HOTĂRÂRE nr. 524 din 24 august 1998
privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 337 din 8 septembrie 1998  În temeiul Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată şi modificată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare, al Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile şi al Ordonanţei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  (1) Se înfiinţează Societatea Naţionala "Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa" - S.A., denumita în cele ce urmează Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa, cu sigla A.I.B.B., prin reorganizarea Regiei Autonome "Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa" care se desfiinţează.
  (2) Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa este societate comercială pe acţiuni, cu capital integral de stat, care se organizează şi funcţionează pe bază de gestiune economică. Sursele de finanţare se asigura din venituri proprii şi, în completare, prin transferuri de la bugetul de stat, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (3) Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa este persoana juridică română, cu sediul în municipiul Bucureşti, sos. Bucureşti-Ploiesti nr. 40, sectorul 1.


  Articolul 2

  (1) Capitalul social iniţial al Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa este de 4.760.555 mii lei şi se constituie prin preluarea activului patrimonial al Regiei Autonome "Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa", conform datelor din bilanţul contabil al acesteia la data de 30 iunie 1998, actualizat potrivit prevederilor legale.
  (2) Bunurile aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa", trec în proprietatea Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi se regăsesc în capitalul social iniţial.
  (3) Bunurile proprietate publică de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie, reprezentând piste de decolare-aterizare, cai de rulare, platforme de îmbarcare-debarcare, precum şi terenurile de sub acestea, aflate în administrarea Regiei Autonome "Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa", se concesioneaza de către Ministerul Transporturilor Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa, în condiţiile legii.
  (4) Contravaloarea bunurilor proprietate publică nu se regaseste în valoarea capitalului social al Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa.
  (5) Veniturile rezultate din exploatarea bunurilor proprietate publică, concesionate Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa, se constituie ca venituri proprii ale acestuia.
  (6) Capitalul social iniţial este în întregime subscris de statul român, în calitate de acţionar unic, şi este vărsat integral la data constituirii Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa.
  (7) Terenurile aflate în proprietatea Regiei Autonome "Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa", care nu fac obiectul domeniului public, trec în proprietatea Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa, includerea în capitalul social al acestuia efectuandu-se potrivit legislaţiei în vigoare.


  Articolul 3

  (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, acţiunile Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa sunt deţinute în totalitate de statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de acţionar unic.
  (2) Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa va putea fi privatizat în condiţiile legii, statul păstrând pachetul de acţiuni care să-i asigure poziţia majoritara.


  Articolul 4

  (1) Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa are ca obiect principal de activitate efectuarea de prestaţii, servicii, lucrări de exploatare, întreţinere, reparare, dezvoltare şi modernizare a bunurilor din patrimoniul sau, aflate în proprietate sau în concesiune, în vederea asigurării condiţiilor pentru sosirea, plecarea şi manevrarea la sol a aeronavelor în trafic naţional şi/sau internaţional, asigurarea serviciilor aeroportuare pentru tranzitul de persoane, mărfuri şi posta, precum şi servicii de interes public naţional.
  (2) Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa va putea efectua orice alte operaţiuni şi activităţi legale, necesare realizării obiectului sau de activitate.
  (3) Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa elaborează norme specifice care devin obligatorii, după aprobarea lor de către Ministerul Transporturilor, pentru persoanele fizice, precum şi pentru agenţii economici şi organele autorităţii de stat care îşi desfăşoară activitatea în perimetrul aeroportului.


  Articolul 5

  (1) Cheltuielile de capital ale Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa, aferente patrimoniului propriu, se asigura din surse proprii, credite interne sau externe şi din alte surse atrase, potrivit legii.
  (2) Finanţarea programelor de investiţii aeroportuare, aprobate de către Guvern până la data infiintarii Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa, se asigura din surse proprii, credite bancare şi, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.
  (3) Crearea de noi bunuri proprietate publică, dezvoltarea şi modernizarea celor existente în scopul extinderii şi modernizării activităţii Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa se asigura integral de la bugetul de stat, prin bugetul Misterului Transporturilor. Obiectivele de investiţii respective se aproba prin hotărâre a Guvernului.
  (4) Bunurile de natura proprietăţii publice, rezultate în urma finalizarii programelor de investiţii aprobate de Guvern până la data infiintarii Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa, precum şi alte bunuri de natura proprietăţii publice nou-create sau rezultate în urma dezvoltării sau/şi modernizării celor existente se concesioneaza Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa în condiţiile legilor în vigoare.
  (5) Obligaţiile de plată ale Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa, nescadente până la data infiintarii acestuia, conform condiţiilor şi perioadelor prevăzute în contractele aflate în derulare pentru realizarea programelor de investiţii aparţinând domeniului privat al statului sau domeniului privat al Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa, se vor asigura din surse proprii şi, în completare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.
  (6) Obligaţiile de plată nescadente până la data infiintarii Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa, pentru crearea de noi bunuri proprietate publică, pentru modernizarea sau dezvoltarea bunurilor proprietate publică existente, inclusiv sumele aferente din împrumuturi, împreună cu dobânzile şi comisioanele se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform condiţiilor şi perioadelor prevăzute în contractele aflate în derulare.


  Articolul 6

  Prestarea de servicii în interesul instituţiilor statului se va efectua pe baza unor contracte încheiate între Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa, cu avizul Ministerului Transporturilor, pe de o parte, şi solicitant, pe de altă parte.


  Articolul 7

  Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa poate pune la dispoziţie spaţii şi utilităţi necesare instituţiilor statului care desfăşoară activităţi în cadrul acestuia şi au ca scop apărarea şi siguranţa naţionala, precum şi ordinea publică. Pentru asigurarea acestor spaţii şi utilităţi, Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa, cu avizul Ministerului Transporturilor, va încheia contracte cu instituţiile statului implicate în activităţile de apărare, siguranţa naţionala şi ordine publică, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul aeroportului.


  Articolul 8

  (1) Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa este condus de adunarea generală a acţionarilor, constituită din împuterniciţii mandataţi sa reprezinte interesele capitalului de stat.
  (2) Adunarea generală a acţionarilor are atribuţii şi competente stabilite prin statut.
  (3) Până la privatizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Ministerul Transporturilor sau prin împuterniciţii mandataţi sa reprezinte interesele capitalului de stat.


  Articolul 9

  (1) Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa este administrat de consiliul de administraţie, ales de adunarea generală a acţionarilor.
  (2) În perioada în care statul este acţionar unic, consiliul de administraţie şi preşedintele acestuia sunt numiţi prin ordin al ministrului transporturilor.
  (3) Preşedintele consiliului de administraţie este şi directorul general al Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa.
  (4) Atribuţiile consiliului de administraţie şi ale preşedintelui acestuia sunt stabilite prin statut.


  Articolul 10

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa preia activul şi pasivul pe baza bilanţului contabil la data de 30 iunie 1998, precum şi toate drepturile şi obligaţiile Regiei Autonome "Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa" şi se substituie în toate litigiile în curs ale acesteia.


  Articolul 11

  Personalul salariat al Regiei Autonome "Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa", preluat de către Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa, este considerat transferat de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 12

  Prezenta hotărâre intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.


  Articolul 13

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 38/1997 privind reorganizarea activităţii aeroporturilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 4 martie 1997, referitoare la Regia Autonomă "Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa", se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor,
  Traian Basescu
  Ministrul finanţelor,
  Daniel Daianu
  Ministrul reformei,
  preşedintele Consiliului pentru
  Reforma,
  Ioan Muresan
  ANEXA1

  STATUTUL

  Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa" - S.A.

  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata


  Articolul 1

  Denumirea
  (1) Denumirea societăţii comerciale este Societatea Naţionala "Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa" - S.A., cu sigla A.I.B.B., denumita în continuare Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa.
  (2) În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi documentele emanând de la societate se vor menţiona denumirea acesteia precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de initialele "S.A.", sediul, capitalul social, numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi codul fiscal.


  Articolul 2

  Forma juridică
  (1) Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa este persoana juridică română, iniţial cu capital integral de stat, având forma juridică de societate comercială pe acţiuni.
  (2) Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa are ca obiect de activitate, în principal, activităţi de interes public naţional şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut, pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.


  Articolul 3

  Sediul
  (1) Sediul Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa este în municipiul Bucureşti, sos. Bucureşti-Ploiesti nr. 40, sectorul 1 şi poate fi schimbat la o alta adresa, în aceeaşi localitate sau în alta localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, potrivit legislaţiei în vigoare.
  (2) Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa poate înfiinţa reprezentante, agenţii, sucursale sau alte asemenea subunitati fără personalitate juridică, situate în alte localităţi din ţara şi din străinătate, cu aprobarea adunării generale a acţionarilor.


  Articolul 4

  Durata
  Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa se constituie pe o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării acestuia în registrul comerţului.


  Capitolul 2 Domeniul şi obiectul de activitate


  Articolul 5

  Domeniul de activitate
  Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa este organismul tehnic de specialitate desemnat de Ministerul Transporturilor sa desfăşoare, în principal, activităţi de interes public naţional, având ca scop, conform obiectului sau de activitate, efectuarea de prestaţii, servicii, lucrări de administrare şi exploatare a bunurilor din patrimoniu sau aflate în proprietate ori în concesiune, în vederea realizării traficului naţional şi internaţional al aeronavelor, asigurând tranzitul de persoane şi de mărfuri.


  Articolul 6

  Obiectul de activitate
  (1) Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa are ca obiect de activitate:
  a) exploatarea bazei aeroportuare proprii;
  b) organizarea şi ţinerea evidentei de cadastru a bunurilor imobile şi a terenurilor incluse în capitalul social sau primite în concesiune;
  c) dirijarea şi deservirea la sol a aeronavelor româneşti şi străine;
  d) organizarea, asigurarea şi efectuarea serviciilor de handling pe aeroport;
  e) asigurarea facilităţilor de control antideturnare, de control vamal şi pentru trecerea frontierei de stat, de control veterinar şi fitosanitar, de sănătate publică;
  f) coordonarea activităţilor şi serviciilor aeroportuare necesare deservirii la sol a aeronavelor, a traficului de pasageri şi mărfuri, a serviciilor necesare activităţilor de aviatie generală;
  g) asigurarea securităţii pasagerilor, aeronavelor, instalaţiilor, echipamentelor, clădirilor şi a bunurilor transportate, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale în domeniul aviaţiei civile;
  h) aplicarea măsurilor de protecţie a mediului în conformitate cu legislaţia în vigoare;
  i) asistenţa pentru căutarea şi salvarea aeronavelor aflate în primejdie şi a supravietuitorilor accidentelor de aviatie;
  j) elaborarea de norme specifice, care reglementează atât activitatea proprie, cat şi activitatea agenţilor economici şi a instituţiilor statului în cadrul aeroportului, şi supunerea acestora spre aprobare Ministerului Transporturilor;
  k) întreţinerea, modernizarea şi dezvoltarea pieselor de decolare-aterizare, a căilor de rulare şi a platformelor de îmbarcare-debarcare, a echipamentelor, instalaţiilor, construcţiilor şi a mijloacelor tehnice din dotare;
  l) introducerea tehnologiilor moderne de deservire aeroportuara;
  m) realizarea cooperării în domeniul sau de activitate, potrivit competentelor, cu organizaţiile internaţionale de profil şi cu alte aeroporturi;
  n) prestaţii legate de transportul aerian, respectiv comercializarea de produse în regim "duty-free", în condiţiile legii, catering, transport terestru în continuarea transportului aerian, servicii hoteliere, comercializarea de bunuri de larg consum, alimentare şi nealimentare, comercializarea de echipamente şi utilaje specifice activităţii aeroportuare şi de piese de schimb aferente;
  o) proiectare, execuţie şi service de echipamente şi mijloace tehnice aeroportuare, în condiţiile prevăzute de lege;
  p) proiectare, execuţie, reparaţii şi prestări servicii legate de construirea şi întreţinerea infrastructurilor aeroportuare, în condiţiile prevăzute de lege;
  q) management, consultanţa şi asistenţa de specialitate în domeniul aeroportuar.


  Capitolul 3 Capitalul social, acţiunile


  Articolul 7

  Capitalul social
  (1) Capitalul social iniţial al Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa este de 4.760.555 mii lei, constituit prin preluarea patrimoniului Regiei Autonome "Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa", conform datelor din bilanţul contabil al acesteia la data de 30 iunie 1998.
  (2) Capitalul social iniţial este reprezentat prin 47.605 acţiuni nominative, fiecare având o valoare nominală de 100.000 lei.
  (3) Capitalul social iniţial este în întregime subscris de statul român, în calitate de acţionar unic, şi vărsat integral la data constituirii Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa.
  (4) Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa poate fi privatizat, în condiţiile legii, statul român păstrând pachetul de acţiuni care să-i asigure o poziţie majoritara.
  (5) Până la privatizarea Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa, acţiunile sunt deţinute în totalitate de către statul român, iar drepturile şi obligaţiile decurgând din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de către acţionarul unic, prin Ministerul Transporturilor.
  (6) După data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, adunarea generală extraordinară a acţionarilor va decide asupra modificării capitalului social al Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa, în condiţiile legii.


  Articolul 8

  Majorarea sau reducerea capitalului social
  (1) Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
  (2) Capitalul social va putea fi majorat prin:
  a) subscriere de noi aporturi la capital, în numerar şi/sau în natura;
  b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferenţele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a profitului şi a primelor de emisiune;
  c) compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa cu acţiuni ale acestuia;
  d) alte surse stabilite de adunarea generală a acţionarilor, potrivit legilor în vigoare.
  (3) În cazul în care administratorii constata pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligaţi sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acţionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea sa la valoarea rămasă, fie dizolvarea Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa.
  (4) Reducerea capitalului social se va putea face numai după 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor.


  Articolul 9

  Acţiunile
  (1) Adunarea generală a acţionarilor va decide forma şi data la care vor fi imprimate titlurile individuale ori cumulative, care atesta calitatea de acţionar.
  (2) Titlurile menţionate în alineatul precedent vor cuprinde toate elementele prevăzute de legislaţia în vigoare.
  (3) Acţiunile sau, după caz, titlurile cumulative vor purta numerele de ordine, timbrul sec al Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa, semnatura preşedintelui consiliului de administraţie şi a unui membru al acestuia.
  (4) Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa va tine evidenta acţionarilor şi a acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de către preşedintele consiliului de administraţie, care se păstrează la sediul acestuia.
  (5) Persoanele fizice sau juridice, române sau străine, vor putea deţine acţiuni la Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa, fără a fi afectată poziţia statului de acţionar majoritar.


  Articolul 10

  Obligaţiuni
  Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa este autorizat sa emita obligaţiuni în condiţiile legislaţiei în vigoare.


  Articolul 11

  Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni
  (1) Acţiunile subscrise şi vărsate de acţionari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, şi orice alte drepturi prevăzute în statut.
  (2) Deţinerea de acţiuni implica adeziunea de drept la statut.
  (3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.
  (4) Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni.
  (5) Când o acţiune este proprietatea indiviză a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare, în mod solidar, pentru efectuarea vărsămintelor datorate.
  (6) Obligaţiile Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund în limita valorii acţiunilor pe care le deţin.
  (7) Patrimoniul Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.
  (8) Un creditor al unui acţionar poate formula pretenţii asupra părţii din profitul Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa, ce se va repartiza de către adunarea generală a acţionarilor, sau asupra cotei-părţi cuvenite acestuia la lichidarea aeroportului, efectuată în condiţiile prezentului statut.


  Articolul 12

  Cesionarea acţiunilor
  (1) Acţiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte în cazul cesionarii decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune.
  (2) Cesionarea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau terţi se efectuează în condiţiile şi cu procedura prevăzute de legislaţia în vigoare.


  Articolul 13

  Pierderea acţiunilor
  În cazul pierderii unor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe, în scris, consiliul de administraţie şi să facă public faptul prin presa, în cel puţin două ziare de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa. După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.


  Capitolul 4 Conducerea şi administrarea Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa


  Articolul 14

  Adunarea generală a acţionarilor
  (1) Adunarea generală a acţionarilor, constituită din reprezentanţi ai acţionarilor, este organul de conducere al Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa care decide asupra activităţii acestuia şi asupra politicii lui economice.
  (2) Până la apariţia unor noi reglementări privind situaţia societăţilor comerciale având ca acţionar unic statul, interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de Ministerul Transporturilor care va numi un consiliu de administraţie.
  (3) În prima şedinţa a adunării generale a acţionarilor, împuterniciţii mandataţi sa reprezinte interesele capitalului de stat vor stabili regulamentul de funcţionare a acesteia.
  (4) Pentru activitatea depusa, împuterniciţii mandataţi sa reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acţionarilor vor beneficia de o indemnizaţie stabilită conform criteriilor aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.


  Articolul 15

  Convocarea adunării generale a acţionarilor
  (1) Adunărilor generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare. Adunarea generală ordinară a acţionarilor se convoacă cel puţin o dată pe an, nu mai târziu de 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar anual.
  (2) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori este necesar, la solicitarea acţionarului care deţine poziţia de control, la cererea consiliului de administraţie ori a cenzorilor sau la cererea deţinătorilor a cel puţin 10% din capitalul social.
  (3) Adunarea generală a acţionarilor se convoacă de către preşedintele consiliului de administraţie sau de către persoana nominalizată sa îi ţină locul.
  (4) În toate cazurile, adunarea generală a acţionarilor va fi convocată cu cel puţin 30 de zile înainte ca adunarea să aibă loc. Convocarea se va face prin scrisoarea recomandată, transmisă fiecărui deţinător de acţiuni la ultima adresa înregistrată în registrul acţionarilor. În situaţia în care numărul acţionarilor este mai mare de 50, convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi într-unul dintre ziarele de larga circulaţie.
  (5) Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii acesteia. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.
  (6) Şedinţele adunărilor generale ale acţionarilor vor avea loc la sediul Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa sau în orice alt loc specificat în convocare.
  (7) Pentru adunările generale ordinare actionarii vor primi, o dată cu invitaţia, situaţia bilanţului contabil, a contului de profit şi pierderi, raportul de activitate şi raportul comisiei de cenzori pentru exerciţiul financiar încheiat, precum şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi al programului de activitate pentru exerciţiul financiar următor.
  (8) La propunerea acţionarilor, cu acordul majorităţii reprezentând două treimi din capitalul social, în şedinţele adunărilor generale ale acţionarilor pot fi discutate şi alte probleme decât cele înscrise în ordinea de zi.
  (9) Membrii consiliului de administraţie participa la adunările generale ale acţionarilor în calitate de invitaţi.


  Articolul 16

  Competentele adunării generale ordinare a acţionarilor
  Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele competente:
  a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilanţul contabil, după ascultarea raportului administratorilor şi al cenzorilor, şi sa fixeze dividendul potrivit legilor în vigoare;
  b) sa numească sau sa revoce administratorii, sa fixeze remuneraţia acestora, să se pronunţe asupra gestiunii lor şi sa îi descarce de gestiune, sa stabilească modul de constituire a garanţiilor acestora;
  c) sa numească sau sa revoce cenzorii şi cenzorii supleanţi şi să le fixeze remuneraţia;
  d) sa aprobe bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate pe exerciţiul financiar următor;
  e) sa hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau mai multora dintre subunitatile Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa;
  f) sa decidă asupra oricăror alte probleme care intră în competenţa adunării generale ordinare a acţionarilor, conform legii şi prezentului statut.


  Articolul 17

  Competentele adunării generale extraordinare a acţionarilor
  (1) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa are competente pentru:
  a) schimbarea formei juridice;
  b) mutarea sediului;
  c) schimbarea obiectului de activitate;
  d) prelungirea duratei de funcţionare;
  e) majorarea capitalului social şi condiţiile efectuării acesteia;
  f) reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acţiuni;
  g) fuziunea cu alte societăţi comerciale sau divizarea;
  h) dizolvarea anticipata;
  i) emisiunea de obligaţiuni;
  j) reevaluarea patrimoniului, potrivit legilor în vigoare;
  k) vânzarea sau transferul activelor;
  l) orice alte modificări ale actului constitutiv sau orice alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor.
  (2) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va putea delega consiliului de administraţie exerciţiul atribuţiilor sale prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), f) şi i), în condiţiile legislaţiei în vigoare.


  Articolul 18

  Organizarea adunării generale a acţionarilor
  (1) Şedinţele adunărilor generale ale acţionarilor sunt conduse de către preşedintele consiliului de administraţie sau, în lipsa acestuia, de către persoana desemnată pentru a-l înlocui. În perioada în care statul este acţionar unic, şedinţele adunărilor generale ale acţionarilor vor fi conduse de către un membru ales de aceasta.
  (2) Adunarea generală a acţionarilor va desemna, dintre actionarii prezenţi, un secretar care va verifica îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de statut pentru desfăşurarea şedinţei.
  Secretarul întocmeşte procesul-verbal al şedinţei adunării generale a acţionarilor, care se va consemna într-un registru special, sigilat şi parafat, ţinut prin grija administratorilor.
  (3) Procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor trebuie să conţină menţiuni privind formalităţile de convocare, locul, ora, data şedinţei, reprezentanţii acţionarilor, rezumatul problemelor puse în discuţie, hotărârile luate. Documentele referitoare la acestea, precum şi listele de prezenta a acţionarilor vor constitui anexe ale procesului-verbal de şedinţa.
  (4) Procesul-verbal se va semna de către preşedinte sau de către persoana care îi tine locul şi de către secretarul desemnat.


  Articolul 19

  Exercitarea drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor
  (1) Hotărârile adunării generale a acţionarilor se iau, de regula, prin vot deschis.
  (2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.
  (3) Hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor trebuie să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social. La prima convocare a adunării generale extraordinare a acţionarilor este necesară prezenta acţionarilor reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social.
  (4) Hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului, pentru a fi menţionate, în extras, în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României. Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităţilor menţionate mai sus şi, după caz, a oricăror alte cerinţe prevăzute de legile în vigoare.
  (5) Hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor în limitele legii şi ale statutului sunt obligatorii pentru toţi actionarii, chiar şi pentru actionarii care nu au luat parte la acestea sau care au votat împotriva.
  (6) Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, la mutarea sediului sau la schimbarea formei juridice a Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa au dreptul de a se retrage din acesta şi de a obţine contravaloarea acţiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.


  Articolul 20

  Administrarea şi conducerea Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa
  (1) Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa este administrat de un consiliu de administraţie compus din 7 membri, după cum urmează:
  a) preşedintele consiliului de administraţie, care îndeplineşte şi funcţia de director general al aeroportului;
  b) doi reprezentanţi ai Ministerului Transporturilor;
  c) un reprezentant al Ministerului Finanţelor;
  d) ingineri, economişti şi jurişti, specialişti din sectoarele de activitate ale aeroportului. Membrii consiliului de administraţie, precum şi preşedintele acestuia trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
  . să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
  . să aibă capacitate deplina de exerciţiu;
  . sa nu detina calitatea de deputat sau de senator.
  (2) Consiliul de administraţie al Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa se alege de către adunarea generală a acţionarilor. În perioada în care Ministerul Transporturilor deţine poziţia de control, consiliul de administraţie şi preşedintele acestuia sunt numiţi prin ordin al ministrului transporturilor.
  (3) Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa, lunar şi ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi.
  (4) Şedinţa este prezidata de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru al consiliului, delegat de preşedinte.
  (5) Secretariatul va fi asigurat de o persoană care va fi numita de consiliul de administraţie, la propunerea preşedintelui.
  (6) La lucrările consiliului de administraţie pot participa, ca invitaţi, delegaţi ai unor agenţi economici şi instituţii cu care Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa are relaţii în activitatea pe care o desfăşoară, precum şi specialişti ai acestuia şi reprezentanţi ai sindicatelor, în condiţiile legii.
  (7) În situaţia în care se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, va fi numit un nou membru; durata pentru care un membru al consiliului de administraţie este numit pe un post vacant va fi egala cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului sau.
  (8) Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite şi comunicate de preşedinte cu cel puţin 5 zile înainte de data ţinerii acestora.
  (9) Şedinţele consiliului de administraţie pot avea loc în situaţia în care la acestea participa cel puţin jumătate plus unul dintre membrii acestuia. Dacă nu este îndeplinită aceasta condiţie, reuniunea consiliului de administraţie se reprogrameaza într-un interval de cel mult 15 zile, cu aceeaşi ordine de zi.
  (10) Consiliul de administraţie deliberează valabil în prezenta a minimum două treimi din numărul membrilor săi şi adopta hotărârile cu votul majorităţii membrilor consiliului de administraţie în funcţie.
  (11) Dezbaterile se consemnează într-un proces-verbal; în baza căruia se redactează hotărârea consiliului de administraţie.
  (12) Procesul-verbal este semnat de membrii prezenţi la şedinţa consiliului de administraţie şi de secretar.
  (13) Hotărârea consiliului de administraţie este semnată de preşedintele consiliului de administraţie şi de secretar şi este contrasemnata de membrii acestuia.
  (14) Membrii consiliului de administraţie nu pot face parte din consilii de administraţie ale societăţilor comerciale la care statul nu este acţionar majoritar sau unic, cu care Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa întreţine relaţii de afaceri sau are interese contrare.
  (15) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani, putând fi realeşi, şi îşi păstrează calitatea de angajat la unitatea sau la instituţia de la care provin, cu toate drepturile şi obligaţiile ce deriva din aceasta calitate.
  (16) Pentru activitatea depusa în consiliul de administraţie membrii acestuia primesc o indemnizaţie al carei cuantum se stabileşte de adunarea generală a acţionarilor, în conformitate cu prevederile legale.
  (17) Fiecare membru al consiliului de administraţie este obligat să depună o garanţie constând în dublul indemnizaţiei primite în aceasta calitate.
  (18) Membrii consiliului de administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greşeli în administrarea acestuia. În astfel de situaţii, ei vor putea fi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor.
  (19) Membrii consiliului de administraţie vor putea lua decizii legate de administrarea Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa în interesul acestuia, în limita drepturilor ce li se conferă prin lege şi prin prezentul statut.
  (20) Conducerea operativă a Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa va fi asigurata de către directorul general împreună cu directorii executivi. Directorii executivi sunt salariaţi ai Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa şi nu pot fi membri ai consiliului de administraţie.


  Articolul 21

  Atribuţiile consiliului de administraţie şi ale preşedintelui acestuia
  (1) Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii şi competente:
  a) aproba regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
  b) aproba strategia de dezvoltare, modernizare sau restructurare a Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa;
  c) aproba structura organizatorică şi funcţională a aeroportului;
  d) aproba introducerea de noi tehnologii şi modernizarea celor existente;
  e) numeşte şi revoca directorii executivi ai aeroportului, atunci când aceştia nu fac parte din echipa managerială;
  f) negociaza contractul colectiv de muncă cu reprezentanţii salariaţilor;
  g) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli şi asigura execuţia acestuia după aprobare;
  h) analizează bilanţul şi contul de profit şi pierderi, anual;
  i) aproba sau propune spre aprobare investiţiile ce urmează a se realiza de către aeroport, în condiţiile legilor în vigoare;
  j) aproba nivelul creditelor bancare curente, creditelor comerciale şi al garanţiilor;
  k) prezintă ministrului transporturilor propuneri de subvenţii şi alocaţii pentru a fi aprobate de organele competente;
  l) propune majorarea sau diminuarea patrimoniului aeroportului, în condiţiile legilor în vigoare;
  m) aproba sau propune, după caz, modificări în volumul fondului de rezerva;
  n) aproba sau propune spre aprobare tarifele pentru activităţile de baza, în condiţiile legilor în vigoare;
  o) analizează, pe bază de bilanţ, raportul trimestrial al aeroportului privind activitatea şi aproba măsuri pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de echilibrare a bugetului;
  p) aproba rapoartele periodice, conform legii, ale compartimentelor de control din cadrul Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa;
  q) prezintă ministrului transporturilor propuneri de acte normative şi modificări ale celor existente, pentru a fi supuse aprobării, potrivit legislaţiei în vigoare;
  r) aproba vânzarea sau închirierea de clădiri, spaţii şi terenuri ale aeroportului;
  s) aproba înfiinţarea sau desfiinţarea de subunitati, fuzionarea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;
  t) convoacă adunarea generală extraordinară a acţionarilor ori de câte ori este nevoie;
  u) exercita orice atribuţii ce-i revin din prevederile legale, din regulamentul sau de organizare şi funcţionare şi din hotărârile adunării generale a acţionarilor.
  (2) Preşedintele consiliului de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii şi competente;
  a) îndeplineşte şi funcţia de director general al Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa;
  b) numeşte şi, după caz, revoca directorii subunitatilor şi celelalte persoane din conducerea compartimentelor aeroportului;
  c) angajează şi, după caz, concediază personalul de execuţie din cadrul aeroportului;
  d) propune numirea şi, după caz, revocarea directorilor executivi ai societăţii;
  e) asigura conducerea operativă a societăţii împreună cu directorii executivi;
  f) reprezintă aeroportul în relaţiile cu terţii şi semnează actele ce o angajează faţă de aceştia pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliul de administraţie şi ale celor conferite de legislaţia în vigoare;
  g) exercita orice atribuţii ce îi revin din regulamentul de organizare şi funcţionare şi din hotărârile consiliului de administraţie, precum şi din prevederile legale.


  Capitolul 5 Gestiunea


  Articolul 22

  Cenzorii
  (1) Gestiunea Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa este controlată de acţionari prin 3 cenzori care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil.
  (2) În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de către Ministerul Finanţelor.
  (3) Adunarea generală alege 3 cenzori supleanţi care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari.
  (4) Cenzorii au următoarele atribuţii principale:
  a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informează consiliul de administraţie despre neregulile constatate;
  b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra conturilor Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa, bilanţului contabil şi contului de profit şi pierderi, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris;
  c) la lichidarea aeroportului controlează operaţiunile de lichidare; prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate ale aeroportului.
  (5) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea:
  a) să facă, în fiecare luna şi inopinat, inspecţii ale casei şi sa verifice existenta titlurilor sau valorilor care sunt proprietatea Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa sau care au fost primite în gaj, cauţiune sau depozit;
  b) sa ia parte la adunările ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, inserand în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;
  c) să constate depunerea regulată a garanţiei din partea administratorilor;
  d) sa vegheze ca dispoziţiile legii, contractului de societate sau ale statului să fie îndeplinite de administratori şi de lichidatori.
  (6) Cenzorii se întrunesc la sediul Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa şi iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, cenzorii vor întocmi rapoarte separate, care se vor prezenta adunării generale a acţionarilor.
  (7) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de către consiliul de administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi, cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa, sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare.
  (8) Atribuţiile şi modul de lucru ale cenzorilor, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora se completează cu dispoziţiile legale în domeniu.
  (9) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi pe o perioadă de 3 ani şi pot fi realeşi.
  (10) Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care intra sub incidenţa prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată.
  (11) Cenzorii sunt obligaţi să depună, înainte de intrarea în funcţie, o garanţie egala cu o treime din garanţia prevăzută pentru membrii consiliului de administraţie.
  (12) Un cenzor poate fi înlocuit, în caz de deces, împiedicare fizica sau legală, încetare sau renunţare la mandatul sau, de cenzorul supleant cel mai în vârsta. Dacă, în acest mod, numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi numesc altă persoană pe locul vacant, până la întrunirea cea mai apropiată a adunării generale a acţionarilor. În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, consiliul de administraţie vor convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori.
  (13) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările lor, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor.
  (14) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală extraordinară a acţionarilor.


  Capitolul 6 Activitatea


  Articolul 23

  Finanţarea activităţii proprii
  Pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa utilizează sursele de finanţare constituite în conformitate cu legea, credite bancare şi alte surse financiare.


  Articolul 24

  Exerciţiul financiar
  Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa.


  Articolul 25

  Personalul
  (1) Directorii executivi ai Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa sunt numiţi şi revocaţi de consiliul de administraţie.
  (2) Directorii subunitatilor, celelalte persoane din conducerea compartimentelor şi personalul de execuţie al Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa sunt numiţi şi concediati de directorul general.
  (3) Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii faţă de bugetul de stat sa va face potrivit legilor în vigoare.
  (4) Drepturile şi obligaţiile personalului Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin regulamentul de ordine interioară.
  (5) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă sau de către consiliul de administraţie pentru personalul numit de acesta.
  (6) Pentru luarea unor decizii complexe directorul general, cu aprobarea consiliului de administraţie, poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate, urmând ca aceştia să fie recompensati material pe bază de convenţie civilă.


  Articolul 26

  Amortizarea mijloacelor fixe
  Amortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa se va calcula potrivit modului stabilit de consiliul de administraţie, în conformitate cu prevederile legale.


  Articolul 27

  Evidenta contabila
  (1) Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa va tine evidenţa contabilă în lei, va întocmi bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, cu respectarea normelor metodologice elaborate de către Ministerul Finanţelor, conform prevederilor legale.
  (2) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, conform prevederilor legale.


  Articolul 28

  Calculul şi repartizarea profitului
  (1) Profitul Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa se stabileşte pe baza bilanţului contabil aprobat de adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileşte în condiţiile legilor în vigoare.
  (2) Profitul Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa, rămas după plata impozitului pe profit şi prelevarea sumelor necesare constituirii şi menţinerii fondurilor prevăzute de lege, se va repartiza, conform hotărârilor adunărilor generale şi dispoziţiilor legale în vigoare, pentru constituirea de fonduri destinate dezvoltării, investiţiilor, modernizării, cercetării sau altor asemenea fonduri, precum şi pentru fondul pentru plata dividendelor, cuvenit acţionarilor.
  (3) Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa îşi constituie fondul de rezerva şi alte fonduri în condiţiile legilor în vigoare.
  (4) Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face, în condiţiile legilor în vigoare, după aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor.
  (5) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotărî în consecinţa. Suportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu aportul la capital şi în limita capitalului social subscris.


  Articolul 29

  Registrele
  Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa tine toate registrele prevăzute de legile în vigoare, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie şi a cenzorilor.


  Capitolul 7 Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea şi litigiile


  Articolul 30

  Asocierea
  (1) Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa poate constitui, singur sau împreună cu alte persoane juridice, alte societăţi comerciale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut.
  (2) Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa poate încheia contracte de asociere cu alte persoane juridice, fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinată realizării scopului şi obiectului sau de activitate.
  (3) Condiţiile de participare a Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa la constituirea de noi persoane juridice sau la încheierea de contracte de asociere vor fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor.


  Articolul 31

  Modificarea formei juridice
  (1) Modificarea formei juridice a Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formalităţilor prevăzute de legile în vigoare.
  (2) În perioada în care este unic acţionar, modificarea formei juridice a Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Transporturilor.


  Articolul 32

  Dizolvarea
  (1) Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa se va dizolva în următoarele cazuri:
  a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
  b) declararea nulităţii;
  c) deschiderea procedurii lichidării;
  d) reducerea capitalului social cu 50%, după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;
  e) la cererea oricărui acţionar, dacă împrejurările de forta majoră şi consecinţele lor durează mai mult de 10 luni, iar adunarea generală extraordinară a acţionarilor constata ca funcţionarea aeroportului nu mai este posibila;
  f) în orice alte situaţii, pe baza hotărârii luate în unanimitate de adunarea generală extraordinară a acţionarilor;
  g) alte cauze prevăzute de legile în vigoare.
  (2) Dizolvarea Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa trebuie să fie înscrisă în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.


  Articolul 33

  Lichidarea
  (1) Dizolvarea Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa are ca efect deschiderea procedurii lichidării.
  (2) Lichidarea Aeroportului Internaţional Bucureşti - Baneasa şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevăzute de legile în vigoare.


  Articolul 34

  Litigiile
  (1) Litigiile de orice fel apărute între Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa şi persoane fizice sau juridice, române sau străine, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun din România.
  (2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Aeroportul Internaţional Bucureşti - Baneasa şi persoanele juridice române pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legilor în vigoare.


  Capitolul 8 Dispoziţii finale


  Articolul 35

  Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile cuprinse în Legea nr. 31/1990, republicată, cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum şi cu cele ale Codului comercial.
  -----------