HOTĂRÂRE nr. 1.421 din 4 noiembrie 2008
privind preluarea unui sector de drum judeţean din domeniul public al judeţului Argeş şi din administrarea Consiliului Judeţean Argeş în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 21 noiembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (2) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 12 şi 22^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă preluarea unui sector de drum judeţean, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al judeţului Argeş şi din administrarea Consiliului Judeţean Argeş în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale.


  Articolul 2

  Predarea-preluarea sectorului de drum prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Judeţean Argeş şi Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul transporturilor,
  Barna Tanczos,
  secretar de stat
  p. Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Liviu Radu,
  secretar de stat
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 4 noiembrie 2008.
  Nr. 1.421.


  Anexa
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a sectorului de drum care se transmite din domeniul public al judeţului
  Argeş şi din administrarea Consiliului Judeţean Argeş în domeniul public
  al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor,
  în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi
  şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes
  naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale

  *Font 8*
  ────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────┬──────┐
  Denumirea sectorului │Poziţia din intravilanul│Persoana │Persoana │Lungimea │Indica- │Indica│
        de drum │ bunurilor aparţinând │juridică │juridică │totală (km) │tivul │tivul │
                          │ domeniului public al │de la care │la care se │şi poziţiile│ vechi │ nou │
                          │judeţului, aprobat prin │se transmite│ transmite │kilometrice │ │ │
                          │ Hotărârea Guvernului │sectorul │ sectorul │ │ │ │
                          │ nr. 447/2002 │ de drum │ de drum │ │ │ │
  ────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────┼──────┤
  DJ 703 H Curtea de Argeş│ Nr. de inventar: 29 │Judeţul │Statul │ │ │ │
  (DN 7 C) - Valea Danului│ Cod de clasificare: │Argeş, din │român, în │ 29,800 │ │ │
  - Cepari Pământeni - │ 1.3.7.2. │adminis- │adminis- │0+000-29+800│DJ 703 H│DN 7 C│
  Rudeni - Suici - Valeni │ │trarea │trarea │ │ │ │
  - Sălătrucu - limita │ │Consiliului │Ministerului│ │ │ │
  judeţului Vâlcea │ │Judeţean │Transpor- │ │ │ │
                          │ │ Argeş │turilor │ │ │ │
  ────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────┴──────┘

  -------------