în unitățile sanitare private sunt cele stabilite de legislația care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.


  Articolul III

  Unitățile sanitare private pot suporta, din bugetul propriu, cheltuielile de personal aferente medicilor rezidenți, medicilor dentiști rezidenți și farmaciștilor rezidenți, pe ani de studii, în baza unui angajament de plată depus la Ministerul Sănătății.


  Articolul IV

  Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 169 alineatul (4) după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
  c) spital privat cu secții/compartimente clinice.
  2. După articolul 200 se introduce un nou articol, articolul 200^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 200^1
  (1) Spitalele private pot încheia contracte cu direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București pentru asigurarea drepturilor salariale ale rezidenților pe toată perioada pregătirii în rezidențiat, anii I-VII, în funcție de specialitate.(2) Sumele necesare pentru derularea contractelor prevăzute la alin. (1) se asigură din fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătății.(3) Contractele încheiate în condițiile alin. (1) încetează de drept la data constatării nerespectării obligațiilor contractuale de către spitalele private.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat
  Ministrul educației și cercetării,
  Cristina Monica Anisie
  Ministrul apărării naționale,
  Ionel Nicolae Ciucă
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Viceprim-ministru,
  Raluca Turcan

  București, 10 decembrie 2019.
  Nr. 74.
  -----