ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 117 din 4 octombrie 2021pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 5 octombrie 2021
  Ținând cont de evoluțiile în piața forței de muncă și în relațiile angajator - angajat și având în vedere necesitatea îmbunătățirii gradului de protecție a salariaților, care să asigure crearea condițiilor pentru dezvoltarea mediului de afaceri bazat pe o concurență loială, concomitent cu asigurarea nivelului de protecție al salariaților,
  având în vedere faptul că pe piața muncii, în contextul evoluției economice actuale, s-a identificat fenomenul cunoscut sub denumirea de „muncă la gri“ care constă nu doar în disimularea unui contract individual de muncă cu normă întreagă într-un contract individual de muncă cu timp parțial, ci și în acordarea în fapt de către angajator a unui salariu mai mare decât cel evidențiat în documentele financiar-contabile, așa-numitul „salariu în plic“, suma fiscalizată fiind mai mică decât cea efectiv primită de către salariat, fapt care are ca efect nu doar evaziunea fiscală, ci și afectarea salariatului în ceea ce privește drepturile aferente contribuțiilor sociale care sunt plătite la o bază de calcul inferioară celei reale,
  se impune reglementarea sub aspect legislativ a conceptului de „muncă la gri“ în sensul definirii acesteia ca noțiune juridică de „muncă subdeclarată“ și, totodată, al sancționării practicării acestui fenomen în scopul de a-l descuraja.
  Având în vedere existența unei situații socioeconomice dificile generată de pandemie ce s-a resimțit profund atât de către angajatori, cât și de către salariați, mecanismul juridic reglementat în prezent în Codul muncii referitor la neplata sau plata cu întârziere a drepturilor salariale este unul complex și anevoios ce implică promovarea unor procese în justiție, astfel că se impune crearea unei reglementări de natură a asigura protecția socială a salariaților în concordanță cu principiile ce guvernează raporturile de muncă.
  Ținând cont de dificultățile economice care afectează numeroși operatori economici, se propune extinderea termenului de compensare a muncii suplimentare prin zilele libere plătite de la 60 de zile la 90 de zile, pentru a flexibiliza raporturile de muncă prin crearea posibilității compensării muncii suplimentare cu timp liber corespunzător într-o perioadă mai mare de timp și asigurarea desfășurării activității angajatorilor în bune condiții.
  Totodată, se au în vedere atât aducerea la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale a sumelor corecte corespunzătoare salariului plătit în mod real salariatului, cât și protecția acestuia din perspectiva dreptului la pensie, care va fi calculat în funcție de contribuțiile plătite de-a lungul activității desfășurate la diferiți angajatori.
  Sancționarea unui asemenea comportament al angajatorilor este necesar a fi reglementat urgent pentru a descuraja asemenea practici generatoare de evaziune fiscală și de nerespectare a drepturilor salariaților care sunt privați de stabilirea și virarea la bugetul de stat și la bugetul asigurărilor sociale a sumelor de bani care li se cuvin.
  În considerarea faptului că elementele de mai sus se constituie într-o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 15^1, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
  d) primirea la muncă a unui salariat cu depășirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 105 alin. (1) lit. c).
  2. După articolul 15^1 se introduce un nou articol, articolul 15^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 15^2

  În sensul prezentei legi, muncă subdeclarată reprezintă acordarea unui salariu net mai mare decât cel constituit și evidențiat în statele de plată a salariilor și în declarația lunară privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităților fiscale.
  3. La articolul 122, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 122
  (1) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 90 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.
  4. La articolul 260, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 260
  (1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni:
  5. La articolul 260 alineatul (1), litera e^3) se modifică și va avea următorul cuprins:
  e^3) primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariați cu depășirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, cu amendă de la 10.000 lei la 15.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei;
  6. La articolul 260 alineatul (1), după litera e^4) se introduce o nouă literă, litera e^5), cu următorul cuprins:
  e^5) acordarea unui salariu net mai mare decât cel evidențiat în statele de plată a salariului și în declarația lunară privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, transmisă autorităților fiscale, cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare salariat identificat în această situație, fără a depăși valoarea cumulată de 100.000 lei;
  7. La articolul 260 alineatul (1) după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:
  s) încălcarea de către angajator a obligației prevăzute la art. 166 alin. (1) cu mai mult de o lună, de la data de plată a salariului, stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 de lei pentru fiecare persoană căreia nu i s-a plătit salariul, cu excepția situației în care angajatorul se află sub incidența Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul II

  Prevederile de la art. I pct. 5-7 intră în vigoare la 15 zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență.

  PRIM-MINISTRU
  FLORIN-VASILE CÎȚU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Raluca Turcan
  p. Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, interimar,
  Daniela Nicolescu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Dan Vîlceanu

  București, 4 octombrie 2021.
  Nr. 117.
  -----