REGULAMENT nr. 21 din 23 octombrie 2009
privind instituţiile de plată
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 735 din 29 octombrie 2009  Având în vedere prevederile art. 19, 24, art. 28 alin. (1) şi (3), art. 31 alin. (1), art. 36, art. 44 alin. (1) şi (2), art. 58 alin. (1), art. 59 şi ale art. 64 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată,
  în temeiul dispoziţiilor art. 186 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 şi ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
  Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Secţiunea 1 Domeniul de aplicare şi definiţii


  Articolul 1

  (1) Prezentul regulament se aplică instituţiilor de plată, persoane juridice române, denumite în continuare instituţii de plată, şi stabileşte regulile privind înfiinţarea şi derularea activităţii instituţiilor de plată, precum şi privind supravegherea prudenţială a acestora.
  (2) Prezentul regulament reglementează:
  (i) cerinţele şi documentaţia ce trebuie prezentată Băncii Naţionale a României în vederea autorizării funcţionării instituţiilor de plată;
  (îi) procedura de notificare a Băncii Naţionale a României în vederea prestării de servicii de plată prin intermediul unui agent;
  (iii) metodologia de calcul al nivelului minim şi componenţa fondurilor proprii;
  (iv) măsurile de protejare a fondurilor primite pentru executarea operaţiunilor de plată;
  (v) procedura de notificare a Băncii Naţionale a României asupra modificărilor intervenite în situaţia instituţiilor de plată; şi
  (vi) cerinţele de raportare.


  Articolul 2

  (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată.
  (2) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
  a) acţionar indirect - un acţionar sau asociat care deţine o cotă-parte din capital sau din drepturile de vot la o instituţie de plată, prin intermediul unei societăţi/entităţi asupra căreia acesta exercită controlul;
  b) acţionar semnificativ - o persoană fizică sau juridică ori un grup de persoane fizice şi/sau juridice care acţionează concertat, care deţine direct sau indirect participaţii calificate într-o instituţie de plată. Se consideră că persoanele acţionează concertat când fiecare dintre ele decide să îşi exercite drepturile aferente acţiunilor deţinute, în concordanţă cu un acord explicit sau implicit intervenit între ele.


  Secţiunea a 2-a Dispoziţii comune


  Articolul 3

  (1) Solicitanţii trebuie să probeze cu documente adecvate informaţiile furnizate Băncii Naţionale a României.
  (2) Banca Naţională a României poate verifica informaţiile furnizate de solicitanţi, prin solicitarea de documente suplimentare şi/sau prin obţinerea unei confirmări din partea altor autorităţi naţionale sau străine, după caz.


  Articolul 4

  (1) Documentele vor fi prezentate Băncii Naţionale a României în limba română. Actele cu caracter oficial şi cele sub semnătură privată, pentru care nu este prevăzută în prezentul regulament forma în care acestea se remit Băncii Naţionale a României, vor fi prezentate în original sau în copie legalizată, după caz. Pentru documentele redactate într-o limbă străină se va prezenta şi traducerea autorizată a acestora.
  (2) Documentaţia transmisă Băncii Naţionale a României în aplicarea secţiunii a 7-a din titlul II al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 trebuie prezentată în două exemplare, dintre care unul în limba română, iar celălalt în limba engleză, în traducere autorizată.
  (3) Documentele emise sau legalizate de o autoritate străină vor fi supralegalizate în condiţiile prevăzute de lege ori vor purta apostila prevăzută de Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, cu modificările ulterioare. În cazul în care se invocă o situaţie de înlăturare a acestor cerinţe, se va prezenta o confirmare în acest sens din partea autorităţilor române sau străine competente, sarcina probei revenind celui ce invocă o asemenea situaţie.
  (4) În cazul persoanelor pentru care trebuie prezentat certificatul de cazier judiciar, în situaţia în care şi-au stabilit reşedinţa în România de mai puţin de 3 ani se va prezenta şi certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara în care au avut anterior stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa.
  (5) Orice curriculum vitae prezentat Băncii Naţionale a României potrivit prezentului regulament va fi semnat şi datat de către persoana în cauză.


  Capitolul II Autorizarea funcţionării instituţiilor de plată


  Articolul 5

  (1) Instituţiile de plată pot presta servicii de plată numai ulterior obţinerii autorizaţiei de funcţionare emise de Banca Naţională a României.
  (2) Autorizaţia de funcţionare emisă de Banca Naţională a României va cuprinde serviciile de plată ce pot fi desfăşurate de instituţia de plată şi va fi însoţită de aprobările pentru persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată, de confirmarea acţionarilor semnificativi ai instituţiei de plată, de aprobarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii şi de numărul de înregistrare în registrul instituţiilor de plată ţinut de Banca Naţională a României.
  (3) În termen de 5 zile de la data începerii activităţii de prestare de servicii de plată, instituţia de plată va notifica acest fapt Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere şi va transmite acesteia reglementările interne, în limba română, referitoare la serviciile de plată autorizate, precum şi o declaraţie semnată de persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată, din care să rezulte că instituţia de plată dispune de un sistem informatic care să îi permită furnizarea raportărilor solicitate de Banca Naţională a României potrivit prezentului regulament.


  Secţiunea 1 Cerinţe generale

  1.1. Capitalul iniţial

  Articolul 6

  (1) Capitalul iniţial al instituţiilor de plată include:
  a) capitalul social subscris şi vărsat, cu excepţia acţiunilor preferenţiale cumulative;
  b) primele de capital, integral încasate, aferente capitalului social;
  c) rezervele legale, statutare şi alte rezerve;
  d) profitul interimar înregistrat până la data determinării capitalului iniţial, precum şi profitul ultimului exerciţiu financiar înregistrat în rezultatul reportat până la repartizarea sa conform destinaţiilor stabilite de organele competente, determinate cu respectarea art. 41;
  e) rezultatul reportat pozitiv al exerciţiilor financiare anterioare, rămas după distribuirea profitului conform hotărârii organelor competente.
  (2) Pentru determinarea nivelului capitalului iniţial, din rezultatul obţinut prin însumarea elementelor prevăzute la alin. (1) se deduc rezultatul reportat reprezentând pierdere şi pierderea perioadei curente înregistrată până la determinarea capitalului iniţial.
  (3) Pentru determinarea încadrării în condiţiile prevăzute la art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, cerinţa privind nivelul minim al capitalului iniţial se va determina în echivalent lei utilizând cursul pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României la data înregistrării cererii de autorizare la Banca Naţională a României.

  1.2. Obiect de activitate

  Articolul 7

  În obiectul de activitate autorizat al unei instituţii de plată vor fi incluse doar serviciile de plată pentru care este fundamentată în mod corespunzător în planul de activitate capacitatea instituţiei de plată de a le desfăşura în mod adecvat.

  1.3. Acţionariat

  Articolul 8

  (1) Banca Naţională a României evaluează în ce măsură calitatea acţionarilor semnificativi este adecvată, pe baza cumulativă a următoarelor criterii:
  a) reputaţia acţionarilor semnificativi, inclusiv existenţa unor motive întemeiate de a suspecta că, în ceea ce priveşte deţinerea de participaţii calificate, ar putea creşte riscul de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului ori se efectuează, s-a efectuat ori s-a încercat efectuarea unor operaţiuni de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului;
  b) capacitatea acţionarilor semnificativi de a susţine o organizare adecvată a instituţiei de plată.
  (2) Banca Naţională a României evaluează pe baza documentelor prevăzute la art. 18 doar persoana/persoanele care deţine/deţin în mod direct participaţii calificate şi persoana/persoanele care are/au calitatea de ultim deţinător indirect al participaţiei calificate la instituţia de plată vizată, cu excepţia cazului în care Banca Naţională a României consideră ca fiind necesară evaluarea unuia sau a mai multor deţinători intermediari din lanţul de participaţii calificate. Banca Naţională a României decide evaluarea celorlalţi acţionari semnificativi indirecţi pornind de la informaţiile publice disponibile cu privire la aceştia.


  Articolul 9

  La evaluarea reputaţiei acţionarilor semnificativi sunt avute în vedere, de la caz la caz, în funcţie de gravitatea circumstanţelor caracteristice fiecărei situaţii, în sensul că pot induce dubii cu privire la îndeplinirea criteriului, cel puţin următoarele aspecte:
  a) existenţa unei condamnări pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, terorism, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, infracţiuni prevăzute de legislaţia specială în domeniul financiar-bancar, de legislaţia privind societăţile comerciale, insolvenţa sau protecţia consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante;
  b) acţionarul semnificativ este urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute la lit. a);
  c) acţionarul semnificativ este suspectat, pe plan intern sau internaţional, ca fiind terorist ori că finanţează acte de terorism;
  d) acţionarul semnificativ este stabilit într-un stat sau teritoriu considerat de către FATF - GAFI - Grupul de Acţiune Financiară Internaţională ca fiind "necooperant" ori într-un stat sau teritoriu care, potrivit acestui organism, nu a întreprins suficiente măsuri pentru a se conforma cu recomandările FATF - GAFI;
  e) investigaţii în curs ori derulate în trecut şi/sau măsuri aplicate acţionarului semnificativ ori impunerea unor sancţiuni administrative pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activităţii de asigurare sau orice altă legislaţie privind serviciile financiare;
  f) investigaţii în curs ori derulate în trecut şi/sau măsuri şi sancţiuni aplicate acţionarului semnificativ de orice organism de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror altor reglementări relevante decât cele prevăzute la lit. e).


  Articolul 10

  Cerinţele de reputaţie se pot considera îndeplinite dacă acţionarul semnificativ:
  a) este acţionar semnificativ la o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru;
  b) este o persoană ce asigură conducerea şi/sau administrarea activităţii unei entităţi reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru;
  c) este o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru.


  Articolul 11

  (1) La evaluarea capacităţii acţionarilor semnificativi de a susţine o organizare adecvată a instituţiei de plată se are în vedere dacă a fost stabilit un cadru formal de administrare a activităţii de prestare de servicii de plată riguros conceput, care să includă o structură organizatorică clară, cu linii de responsabilitate bine definite, transparente şi coerente, proceduri eficiente de identificare, administrare, monitorizare şi raportare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusă instituţia şi mecanisme de control intern adecvate, inclusiv proceduri administrative şi contabile riguroase.
  (2) Este interzisă externalizarea activităţii de audit intern de către instituţiile de plată.
  (3) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2), instituţiile de plată pot externaliza activitatea de audit intern la nivelul societăţii-mamă dacă aceasta este instituţie de credit sau instituţie financiară în înţelesul prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

  1.4. Persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată

  Articolul 12

  (1) Banca Naţională a României evaluează în ce măsură persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată au o bună reputaţie şi dispun de cunoştinţe şi experienţă adecvate naturii, extinderii şi complexităţii activităţii vizate.
  (2) În cazul persoanelor juridice responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată, condiţia privind reputaţia se aplică atât persoanei juridice, cât şi reprezentantului acesteia, desemnat să asigure conducerea şi administrarea instituţiei de plată, iar cerinţa privind cunoştinţele şi experienţa se aplică numai reprezentantului desemnat.


  Articolul 13

  La evaluarea reputaţiei persoanelor prevăzute la art. 12, Banca Naţională a României are în vedere, în mod corespunzător, dispoziţiile prevăzute la art. 9 şi 10.


  Articolul 14

  (1) Pentru scopul îndeplinirii cerinţei privind deţinerea de cunoştinţe şi experienţă solicitantul trebuie să demonstreze că persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată dispun de cunoştinţe teoretice şi practice adecvate cu privire la activităţile ce urmează a fi desfăşurate de instituţia de plată, precum şi experienţă dobândită într-o funcţie de conducere.
  (2) La evaluarea persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată, Banca Naţională a României are în vedere şi dacă planul de activitate şi planul de afaceri prezentate şi însuşite de acestea au la bază o abordare realistă şi denotă profesionalism.


  Secţiunea a 2-a Documentaţia ce trebuie prezentată Băncii Naţionale a României în vederea autorizării funcţionării instituţiilor de plată


  Articolul 15

  În vederea obţinerii autorizaţiei de prestare de servicii de plată, solicitanţii trebuie să prezinte Băncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare o cerere de autorizare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele informaţii şi documente:
  a) planul de activitate cuprinzând descrierea obiectivelor, politicilor şi strategiilor instituţiei de plată, cu detalierea tipurilor de servicii de plată vizate a fi desfăşurate, însuşit de persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată;
  b) planul de afaceri cuprinzând estimările situaţiilor financiare pe primii 3 ani de activitate, care să demonstreze că solicitantul este capabil să angajeze sistemele, resursele şi procedurile adecvate şi proporţionale cu natura şi întinderea activităţii vizate, precum şi estimările necesarului şi ale nivelului fondurilor proprii determinate pe primii 3 ani de activitate, însuşit de persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată. Datele previzionate vor fi fundamentate. Planul de afaceri trebuie să se bazeze pe date plauzibile şi să demonstreze inclusiv fezabilitatea proiectului;
  c) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului din care să rezulte că instituţia de plată deţine un nivel al capitalului social situat la nivelul stabilit de lege pentru capitalul iniţial sau, după caz, un raport întocmit de un auditor statutar ori o firmă de audit din care să rezulte că instituţia de plată deţine capital iniţial la nivelul prevăzut de lege; în cazul instituţiilor de plată care au obligaţia legală de auditare a situaţiilor financiare, raportul trebuie elaborat de către auditorul statutar sau de firma de audit a instituţiei de plată;
  d) descrierea măsurilor ce urmează a fi întreprinse în conformitate cu art. 31-33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 în vederea protejării fondurilor utilizatorilor serviciilor de plată, care să cuprindă cel puţin o justificare a alegerii metodei şi o prezentare a mecanismului propus, cu identificarea tuturor elementelor relevante prevăzute la art. 80 alin. (2);
  e) descrierea cadrului formal de administrare a activităţii de prestare de servicii de plată şi a mecanismelor de control intern, inclusiv a principiilor şi regulilor care vor sta la baza procedurilor de administrare a riscurilor la care este sau ar putea fi expusă instituţia de plată, a procedurilor administrative şi contabile, care să demonstreze că acestea sunt cuprinzătoare şi adaptate la natura, întinderea şi complexitatea serviciilor de plată prestate de instituţia de plată; prezentarea procedurilor de administrare a riscurilor cuprinde şi indicarea metodei ce se intenţionează a se utiliza pentru determinarea necesarului de fonduri proprii, fundamentată astfel încât Banca Naţională a României să fie încredinţată asupra adecvării metodei la situaţia concretă a instituţiei de plată, utilizând estimările furnizate potrivit lit. b);
  f) descrierea mecanismelor de control intern instituite de solicitant pentru a se conforma obligaţiilor legale în materie de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului şi Regulamentului (CE) nr. 1.781/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informaţiile privind plătitorul care însoţesc transferurile de fonduri;
  g) descrierea structurii organizatorice a solicitantului, inclusiv politica de personal, referitoare cel puţin la recrutarea şi instruirea personalului şi, dacă este cazul, informaţii privind intenţia de utilizare a agenţilor şi modalitatea în care se va asigura respectarea cerinţelor legale de către aceştia, informaţii privind intenţia de deschidere de sucursale, politicile în domeniul externalizării unor activităţi, activităţile propuse a fi externalizate şi tipurile de entităţi către care se va realiza externalizarea, indicarea sistemelor de plăţi la care instituţia de plată va participa, direct sau prin intermediul altui participant, şi modalitatea în care se realizează participarea;
  h) lista acţionarilor semnificativi, mărimea participaţiilor deţinute şi documentaţia prevăzută la art. 18, pentru fiecare dintre aceştia;
  i) lista persoanelor care au legături strânse cu instituţia de plată şi, pentru fiecare dintre acestea, documentaţia prevăzută la art. 19;
  j) lista persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată şi documentaţia prevăzută la art. 20, pentru fiecare dintre acestea;
  k) elementele de identificare a auditorului statutar sau a firmei de audit, dacă este cazul;
  l) informaţiile referitoare la aranjamentele de audit destinate asigurării protejării intereselor utilizatorilor de servicii de plată, în contextul obiectivelor vizate la lit. d), e) şi g);
  m) actul constitutiv, statutul şi/sau contractul de societate, după caz, şi dovada înregistrării acestora la oficiul registrului comerţului;
  n) certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului.


  Articolul 16

  Planul de activitate prevăzut la art. 15 lit. a) va include cel puţin următoarele:
  a) prezentarea obiectivelor propuse a fi realizate în primii 3 ani de activitate;
  b) descrierea clientelei şi a segmentului de piaţă pe care instituţia de plată intenţionează să desfăşoare activitate;
  c) descrierea serviciilor de plată ce urmează a fi efectuate, respectiv a produselor oferite şi a politicii de preţ/tarifare aferente acestora;
  d) volumul activităţii şi cota de piaţă, pe total şi pe categorii de servicii de plată, pentru primii 3 ani de funcţionare;
  e) strategia în legătură cu crearea suportului tehnic necesar desfăşurării activităţilor propuse;
  f) prezentarea activităţilor comerciale ce se vor desfăşura, altele decât cea de prestare de servicii de plată, şi a procedurilor implementate ce asigură că aceste activităţi comerciale nu prejudiciază soliditatea situaţiei financiare a instituţiei de plată ori capacitatea Băncii Naţionale a României de a supraveghea respectarea de către instituţia de plată a tuturor obligaţiilor impuse de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 şi prezentul regulament.


  Articolul 17

  (1) Descrierea cadrului formal de administrare a activităţii de prestare de servicii de plată, prevăzut la art. 15 lit. e), va cuprinde, după caz: definirea liniilor de responsabilitate, măsurile organizatorice adoptate în vederea protejării fondurilor utilizatorilor serviciilor de plată, atribuţiile fiecărui compartiment/centru de responsabilitate al instituţiei de plată şi fluxurile informaţionale dintre acestea, atribuţiile sucursalelor şi ale altor sedii secundare ale instituţiei de plată, atribuţiile comitetelor specializate ale instituţiei de plată, competenţele organelor de administrare şi/sau de conducere ale instituţiei de plată şi ale activităţii de prestare de servicii de plată.
  (2) Descrierea mecanismelor de control intern se va referi, după caz, la modul de organizare a funcţiilor de control al riscurilor, de asigurare a conformităţii şi de audit intern, în vederea asigurării continuităţii şi fiabilităţii în efectuarea serviciilor de plată.


  Articolul 18

  (1) Pentru fiecare dintre acţionarii semnificativi, persoane juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, a instituţiilor financiare nebancare înscrise în registrul special şi a instituţiilor de plată, persoane juridice române, se prezintă următoarele documente:
  a) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara de origine, care să ateste cel puţin denumirea, sediul social, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică şi obiectul de activitate al acesteia;
  b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara de origine;
  c) chestionarul pentru acţionarii semnificativi, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, completat şi semnat de reprezentantul legal al acţionarului.
  (2) Pentru fiecare dintre acţionarii semnificativi, persoane fizice, se prezintă următoarele documente:
  a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;
  b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara în care are stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa;
  c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, completat şi semnat de acţionar.


  Articolul 19

  (1) Pentru fiecare dintre persoanele care au legături strânse cu instituţia de plată prevăzute la art. 15 lit. i), se prezintă o încadrare a relaţiilor existente între această persoană şi instituţia de plată, corespunzător prevederilor art. 5 pct. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, precum şi elementele de identificare a acesteia.
  (2) În aplicarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, instituţia de plată trebuie să prezinte o descriere a cadrului legislativ şi instituţional din statul terţ în care este situată persoana cu care are legături strânse, care să cuprindă, după caz, informaţii referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea respectivelor persoane şi sistemul de supraveghere, legislaţia în domeniul secretului profesional şi al schimbului de informaţii, al prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi orice alte informaţii relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudenţiale de către Banca Naţională a României.
  (3) În vederea evaluării persoanelor menţionate la alin. (1), Banca Naţională a României poate solicita şi alte informaţii şi documente care să ateste că legăturile strânse ori dispoziţiile legale, măsurile de natură administrativă din jurisdicţia unui stat terţ ce guvernează una sau mai multe persoane fizice ori juridice cu care instituţia de plată are legături strânse sau dificultăţile în aplicarea dispoziţiilor ori măsurilor respective nu împiedică exercitarea eficientă a funcţiilor Băncii Naţionale a României de supraveghere.


  Articolul 20

  (1) Pentru fiecare dintre persoanele fizice responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată va fi transmisă hotărârea organului competent cu privire la desemnarea acestor persoane, precum şi următoarea documentaţie:
  a) copia actului de identitate, a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate;
  b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara în care are stabilit/stabilită domiciliul/reşedinţa;
  c) curriculum vitae, care va cuprinde cel puţin informaţii legate de studiile absolvite, cu menţionarea instituţiei de învăţământ, a naturii cursurilor şi a anului absolvirii, şi o prezentare detaliată a activităţii desfăşurate, cu indicarea denumirii, adresei şi a profilului activităţii entităţii în cadrul căreia a activat, a naturii şi duratei activităţilor desfăşurate, a responsabilităţilor exercitate şi, după caz, a autorităţii însărcinate cu supravegherea fiecăreia dintre entităţile în cadrul cărora persoana respectivă a desfăşurat activitate;
  d) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, completat şi semnat de aceste persoane.
  (2) Pentru fiecare dintre persoanele juridice responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată va fi transmisă hotărârea organului competent cu privire la desemnarea acestor persoane, precum şi următoarea documentaţie:
  a) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara de origine, care să ateste cel puţin denumirea, sediul social, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică şi obiectul de activitate al acesteia;
  b) certificatul de cazier judiciar sau alt document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara de origine;
  c) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, completat şi semnat de reprezentantul legal al acestei persoane;
  d) documentaţia prevăzută la alin. (1) pentru reprezentantul persoanei juridice desemnat pentru a asigura conducerea şi administrarea instituţiei de plată.


  Secţiunea a 3-a

  Autorizarea entităţilor care prestează servicii de plată la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009

  Articolul 21

  Entităţile care se încadrează la art. 185 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 trebuie să solicite autorizarea Băncii Naţionale a României până la data de 31 decembrie 2010.


  Articolul 22

  Entităţilor prevăzute la art. 21 li se aplică în mod corespunzător dispoziţiile prezentului regulament.


  Articolul 23

  În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, entităţile prevăzute la art. 21 transmit Băncii Naţionale a României - Direcţia reglementare şi autorizare documentaţia prevăzută la art. 15, însoţită şi de ultima situaţie financiară anuală şi de cea mai recentă situaţie financiară, depuse la organele competente.


  Articolul 24

  În situaţia în care entităţile care solicită autorizarea funcţionează deja prin intermediul agenţilor sau sucursalelor pe teritoriul României sau al unui stat terţ, acestea vor prezenta şi documentele prevăzute la cap. III sau, după caz, documentele prevăzute la art. 65.


  Capitolul III Notificarea în vederea prestării de servicii de plată prin intermediul unui agent


  Articolul 25

  Instituţiile de plată pot presta servicii de plată prin intermediul unui agent numai ulterior înscrierii acestuia în registrul instituţiilor de plată ţinut de Banca Naţională a României.


  Articolul 26

  (1) Prevederile art. 12 şi 13 se aplică în mod corespunzător persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată a agentului.
  (2) În cazul în care agentul este o persoană fizică, prevederile art. 12 şi 13 se aplică acesteia.


  Articolul 27

  (1) Pentru îndeplinirea cerinţei privind deţinerea de cunoştinţe şi experienţă solicitantul trebuie să demonstreze că persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată ce urmează a fi desfăşurată de agent dispun de cunoştinţe adecvate cu privire la aceste activităţi, precum şi de experienţă dobândită într-o entitate comparabilă ca activitate cu activităţile ce urmează a fi prestate de agent.
  (2) În cazul în care agentul este o persoană fizică, prevederile alin. (1) se aplică acesteia.


  Articolul 28

  În vederea înscrierii în registrul instituţiilor de plată a agentului persoană juridică, instituţiile de plată trebuie să transmită Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere hotărârea organului competent cu privire la angajarea agentului, însoţită de următoarele documente şi informaţii:
  a) certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara de origine, care să ateste cel puţin denumirea, sediul social, data înmatriculării, persoanele împuternicite legal să reprezinte persoana juridică şi obiectul de activitate al acesteia;
  b) descrierea mecanismelor de control intern instituite pentru conformarea la obligaţiile legale în materie de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului;
  c) identitatea persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată şi documentaţia prevăzută la art. 20.


  Articolul 29

  În cazul în care agentul este o persoană fizică, în vederea înscrierii acestuia în registrul instituţiilor de plată, instituţiile de plată trebuie să transmită Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere hotărârea organului competent cu privire la angajarea agentului, însoţită de o informare privind numele şi adresa acestuia şi de documentaţia prevăzută la art. 20 alin. (1).


  Articolul 30

  În plus faţă de documentaţia prevăzută la art. 28 şi 29, în cazul în care agentul este situat într-un stat terţ, instituţiile de plată trebuie să transmită Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere şi o descriere a cadrului legislativ şi instituţional din statul terţ aplicabil serviciilor ce urmează a fi prestate, care să cuprindă, după caz, informaţii referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea şi sistemul de supraveghere, legislaţia în domeniul secretului profesional şi al schimbului de informaţii, al prevenirii spălării banilor şi al finanţării terorismului şi orice alte informaţii relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudenţiale de către Banca Naţională a României, cum ar fi restricţionarea accesului la informaţii ori a posibilităţii efectuării unor verificări la faţa locului.


  Articolul 31

  (1) În situaţia în care Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere hotărăşte înscrierea agentului în registrul instituţiilor de plată, decizia va cuprinde serviciile de plată ce pot fi desfăşurate de instituţia de plată prin intermediul agentului şi va fi însoţită de aprobările pentru persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată şi de numărul de înregistrare în registru.
  (2) Procedura şi termenele în care Banca Naţională a României se pronunţă asupra cererii de desfăşurare a activităţii de servicii de plată prin intermediul unui agent sunt cele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009.


  Capitolul IV Nivelul minim, componenţa şi cerinţe de raportare ale fondurilor proprii


  Secţiunea 1 Nivelul minim al fondurilor proprii


  Articolul 32

  (1) Nivelul minim al fondurilor proprii de care trebuie să dispună o instituţie de plată se determină potrivit art. 28 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009.
  (2) Datele aferente activităţii de prestare de servicii de plată utilizate la determinarea necesarului de fonduri proprii includ datele aferente activităţilor operaţionale şi conexe acesteia.


  Articolul 33

  (1) În aplicarea dispoziţiilor art. 28 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, instituţiile de plată îşi determină necesarul de fonduri proprii prin utilizarea uneia dintre cele 3 metode prevăzute în prezentul regulament, respectiv metoda A, metoda B şi metoda C, selectată în procesul de autorizare, respectiv în procedura de notificare a modificărilor în situaţia instituţiilor de plată.
  (2) La determinarea indicatorilor ce stau la baza fiecărei metode trebuie avute în vedere instrucţiunile ce se regăsesc în anexa nr. 4.


  Articolul 34

  (1) Potrivit metodei A necesarul de fonduri proprii al unei instituţii de plată reprezintă cel puţin 10% din volumul cheltuielilor administrative fixe aferente activităţii de prestare de servicii de plată înregistrate de instituţia de plată în anul financiar precedent.
  (2) Banca Naţională a României poate solicita, în caz de modificare semnificativă a volumului cheltuielilor administrative fixe aferente anului în curs în raport cu anul financiar precedent, ajustarea necesarului de fonduri proprii prevăzut la alin. (1) prin determinarea acestuia pe baza cheltuielilor administrative fixe pe anul în curs previzionate pornind de la informaţiile contabile existente.


  Articolul 35

  Potrivit metodei B necesarul fondurilor proprii se determină pe baza volumului mediu lunar al operaţiunilor de plată realizate de instituţia de plată în anul financiar precedent, prin aplicarea următorului algoritm de calcul:
  1. determinarea volumului total al operaţiunilor de plată din anul precedent, calculat prin însumarea fondurilor ce au făcut obiectul unei tranzacţii de plată;
  2. ajustarea rezultatului obţinut la pct. 1 prin împărţirea la 12;
  3. împărţirea în tranşe valorice a rezultatului obţinut la pct. 2, fiecărei tranşe fiindu-i aplicat un coeficient de ponderare, după cum urmează:
  a) 4% pentru tranşa valorică de până la echivalentul în lei a 5 milioane euro inclusiv;
  b) 2,5% pentru tranşa valorică ce depăşeşte echivalentul în lei a 5 milioane euro şi până la echivalentul în lei a 10 milioane euro inclusiv;
  c) 1% pentru tranşa valorică ce depăşeşte echivalentul în lei a 10 milioane euro şi până la echivalentul în lei a 100 milioane euro inclusiv;
  d) 0,5% pentru tranşa valorică ce depăşeşte echivalentul în lei a 100 milioane euro şi până la echivalentul în lei a 250 milioane euro inclusiv;
  e) 0,25% pentru tranşa valorică ce depăşeşte echivalentul în lei a 250 milioane euro;
  4. însumarea rezultatelor obţinute la pct. 3;
  5. ajustarea sumei obţinute la pct. 4 prin aplicarea unui coeficient stabilit în funcţie de activitatea de prestare de servicii de plată desfăşurată de instituţia de plată, astfel:
  a) 0,5 pentru activitatea prevăzută la art. 8 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009;
  b) 0,8 pentru activitatea prevăzută la art. 8 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009;
  c) 1 pentru activităţile prevăzute la art. 8 lit. a)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009.


  Articolul 36

  (1) Potrivit metodei C necesarul fondurilor proprii se determină pe baza veniturilor obţinute de instituţia de plată din activitatea de prestare de servicii de plată în anul financiar precedent, prin aplicarea următorului algoritm de calcul:
  1. determinarea valorii indicatorului relevant, prin însumarea veniturilor din dobânzi, veniturilor din comisioane şi altor venituri din exploatare şi deducerea din valoarea astfel obţinută a cheltuielilor cu dobânzile;
  2. împărţirea pe tranşe valorice a rezultatului obţinut la pct. 1 şi ajustarea fiecărei tranşe valorice prin aplicarea unui coeficient de ponderare, după cum urmează:
  - 10% pentru tranşa valorică de până la echivalentul în lei a 2,5 milioane euro inclusiv;
  - 8% pentru tranşa valorică ce depăşeşte echivalentul în lei a 2,5 milioane euro şi până la echivalentul în lei a 5 milioane euro inclusiv;
  - 6% pentru tranşa valorică ce depăşeşte echivalentul în lei a 5 milioane euro şi până la echivalentul în lei a 25 milioane euro inclusiv;
  - 3% pentru tranşa valorică ce depăşeşte echivalentul în lei a 25 milioane euro şi până la echivalentul în lei a 50 milioane euro inclusiv;
  - 1,5% pentru tranşa valorică ce depăşeşte echivalentul în lei a 50 milioane euro inclusiv;
  3. însumarea rezultatelor obţinute la pct. 2;
  4. ajustarea sumei obţinute la pct. 3 prin aplicarea unui coeficient stabilit în funcţie de activitatea de prestare de servicii de plată desfăşurată de instituţia de plată, astfel:
  a) 0,5 pentru activitatea prevăzută la art. 8 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009;
  b) 0,8 pentru activitatea prevăzută la art. 8 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009;
  c) 1 pentru activităţile prevăzute la art. 8 lit. a)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009.
  (2) Pentru determinarea indicatorului relevant prevăzut la alin. (1) se vor avea în vedere următoarele:
  a) nu se includ veniturile extraordinare;
  b) cheltuielile legate de externalizarea unor servicii pot fi deduse numai dacă externalizarea se realizează către entităţi care sunt supuse supravegherii prudenţiale în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009.
  (3) Necesarul fondurilor proprii al unei instituţii de plată calculat potrivit metodei C nu poate fi mai mic decât maximul dintre valoarea obţinută prin aplicarea algoritmului precizat la alin. (1) şi 80% din media aritmetică simplă calculată pe baza nivelurilor fondurilor proprii aferente ultimelor 3 exerciţii financiare.


  Articolul 37

  (1) În cazul în care în primul an de activitate în domeniu instituţia de plată nu a desfăşurat activitate pe perioada unui an financiar complet, în locul datelor înregistrate în anul financiar precedent instituţia de plată utilizează, în vederea aplicării metodelor prevăzute la art. 34-36, datele previzionate în planul de activitate pentru primul an financiar.
  (2) În situaţia în care instituţia de plată nu a împlinit 3 ani financiari de activitate, media aritmetică a nivelului fondurilor proprii prevăzută la art. 36 alin. (3) se calculează raportat la anii financiari împliniţi.
  (3) În scopul aplicării alin. (1), în cazul în care datele previzionate în planul de activitate nu mai sunt plauzibile, Banca Naţională a României solicită ajustarea corespunzătoare a acestora.


  Articolul 38

  (1) În aplicarea art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 37 din prezentul regulament, instituţiile de plată utilizează date auditate la determinarea necesarului de fonduri proprii.
  (2) În cazul în care instituţiile de plată nu dispun de date auditate, pentru determinarea necesarului de fonduri proprii potrivit metodei selectate se pot utiliza datele înregistrate în contabilitate până la data auditării lor.


  Secţiunea a 2-a Componenţa fondurilor proprii


  Articolul 39

  Fondurile proprii ale instituţiilor de plată sunt formate din fonduri proprii de nivel 1 şi fonduri proprii de nivel 2.

  2.1. Componenţa fondurilor proprii de nivel 1

  Articolul 40

  Fondurile proprii de nivel 1 cuprind:
  a) capitalul social subscris şi vărsat, cu excepţia acţiunilor preferenţiale cumulative;
  b) primele de capital, integral încasate, aferente capitalului social;
  c) rezervele legale, statutare şi alte rezerve;
  d) rezultatul reportat pozitiv al exerciţiilor financiare anterioare, rămas după distribuirea profitului conform hotărârii organelor competente.


  Articolul 41

  (1) Profitul interimar înregistrat până la data determinării fondurilor proprii, precum şi profitul ultimului exerciţiu financiar înregistrat în rezultatul reportat până la repartizarea sa conform destinaţiilor stabilite de organele competente pot fi incluse în fondurile proprii numai dacă sumele aferente au fost verificate de persoanele responsabile cu auditarea situaţiilor financiare şi dacă în raportul întocmit în urma verificării se exprimă opinia că sumele respective au fost evaluate în conformitate cu principiile şi regulile de contabilizare şi sunt nete de orice obligaţie sau dividend previzibilă/previzibil la data determinării sau, după caz, de repartizări efectuate până la această dată.
  (2) În sensul prezentului capitol, prin profit interimar înregistrat până la data determinării fondurilor proprii se înţelege profitul net calculat de instituţia de plată la data determinării fondurilor proprii, conform reglementărilor contabile aplicabile.


  Articolul 42

  Pentru determinarea nivelului fondurilor proprii de nivel 1 se vor deduce următoarele elemente:
  a) valoarea de înregistrare în contabilitate (cost de achiziţie) a acţiunilor proprii deţinute de instituţia de plată;
  b) rezultatul reportat, reprezentând pierdere, indiferent dacă a fost sau nu verificată de persoanele responsabile cu auditarea situaţiilor financiare;
  c) pierderea perioadei curente înregistrată până la data determinării fondurilor proprii;
  d) valoarea de înregistrare în contabilitate a imobilizărilor necorporale.

  2.2. Componenţa fondurilor proprii de nivel 2

  Articolul 43

  (1) Fondurile proprii de nivel 2 se compun din:
  a) fonduri proprii de nivel 2 de bază;
  b) fonduri proprii de nivel 2 suplimentar.
  (2) Fondurile proprii de nivel 2 de bază se compun din:
  a) rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale, ajustate cu obligaţiile fiscale aferente, previzibile la data calculării fondurilor proprii;
  b) alte elemente care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 44 alin. (1);
  c) titlurile pe durată nedeterminată emise de instituţia de plată şi alte instrumente de aceeaşi natură care îndeplinesc, cumulativ, condiţiile prevăzute la art. 45. Acestora li se pot adăuga, fiind asimilate lor, acţiunile preferenţiale cumulative, altele decât cele prevăzute la alin. (3).
  (3) Fondurile proprii de nivel 2 suplimentar se compun din capital sub formă de împrumut subordonat şi acţiuni preferenţiale cumulative pe durată determinată, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 46.

  2.3. Condiţii privind elementele de fonduri proprii de nivel 2

  Articolul 44

  (1) Cu acordul prealabil al Băncii Naţionale a României, pot fi incluse în fondurile proprii de nivel 2 de bază elementele prevăzute la art. 43 alin. (2) lit. b), cu condiţia ca, indiferent de semnificaţia lor juridică sau contabilă, acestea să aibă următoarele caracteristici:
  a) să fie la dispoziţia instituţiei de plată fără restricţii pentru acoperirea riscurilor specifice activităţii de prestare de servicii de plată, atunci când pierderile sau minusurile de valoare nu au fost încă identificate;
  b) să se regăsească în evidenţa contabilă internă;
  c) nivelul lor să fie stabilit de conducerea instituţiei de plată, verificat de persoanele responsabile cu auditarea situaţiilor financiare, comunicat Băncii Naţionale a României şi supus supravegherii acesteia.
  (2) În categoria elementelor prevăzute la alin. (1) pot fi incluse, în particular, subvenţiile publice sau private nerambursabile.


  Articolul 45

  Elementele prevăzute la art. 43 alin. (2) lit. c) pot fi incluse în fondurile proprii de nivel 2 de bază, cu acordul prealabil al Băncii Naţionale a României, dacă sunt îndeplinite condiţiile generale de respectare a caracterului subordonat prevăzute la art. 47, precum şi următoarele cerinţe specifice:
  a) răscumpărarea/rambursarea nu se poate efectua la iniţiativa deţinătorului sau fără aprobarea prealabilă a Băncii Naţionale a României. Răscumpărarea/rambursarea nu poate fi solicitată de instituţia de plată în primii 5 ani de la data includerii acestora în fondurile proprii. Banca Naţională a României acceptă răscumpărarea/rambursarea doar dacă este încredinţată că ulterior răscumpărării/rambursării fondurile proprii ale instituţiei de plată rămân adecvate cel puţin pe o perioadă de 2 ani. Valoarea instrumentelor de datorie pentru care instituţia de plată a obţinut acceptul Băncii Naţionale a României pentru a fi răscumpărate/rambursate nu mai este eligibilă pentru includerea în fondurile proprii de la data la care instituţia de plată a obţinut acceptul;
  b) contractul de emisiune/împrumut trebuie să asigure că instituţia de plată are opţiunea de a amâna plata dobânzii aferente;
  c) creanţele creditorului asupra instituţiei de plată trebuie să fie în totalitate subordonate creanţelor tuturor celorlalţi creditori nesubordonaţi;
  d) contractul de emisiune/împrumut trebuie să specifice faptul că principalul şi dobânda neplătite aferente sunt la dispoziţia instituţiei de plată pentru acoperirea pierderilor, în condiţii de asigurare a continuităţii activităţii;
  e) numai sumele integral plătite sunt luate în considerare.


  Articolul 46

  (1) Acţiunile preferenţiale cumulative pe durată determinată şi capitalul sub formă de împrumut subordonat prevăzute la art. 43 alin. (3) pot fi incluse în fondurile proprii de nivel 2 suplimentar, cu acordul prealabil al Băncii Naţionale a României, numai dacă obligaţiile contractuale ferme asigură că în cazul falimentului sau lichidării instituţiei de plată acestea au un rang inferior în raport cu creanţele tuturor celorlalţi creditori nesubordonaţi şi că nu vor fi rambursate decât după ce toate celelalte datorii nerambursate la acea dată au fost achitate. În acest sens prevederile contractuale trebuie să îndeplinească condiţiile generale referitoare la datoria subordonată menţionate la art. 47.
  (2) Elementele prevăzute la art. 43 alin. (3) trebuie să îndeplinească pentru includerea în fondurile proprii de nivel 2 suplimentar atât condiţiile menţionate la alin. (1), cât şi următoarele cerinţe specifice:
  a) numai sumele integral plătite pot fi luate în considerare;
  b) scadenţa să fie de cel puţin 5 ani de la data includerii în calculul fondurilor proprii de nivel 2 suplimentar;
  c) suma totală luată în considerare la determinarea nivelului fondurilor proprii de nivel 2 suplimentar trebuie să fie redusă gradual începând cu cel puţin 5 ani înaintea scadenţei, prin aplicarea unei cote procentuale semestriale constante, astfel încât pentru raportările aferente ultimului semestru înaintea scadenţei finale datoria să nu mai fie luată în considerare. Valoarea cu care este redusă gradual suma inclusă în fondurile proprii de nivel 2 suplimentar aferentă unui astfel de instrument se determină prin aplicarea cotei procentuale semestriale asupra sumei totale iniţiale a datoriei respective, astfel încât la sfârşitul primei luni a ultimului semestru înaintea scadenţei valoarea cumulată a reducerilor să fie egală cu suma totală iniţială a datoriei respective;
  d) contractul să nu includă clauze care să conducă, în circumstanţe specificate în acesta, altele decât lichidarea instituţiei de plată, la rambursarea anticipată a datoriei înainte de data convenită a scadenţei.
  (3) În cadrul perioadei de cel puţin 5 ani prevăzute la alin. (2) lit. c), valoarea semestrială constantă cu care trebuie redusă suma aferentă datoriei care intră în calculul nivelului fondurilor proprii se scade integral în prima lună aferentă fiecărui semestru.
  (4) Semestrele sunt determinate pentru fiecare împrumut subordonat în parte în funcţie de scadenţele intermediare şi scadenţa finală.
  (5) Pentru scopurile lit. b) a alin. (2), în cazul împrumuturilor a căror scadenţă nu este fixată, rambursarea este condiţionată de efectuarea notificării către Banca Naţională a României cu cel puţin 5 ani înainte de data rambursării, exceptând situaţiile în care, ca urmare a aplicării metodologiei de calcul prevăzute la art. 49, capitalul sub formă de împrumut subordonat nu mai poate fi inclus în calculul fondurilor proprii sau în care este solicitată în mod expres aprobarea Băncii Naţionale a României pentru rambursarea anticipată.
  (6) Banca Naţională a României poate aproba rambursarea anticipată a împrumuturilor subordonate, doar ulterior expirării perioadei de 5 ani de la data la care suma/sumele a/au fost inclusă/incluse în fondurile proprii ale instituţiei de plată, în condiţiile în care solicitarea este făcută la iniţiativa emitentului şi, în opinia Băncii Naţionale a României, nivelul fondurilor proprii ale instituţiei de plată împrumutate rămâne adecvat cel puţin pe o perioadă de 2 ani.
  (7) În cazul în care rambursarea unui împrumut subordonat se realizează în mai multe tranşe, fiecare tranşă este considerată un împrumut subordonat individual pentru scopurile determinării nivelului fondurilor proprii de nivel 2 suplimentar, iar prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător.
  (8) Valoarea propriilor instrumente de datorie răscumpărate/rambursate de instituţia de plată înainte de scadenţă nu va fi inclusă în calculul fondurilor proprii.


  Articolul 47

  (1) Toate formele de datorie subordonată prevăzute la art. 45 şi 46 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale pentru a putea fi incluse în fondurile proprii de nivel 2:
  a) subordonarea trebuie să fie efectivă, iar creanţele creditorului subordonat nu trebuie să fie garantate;
  b) contractul nu trebuie să conţină clauze care pot conduce la rambursarea anticipată a datoriei sau la creşterea costurilor iniţiale ale datoriei. Aceasta însă nu trebuie să prejudicieze dreptul creditorului subordonat de a solicita falimentul debitorului, de exemplu în cazuri de neplată a sumelor datorate conform contractului (dobândă, pe perioada derulării contractului, şi principalul, la scadenţă). Doar în cadrul procedurilor de realizare a creanţelor menţionate la alin. (2) lit. c) se pot pretinde despăgubiri suplimentare, care se vor încasa odată cu creanţa principală în urma tuturor celorlalte creanţe nesubordonate.
  (2) În sensul celor prevăzute la alin. (1) lit. a), clauzele contractuale trebuie să asigure că:
  a) creanţele creditorului subordonat au rang inferior faţă de toţi creditorii nesubordonaţi. În caz de lichidare a instituţiei de plată, creditorii subordonaţi nu trebuie să poată primi sau reţine orice sume sau active până când toţi creditorii nesubordonaţi au fost plătiţi sau despăgubiţi în întregime;
  b) creditorii renunţă la dreptul lor de a putea compensa sumele pe care le datorează instituţiei de plată cu sumele subordonate datorate lor de către instituţia de plată;
  c) singurele situaţii care pot fi admise în contract drept cazuri de neîndeplinire culpabilă a obligaţiilor de către debitor (cazuri de culpă) sunt: neplata sumelor datorate conform contractului (dobândă, pe perioada derulării contractului, şi principalul, la scadenţă) şi, respectiv, falimentul împrumutatului. În aceste situaţii, creditorul nu trebuie să aibă la dispoziţie alte mijloace de realizare a creanţei sale în afara posibilităţii de a solicita falimentul debitorului şi, respectiv, de a-şi realiza drepturile într-o procedură de lichidare a acestuia din urmă.
  (3) În sensul celor prevăzute la alin. (1) lit. b) prevederile contractuale nu trebuie să conţină:
  a) clauză de declarare simultană a exigibilităţii obligaţiilor ca urmare a neîndeplinirii culpabile a uneia dintre ele ("cross default") - clauză conform căreia obligaţiile contractuale aferente datoriei subordonate sunt considerate a fi neîndeplinite din culpa debitorului, dacă oricare alt împrumut al acestuia intră în stare de nerambursare;
  b) clauză de gaj negativ - clauză potrivit căreia constituie caz de culpă constituirea de garanţii de către instituţia de plată debitoare asupra oricăruia dintre activele sale pentru obligaţiuni, titluri sau alte datorii.

  2.4. Fondurile proprii totale

  Articolul 48

  (1) Sumele aferente elementelor incluse în fondurile proprii, prevăzute la art. 40, art. 41 alin. (1) şi art. 43 alin. (2) lit. a) trebuie să fie la dispoziţia instituţiei de plată pentru a fi utilizate imediat şi nerestricţionat, în vederea acoperirii riscurilor sau pierderilor de îndată ce acestea apar.
  (2) La momentul calculării sumelor prevăzute la alin. (1), acestea trebuie să fie nete de orice obligaţie fiscală, previzibilă în momentul respectiv, sau să fie ajustate corespunzător în măsura în care cheltuielile cu impozitul reduc nivelul până la care elementele respective pot fi utilizate pentru acoperirea riscurilor sau a pierderilor.
  (3) Instituţiile de plată cu capital de stat nu includ în fondurile proprii garanţiile pe care administraţiile centrale sau autorităţile locale le acordă acestor instituţii.


  Articolul 49

  (1) Pentru calculul fondurilor proprii, elementele componente ale fondurilor proprii de nivel 2, prevăzute la art. 43, sunt supuse următoarelor limite:
  a) totalul fondurilor proprii de nivel 2 nu poate depăşi 100% din fondurile proprii de nivel 1, calculate potrivit art. 40, art. 41 alin. (1) şi art. 42;
  b) totalul valorii acţiunilor preferenţiale cumulative pe durată determinată şi al capitalului sub formă de împrumut subordonat, prevăzute la art. 43 alin. (3), ce poate fi luat în considerare la calculul fondurilor proprii nu poate depăşi 50% din valoarea fondurilor proprii de nivel 1, calculate potrivit art. 40, art. 41 alin. (1) şi art. 42.
  (2) Banca Naţională a României poate aproba, la cererea instituţiei de plată, depăşirea limitelor prevăzute la alin. (1), dar numai în situaţii excepţionale şi doar provizoriu.


  Articolul 50

  (1) Pentru determinarea fondurilor proprii, următoarele elemente vor fi deduse, jumătate din fondurile proprii de nivel 1, calculate potrivit art. 40, art. 41 alin. (1) şi art. 42, şi jumătate din fondurile proprii de nivel 2, calculate potrivit art. 43, după aplicarea limitelor prevăzute la art. 49 alin. (1):
  a) valoarea acţiunilor şi a altor titluri de capital deţinute de instituţia de plată în alte instituţii de plată, instituţii de credit sau financiare care depăşesc 10% din capitalul social al acestora;
  b) creanţele şi instrumentele subordonate de tipul celor prevăzute de art. 43 alin. (2) lit. c) şi art. 43 alin. (3), pe care instituţia de plată le înregistrează faţă de alte instituţii de plată, instituţii de credit sau instituţii financiare în capitalul cărora înregistrează deţineri de acţiuni şi alte titluri de capital ce depăşesc 10% din capitalul social al acestora;
  c) partea din valoarea totală a deţinerilor de acţiuni şi alte titluri de capital mai mici sau egale cu 10% din capitalul social al altor instituţii de plată, instituţii de credit sau instituţii financiare, a creanţelor şi a instrumentelor subordonate de tipul celor prevăzute de art. 43 alin. (2) lit. c) şi de art. 43 alin. (3), pe care instituţia de plată le înregistrează faţă de instituţii de plată, instituţii de credit sau instituţii financiare, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi b), parte ce depăşeşte 10% din nivelul fondurilor proprii ale instituţiei de plată determinat înaintea deducerii elementelor prevăzute la lit. a)-e);
  d) participaţiile pe care instituţia de plată le deţine în societăţi de asigurare, societăţi de reasigurare, societăţi holding de asigurare;
  e) instrumentele de tipul celor prevăzute la art. 43 alin. (2) lit. c) şi art. 43 alin. (3), pe care instituţia de plată le deţine în societăţi de asigurare, societăţi de reasigurare, societăţi holding de asigurare, în care instituţia de plată deţine o participaţie.
  (2) În scopul aplicării alin. (1) lit. d) şi e), prin participaţie se înţelege deţinerea unor drepturi în capitalul unei entităţi, reprezentate sau nu prin titluri, care, prin crearea unor legături durabile cu acea entitate, sunt destinate să contribuie la activităţile acesteia ori deţinerea, în mod direct sau indirect, a 20% sau mai mult din drepturile de vot sau din capitalul unei entităţi.
  (3) În situaţia în care jumătate din valoarea elementelor deductibile prevăzute la alin. (1) depăşeşte nivelul fondurilor proprii de nivel 2, calculat potrivit prevederilor art. 43, suma aflată în exces se deduce din nivelul fondurilor proprii de nivel 1, calculat potrivit prevederilor art. 40, art. 41 alin. (1) şi ale art. 42.


  Articolul 51

  La calculul fondurilor proprii potrivit prezentei secţiuni, instituţiile de plată utilizează date aferente activităţii de prestare de servicii de plată, inclusiv date aferente activităţilor operaţionale şi conexe acesteia.


  Articolul 52

  Instituţiile de plată trebuie să poată dovedi în orice moment Băncii Naţionale a României îndeplinirea cerinţelor prevăzute de prezentul capitol.


  Capitolul V Măsuri de protejare a fondurilor primite pentru executarea operaţiunilor de plată


  Articolul 53

  În înţelesul art. 31-33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, fondurile primite de la utilizatorii serviciilor de plată pentru executarea operaţiunilor de plată, denumite în înţelesul prezentului capitol fonduri protejate, includ sumele primite de la sau în beneficiul unui utilizator al serviciilor de plată, pentru executarea unei operaţiuni de plată, inclusiv sumele primite de la un prestator de servicii de plată pentru executarea unei operaţiuni de plată pe seama unui utilizator al serviciilor de plată.


  Articolul 54

  Instituţiei de plată îi este interzis să utilizeze pentru alte scopuri contul deschis la o instituţie de credit în care depune fondurile protejate potrivit metodei prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009.


  Articolul 55

  (1) În înţelesul art. 31 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 activele lichide şi de foarte bună calitate cuprind:
  a) titluri de creanţă emise sau garantate de administraţii centrale, regionale ori locale din statele membre;
  b) titluri de creanţă emise sau garantate de Banca Central Europeană, bănci centrale din state membre şi de organizaţii internaţionale şi bănci multilaterale de dezvoltare;
  c) titluri de creanţă emise de instituţii de credit din state membre;
  d) titluri de participare în organismele de plasament colectiv în valori mobiliare care investesc numai în activele prevăzute la lit. a)-c).
  (2) În scopul aplicării alin. (1) lit. b), prin organizaţii internaţionale şi bănci multilaterale de dezvoltare se înţelege următoarele:
  a) Comunitatea Europeană;
  b) Fondul Monetar Internaţional;
  c) Banca Reglementelor Internaţionale;
  d) Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;
  e) Societatea Financiară Internaţională;
  f) Banca Interamericană de Dezvoltare;
  g) Banca Asiatică de Dezvoltare;
  h) Banca Africană de Dezvoltare;
  i) Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei;
  j) Banca Nordică de Investiţii;
  k) Banca de Dezvoltare din Caraibe;
  l) Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;
  m) Banca Europeană de Investiţii;
  n) Fondul European de Investiţii;
  o) Agenţia de Garantare Multilaterală a Investiţiilor;
  p) Facilitatea Internaţională de Finanţare pentru Imunizare;
  q) Banca Islamică de Dezvoltare.


  Articolul 56

  Instituţia de plată trebuie să ţină evidenţa fondurilor protejate potrivit metodei prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, defalcate pe:
  a) fondurile păstrate într-un cont bancar potrivit art. 54;
  b) fondurile investite în active lichide şi de foarte bună calitate potrivit art. 55 din prezentul regulament.


  Articolul 57

  Instituţia de plată trebuie să demonstreze Băncii Naţionale a României că aplicarea metodei prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 pentru protejarea fondurilor este adecvată, în sensul asigurării unei protecţii depline a utilizatorilor de servicii de plată.


  Articolul 58

  Condiţiile minime pentru îndeplinirea cerinţei prevăzute la art. 57 sunt:
  a) poliţa de asigurare sau garanţia comparabilă să fie furnizată de un asigurator sau de o instituţie de credit, autorizate să desfăşoare activitate într-un stat membru;
  b) asigurătorul sau, după caz, instituţia de credit prevăzut(ă) la lit. a) să nu aparţină grupului din care face parte instituţia de plată respectivă;
  c) suma asigurată sau garantată să acopere integral suma fondurilor protejate;
  d) poliţa de asigurare sau garanţia comparabilă să fie expresă, respectiv protecţia furnizată să fie legată în mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel încât gradul de acoperire a protecţiei este clar definit şi nu poate fi pus la îndoială;
  e) poliţa de asigurare sau garanţia comparabilă să fie irevocabilă, respectiv în afara nerespectării de către cumpărătorul protecţiei a obligaţiei de a plăti la scadenţă costul protecţiei, contractul prin care este furnizată protecţia să nu conţină nicio clauză care ar putea să permită furnizorului protecţiei să anuleze unilateral garanţia;
  f) poliţa de asigurare sau garanţia comparabilă să fie necondiţionată, respectiv contractul prin care este furnizată protecţia să nu conţină nicio clauză asupra căreia cumpărătorul protecţiei să nu deţină controlul, clauză care să poată scuti garantul de obligaţia de a plăti în termenul stabilit.


  Articolul 59

  (1) Instituţia de plată trebuie să ţină evidenţa fondurilor protejate potrivit art. 31 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009.
  (2) Instituţia de plată informează Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere, în termen de 3 zile de la producerea riscului asigurat/garantat, în legătură cu modul în care a funcţionat mecanismul de protecţie prevăzut la art. 57.


  Capitolul VI Modificări în situaţia instituţiilor de plată


  Articolul 60

  Instituţiile de plată trebuie să solicite aprobarea prealabilă ori, după caz, să notifice Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere modificările în situaţia acestora potrivit prevederilor prezentului capitol.


  Secţiunea 1 Modificări supuse aprobării prealabile


  Articolul 61

  (1) Sunt supuse aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere modificările în situaţia instituţiilor de plată referitoare la:
  a) completarea obiectului de activitate cu oricare dintre serviciile de plată enumerate la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009;
  b) înlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată;
  c) deschiderea de sucursale în state terţe şi modificările în situaţia acestora referitoare la înlocuirea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalelor;
  d) modificarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii;
  e) schimbarea metodei de protejare a fondurilor primite pentru executarea operaţiunilor de plată;
  f) externalizarea de funcţii operaţionale importante aferente serviciilor de plată;
  g) modificările în situaţia agenţilor înregistraţi în registrul ţinut de Banca Naţională a României referitoare la înlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată.
  (2) Instituţiile de plată comunică Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere deschiderea de sucursale şi prestarea de servicii de plată în mod direct în alte state membre potrivit procedurii prevăzute la art. 54 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009.


  Articolul 62

  (1) Instituţiile de plată procedează la înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor corespunzătoare modificărilor supuse aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României numai după obţinerea acestei aprobări.
  (2) O copie certificată de oficiul registrului comerţului de pe înregistrările efectuate referitoare la menţiunile respective sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara gazdă trebuie transmisă Băncii Naţionale a României în termen de 10 zile de la efectuarea înregistrării.

  1.1. Obiectul de activitate

  Articolul 63

  (1) Cererea de aprobare a completării obiectului de activitate trebuie însoţită de hotărârea organului competent privind modificarea obiectului de activitate şi de documentele prevăzute la art. 15 lit. a), c), d), e), f) şi g).
  (2) Dacă modificarea propusă nu introduce noi elemente în privinţa unor informaţii furnizate anterior Băncii Naţionale a României, solicitantul prezintă, în locul documentului ori documentelor în cauză prevăzute la alin. (1), o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte acest fapt.
  (3) Completarea obiectului de activitate se aprobă doar în privinţa activităţilor pentru care este fundamentată în mod corespunzător capacitatea instituţiei de plată de a le desfăşura în mod adecvat.

  1.2. Persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată

  Articolul 64

  (1) În cazul înlocuirii persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată, instituţia de plată trebuie să solicite în prealabil Băncii Naţionale a României aprobarea noilor persoane.
  (2) Cererea de aprobare va fi însoţită de hotărârea organului competent şi documentaţia prevăzută la art. 20.
  (3) Evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va realiza în condiţiile prevăzute la art. 12-14.

  1.3. Sucursale în state terţe

  Articolul 65

  (1) În cazul deschiderii unei sucursale într-un stat terţ, cererea va indica ţara în care se intenţionează deschiderea sucursalei şi va fi însoţită de următoarele documente şi informaţii:
  a) hotărârea organului competent, din care să rezulte: obiectul de activitate şi, dacă este cazul, capitalul de dotare al sucursalei, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei şi limitele mandatului ce îi/le este acordat, precum şi adresa sucursalei;
  b) copia de pe actul de identitate, curriculum vitae şi certificatul de cazier judiciar ale fiecărei persoane desemnate să asigure conducerea sucursalei, însoţite de chestionarul al cărui modul este prevăzut în anexa nr. 3, completat şi semnat de fiecare dintre persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalei;
  c) o descriere a serviciilor de plată ce se intenţionează a fi prestate;
  d) structura organizatorică a sucursalei;
  e) o descriere a cadrului legislativ şi instituţional din statul terţ care să cuprindă, după caz, informaţii referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea şi sistemul de supraveghere, legislaţia în domeniul secretului profesional şi al schimbului de informaţii, al prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi orice alte informaţii relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudenţiale de către Banca Naţională a României, cum ar fi restricţionarea accesului la informaţii ori a posibilităţii efectuării unor verificări la faţa locului;
  f) o descriere a mecanismelor de control intern instituite de solicitant pentru a se conforma obligaţiilor legale în materie de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului;
  g) o descriere a activităţii ce se va desfăşura, alta decât cea de prestare de servicii de plată, şi a procedurilor implementate ce asigură că aceste activităţi comerciale nu prejudiciază soliditatea situaţiei financiare a instituţiei de plată ori capacitatea Băncii Naţionale a României de a supraveghea respectarea de către instituţia de plată a tuturor obligaţiilor impuse de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 şi de prezentul regulament.
  (2) Evaluarea persoanele desemnate să asigure conducerea sucursalei se va realiza în condiţiile prevăzute la art. 12-14.
  (3) În cazul înlocuirii persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei, instituţia de plată trebuie să solicite în prealabil Băncii Naţionale a României aprobarea noilor persoane.

  1.4. Metoda de determinare a necesarului de fonduri proprii

  Articolul 66

  (1) Cererea de modificare trebuie însoţită de indicarea metodei ce se intenţionează a se utiliza pentru determinarea necesarului de fonduri proprii potrivit prevederilor cap. IV şi fundamentarea acestei alegeri astfel încât Banca Naţională a României să fie încredinţată asupra adecvării metodei la situaţia concretă a instituţiei de plată.
  (2) Instituţia de plată poate solicita modificarea metodei de determinare a necesarului de fonduri proprii în situaţia în care acesta nu a împlinit un an financiar complet de activitate numai dacă justifică, în mod obiectiv, această necesitate, cum ar fi de exemplu datorită modificării obiectului de activitate.

  1.5. Modificarea metodei de protejare a fondurilor primite pentru executarea operaţiunilor de plată

  Articolul 67

  Cererea pentru modificarea metodei de protejare a fondurilor primite pentru executarea operaţiunilor de plată trebuie să fie însoţită de o justificare a necesităţii modificării şi o prezentare a mecanismului propus, cu identificarea tuturor elementelor relevante.

  1.6. Externalizarea funcţiilor operaţionale importante aferente serviciilor de plată

  Articolul 68

  Cererea de externalizare de funcţii operaţionale importante trebuie însoţită de următoarele:
  a) descrierea funcţiilor operaţionale ce se vor externaliza;
  b) identitatea persoanei către care se vor externaliza;
  c) descrierea procedurilor prin care instituţia de plată se asigură de respectarea cerinţelor impuse de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 şi prezentul regulament, cu detalierea mecanismelor prin care instituţia de plată se asigură că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 47 alin. (2) şi art. 48 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009;
  d) încadrarea funcţiilor operaţionale din perspectiva importanţei acestora potrivit criteriilor stabilite la art. 48 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009.


  Articolul 69

  În plus faţă de documentaţia prevăzută la art. 68, în cazul în persoana către care se externalizează funcţii operaţionale importante este situată într-un stat terţ, instituţiile de plată trebuie să transmită Băncii Naţionale a României şi o descriere a cadrului legislativ şi instituţional din statul terţ care să cuprindă, după caz, informaţii referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea şi sistemul de supraveghere, legislaţia în domeniul secretului profesional şi al schimbului de informaţii, al prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi orice alte informaţii relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudenţiale de către Banca Naţională a României, cum ar fi restricţionarea accesului la informaţii ori a posibilităţii efectuării unor verificări la faţa locului.

  1.7. Modificările în situaţia agenţilor înregistraţi în registrul ţinut de Banca Naţională a României referitoare la înlocuirea persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată

  Articolul 70

  (1) În cazul înlocuirii persoanelor responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată din cadrul agenţilor, instituţia de plată trebuie să solicite în prealabil Băncii Naţionale a României aprobarea noilor persoane.
  (2) Cererea de aprobare va fi însoţită de hotărârea organului competent şi documentaţia prevăzută la art. 20.
  (3) Evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va realiza în condiţiile prevăzute la art. 26 şi 27.


  Secţiunea a 2-a Modificări supuse notificării


  Articolul 71

  Sunt supuse notificării Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere modificările în situaţia instituţiilor de plată referitoare la:
  a) denumire;
  b) sediul social;
  c) restrângerea obiectului de activitate;
  d) deschiderea de sedii secundare pe teritoriul României, inclusiv modificările în situaţia acestora referitoare la adresă;
  e) modificările în situaţia sucursalelor deschise în alte state membre, inclusiv cele privitoare la deschiderea de noi sucursale;
  f) acţionarii semnificativi;
  g) persoanele care au legături strânse cu instituţia de credit;
  h) modificările în situaţia agenţilor înregistraţi în registrul ţinut de Banca Naţională a României, potrivit art. 76;
  i) modificările în situaţia sucursalelor deschise în state terţe, inclusiv cele privitoare la deschiderea altor sucursale într-un stat terţ în care instituţia de plată are deja aprobată deschiderea sucursalei principale;
  j) modificări ale elementelor relevante privind măsurile de protejare a fondurilor primite pentru executarea operaţiunilor de plată, prevăzute la art. 80 alin. (2);
  k) identitatea auditorului statutar sau a firmei de audit, dacă este cazul;
  l) externalizarea funcţiilor operaţionale, altele decât cele importante.


  Articolul 72

  Dacă nu se prevede altfel în prezentul regulament, notificarea trebuie însoţită, după caz, de copia certificată de oficiul registrului comerţului de pe înregistrările efectuate referitoare la menţiunile respective sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara gazdă şi trebuie transmisă Băncii Naţionale a României în termen de maximum 10 zile de la data realizării modificării sau, după caz, a înregistrării menţiunilor corespunzătoare în registrul comerţului.

  2.1. Acţionarii semnificativi

  Articolul 73

  Instituţia de plată notifică Băncii Naţionale a României achiziţionările de participaţii calificate la instituţia de plată, inclusiv majorările participaţiilor existente ce conduc la deţineri de participaţii calificate.


  Articolul 74

  (1) Instituţia de plată trebuie să prezinte pentru noii acţionari semnificativi documentaţia prevăzută la art. 18.
  (2) Evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va realiza în condiţiile prevăzute la art. 8-11.
  (3) Instituţia de plată trebuie să prezinte şi documentul prevăzut la art. 15 lit. e), dacă survin modificări comparativ cu documentul depus deja la Banca Naţională a României.

  2.2. Persoanele care au legături strânse cu instituţia de plată

  Articolul 75

  Instituţia de plată notifică Băncii Naţionale a României modificările intervenite în lista privind persoanele care au legături strânse cu instituţia de plată, sens în care comunică elementele de identificare ale persoanelor care nu se mai încadrează în această categorie şi, după caz, documentaţia prevăzută la art. 19 pentru fiecare dintre persoanele nou-încadrate în această categorie.

  2.3. Modificările în situaţia agenţilor înregistraţi în registrul ţinut de Banca Naţională a României

  Articolul 76

  (1) Instituţia de plată notifică modificările în situaţia agenţilor înregistraţi în registrul ţinut de Banca Naţională a României privitoare la:
  a) denumire şi sediul social ori, după caz, nume şi adresă;
  b) prestarea de noi servicii de plată prin intermediul respectivului agent.
  (2) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1) lit. a), instituţia de plată trebuie să transmită o copie certificată de oficiul registrului comerţului de pe înregistrările efectuate referitoare la menţiunea respectivă sau orice alt document oficial echivalent eliberat de autoritatea similară din ţara gazdă ori, după caz, o copie a documentului de identitate a cărei conformitate cu originalul va fi certificată de posesorul actului de identitate.
  (3) În cazul modificărilor prevăzute la alin. (1) lit. b), instituţia de plată trebuie să transmită o descriere a noilor servicii de plată şi a mecanismelor de control intern instituite de solicitant pentru a se conforma obligaţiilor legale în materie de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului. În situaţia în care această modificare nu are impact asupra mecanismelor de control intern notificate deja Băncii Naţionale a României, documentul trebuie înlocuit cu o declaraţie din care să rezulte acest fapt.

  2.4. Modificările în situaţia sucursalelor deschise în state terţe, inclusiv cele privitoare la deschiderea altor sucursale într-un stat terţ în care instituţia de plată are deja aprobată deschiderea sucursalei principale

  Articolul 77

  (1) Instituţia de plată notifică modificările în situaţia sucursalelor deschise în state terţe privitoare la:
  a) denumire şi adresă;
  b) prestarea de noi servicii de plată prin intermediul respectivei sucursale;
  c) prestarea de noi activităţi comerciale, altele decât prestarea de servicii de plată.
  (2) Instituţia de plată trebuie să transmită Băncii Naţionale a României hotărârea organului competent, din care să rezulte aprobarea modificării în situaţia sucursalei, însoţită de următoarele:
  a) pentru modificările de la alin. (1) lit. b), instituţia de plată trebuie să transmită documentaţia prevăzută la art. 65 lit. f).
  b) pentru modificările de la alin. (1) lit. c), instituţia de plată trebuie să transmită documentaţia prevăzută la art. 65 lit. g).


  Articolul 78

  (1) În cazul deschiderii de către instituţia de plată şi a altor sucursale pe teritoriul aceluiaşi stat terţ, notificarea va fi însoţită de hotărârea organului competent, din care să rezulte: obiectul de activitate şi, dacă este cazul, capitalul de dotare al sucursalei, identitatea persoanei/persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei şi limitele mandatului ce îi/le este acordat, precum şi adresa sucursalei.
  (2) În acest caz, instituţia de plată va desemna prima sucursală ca sucursală principală, care va asigura comunicarea cu Banca Naţională a României şi îndeplinirea tuturor cerinţelor prevăzute de lege şi de reglementările în vigoare pentru întreaga activitate desfăşurată pe teritoriul statului terţ.


  Articolul 79

  În situaţia în care modificările survenite nu au impact asupra elementelor notificate deja Băncii Naţionale a României, documentele solicitate se înlocuiesc cu o declaraţie din care să rezulte acest fapt.

  2.5. Modificări privind măsurile de protejare a fondurilor primite pentru executarea operaţiunilor de plată

  Articolul 80

  (1) Orice modificare a elementelor relevante privind metoda de protejare a fondurilor primite pentru executarea operaţiunilor de plată aprobată deja de Banca Naţională a României se notifică împreună cu documentele din care rezultă respectarea cerinţelor legale aplicabile.
  (2) Elementele relevante la care face referire alin. (1) sunt, după caz:
  a) instituţia de credit la care sunt depozitate fondurile protejate;
  b) societatea de asigurări sau instituţia de credit care emite poliţa de asigurare sau altă garanţie comparabilă;
  c) condiţiile care guvernează contractul prin care sunt asigurate sau garantate fondurile;
  d) modalitatea de aplicare a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009;
  e) modul de exercitare a opţiunii prevăzute la art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009.

  2.6. Identitatea auditorilor statutari sau a firmelor de audit

  Articolul 81

  În cazul modificărilor cu privire la auditorii statutari sau firmele de audit, instituţia de plată transmite Băncii Naţionale a României elementele de identificare ale noilor persoane desemnate.

  2.7. Externalizarea unor funcţii operaţionale, altele decât cele importante

  Articolul 82

  Comunicarea privind externalizarea de funcţii operaţionale, altele decât cele importante, trebuie însoţită de următoarele documente:
  a) descrierea funcţiilor operaţionale ce se vor externaliza;
  b) identitatea persoanei către care se vor externaliza;
  c) încadrarea funcţiilor operaţionale din perspectiva importanţei acestora potrivit criteriilor stabilite la art. 48 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009.


  Articolul 83

  În plus faţă de documentaţia prevăzută la art. 82, în cazul în care persoana către care se externalizează funcţii operaţionale este situată într-un stat terţ, instituţiile de plată trebuie să transmită Băncii Naţionale a României şi o descriere a cadrului legislativ şi instituţional din statul terţ care să cuprindă, după caz, informaţii referitoare la: autoritatea responsabilă cu supravegherea şi sistemul de supraveghere, legislaţia în domeniul secretului profesional şi al schimbului de informaţii, al prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului şi orice alte informaţii relevante privind eventuale impedimente în realizarea supravegherii prudenţiale de către Banca Naţională a României, cum ar fi restricţionarea accesului la informaţii ori a posibilităţii efectuării unor verificări la faţa locului.


  Capitolul VII Cerinţe de raportare


  Articolul 84

  (1) Instituţiile de plată calculează până la finele primei luni a fiecărui an necesarul de fonduri proprii pentru anul în curs, potrivit prevederilor cap. IV secţiunea 1.
  (2) Instituţiile de plată raportează Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere necesarul de fonduri proprii în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar anterior.
  (3) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 37, raportarea trebuie însoţită de prezentarea detaliată a calculului realizat pe baza datelor auditate.


  Articolul 85

  Instituţiile de plată raportează trimestrial indicatorii utilizaţi în calculul necesarului de fonduri proprii, determinaţi pentru perioada de raportare pe baza datelor contabile, prin completarea şi transmiterea anexei nr. 4.


  Articolul 86

  (1) Instituţiile de plată determină lunar şi raportează trimestrial nivelul şi componenţa fondurilor proprii, potrivit prevederilor prezentului capitol, pe baza datelor înscrise în evidenţa contabilă şi a datelor calculate extracontabil.
  (2) Raportarea se realizează prin completarea şi transmiterea anexei nr. 5.


  Articolul 87

  (1) În aplicarea art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 instituţiile de plată raportează anual, în termen de 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, elemente din bilanţ şi din contul de profit şi pierderi.
  (2) Raportarea se realizează prin completarea şi transmiterea anexei nr. 6 şi trebuie însoţită de raportul de audit.


  Articolul 88

  Instituţiile de plată transmit Băncii Naţionale a României raportările prevăzute în prezentul capitol atât electronic, cât şi letric, în cel mult 30 de zile de la sfârşitul perioadei pentru care acestea se întocmesc, dacă nu se prevede altfel.


  Capitolul VIII Măsuri şi sancţiuni


  Articolul 89

  Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage, după caz, luarea măsurilor şi/sau aplicarea sancţiunilor prevăzute la secţiunea a 9-a din titlul II al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009.


  Capitolul IX Dispoziţii finale


  Articolul 90

  Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.


  Articolul 91

  Prezentul regulament intră în vigoare la 1 noiembrie 2009.
  *
  Prezentul regulament transpune prevederile art. 5, art. 6, art. 7 alin. (1), art. 8 şi art. 17 alin. (1) ale Directivei 2007/64/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne, de modificare a directivelor 97/7/CE , 2002/65/CE , 2005/60/CE şi 2006/48/CE şi de abrogare a Directivei 97/5/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 319 din 5 decembrie 2007.
  p. Preşedintele Consiliului
  de administraţie al
  Băncii Naţionale a României,
  Florin Georgescu
  Bucureşti, 23 octombrie 2009.
  Nr. 21.


  Anexa 1

  CERERE DE AUTORIZARE
  Subsemnatul, ......(numele şi prenumele)......, în calitate de*1) ........, solicit autorizarea instituţiei de plată ......(denumirea instituţiei de plată)........, cu sediul în ............, înregistrată la oficiul registrului comerţului sub nr. ....... .
  În susţinerea cererii anexez următoarea documentaţie:
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  -------------
  *1) Cererea se va completa de către reprezentantul legal al societăţii desemnat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Adresa noastră de contact este: ........................ telefon ......, fax ......, e-mail ............
  Data .............
  Semnătura şi ştampila
  ......................
  Banca Naţională a României
  Direcţia reglementare şi autorizare


  Anexa 2

  CHESTIONAR*2)
  pentru acţionarii semnificativi ai unei instituţii de plată
  ---------
  *2) Chestionarul va fi completat de acţionarul semnificativ, direct sau indirect, al instituţiei de plată. Este obligatoriu a se răspunde detaliat la toate întrebările, cu toate precizările necesare, astfel încât să poată fi efectuată evaluarea calităţii acţionarului semnificativ.
  Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.
  1. Elementele de identificare ale acţionarului semnificativ
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  Pentru persoana fizică, precizaţi numele şi prenumele, cetăţenia, domiciliul şi reşedinţa; pentru persoanele fără cetăţenie română, precizaţi, dacă este cazul, şi data stabilirii reşedinţei în România.
  Pentru persoana juridică, precizaţi denumirea, adresa sediului social şi numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau alt element de identificare echivalent.
  2. Precizaţi numărul şi tipul acţiunilor/părţilor sociale, valoarea acestora, cota de participare la capitalul social al instituţiei de plată şi drepturile de vot.
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  3. Aţi fost condamnat pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, terorism, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, infracţiuni prevăzute de legislaţia specială în domeniul financiar-bancar, de legislaţia privind societăţile comerciale, insolvenţa sau protecţia consumatorilor? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  4. Aţi fost condamnat pentru alte infracţiuni decât cele enumerate la pct. 3? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  5. Sunteţi urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute la pct. 3? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  6. Sunteţi urmărit penal sau judecat pentru alte infracţiuni decât cele prevăzute la pct. 3? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  7. Faceţi sau aţi făcut obiectul unor investigaţii, măsuri sau sancţiuni administrative pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activităţii de asigurare sau orice altă legislaţie privind serviciile financiare? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  8. Faceţi sau aţi făcut obiectul unor investigaţii, măsuri sau sancţiuni aplicate de orice organism de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror reglementări? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  9. Aţi fost evaluat din perspectiva reputaţiei în calitate de acţionar semnificativ la o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  10. Aţi asigurat conducerea şi/sau administrarea activităţii unei entităţi reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete, inclusiv, dacă este cazul, motivele încetării calităţii respective.
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  11. Sunteţi o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca Naţională a României ar trebui încunoştinţată. Totodată mă angajez să comunic Băncii Naţionale a României orice modificare privind informaţiile furnizate.
  Data ..........
  Numele şi prenumele
  .................
  Funcţia (dacă este cazul)
  .........................
  Semnătura şi ştampila (dacă este cazul)
  ......................................
  (Pentru persoanele juridice vor semna reprezentanţii lor legali.)
  NOTĂ:
  Banca Naţională a României va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.


  Anexa 3

  CHESTIONAR*3)
  pentru persoanele responsabile pentru conducerea
  şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată
  ---------
  *3) Chestionarul va fi completat de fiecare persoană responsabilă pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată. În cazul în care aceasta este persoană juridică, chestionarul va fi completat şi de reprezentantul acesteia, desemnat să asigure conducerea şi administrarea instituţiei de plată.
  Este obligatoriu a se răspunde detaliat la toate întrebările, cu toate precizările necesare, astfel încât să poată fi efectuată evaluarea calităţii acestora.
  Nu sunt acceptate chestionarele semnate prin reprezentare.
  1. Denumirea, adresa sediului instituţiei de plată şi numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  2. Elementele de identificare ale persoanei responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată/reprezentantului persoanei juridice responsabile desemnat pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  Pentru persoana fizică, precizaţi numele şi prenumele, cetăţenia, domiciliul şi reşedinţa; pentru persoanele fără cetăţenie română, precizaţi, dacă este cazul, şi data stabilirii reşedinţei în România.
  Pentru persoana juridică, precizaţi denumirea, adresa sediului social şi numărul de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau alt element de identificare echivalent.
  3. Funcţia pe care o veţi exercita în cadrul instituţiei de plată. Se va prezenta şi o descriere a atribuţiilor şi responsabilităţilor aferente acesteia. În cazul persoanelor cu responsabilităţi de conducere se va prezenta şi lista activităţilor pe care fiecare dintre aceste persoane urmează să le coordoneze în cadrul instituţiei de plată.
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  4. În exercitarea atribuţiilor dumneavoastră veţi urma instrucţiunile unei alte persoane fizice sau juridice din afara instituţiei de plată? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  5. Aţi fost condamnat pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, terorism, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, infracţiuni prevăzute de legislaţia specială în domeniul financiar-bancar, de legislaţia privind societăţile comerciale, insolvenţa sau protecţia consumatorilor? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  6. Aţi fost condamnat pentru alte infracţiuni decât cele enumerate la pct. 5? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  7. Sunteţi urmărit penal sau judecat pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute la pct. 5? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  8. Sunteţi urmărit penal sau judecat pentru alte infracţiuni decât cele prevăzute la pct. 5? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  9. Faceţi sau aţi făcut obiectul unor investigaţii, măsuri sau sancţiuni administrative pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al activităţii de asigurare sau orice altă legislaţie privind serviciile financiare? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  10. Faceţi sau aţi făcut obiectul unor investigaţii, măsuri sau sancţiuni aplicate de orice organism de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror reglementări? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  11. Aţi fost evaluat din perspectiva reputaţiei în calitate de acţionar semnificativ la o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  12. Aţi fost evaluat din perspectiva reputaţiei în calitate de persoană responsabilă pentru conducerea şi administrarea activităţii la o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  13. Sunteţi o entitate reglementată şi supravegheată de Banca Naţională a României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sau de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru? Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  ................................................................
  Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, că toate răspunsurile sunt complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte relevante asupra cărora Banca Naţională a României ar trebui încunoştinţată. Totodată mă angajez să comunic Băncii Naţionale a României orice modificare privind informaţiile furnizate.
  Data ..........
  Numele şi prenumele
  .................
  Funcţia (dacă este cazul)
  ........................
  Semnătura şi ştampila (dacă este cazul)
  ......................................
  (Pentru persoanele juridice vor semna reprezentanţii lor legali.)
  NOTĂ:
  Banca Naţională a României va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.


  Anexa 4

  Denumirea instituţiei de plată:
  Data raportării:
  INDICATORI
  utilizaţi în calculul necesarului de fonduri proprii
                                                                   - lei -
  Denumirea indicatorului Cod poziţie Referinţe Valoarea contabilă
  A B C 1
  Cheltuieli administrative fixe aferente activităţii de prestare de servicii de plată 010 Art. 34 alin. (1) din regulament
  Volumul total al operaţiunilor de plată 020 Art. 35 din regulament
  Venituri din prestarea de servicii de plată nete de cheltuieli cu dobânzile 030 Art. 36 alin. (1) pct. 1 din regulament
      Semnătură autorizată
      ....................
      ....................
    (numele, prenumele şi funcţia)
                                            Semnătură autorizată
                                          .......................
                                          ........................
                                       (numele, prenumele şi funcţia)
                                                  Întocmit
                                      .............................
                                   (numele, prenumele şi telefonul)

  INSTRUCŢIUNI
  privind determinarea indicatorilor utilizaţi în calculul
  necesarului de fonduri proprii ale instituţiilor de plată
  I. Metoda A
  Cheltuieli administrative fixe aferente activităţii de prestare de servicii de plată (poziţia 010)
  Cheltuielile administrative fixe reprezintă cheltuieli care nu variază în funcţie de volumul activităţii şi care nu pot fi alocate în mod specific unei activităţi, unui produs sau unui serviciu.
  Exemple de astfel de cheltuieli sunt: cheltuielile cu chiriile, cheltuielile cu primele de asigurare, cheltuielile cu salariile personalului administrativ sau din conducere, cheltuielile cu utilităţile, cheltuielile cu amortizarea, cheltuielile cu impozitul pe clădirea destinată sediului etc.
  Deşi cheltuielile administrative fixe nu sunt alocate în mod specific unei activităţi, acestea pot fi repartizate între activităţi în funcţie de o bază de repartizare relevantă.
  Pentru alegerea unei baze de repartizare se vor avea în vedere următoarele aspecte:
  - baza de repartizare trebuie să fie comună ca natură tuturor serviciilor/activităţilor, dar diferită ca mărime (de exemplu, cheltuieli cu salariile directe, total cheltuieli directe, suprafaţa ocupată etc.);
  - între cheltuielile de repartizat şi baza de repartizare trebuie să existe o relaţie de interdependenţă;
  - odată aleasă, baza de repartizare nu va fi modificată de la un exerciţiu financiar la altul, ci doar în circumstanţe excepţionale.
  Prin repartizarea cheltuielilor administrative fixe între activitatea de prestare de servicii de plată şi alte activităţi ale instituţiei de plată, conform celor menţionate mai sus, se obţine valoarea cheltuielilor administrative fixe aferentă activităţii de prestare de servicii de plată.
  II. Metoda B
  Volumul total al operaţiunilor de plată (poziţia 020)
  Volumul total al operaţiunilor de plată reprezintă valoarea totală a operaţiunilor de încasări şi de plăţi executate în mod efectiv de către instituţia de plată pentru utilizatorii de servicii de plată în cadrul unui exerciţiu financiar. Nu se include aici valoarea operaţiunilor ordonate de către utilizatorii de servicii de plată, dar încă neexecutate de către instituţia de plată.
  III. Metoda C
  Venituri din prestarea de servicii de plată nete de cheltuieli cu dobânzile (poziţia 030)
  Valoarea veniturilor din prestarea de servicii de plată nete de cheltuieli cu dobânzile se determină după cum urmează:
  - însumarea următoarelor categorii de venituri:
  ● venituri din dobânzi (poziţia 020 din formularul 2 al anexei nr. 6) aferente creditelor acordate în legătură cu executarea unei operaţiuni de plată, precum şi din investirea temporară a fondurilor utilizatorilor de servicii de plată;
  ● venituri din comisioane (poziţia 030 din formularul 2 al anexei nr. 6) încasate de instituţia de plată de la utilizatorii de servicii de plată, pentru prestarea serviciilor prevăzute la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009;
  ● alte venituri (poziţia 040 din formularul 2 al anexei nr. 6) din prestarea de servicii de plată (de exemplu, venituri din prestarea de servicii conexe legate de serviciile de plată, conform art. 23 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, venituri din furnizarea de informaţii suplimentare privind serviciile de plată, conform art. 85 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, venituri din revocarea unui ordin de plată de către utilizatorul de servicii de plată, conform art. 149 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 etc.);
  - deducerea cheltuielilor cu dobânzile (poziţia 053 din formularul 2 al anexei nr. 6) aferente fondurilor utilizate în activitatea de prestare de servicii de plată.


  Anexa 5

  FORMULAR
  de calcul şi raportare a fondurilor proprii
  Denumirea instituţiei de plată:
  Data raportării:
                                                                    - lei -
  Nr. crt. Denumire Suma Referinţe legale şi comentarii
  1. FONDURI PROPRII TOTALE = rd. 1.4 + rd. 1.5
  1.1. FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 = rd. 1.1.1 + rd. 1.1.2 + rd. 1.1.3 + rd. 1.1.4 + rd. 1.1.5 + rd. 1.1.6 - rd. 1.1.7 - rd. 1.1.8 - rd. 1.1.9 - rd. 1.1.10
  1.1.1. Capital social subscris şi vărsat Art. 40 lit. a) din regulament A se vedea art. 48 din regulament.
  1.1.2. Prime de capital Art. 40 lit. b) din regulament A se vedea art. 48 din regulament.
  1.1.3. Rezerve Art. 40 lit. c) din regulament A se vedea art. 48 din regulament.
  1.1.4. Rezultatul reportat al exerciţiilor financiare anterioare, reprezentând profit Art. 40 lit. d) din regulament A se vedea art. 48 din regulament.
  1.1.5. Rezultatul net al exerciţiu- lui financiar curent, reprezentând profit Art. 41 alin. (1) din regulament A se vedea art. 48 din regulament.
  1.1.6. Rezultatul net al ultimului exerciţiu financiar, reprezentând profit, până la repartizarea sa conform destinaţiilor stabilite de organele competente Art. 41 alin. (1) din regulament A se vedea art. 48 din regulament.
  1.1.7. (-) Acţiuni proprii Art. 42 lit. a) din regulament
  1.1.8. (-) Rezultatul reportat al exerciţiilor financiare anterioare, reprezentând pierdere Art. 42 lit. b) din regulament
  1.1.9. (-) Rezultatul net al exerciţiului financiar curent, reprezentând pierdere Art. 42 lit. c) din regulament
  1.1.10. (-) Imobilizări necorporale Art. 42 lit. d) din regulament
  1.2. FONDURI PROPRII DE NIVEL 2 = rd. 1.2.1 + rd. 1.2.2, dar nu mai mult de 100% din valoarea rd. 1.1 A se vedea art. 49 alin. (1) lit. a) din regulament.
  1.2.1. Fonduri proprii de nivel 2 de bază = rd. 1.2.1.1 + rd. 1.2.1.2 + rd. 1.2.1.3
  1.2.1.1. Rezerve din reevaluare Art. 43 alin. (2) lit. a) din regulament A se vedea art. 48 din regulament.
  1.2.1.2. Alte elemente, din care: ........................ ........................ Art. 43 alin. (2) lit. b) din regulament A se vedea art. 48 din regulament.
  1.2.1.3. Titluri pe durată nedeterminată şi alte instrumente, din care: ........................ ........................ Art. 43 alin. (2) lit. c) din regulament A se vedea art. 45, 47 şi 48 din regulament.
  1.2.2. Fonduri proprii de nivel 2 suplimentar = rd. 1.2.2.1 + rd. 1.2.2.2, dar nu mai mult de 50% din valoarea rd. 1.1 A se vedea condiţia menţionată la art. 49 alin. (1) lit. b) din regulament.
  1.2.2.1. Acţiuni preferenţiale cumulative pe durată determinată Art. 43 alin. (3) din regulament A se vedea şi prevederile art. 46 şi 47 din regulament.
  1.2.2.2. Împrumuturi subordonate Art. 43 alin. (3) din regulament A se vedea şi prevederile art. 46 şi 47 din regulament.
  1.3. (-) ELEMENTE DEDUCTIBILE DIN FONDURILE PROPRII DE NIVEL 1 ŞI 2 = rd. 1.3.1 + rd. 1.3.2 + rd. 1.3.3 + rd. 1.3.4 + rd. 1.3.5
  1.3.1. (-) Valoarea acţiunilor şi a altor titluri de capital deţinute în alte instituţii de plată, instituţii de credit sau financiare, care depăşesc 10% din capitalul social al acestora Art. 50 alin. (1) lit. a) din regulament
  1.3.2. (-) Creanţe subordonate şi alte instrumente înregis- trate în alte instituţii de plată, instituţii de credit şi financiare în care sunt înregistrate deţineri de acţiuni şi alte titluri de capital ce depăşesc 10% din capitalul social al acestora Art. 50 alin. (1) lit. b) din regulament
  1.3.3. (-)Suma ce excedează limitei stabilite pentru deţinerile de acţiuni şi alte titluri de capital, creanţe subor- donate şi alte elemente înregistrate în alte insti- tuţii de plată, instituţii de credit şi financiare în care sunt înregistrate deţineri de acţiuni şi alte titluri de capital de până la 10% din capitalul social al acestora Art. 50 alin. (1) lit. c) din regulament
  1.3.4. (-) Participaţii deţinute în societăţi de asigurare, societăţi de reasigurare, societăţi holding de asigurare Art. 50 alin. (1) lit. d) din regulament
  1.3.5. (-) Alte instrumente deţinute în societăţi de asigurare, societăţi de reasigurare, societăţi holding de asigurare în care este menţinută o participaţie Art. 50 alin. (1) lit. e) din regulament
  1.4. TOTAL FONDURI PROPRII DE NIVEL 2 = rd. 1.2 - (50% din valoarea rd. 1.3, dar nu mai mult de 100% din valoarea rd. 1.2)
  1.5. TOTAL FONDURI PROPRII DE NIVEL 1 = rd. 1.1 - 50% din valoarea rd. 1.3 Când 50% din valoarea rd. 1.3 depăşeşte valoarea de la rd. 1.2, suma în exces va fi de asemenea dedusă din valoarea de la rd. 1.1.
           Semnătură autorizată
          .....................
          .....................
         (numele, prenumele şi funcţia)
                                               Semnătură autorizată
                                             ........................
                                             ........................
                                           (numele, prenumele şi funcţia)
                                                   Întocmit
                                          .............................
                                          (numele, prenumele şi telefonul)


  Anexa 6

  Denumirea instituţiei de plată:
  Data raportării:
  1. BILANŢUL

  *Font 9*
                                                                                   - lei -
  ACTIV Cod pozi ţie Referinţe Valoarea contabilă netă
  A B C 1
  Casa 010
  Conturi curente la instituţii de credit, din care: 020
  - Fonduri ale utilizatorilor de servicii de plată plasate la instituţii de credit 023 Art. 31 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată (OUG)
  - Conturi curente utilizate pentru prestarea de servicii de plată 026
  Credite acordate în legătură cu executarea unei operaţiuni de plată 030 Art. 22 din OUG
  - Operaţiuni de plată acoperite prin linii de credit 033 Art. 22 alin. (1) din OUG Art. 8 lit. d) din OUG
  - Emitere de instrumente de plată şi/sau achiziţionare de tranzacţii de plată 036 Art. 22 alin. (1) din OUG Art. 8 lit. e) din OUG
  - Operaţiuni de plată la distanţă 039 Art. 22 alin. (1) din OUG Art. 8 lit. g) din OUG
  Investiţii în active lichide 040 Art. 31 alin. (1) lit. a) din OUG Art. 55 alin. (1) din regulament
  - Titluri de creanţă conform art. 55 alin. (1) lit. a) 042 Art. 55 alin. (1) lit. a) din regulament
  - Titluri de creanţă conform art. 55 alin. (1) lit. b) 044 Art. 55 alin. (1) lit. b) din regulament
  - Titluri de creanţă conform art. 55 alin. (1) lit. c) 046 Art. 55 alin. (1) lit. c) din regulament
  - Titluri de participare în organisme de plasament colectiv în valori mobiliare conform art. 55 alin. (1) lit. d) 048 Art. 55 alin. (1) lit. d) din regulament
  Alte plasamente în titluri 050
  - Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil 053
  - Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix 056
  Alte creanţe din prestarea de servicii de plată 060
  Creanţe din alte activităţi 070 Art. 23 alin. (1) lit. b) şi c) din OUG
  Imobilizări necorporale 080
  Alte active 090
  TOTAL ACTIV: 100


                                                                                    - lei -
  DATORII Cod pozi ţie Referinţe Valoarea contabilă
  A B C 1
  Conturi de plăţi ale utilizatorilor de servicii de plată 210 Art. 21 alin. (1) din OUG
  Alte datorii din prestarea de servicii de plată 220
  Datorii din alte activităţi 230 Art. 23 alin. (1) lit. b) şi c) din OUG
  Datorii subordonate 240
  Alte datorii 250
  TOTAL DATORII: 260                                                                                    - lei -
  CAPITALURI PROPRII Cod pozi ţie Referinţe Valoarea contabilă
  A B C 1
  Capital social 410
  Prime de capital 420
  Rezerve legale 430
  Rezerve statutare 440
  Rezerve din reevaluare 450
  Alte rezerve 460
  Acţiuni proprii (-) 470
  Rezultatul reportat
  - Profit 483
  - Pierdere 486
  Rezultatul exerciţiului financiar
  - Profit 493
  - Pierdere 496
  Repartizarea profitului 499
  TOTAL CAPITALURI PROPRII: 500
  TOTAL DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII: 510


                                                                                    - lei -
  ELEMENTE ÎN AFARA BILANŢULUI Cod pozi ţie Referinţe Valoarea contabilă
  A B C 1
  Garanţii primite de la instituţii de credit 610 Art. 31 alin. (1) lit. b) din OUG
  Garanţii primite de la societăţi de asigurări 620 Art. 31 alin. (1) lit. b) din OUG
  Alte angajamente primite 630
  Angajamente de finanţare date 640 Art. 22 din OUG
  Alte angajamente date 650
           Semnătură autorizată
              .....................
              .....................
       (numele, prenumele şi funcţia)
                                               Semnătură autorizată
                                                 ........................
                                                 ........................
                                           (numele, prenumele şi funcţia)

                                                      Întocmit
                                              .............................
                                          (numele, prenumele şi telefonul)
  Denumirea instituţiei de plată:
  Data raportării:
  2. CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
  *Font 9*
                                                                                - lei -
  Denumirea indicatorului Cod pozi ţie Referinţe Valoare
  A B 1
  Venituri din prestarea de servicii de plată 010 Art. 8 din OUG Art. 36 alin. (1) pct. 1 din regulament
  - Venituri din dobânzi 020 Art. 36 alin. (1) pct. 1 din regulament
  - Conturi curente la instituţii de credit 023 Art. 31 alin. (1) lit. a) din OUG
  - Credite acordate în legătură cu executarea unei operaţiuni de plată 026 Art. 22 din OUG
  - Investiţii în active lichide 029 Art. 31 alin. (1) lit. a) din OUG Art. 55 alin. (1) din regulament
  - Venituri din comisioane 030 Art. 8 din OUG Art. 36 alin. (1) pct. 1 din regulament
  - Depuneri de numerar 031 Art. 8 lit. a) din OUG
  - Retrageri de numerar 032 Art. 8 lit. b) din OUG
  - Operaţiuni de plată neacoperite prin linii de credit 033 Art. 8 lit. c) din OUG
  - Operaţiuni de plată acoperite prin linii de credit 034 Art. 8 lit. d) din OUG
  - Emitere de instrumente de plată şi/sau achiziţionare de tranzacţii de plată 035 Art. 8 lit. e) din OUG
  - Remitere de bani 036 Art. 8 lit. f) din OUG
  - Operaţiuni de plată la distanţă 037 Art. 8 lit. g) din OUG
  - Alte venituri 040 Art. 36 alin. (1) pct. 1 din regulament
  Cheltuieli cu prestarea de servicii de plată 050
  - Cheltuieli cu dobânzile 053 Art. 36 alin. (1) pct. 1 din regulament
  - Alte cheltuieli 056
  Venituri din alte activităţi 060 Art. 23 alin. (1) lit. b) şi c) din OUG
  Cheltuieli din alte activităţi 070 Art. 23 alin. (1) lit. b) şi c) din OUG
  Alte venituri 080
  Alte cheltuieli 090
  Rezultatul înainte de impozitare
  - Profit 103
  - Pierdere 106
  Cheltuieli cu impozitul pe profit 110
  Rezultatul după impozitare
  - Profit 123
  - Pierdere 126
           Semnătură autorizată
          .....................
          .....................
         (numele, prenumele şi funcţia)
                                               Semnătură autorizată
                                             ........................
                                             ........................
                                           (numele, prenumele şi funcţia)
                                                   Întocmit
                                          .............................
                                          (numele, prenumele şi telefonul)

  --------------