HOTĂRÂRE nr. 3 din 27 septembrie 2013privind evidența profesională a psihologilor cu drept de liberă practică
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 24 octombrie 2013
  Având în vedere dispozițiile art. 24 lit. b) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România,
  în temeiul dispozițiilor art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,
  Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăște:

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1
  (1) Evidența profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, denumiți în continuare psihologi, se realizează printr-un sistem mixt de evidență, prin utilizarea registrelor profesionale, realizate potrivit anexelor nr. 1-3, și a etichetelor de tip timbru, denumite în continuare timbre profesionale, realizate potrivit anexei nr. 4.(2) Registrele și timbrele profesionale nu pot fi înstrăinate de către psihologi în niciun fel și nu pot fi lăsate în paza juridică a altor persoane.(3) Evidența și securizarea activității profesionale a psihologilor este obligatorie, în condițiile stabilite de către Colegiul Psihologilor din România, denumit în continuare Colegiu.(4) Actele profesionale materiale, contractele de prestări de servicii psihologice și corespondența psihologilor se semnează de către aceștia și se certifică prin utilizarea parafelor profesionale și a ștampilelor formelor independente de exercitare a profesiei de psiholog.(5) Sunt excluși de la prevederile prezentei hotărâri psihologii clinicieni angajați în sistemul public de sănătate care eliberează acte profesionale pentru beneficiarii sistemului de sănătate publică. În această situație, actele profesionale emise de psiholog vor fi însoțite de biletul de externare/referatul medical în original, vor purta antetul instituției și vor fi securizate prin ștampila instituției și parafa psihologului atestat.
  (la 09-10-2019, Articolul 1 din Capitolul I a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 19 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 09 octombrie 2019 )


  Capitolul II Registrele profesionale

  Articolul 2
  (1) Psihologii care își exercită profesia prin formele independente prevăzute în Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, denumită în continuare lege, sunt obligați să realizeze și să organizeze următoarele registre profesionale:
  a) registrul de evidență a actelor profesionale, realizat în mod obligatoriu atât pe suport hârtie, cât și pe suport electronic, prevăzut în anexa nr. 1;
  b) registrul de evidență a contractelor de prestări de servicii psihologice, prevăzut în anexa nr. 2;
  c) registrul general de evidență a corespondenței profesionale, prevăzut în anexa nr. 3.
  (2) Documentul specificat la alin. (1) lit. a) este obligatoriu pentru toate formele de exercitare a profesiei, întocmindu-se într-un termen de maximum 30 de zile de la data înființării formei de exercitare a profesiei.(3) Documentul specificat la alin. (1) lit. a) se realizează și se organizează zilnic, indiferent dacă psihologul are statut de titular sau de angajat în cadrul unei forme de exercitare a profesiei, pentru toate actele profesionale realizate.(4) La data finalizării activității profesionale, documentul prevăzut la alin. (1) lit. a) se închide și se arhivează în cadrul formei de exercitare a profesiei de psiholog, unde a fost realizată activitatea profesională, psihologul obținând în mod obligatoriu o dovadă privind închiderea registrelor, cu menționarea numărului de înregistrări de la data începerii și până la data încetării activității profesionale.(5) Registrele profesionale se păstrează de către psihologii titulari la sediile formelor independente de exercitare a profesiei și se prezintă în mod obligatoriu în vederea controlului profesional, cu respectarea principiului confidențialității de către psihologii cu atribuții de control profesional.(6) Registrele profesionale prevăzute la alin. (1) se imprimă pe suport hârtie potrivit modelelor publicate pe site-ul www.copsi.ro, cărțile fiind numerotate și securizate prin aplicarea parafei sau ștampilei, precum și a semnăturii psihologilor care le întocmesc, pe ultima filă a acestora.


  Articolul 3
  (1) Activitățile psihologice furnizate de către psihologii salariați/numiți în funcție pentru personalul instituției angajatoare sau pentru persoanele instituționalizate la entitatea angajatoare sunt evidențiate în registrul profesional prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a), cu respectarea standardelor de calitate în serviciile psihologice referitoare la normele de examinare psihologică, cu excepția activităților desfășurate de psihologii clinicieni angajați în sistemul public de sănătate, care folosesc mijloacele de înregistrare specifice instituțiilor medicale angajatoare. Actele emise în baza activităților desfășurate de psihologii clinicieni angajați în folosul sistemului de sănătate publică nu sunt supuse obligației timbrării profesionale. Securizarea lor se va face conform prevederilor art. 1 alin. (5).
  (la 09-10-2019, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 19 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 09 octombrie 2019 )
  (2) Activitățile de consiliere psihologică, inclusiv consiliere logopedică, și de psihoterapie se evidențiază numai prin înscriere în registrele profesionale cu excepția activităților desfășurate de psihologii clinicieni angajați în sistemul de sănătate publică, care folosesc mijloacele de înregistrare specifice instituțiilor medicale angajatoare.
  (la 09-10-2019, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 19 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 09 octombrie 2019 )


  Articolul 4
  (1) Registrele profesionale prevăzute la art. 2 alin. (1) se realizează pe suport hârtie, de dimensiunea standardizată A4, format landscape, având paginile numerotate în ordine crescătoare, legate în cărți de 100 sau 200 de file.(2) Registrele profesionale prevăzute la art. 2 alin. (1), printate după modelele prezentate pe site-ul www.copsi.ro, se numerotează și se leagă de către psihologi, urmând ca pe ultima filă, pe verso, să fie înscrise numărul de pagini și data numerotării fiecărui registru profesional.(3) În domeniul apărării și siguranței naționale registrul de evidență al actelor profesionale, utilizat de către psihologii salariați/numiți în funcție, se întocmește potrivit modelelor aprobate de instituțiile angajatoare.(4) Registrele profesionale organizate de către psihologi sau de către formele independente de exercitare a profesiei până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se închid până la sfârșitul zilei de 31 octombrie 2013, fiind înscrisă mențiunea "ÎNCHIS" după ultima rubrică completată, nemaifiind posibilă continuarea evidenței. Registrele profesionale organizate în condițiile prezentei hotărâri se deschid cu numărul 1A, până la sfârșitul anului curent, fără a continua numerotarea din registrele profesionale realizate anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(5) Registrele profesionale se organizează anual, chiar dacă sunt constituite din una sau mai multe cărți, indiferent de numărul de pagini al acestora, potrivit alin. (1).(6) Registrele profesionale prevăzute la art. 2 alin. (1) se păstrează și se arhivează de către psihologi în condițiile prevăzute la art. 47 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare, denumite în continuare norme.


  Capitolul III Timbrele profesionale

  Articolul 5
  (1) Actele profesionale emise de către psihologi sunt înregistrate în registrele profesionale și se securizează prin aplicarea în mod obligatoriu a timbrelor profesionale.(2) Prin acte profesionale se înțelege toate actele emise de către psiholog, ca rezultat al activității sale profesionale, în următoarele forme: aviz psihologic, raport de evaluare psihologică, raport de expertiză psihologică sau alte acte materiale prin care se emit concluziile evaluărilor psihologice.(3) Actele profesionale prevăzute la alin. (2) sunt valabile numai în condiții de securizare, respectiv prin lipirea unui timbru profesional, în partea dreaptă a actului profesional emis, deasupra căruia se aplică în mod obligatoriu, prin imprimare, ștampila formei independente de exercitare a profesiei.(4) Timbrul profesional care a fost utilizat pentru un act profesional emis nu mai poate fi folosit pentru un alt act profesional. Utilizarea repetată a unui timbru profesional constituie abatere disciplinară.


  Articolul 6
  (1) Seria și numărul de pe timbrul profesional aplicat pe actul emis de către furnizorul de servicii psihologice se înregistrează în mod obligatoriu, în ordinea emiterii, cronologic, în registrele profesionale prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a). În cazul în care timbrul profesional are matcă, conținând serie și număr, aceasta se lipește în registrul profesional prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a).(2) Actele profesionale sunt securizate prin aplicarea timbrelor profesionale, conținând marca "Colegiul Psihologilor din România", realizată potrivit anexei nr. 4.


  Articolul 7
  (1) Timbrele profesionale se distribuie către psihologi doar de către Colegiu, în baza unui sistem de comandă și expediție, coordonat de un birou unic din cadrul Departamentului juridic și de comunicare, prin intermediul filialelor teritoriale.(2) Timbrele profesionale se comandă de către fiecare psiholog care își exercită profesia printr-o formă independentă de exercitare a profesiei printr-un sistem electronic on-line, administrat de către Colegiu.(3) Timbrele profesionale se pot comanda înainte de începutul lunii în care urmează să fie utilizate, în condițiile stabilite de către Colegiu.(4) Comercializarea timbrelor profesionale de către alte persoane decât cele autorizate de Colegiu și utilizarea acestora în alte scopuri decât pentru emiterea actelor profesionale sunt interzise. Fapta psihologului care înstrăinează în orice fel timbrele profesionale constituie abatere disciplinară.(5) Responsabilitatea pentru achiziția, utilizarea/neutilizarea timbrelor profesionale, respectiv pentru evidența profesională este în sarcina psihologului care a prestat serviciile psihologice și care a emis actul profesional, sub parafa și semnătura personală.(6) Contravaloarea cheltuielilor privind achiziția timbrelor profesionale pentru angajați cade în sarcina formelor independente de exercitare a profesiei, în raport cu norma de muncă.


  Articolul 8
  (1) Timbrele profesionale se comandă și se achiziționează numai de către titulari sau psihologi angajați ai formelor independente de exercitare a profesiei de psiholog, certificate de către Colegiu și active din punct de vedere fiscal.(2) Achiziționarea timbrelor profesionale se realizează potrivit necesarului formei independente de exercitare a profesiei, raportat la timpul de muncă al titularului sau angajatului, fără a putea depăși numărul de maximum 48 de ore/săptămână, potrivit Codului muncii.(3) Norma medie a actelor profesionale emise zilnic de către un psiholog este de 8 (opt), raportate la orele de muncă, fără a putea depăși un număr de maximum 48 de ore/săptămână, în condițiile legislației muncii.(4) Numărul minim sau maxim de timbre profesionale ce poate fi comandat se stabilește prin dispoziție a președintelui Colegiului.(5) Psihologii pot comanda în fiecare lună un număr de timbre profesionale pentru o perioadă de cel mult o lună calendaristică, raportat la norma de muncă. Timbrele profesionale achiziționate, care nu au fost utilizate în anul curent, nu mai pot fi utilizate în anul următor, psihologii fiind obligați să efectueze o comandă în funcție de necesarul previzionat.(6) Timbrele profesionale care nu se utilizează în anul curent se arhivează de către psihologii care le-au achiziționat, fiind interzisă distrugerea sau înstrăinarea acestora.


  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale

  Articolul 9
  (1) În cazul neutilizării timbrelor profesionale în luna curentă, acestea pot fi utilizate și în perioada următoare, până la sfârșitul anului curent, cu respectarea condițiilor de înregistrare prevăzute în prezenta hotărâre.(2) Emiterea de către psihologi a actelor profesionale fără aplicarea timbrelor profesionale, fără aplicarea parafei profesionale a psihologului examinator și fără aplicarea ștampilei formei independente de exercitare a profesiei constituie abatere disciplinară.(3) Neînregistrarea actelor profesionale, a seriei și a numărului înscris pe timbrul profesional sau fără a se aplică matca timbrului profesional în registrul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) constituie abatere disciplinară.(4) Cheltuielile pentru achiziția registrelor profesionale prevăzute la art. 2 alin. (1) și a timbrelor profesionale reprezintă cheltuieli cu achiziția materialelor consumabile pentru exercitarea profesiei, deductibile fiscal în condițiile legislației specifice.(5) Sistemul electronic de comandă a timbrelor profesionale, prețul de achiziție, sistemul de arondare pentru expedierea și ridicarea comenzilor, precum și actele de punere în aplicare și de detaliere a prezentei hotărâri privind evidența profesională a psihologilor se aprobă prin dispoziția președintelui Colegiului.(6) Dispozițiile art. 8 privind normarea profesională pot fi detaliate în condițiile specialității profesionale, potrivit hotărârii Comitetului director privind aprobarea standardelor de calitate în serviciile psihologice, pe baza propunerilor comisiilor aplicative, până la data de 15 decembrie 2013. Până la data de 1 iulie 2014 Comitetul director aprobă ghidurile de bune practici în specialitățile profesionale.


  Articolul 10
  (1) De la data de 1 noiembrie 2013, evidența actelor profesionale prin registrele profesionale se realizează potrivit procedurilor și condițiilor prevăzute în prezenta hotărâre, utilizarea timbrelor profesionale fiind obligatorie începând cu data de 1 ianuarie 2014. Timbrele profesionale ce urmează a fi utilizate în luna ianuarie a anului 2014 pot fi comandate de către psihologi începând cu data de 18 noiembrie 2013.(2) Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Colegiul informează instituțiile publice și alte entități interesate cu privire la noile condiții privind evidența și securizarea actelor profesionale ale psihologilor.(3) Nerespectarea dispozițiilor prezentei hotărâri, cu privire la evidența profesională a psihologilor, constituie abatere disciplinară și se sancționează în condițiile legii.(4) Prezenta hotărâre este emisă pentru punerea în aplicare și detalierea prevederilor legii.(5) Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 11

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Președintele Comitetului director al
  Colegiului Psihologilor din România,
  Mihai Aniței

  București, 27 septembrie 2013.
  Nr. 3.

  Anexa nr. 1

  Cartea nr. ............/anul ..........
  Data deschiderii: ...............
  L.S.

  REGISTRUL
  de evidență a actelor profesionale*)
  ..............................................................
  (numele și prenumele psihologului cu drept de liberă practică)

  *) Registrul de evidență al actelor profesionale se realizează și se arhivează inclusiv în formă electronică, în vederea raportării periodice.
  REGISTRUL
  de evidență a actelor profesionale

  Numărul și data
  înregistrării
  (ora, ziua,
  luna, anul)
  Denumirea
  beneficiarului/
  CNP (numele și
  prenumele)
  Specialitatea
  (de exemplu, psihologie
  clinică, psihologia
  muncii și organizațională,
  psihologia transporturilor
  etc.)


  Denumirea (aviz
  psihologic, raport
  de evaluare psihologică,
  raport de expertiză
  psihologică) și
  concluziile sumare ale
  actului profesional
  (apt/inapt)

  Seria și numărul
  timbrului sau
  matca timbrului
  profesional
  (aplicată prin
  lipire)


  Semnătura
  beneficiarului
  serviciilor
  psihologice

  Anexa nr. 2

  Cartea nr. ............/anul ..........
  Data deschiderii: ...............
  L.S.

  REGISTRUL
  de evidență a contractelor de prestări de servicii psihologice
  ....................................................................................
  (denumirea formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică)

  REGISTRUL
  de evidență a contractelor de prestări de servicii psihologice

  Numărul și data
  înregistrării
  (ziua, luna, anul)


  Denumirea beneficiarului
  (persoana fizică/
  juridică)


  Numărul și data
  înregistrării din
  înregistrării din
  evidența beneficiarului
  (persoana juridică)

  Conținutul sintetic
  al obiectului
  contractului și data
  încheierii contractului
  (numărul de examinări)


  Observații


  Anexa nr. 3

  Cartea nr. ............/anul ...........
  Data deschiderii: ...............
  L.S.

  REGISTRUL GENERAL
  de evidență a corespondenței profesionale
  .................................................................................
  (denumirea formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică)

  REGISTRUL GENERAL
  de evidență a corespondenței

  Numărul și data
  înregistrării
  (ziua, luna, anul)


  Denumirea entității care
  a expediat actul,
  numărul și data
  înregistrării

  Denumirea entității
  căreia i se expediază
  actul, data actului


  Conținutul sintetic
  al actului  Observații

  Anexa nr. 4

  ------